Bugünden 1930'a 5,457,330 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 n d sahifemizde: Siyasî îcmal Habeş împaratorunun red cevabı. 3 üncü sahifemizde: Sosyalizm ve faşizm Ahmed Ağaoğlu 5 nci sahifemizde: Petrol harbin kanı dır! F. W. Rickett. Sıhhî musahabe Dr. îhsan Rifat 6 ncı sahifemizde: Yukarı Ege notlan Nevzad Ekrem. Spor haberlerL ^ 7 nci sahifemizde: Askerlik bahisleri j umhuri SSfl! 4163 "TeIgraJve~meIrtubadrai:CTimhurlyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul, No 246 PHZîr 1 5 DİrîllCllCanUII 1 9 3 5 Telefon: Ba$muuarrir ve evi: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 Hayat Ansiklopedisi uncu cuzu çıktı Tıb Fakültemizde Okutma usullerini Nasıl düzelteceğiz? aman zaman bazı sayın hocalann Tıb Fakültesi derslerini, okutma usulü itibarile de, dahilî ve haricî diye iki büyük branşta vahide irca etmeğe mütemayil bir zihniyet göstennekte olduklanndan haberdar oluyoruz. Teori ile pratiğin biribirlerine yan bakmalan, bu meselede olduğu kadar hiçbir meselede kendini bu kadar açık gösterdiği görülemez. Hususile kendi memleketimizin durumile bu işteki icablan gözönünde tutulmak şartile. Biz vasıtasızlık yüzünden değil bütün bir branşı, o branşın türlü ihtısas şubelerini bile, ayrı ayn olduklan halde, henüz tam bir mükemmeliyetle okutabilmekten uzak bulunuyonız. Devrin, hususile hekimlikte, ihtısasa verdıği ehemmiyeti ise bilmemezlık edemeyiz. Kendi memleketimizin henüz inkişaf halinde bulunan hususî şartlanna göre fakültesini bitirmiş olacak her talebenin muhtelif hastanelerde mutlaka ihtısas görgüsü kazanabilmelerine ise maatteessüf şimdilik imkân yoktur. Çok açıkhr ki biz tıbbm büyük branşlannın türlü taksimlerine ayn ayn ve başlıbaşma dersler halinde ehemmiyet vermeğe mecburuz. Haricî derslerdir diye gözü, burun ve boğazı, kulağı, böbreklerle mesaneyi cerrahlığm tâli dersleri arasına kanştırarak adeta yok menzilesine indirmeğe rauvafakat edemeyiz ve etmemeliyiz. Kendi âleminde umumî cerrahlığı okutma ve öğretme bakımmdan bir iyice yoluna koyalım hele. Vasıta azlığından ve usullerin fenalığmdan o bile henüz çok söz götürür halde bulunurken fennin bugünkü ilerileyişinde çok ehemmiyetli müstakil varlıklar teşkil etmiş olan diğer ihtısas şubelerini umumî cerrahlık içinde halletmeğe çalıştnak, pratik netice itibarile adeta onlan boğmak ve öldürmek demek olur. Memleketin hususiyetine ve mesleğin icablaruıa göre bizde fakülteyi bitirecet genc hekimin umumî malumatı mümkün oldugu kadar mükemmel olmak lâzrnıdır. Bu mevzu üzerinde kendisile hasbıhal ettiğimiz ta çocukluktanberi senli benli çok samimî arkadaşımız sayın bir hekimimiz bize şunlan söyledi: « Ben mektebden çıktıktan sonra memleketimizin türlü yerlerinde hekimlik ettim. Esasen cerrah olmadığım halde yer oldu körbarsak krizlerine bıçakla müdahale ediverdim, yer oldu, karnı yararak barsak düğümü çözdüm. Bizim memlekette hekim unvanını almış biri Anadoluda gezerken kafası ters gelmekte olan çocuğun çıkışını kolaylaşhnverebilmelidir. Bütün bunlar bizde genc hekimin bütün beşer vücudü üzerinde ihtısasa kadar varmasa bile herhalde genel olarak herşeyi bilmesini zarurî kılar.» Bütün tahsil müddetince eline tek sonda almamış bir hekimden bütün kitablan yutmuş olduğunu farzetsek, mesane ve böbrek afetleri üzerinde hangi müdahaleyi beklemeğe hakkımız olur? Böyle bir hekimin kaş yapayım derken göz çıkarması korkusu bir tarafa dursun, herhangi bir anza önünde herhangi bir müdahaleyi yapmak için haklı olarak kendisinde hiçbir cesaret bulmıyacağı belli değil midir? Herkes ihtısasla ginecologue olacak değildir amma her hekimin doğumu kolaylaştıracak kolay müdahalelere kâfi bilgisi olmalıdır elbet. Eğer bu bilgiler bilhassa talebenin hoca ile beraber serirî çalışmalan sonunda elde edilebilecekse fakülte derslerini bu itibarla düzeltmek ve mükemmelleştirmek bir zanırettir demek olur. Bizim memleketimize göre daha epeyce bir zaman için bunun böyle olması lüzumu, üzerinde herhangi derecesinde bir tereddüdün dedikodusunu taşıyamıyacak kadar açık bir hakikattir. O halde Tıb Fakültesi dersleri bakımmdan bugün en eksik taraflanmızın nerede olduğunu görüyoruz. Istanbula nakIedilmiş olan fakültenin burada kendi hastanesi yoktur, ve Tıb Fakültesi derslerini mevcud hastaneler üzerinde taksim etmişizdir. Bu hastanelerden bazılannda bu yeni icaba göre yeni tertibat alınmak]a beraber tertibatın tam ve kâfi olmadığı üzerinde ittifak vardır. Bu iş tam olabilmek için fakülteye bin yataklı bir hastane yapmak lâzım. Tıbbın bütün şubeîerini rahat rahat bu bin yataga taksim edebiliriz. O zaman diğer hastaneler genel sağlık işlerinde vazifelerini görürlerken ihtısas itibarile pek kıymetli yardımcı kurumlar da olurlar. Ingiliz kabinesi sulh projesi yüzünden ikiye ayrıldı Çarşambaya toplanacak olan Milletler Cemiyeti konseyinin de Ingiliz Fransız tekliflerini konuşmak istemiyeceği tahmin ediliyor tngiliz Fransız sulh tekliflerinîn or taya attığı durum Cenevrede Milletler Cemiyeti konseyinin toplantıya çağınl ması ve tekliflerin konsey tarafından tetkiki kararlaşbnldıktan sonra bir tevak kuf devresine dahil olmuştur. ttalya ile Habeşistan henüz cevabla nnı vermemişlerdir. Bu tekliflere Milletler Cemiyetinin ne diyeceği ise konseyin çarşamba günü yapacağı toplanbda belli olacaktır. Dün bu mesele etrafında gelen haberleri tngiltereye aid olanlan ayn bir kısma ayırarak aşağıya koyuyoruz: Habeşler hayret içinde Adisababa 14 (A.A.) Dış Bakanı Heruy, sulh teklifleri hakkında Dessiede bulunmakta olan tmparatorla uzun müddet telefonla görüşmüşbür. Habeş hükumet mehafili, tngilterenin Habeşistanın büyük bir kısmmm terkini tazammun eden tekliflerde bulunmuş olmasmdan dolayı hayret ediyorlar. Bura mehafilinde petrol ambargosu nun tehiri beynelmilel büyük petrol kumpanyalannın muvaffakiyeti suretinde tefsir edilmektedir. Sulh teklifleri tmparatora bizzat A merikalı müşavir Colson tarafından verilmiştir. Colson, tngiliz elçisile görüştükten sonra tayyare ile Dessieye gitmiştir. ttalyanın cevabt Roma T4 (Â.Â~.) Varîresmî çevenlere göre tngiliz Fransız tekliflerine verilecek cevab ayın on sekizinde toplanacak olan büyük faşist konseyinin top lanhsmdan evvel verilmiyecektir. 18 kânunuevvel akşamı bir bildirik neşredilecektir. ttalya, asıl cevabını doğrudan doğ ruya îngiltere ve Fransa hükumetlerine bildirecektir. ttalyan hükumeu", cevabmi tevdi et meden evvel mütemmim izahat istiye cektir. Paris 14 (özel) Romadan gelen son haberler ttalyan hükumetinin tngi liz Fransız banş plânına müsaid bir cevab vereceğini bildirmektedir. Baron AIoizi ttalyanın cevabını resmen Uluslar Kurumuna bildirmeğe memur edilecektir. (Arkan 7 nci aahifede) Son Türk Fransız gö'rüşme(eri Suriye hududu katf olarak temizleniyor Beyruta giden heyetimiz Hacoağa kabilesi de dahil olmak üzere şüpheli adamların ve Türkiye kaçakçılarının içerilere alınmasını istedi Antakyada çıkan Yeni Gün gazetesi şu malumatı vermektedir: Dün gelen Beyrut gazetelerinin yazdığına göre, Beyruta gelen Türk Em niyet Direktörünün başkanlığındaki Türk heyeti Beyrut Emniyet Direktö rile temaalarına devam etmekte ve bu temas hakkında hiçbir gazeteciye diyevde bulunmaktan istinkâf eyle mektedir. «Savtulâhrar> ın verdiği haberlere göre, Yüce Komiserlikte Kolonel Ba ron ve Emniyet Direktörü Boşidle Türk delegelerinin iştirakile bir toplantı yapıbmıştır. Yayılan bir habere göre, Türk heyeti, Türkiyenin sınır ve iç emniyeti için hududa yakın yerlerde oturan Türki ye kaçaklarının içeriye alınmalaıj iîtalyan parlamentosunun bunötan birkaç gün evvelki toplanhsında M. Muso çin bir teklifte bulunmuş ve bu zararb lini meşhur söylevini verirken (îtalyan Başbdkaru ok işaretile göstenlmiştir.) adamların bir de listesini vermiştir. Listede Hacoağa ile kabilesinin de adı vardır. Heyetle Yüce Komiserlik arasında konuşmalar sürüp gitmekte ve bu konuşmalann gelecek haftaya kadar devam edeceği anlaşılmaktadır. Mütemmim olarak verilen haberlere göre, iki dost hükumetin delegeleri arasındaki konuşmalar çok samimî bir Ingilterede kopan fırtına devam ediyor Sir Samuel Hoareun istifası muhakkak addediliyor Fransanın Suriye Fevkalâde komiseri Kont do Martel (tolda) ile Fransanın Türkiye elçisi M. Kamerer hava içinde yürümektedir. Şimalî Su riyede bulunan bazı Türkiye kaçak larının iç Suriyeye alınmalarının da iki hükumet crasında kararlaştınlmak üzere olduğunu «Savutulâhrar> gazete si yazmaktadır. Türk heyeti başkanı Şükrü, Lübnan Emniyet Direktörü Boşidle birlikte (Arkan 7 nci aahifede) Ingiliz Dış Bakanı İsviçrede spor yaparken düşerek burnunu kırdı, buna rağmen derhal Londraya dönecek Dünkü vaziyet, bir misli fazla tramvay temin Londra 14 (A. yeniden teşekkül edecek olan kabinede, muvaffak olamıyacağım gösterdi A.) Havas ajanSir Hoareun yerine Lord Halifakun ge edilmedikçe Parlamento m«hafilinde tahmin o lunduğuna göre, Fransız tngiliz banş tekliflerine karşı muhalif parti ile muhafazakâr me hafil tarafından a çıkça gösterilen ademi tasvib yüzünden, Sir Samuel Hoare Dış Bakanbğ'ndan çekilmek mecburi IngılteFranstz sulh yetinde kalacaktır. projesine muhalif İngttiz Ba. Muhafazakârlar olan olsun, muhalifler tonlanndan Ederu olsun birçok saylavlar Îngiltere hesabma Sir Samuel Hoareu yegâne mes'ul tut makta müttefiktirler. Henüz teeyyüd etmiyen şayialara göre tirümesi muhtemeidır. Sir Hoarean burnu ktrıldı Londra 13 (A.A.) tngiliz Dış tjIeri Bakanlığının bir tebliğinde deniliyor ki: Sir Hoare, tsviçreye vardığınm alta binde buz üzerinde kayarken ufak bir kaza geçirmiş ve burnu kmlmışbr. Kendisine yakından ihtimam yapılmak lâzım gelmiştir. Bu vaziyet olmasaydı, Sir Hoare şimdiye kadar dönmüş buluna caktı. Kendisinin niyeti, seyahat edebilecek bir hale gelir gelmez derhal hareket etmektir. Herhalde Avam Kamarasmdaki müzakerelerden evvel Londrada bulunacaktır. tngiliz gazetelerinin neşriyatı Londra 14 (A.A.) Paris sulh tekliflerinin neşrinden sonra, bütün gazeteler perşembe günü Avam Kamarasın (Arkan 7 nci sahifede) Tramvay talimatnamesi Trcanvay istasyonlarının hali Tramvaylara inmek ve binmek için tatbik edilmekte olan talimatname hâlâ halk için sıkınb mevzuu olmakta devam ediyor. Sırası gelip te tramvaylara binmek saadetine irişenlerin rahatça gidebilmeleri için 28 kişiden fazla yolcu alınmaması hakkmdaki emir dün öğleye kadar daha tatbikat sahasma çıkmamışb. Tramvaylara 28 kişiden fazla yolcu almmaması hakkında bir karar verildiği ve bu karar tatbik edilmek üzere oldu ğundan servise fazla tramvay çıkanlması lâzım geldiği hakkında Tramvay şırketine tebligatta bulunulmuştur. Tramvaylann ön sahanlıklanna hâlâ resmî elbiseli polislerden başka kimse alınmamaktadır. Tramvay seyrüsefer ta (Arkan 6 nci aahifede) Çekoslovakyada önemli bir hâdise Çek Cumhurreisi M. İki taraf ta bir mütareke Kaybettiğimiz büyük Mazarik dün istifa etti kabul etmişe benziyorlar idealist dün gömüldü Yeni Reisicumhurun kim olacağı meselesi partiler arasında ihtilâf çıkardı, durum karışık ^ Çekoslovakya Cumhurreisi M. Mazarikin istifa edeceği birkaç haftadanberi söyleniyordu. Aşağıdaki telgraflarda da okuyacağınız veçhile bu istifa nihayet dün tahakkuk etmiştir. M. Mazarik alelâde bir devlet adamı değil, Çekoslovaklara tekrar istiklâllerinî kazandıran, muhtelif unsurlardan mürekkeb olan Çekoslovakyayı Avrupanın kuvvetli bir devleti haline koyan halâskâr bir şefti. Bu itibarla Avrupada ve bütün dünyada politika işlerinin kanştığı bir zamanda M. Mazarikin vazifesinden aynlmasının yeni kanşıkhk ve istikrarsızlıklara sebeb olacağından korkuluyordu. M. Mazarik Reisicumhurluktan, çok ihrJyar ve hasta olduğu için aynlmıştır. thtiyar Reisicumhurun istifa edeceği haberi ortaya çıkar çıkmaz Çekoslo^k yada iç durum, kanşıkhk alâmetleri göstermişti. Cumhurreisliğine kimin geleceği meselesi, partiler arasında ihtilâf ve reka(Arkan 7 nci aahifede) Londra 14 ( A A ) Royter ajansından: Habeşliler, tngiliz ve Fransız sulh tekliklerinin Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilmiyeceği ümidile istilâya karjı mukavemete devama hazırlanmaktadır lar. Habeşliler evvelki vaziyetlerini şimdi (Arkan 7 nci tahifede) Cephelerde çarpışmalar durdu ınııiıiMiıııııııııııiııuiHinııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııınııiııııııtııııııınıiııııııiııııııiııiMiınııııııııııııııiMiıııııııııııiMiııııı Necib Asımın cenaze töreni çok hazin oldu, merhum gencliğin elleri üzerinde götürüldü Artırma haftasının uçuncu günu Ulusal Arthrma ve Yerli Mallar haftasının üçüncü günü çok parlak geçmiş tir. Bazı semtlerde havanın güzelliğinden (Arkan 6 nci aahifede) Dış Bakanımîz Bulgar Başbakanıle görüştü Necib Astmın dün yapılan cenaze töreninden bir görünüş Erzurum saylavı ve büyük idealist Türkçü Necib Asımın vefatuu dün haber vermiştik. Büyük Türk muharrir ve bilgininin cenazesi dün sabah saat 11,30 da Kadıköyünde Modada Bostan sokağındaki 25 numaralı evınden kaldınlmış ve törenle defnedibniştir. Bu çok hazin ınerasime Valı Muhid din Üstündağ, General Muzaffer ve Halis, İstanbulda bulunan bütün say lavlar, Parti erkânı, Harbiye mektebi talebesi, Millî Türk Talebe Birliği, Yük sek Muallim mektebi talebesi, polis, kara ve deniz asker müfrezeleri, askerî mızıka, Kadıköy Parti kolu ve Halkevi üyeleri, merhumu sevenler ve çok kalabalık bir halk tabakası iştirak et mışıtr. Büyük ölünün cenazesi saat 11,30 da aılesı efradının ve onu çok sevenlerin goz yaşları arasında evden çıkanlmış, mküede) (An Sofya 14 (A.A.) Türkiye Dış Işleri Bakanı Doktor Tevfik Riiştü Aras M. Mazarik torunüe birlikte bugün Ankaradan Cenevreye giderken ııııııılııııııııınınııııııriftııtıııtnıııııııııııııınıııınııitıınııııııııınııııııııı ıııııııııııııııuıııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııı Sofyadan geçmiştir. fakültenin kendi hastanesi oluncıya kaMüşarünileyh, garda Başbakan ve Dış vahide irca eden bir kesafette azaltmak değil, her şubeyi açık surette ayırarak dar mevcud hastanelerde her şubenin lâ Işleri Bakanı Köse tvanof, Kralın müşaher talebenin her alanda mümkün oldu yıkile okutabilmesini temin edecek tertibat viri Greneff, Türkiye tş güderi Kema Kavur ve elçilik erkânı, Yunanistan, Roğu kadar çok tatbikat görmesini temin almalıyız, (Arkan 7 nci aahifede) YUNUS NAD1 Bizim memlekete göre Tıbda seririyatı edecek surette çoğaltmak lâzımdır, ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog