Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

r ER BANK Yerli Mallar Pazariarı Yerlî Malllar Haftasında Yüzde 10 tenzilât yapmıştır CÜMHÜRITET fiffSBSîcîk'ânun 193$ \ Istanbul 5 inci icra memurluğundan: Mahpus ve paraya çevrilmesi mu karrer ev eşyası Taksim bahçesi karşısında Paretev apartımanınm 3 numa ralı dairesinde 17/12/935 tarihine musadif salı günü saat 3,30 dan itibaren satılacağmdan taliblerin yevmi mez kurda mahallinde bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. (17744) ANKARA PALAS Muazzam Senebaşı Reveyonu Masalar şimdiden tutulmaktadır AMERİKAN dershanesınin ikinci ders kurları 2/1/1936 tarihinde başhyor. tngi lizce, almanca, türkçe, fran sızca, biçki, jimnastik, dans, daktilo ve stenografi dersleri almak istıyenlerin 17 den 24 birincikânu na kadar yazılmalan dilenir. Adres: Mahmudiye caddesi 46, Türbe. Telefon: 22202 Lisan ve San'at Ademî iktidar, gevşekliği, Dermansıziık, Vücut v Dimağın e yorgunluğunda pek müessir v e emin bir ilâctır. Kutusu 2 O O kuruş KANZUK istifade ediniz Nafıa Vekâletinden: BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT Eczanesi Sirkeci Âskerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Kırıkkale fabrikaları için tornacı alınacaktır. Bunlardan İstanbulda bulunanların Zeytinburnu fabrikasında, tzmirdekilerin Halkapı nar tamirhanesinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez f abrika larında imtihanları yapılacaktır. Kendilerine güvenenler harcirahları kendilerine aid olmak üzere hemen Kırıkkaleye gidebilirler. lsteklilerin istidalarile doğruca yukarıda adları yazılı fabrikalara müracaatleri. (7685) Tornacı Alınacakdır EYVA TUZU Aydın demiryolunun 81 ve 84 üncü kilometrolarındaki Aziziye fünellerinin Devlet tipi gabarisine göre tevsii ve Aziziye istasyo nunun bu tevsiata göre ıslah ve inşası ve Aydm hattmın Kuyucuk istasyonunun Egirdir ciheti makası başında kâin Selyatağı tünelinin genişletilmesi ve Aydın istasyonunda demiryol üzerine yapılacak 12 metro açıklığında bir betonarme köprii inşası aşağıdaki şartlarla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 Bu işin tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 2 Muvakkat teminatı 22913,60 liradır. Türkîye umumt acentalan: 3 Eksiltme 23/12/935 tarihinde pazartesi gunü saat on beşte GABAY BİRADERLER Sahş deposu: Bakanlık binasında Demiryollar Inşaat dairesinde Demiryollar InJAK DEKALO ve ŞÜREKÂSI çaat Arttırma, Eksiltme ve Ihale Komisyonunda yapılacaktır. tstanbul Tahtakale 4 Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa tevfikan hazırlıyacaklan teklif mektub Zayi îskoç Heyeti mektebinden larmı ve eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 1930 senesinde 6 ncı sınıftan aldığım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz muka sertifıkamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskısinm hukmü yoktur. bilinde mezkur daireye vermis olmalıdırlar. Hasan Hakkı 5 Bu işe girmek istiyenler, münakasa gününden en az bir hafta evvel istida ile Vekâlete müracaat ederek alacakları fennî ehliyet KiMYAGER veoikasını teklif mektublarına koymaları lâzımdır. 6 İstekliler, bu isler için hazırlanan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa lşleri Umumî şartnamesi, fennî şartname, vahidi İDRAR, KAN, KAZURAT , kıyasî fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkeb bir takım ve sairenin tahlillerini yapar. evrakı 23,96 lira mukabilinde Demiryolları Inşaat Dairesinden tedaDivanyolu ortasında. Tel. 23334 rik edebilirler. «3546» (7623) ütün diğer pillerden fazla aydınlatır ve hepsinden dayanıklıdır. DAİMON PİLLERİ MEŞHUR TOP PERAKENDE Yördumuzun nefis meyva usarelerile hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs tahzarlannı aratmıyacak mükemraeli yettedir. Hazımsızlığı, muannid inkıbazlan giderir. Fevkalâde gazozlu olduğundan yemeklerden sonra ferahlık verir. Dr, Cevad Tahsin YaJ, kömür, demir işlerinde çalışan yurddaşlar daima bir kalıb MlM yanınızda taşıyınız soğuk veya sıcak su ile her yerde Amele ve işçilere » yıkayımz. Her tarafımz tertemiz olur. Tecrübe ve mukayesesi 10 kurastur. Çubuklu vapur iskelesme yakın bü yuk bir havuz ve kuyu ve köşk ve ahır ve saıreye müştemil Arabacı Bostanile maruf büyük bostan acele satılıktır. Talıb olanların ve fazla malumat almak stiyenlerin Üsküdarda Ahmediye Gündoğumu caddesinde 73 No. h evde avukat Abdülâzize müracaatleri. M i M' le Bayram ve yılbaşı için yavrularınıza kitab hediye ederseniz onlara okuma aşkı ve okuma hevesi vermiş olursunuz. Münevver bir halkın hediyesi ancak kitab olur Sahlık bostan SULTAN* HAMAM44» YAVRULARA A.B.C. HAYVANLARIMIZ Henüz mekteb çağında olmıyan veya mekÇocuğun en çok sevdiği resim hayvan tebe yeni başlıyan küçük yaşta çocuklara okuresmidir. Hayvanlarımız adlı albümde ise çoma hevesi vermek için Almanyada biiyük bir cuk en ziyade sevdiği hayvanların resimlerini özenle basılan bu alfabe albümü, içindeki bol bulacak, bunları sever ve okşarken altların • renkli ve canlı resimlerle çocuğu en sevimli daki yazıları da hecelemeğe uğraşacak ve bu oyuncaklarından daha ziyade alâkadar eder. ilk gayretle de onda okumağa karşı büyük bir Çocuk bu bol resimler arasında harfleri koaşk ve heves uyanmış olacaktır. layhkla seçmeğe alışır ve bu ilk hızla mekBu itibarla Hayvanlarımız, çocuğun en se teb sıralarında da sendelemeden ilerler. vimli ilk kitabı olacaktır. Fiati 40 kuFiati 40 kuruştur. ruştur. Her iki kitab Kültür Bakanlığı tarahndan beğenilmiş ve mekteblere tavsiye edilmiştir. TEL: 24588/9 Türkîye Cumhuriyet Merkez Bankası Istanbul Şubesinden: Istanbul Maarif Müdiirü Bay Haydar adına yazılı «D» sınıfın dan bir hisselik 12546 numaralı bankamız aksiyonu kaybedildiğin • den bu aksiyonun artık hükmü kalmadığı ve başka numara ile Bay Haydara yeniden aksiyon verileceği bildirilir. (7891) DrZEKAİ MUAMMER BAKTERiOLOJi Laboratuvan (Tifo, frengi, sıtma) nın kan muayenelerıle teşhisi, dıfteri, balgam, cerahat, idrar, kazurat muayeneleri ve kanda üre, şeker, kolesterm miktarlarıle istenilen aşılar, ve sair biolojik tahliller yapılır. Çemberlıtaş karşısında Güzel apartıman No. 4. Tel, 22037. •• Basan: istanbul KANAAT Kitabevi REOSÎL TABLET RADYOLARI 1936 modelleri geldiler Bunlan görmeden başka bîr Radyo almayınız BLAUPUNKT öksürük, L Grip, Göğüs nezleleri, Soğuk alğınlığından Si/i kurtaracak en eyi ilâç budur. Bı»vcr Ijaboratııarı Sahtb ve Bafmuharrtn Yanu* Nadt ümumi neinyatt tdare eden 7azı ttlert Uudürü: Hikmet Münif Mafbaacuık ve Netrtvat Türft Anontm Ştrketi . Istanbvi Baş ve Diş ahnız. ED mukemmel ve en möessîr ilâcdır. iki tanelik kutu'arda 7 buçuk kuruştur. Her eczanede bulunur. Deneyiniz ağnlarına Satış yeri: N. ve S. Nihad Galata, Karaköy Palas Tel. 42023 K A TA G R ı P Soğuk algınlığına
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog