Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: . 2 nci sahifede: Siyasî icmal îngiliz ve Fransız teklifleri 4 üncü sahifede: Tatlı müsabaka mız. 5 inci sahifede: Klod Farere bir cevab Abidin Daver. 6 ncı sahifede: Spor haberleri. umhuriyet 11C1 4tbl Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyett: 24298. İdare ve naatbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 TelgrafvemektubadreSi:Cumhurlyct1îstanbul.PoStakutuSu:İstonbul, İSTANBUL CAĞALOĞLU İSTANBUL CAĞALOĞLU n ., . . . ..» NO246 lUîlia l ü DiriliClKHIlllll V lngiliz mektebinde Seear bahsini niçin bellemedin ? Dündenberi zecrî tedbirlerin başladığını unutuyor musunuı? j 6 ncı artırma ve yerli mallar haftası açldı Fransızlarla İngilizlerin sulh teşebbüsü suya düşüyor Başbakan ekonomik vaziyete Habeş Imparatoru Pariste dair mühim bir nutuk söyledi kararlaşan tekliflerireddelti «Şeker, çimento ve tuz fiatlarının ucuzlatılması bütçeyi 7 milyon lira Cenevrede dün petrol ambargosunun tehirine ve Milletler Cemiyeti konseazaltmasına rağmen 6 aylık varidat bunu kapadıktan başka yinin toplantıya çağırılmasına karar verildi, küçük devletler arasında birkaç milyon da fazlalık temin etmiştîr» heyecan var, yeni teklifler hazır lanması ihtimallerinden bahsediliyor Ankara 12 (Telefonla) Altıncı Ulusal ekonominin Bilânço haftası u yıl altıncı defadır ki ulusal artırma işinin haftahk bayramını bugün kutlulamağa başlryoruz. Fikir temelinde çok sadedir: Benzerleri var oldukça yerji tnalını kullanmak, memleketin ekonomik bünyesini kuvvetlendırmek demektir. Bunu yapacağız bir. Bir de kazancımızdan azçok bir çeyler artırmağa çalışarak bunlan biriktireceğız. Herkesin ayn ayn biriktirmiş olacağı paralar belki kendi başlanna büyük mana ifade etmezler, fakat bunlann mecmuu u'usal zenginlik kuvvetinin en sağlam ölrüsünü teşkil eder. Temelinde bu kadar basit olan bu fikir henüz altıncı yılına varan çok kısa bir zaman zarfında büyük b.r ilerileyiş, ileri bir olgunluk kazandı. Hcle bu yıl, bugün içine girdiğimiz haftarın adına ulusal artırma ve yerli mallar haftası demek bize pek hafif görünmeğe baslamıstır. Açık ve kesin görüyoruz ki japmakta olduğumuz iş, ulusal ekonomi gibi milletin bütün hayah demek olan bir i«i temellendirmek ve vükseltmek işidir. Bu yolda büyük büyük mesafeler almış olmanın verdiği kanaatle hükmediyoruz ki bugün içine girdiğimiz hafta ile ancak ekonominin bilânçosunu ruz. Filhakika bugünkü düşüncelerimiz alb yıl önceki düşüncelerimizi gölgede bırakacak kadar ilerilemiştir. Üzüm ve incir yemek, yerli yapısı eşya kullanmak, üç kuruşun yanına bir kuruş daha ekliyerek onu dörde çıkarmak işleri bugün her Türkün gözünde çocuk oyuncaklan sayılacak kadar basitleşmiştir. Buna mukabil ulusal ekonominin kuvvetlendirilmesi ve yükseltilmesi en hayatî bir iş olarak gözlerde büyüdükçe büyümüştür. Fikirlerde husule gelen bu tekâmüle rağmen haftanın adını tarihî bir remz olarak böylece muhafaza etmeliyiz. Su iki sebebden do ı Xt» 'âfLfBıa 2 : Bizirn bundan alh yıl önce ulusal arnrma haftasına başlayışımız, ekonomik hayatımızı tehdid eden en kara bir tehlikenin sevk ve icbarile vuku bulmuştu. Onu yıllann değil, yüzyılların bile geçmesile unutmamalıyız. Bundan altı yıl önce ne olmuş olduğunu hatırhyahra öyle ise: Ulusal Türk parası kendi kıymetinin sıklet merkezini kaybederek sarsılmış ve yuvarlanmağa yüz tutmuştu. Para esasen itibarî bir mübadele vasıtası olmakla beraber kendi üzerinde ulusal zenginliği toplıyan bir alettir de. Bundan dolayı onun behemehal sabit bir kıymeti olmak lâzımdır. Bu ?abit kıymetin artmak suretile değişmesi bile iyi birşey değilken onun eksilmeğe doszru gitmesi bir kısnn ulusal zenginliğin Arnrma ve Yerli Mallar Haftası bugün saat on beşte Halkevinde Başbakanımız Ismet Inönünün mühim bir nutkile açıldı. Salon bütün Bakanlar ve saylavlar da hazır olduğu halde hıncahınc dolu idi. Ankara ikinci orta mektebi talebeleri tarafından okunan Istiklâl marşından sonra Ismet Inönü alkışlar arasmda kürsüye geldi. Memleketin ekonomik vaziyetinı en acık şekilde bildiren söylevine başlar ken Ismet Inönü bunun ayni zamanda kendisi için memlekete iktısadî sahadaki General lsmet Inönü kürsüde... çalışmalannı gösteren bir imtihan mahide geçen seneye nazaran çok olduğunu, yetinde olduğunu da birlikte kaydetti. ve senelerdenberi çok alıcısı olan mallanmışu nutku söyledi: zın verimini artırmak yolunda alınan ne« Tasarruf ve Yerli Malı Haftasinı ticelerin kâfi olmadığını, gelecek sene (Sağda) Fransız tngiliz teklifletini haztrlıyanlar: 1, 2, i, 4 Fransız ve tngiliz eksperleri, 5 Fransız Başbakanı Laaçıyorum. Tasarruf ve Yerli Malı Haf için çok gayret sarfetmeğe mecbur olduval, 6 îngiliz Dış Bdkanı Hoare, 7 îngıltere Dıs Bakanlığı daimî müsteşan Sir Robert tasının başlangıcmda söz söylemek, mem ğumuzu söylemiş ve sözüne devamla deVansittart. (Solda) Laval ve Hoare yanyana leketin ekonomik vaziyetini açık ve u miştir ki: Sulh teşebbüslerinin merkezi sıkleti teşmil etmek üzere toplanması mukarrer şimdılik tehirine karar vermiştir. mumî bir surette mütalea etmek ayni za« Bütün bu mühim noktalar arasradündenberi Cenevreye intikal etmiş bu olan MilletLr Cemiyeti 18 ler komitesı Komisyon ayni zamanda Fransız Inmanda benim için de, hükumet için de ik da huzurunuzda işaret etmek istedigim (Arkan 7 nci tahifede) dün içtima etmiş ve petrol ambargosunun tısadî sahada memlekete imtihan veraıek bir nokta daha vardır. O da, iç fiatler lunmaktadır. Zecri tedbirleri petrola da tir. Ve her geçen seneki faaliyetimizi hu meselesidir. Biz pamuk, yün, ipek gibi lâsa ederek gelecek sene için yeni bir a maddelerimizi içeride beynelmilel fiatdun yeni bir hamledir. Gelecek sene için ten daha pahalı alıyoruz. Pamuğa, yüne, şimdi anlıyacağımız verimlerden ve mi ipeğe içeride verdiğimiz para, bu mallasallerden daha önemli ve daha parlak nn arsıulusal piyasalardaki fiatlanndan neticeler ve faydalar alacağımıza şüphe daha pghalıdır. Bu, hem içeride alıcının yoktur.» olmasmdan, hem de dışanda bu mallann Başbakan, bundan sonra bu sene rnah kleringe bağlı müsteri memleketler bu sullerimizin geçen senedcrt daha az palunmasındandır. Bütün bir memleket ra etmediğini, üzümün^geçen seneden üa bu sözlerimi işitmelidir ki, bu yol, tabıî ha fazla istihsdl edılâığıni ve'buin ı5ğ yol değildir. îptîJrf Jr.a*»; T.^*X^^(Arkast 7 nci tahifede) men fiatlerin yüksek olduğunu, tütüniın Franr Werfel admda bir Yahudı muharririnin yaz dıgı namussuzca kitabuı filme çekil mesi için yeniden faaliyete geçildığı haberleri Istanbul daki Ermeni meha filinde derin bir infial uyandırmıştır. Sehrimiz Erme nı c ' ı î h a ' '>»nr»in Doktor Arşak idaresinde ^Ju«*m bir mevkii olan doktor Arşak Sürenyan dün bu mesele dzerinde bir muharririmize junlan »Öylemiştir: •** > " r Fr^nz Werfelin «Musadaguıda K.rk Gün» isimli eserinin filme çekileceği haberi bütün Türk Ermenilermi mü teessir etmiştir. Bunun başlıca sebebi bir Yahudinin sırf m'addî endişelerle hareket ederek Ermenileri istismar etmeğe kal kışması, diğer bir Yahudi müessesesi o Solda veznedarın evi, sağda gece iftara gittiği Harbiyedeki lan (M. G. M.) filim şirketinin de buna ev, ortada veznedar Hüseyin Hüsnü iştirak etmesidir. Ermeniler bu kitabın Galata postanesi veznedan Hdseyir» hakkmda muharririmizin yaptığı tahki muharririni tanımıyorlar. Kitabın neşrinde de herhangi bir Ermeninin rolü veya Hüsnü üç gündenberi ortadan esraren kat şudur: (Arkası 3 üncü sahifede} yardımı olmamıştır. Bu yoldaki iddialan giz bir surette kaybolmuştur. Dün vak'a ıııııııııtııııııiMiHiıınıiHiıııııııııııı ıııınnııuııııııııınıııııııniHiiıııııııııııııııııııııııniHnııııııııni"»» """"" " " " " "" * nefretle reddederiz. Maziye aid müessif hâdiselerin yeni den tazelenmesi hiçbir Ermeni tarafından [ (Arkan 3 üncü sahifede) (Solda) bir Bdbes askeri İtalyan tayyarelerinden aülan \ infiluk etmemiş bir bombayi. muayene ediyor, (sağda) cenub cephesindeki Habeş kumandam Ras NasibL «Musadağında kırk gün.J Filmin çevrileceği haberi Ermeniler arasında derin , ııyandırdı Esrar perdesi bir tü**lü çözülemiyen hâdise Galata postanesi veznedarı garib şekilde ortadan kayboldu ve bu^'m rağmen izi bile Cephelerde yalnız tayyareler faaliyette! İtalyan tayya. ^^fi de projektörlefin yardımile bomoa ya^dırtyör, c^pîtc*;* «nden asker kafilelerini mitralyözle doğruyorlar 1 1 111111111111 1 111 111 11 Bu nasıl hareket? Meğer son tramvay nizamını bir memur kendiliginden tatbika kalkmış, Vüâyet bile bundan haberdar edilmemiş!' YUNUS NAD1 (Arkası 2 nci sahifede) Musiki anketimiz Büyük g a r b san'atkârlan hak kındaki anketi mizin san'at âle mimiz cephesin den olan kısmın Konservatuar mü dürü Yusuf Zi yanm sözlerilf hulâsa etmiş o luyoruz. Konser vatuardaki mu vaffakiyetli ça lışmalarile san'at hayaumıza hakikî hizmetlerde bulunmuş olan Yusuf Ziyanın cevabmı 6 ncı sahifemizde bulacaksmız. Cıbutiden yani Fransız kaynağından Habeşistandan gelen haberler, İfcıl gelen haberler, Aussa sultanının İtalyanyanlar tarafından iki türlü faaliyet olduğunu göstennektedir. Bunlann bin yollara iltihak ettiği hakkmda birkaç hafta inşaatıdır, diğeri de tayyarelerin faalıye evvel îtalyanlar tarafından ortaya atılan ti... Mareşal Badoglio da, selefi Mar.şal iddialann asılsızlığını bildirmektedir. Dün gelen telgraflar şunlardır: de Bono gibi, yol yapmadan ve gerı hizMünakale hatları emin olmadıkça metlerini tam bir emniyet altına alır.adan etmiyecekler ilerilemek taraftan değildir. Onun 'çin îtalyanlar taarruz dir, ki îtalyanlar şimalde topu rüfeği bıAsmara 12 (A.A.) Royter ajanrakmış, kazma küreğe sanlmışlardır Bu sının salâhiyettar mahfillerden öğrendiğiarada, boş durmamak için de yola i^tiya ne göre Mareşal Badoglio münakale hata olmıyan hava kuvvetleri faaliyetlerine lannın emin ve mükemmel bir hale geldevam etmekte, Habeşlere bomba ve diğine kanaat getirmeden önce, büyük makinelitüfek kurşunu yağdırmaktadırlar. bir harekete intizar edilmemek icab eder. Cenubda da ayni hareketsizlik devaro e Aussa Sultam ttalyanlara iltihak diyor. Yalnız burada yol faaliyeti, şimaletmiyor deki kadar mühim değildir. Çünkü arazi Cibuti 12 (A.A.) Havas aj'ansianzalı değildir ve yağmursuz zanıanlar nın aytan italyan tayyarelerinin Aussa da motörlü vasıtalar, çölde yol alabil ve Dessie bölgelerinde büyük bir faalimektedirler. yet sarfetmekte olduklannı ve kunnayca Acı bir kayıb Erzurum saylavı Necib Asım dün gece vef at etti Erzurum sayla vı Necib Asımın dün gece saat do kuzda Modadaki e vinde vefat etüğı ni teessürle habeı aldık. Necib Asırr on dört gündenbe ri zatürrieden mus tarib bulunuyordu. Merhumun ce nazesi cumartesi günü Modada Bos Merhum Necib Asım tan sokağında 15 numarah evinden Artık tramvaylara binilmiyor, »adece seyrediliyor! Adisababa bombardıman edilmemiştir. bir haritası yapılmak üzere buralann fo kaldırılarak Osmanağa camisinde namaz Tramvaylara binmek ve inmek için limatname dün bir dereceye kadar dü « Çünkü evvelki günkü telâşa sebebiyet ve toğraflarını almakta bulunduklannı bil kıhndıktan sonra Sahrayicedide defnedi' bir haftadanberi tatbik edilen ve hemen zeln'lmiştir. Dün sabahtan itibaren her ren hâdise, telgraflarda görüleceği üze dirmektedir. lecektir. (Arkast 3 üncü sahifede) bütün halkın şikâyetini mucib olan ta re, bir yanlışlıktan doğmuştur. (Arkası 7 nci sahifede) (Arkast 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog