Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

BugUn: 2 n d sahifenmde: Siyasî icmal Akdeniz meselesi ve Ispanya 3 üncü sahifemizde: Ben nasü ada mım? Musolini 6 ncı sahifemizde: Spor haberleri 7 nci sahifemizde: Petrol ambargosu, tayyatecilikte görülen baş döndürücü inkişaf . J , .1Cf. ÎSTANBUL CAĞALOĞLU . „ l Sayi l 4lbU Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, Istanbul . Posta kutusu: tstanbul, No 246 PerŞeiTIDG 1 2 UİrillClkânill) 1 9 3 5 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366 Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmlle Matbaacıl^ ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 um h u r iyet V lngiliz Müstemleke için harb frluj mu ? ( Italyan karlkaturu ) Türkier Aleyhindeki Filmi yapmakta Israr mı ediyorlar.' Italya ve Habeşistan sulh tekliflerini tetkika başladılar Teklifleri Habeşlerin red, Italyanın kabul edeceği anlaşılıyor Pariste neşredilen bir Habeş tebliğinde «Italyanlara bir karış toprak vermektense ölümü tercih ederiz» deniyor, Paris ve Londrada «Italyaya hiçbir zaman alamıyacaği yerleri veriyorsunuz» sesleri yükseliyor Mülkiyelilerin bayramı Başbakan dün gece Ankarada yapılan toplantıda çok mühim bir söylev verdi rans Werfeld isminde bir Ya hudi muharriri vardır ki hayatı istikbalde yüce hizmetler için söy nı namus ve ahlâk kayıdlannAnkara 11 (A.A.) Başbaledigi sözler, aldığı taahhüdler göğdan tamamen âri sansasyone! esetler ya kan Ismet İnönü, bu akşam Mül zarak beşerin saffet ve gafletini istismaı sümüzü iftiharla kabarttı. Yürek kiye mektebinin kuruluşunun 59 etmek yoluna dökmüş olmakla maruftur lerimiz genclerin hizmet azmini duyuncu yıldönümünü kutlamak üzere Bu serseri Yahudinin (Musadağınd makla mütehassistir. Ve bu memleAnkarada bulunan mülkiyelilerin Kırk Gün) adile yazmış olduğu namus ketin istikbali için büyük ve güzel Ankarapalastaki toplantısında aşa suzca kitab, çıktığı gündenberi bizi ğıdaki söylevi vermiştir: bir teminattır. Tasavvur olunamı başkalarını birçok defa işgal etti. Musayacak derecede hummali bir faa «Arkadaşlar, dağmda Kırk Gün sözde Türklerin Geliyet içinde her birimiz esaslı işlerle Mülkıyelılenn bu akşamı, her senel Savaşta Ermcnüere yapmış olacakla meşgul ve meşbu bir haldeyiz. Işlene bizim için zevkıne alıştığımız bir n zulümlerln feci hikâyelerini tasvir et rimiz çoktur, etraflıdır. Kaybedilbayram olmuştur. Sızmle bu kıymetmek üzere kaleme alınmış hayalî bir esermiş zamanların telâfisi o kadar e lı bayramı kutlamak ıçın burada dir. Insanlann biribirlerile boğuştuklan hemmiyetlidir ki her sahada yük toplanmış bulunuyoruz. Genel Savaşta bir Ermeni meselesi ol sek azim ve çok çalışma yerinde o59 senedir bu memlekete en demamış değilse de onda kimin zalim, kiğerli hızmetler yapmış olan Mülkımin mazlum olduğunu tayin edebümek Kültür, idare, sanayi, ziraat ve yenın ılende yapacağını bundan date zannolunduğu kadar kolay değildir. her türlü imar bakımından birçok ha az değil, daha çok görüyoruz. Ölüm dirim kavgasma girişmiş olan Türk işlere girişmiş bulunuyoruz. Evet, Devlet, mülkiyeden ettıği isbfade milleti o hengâmede kendisini arkasından ikmal etmekte olduğumuz birçok yi geniş ölçüde arttırmak için mül bıçaklamağa kalkışanlara karşı da müdaişler vardır. Fakat vzifemiz yalnız kiyelılerin daha çok yetişmesini esasfaa etmek zorunda kalmışb. O kanlı obunlan bitirmek değildir. Bunlarla lı bir tedbir olaralu kabul etti. yunlann hakikî esbabı mucibesini her zaPariste lngiliz ve Fransız Bakanlan beraber yeni programlara, yeni işleMülkiye mektebini daha geniş olaman insanlığın iz'an ve insafı onünde tarafından kararlaştınlan sulh teklifleri re girişmek karanndayız. Yeni Türrak Ankarada tesis için iki seneden münakaşa edebiliriz. Meselenin inkâr et Italya ile Habeşistana bildirilmiş bulunkiye için en yüksek seviyeye az zaberi çalışıyoruz. Mülkiyeyi Anka meğe veya hafif göstermeğe çalışacağı maktadır. (Arkan 8 inci aahifede) mız tek noktası yoktur. Ancak bir kısım rada onun geçmişteki şan ve şerefiDün Romadan gelen telgraflar Italmmf Ataturkfin Mülkiyeliler tarafından Ermenilerin bir kısım demekle maziyi yanın bunlan prensip itibarile kabul edene ve tarihteki hizmetine yakışacak ^^^ çekilen telgrafa verdikleri cevabı halden ayırmak istiyen hafif bir d'l kul rek müzakerelere girişeceğini haber ve ölçüde kuracağız. sabaha karşı saat Sçte aldık. Bu tarihî cevabı sekizinci sahifemizde bulacaksınz. lanryoruz evet bir kmm Ermenilerin de rirlerken Habeş membalanndan gelenler Gene mülkiyeli arkadaşlanmızm o zaman şuna buna alet olmakta devam Habeşistanın bilâkis nazan itibare bile ederek Türklüğün varlığına havale etmış almıyacağım bildirmektedirler. olduklan suikasd bombacılıkiannı bütün Salh tekliflerini dün Mutoliniye bildir<enler Şimdi vaziyet şudur: Italya ile HabeRomadaki lngiliz «Içisi Romadaki Frantız elçisi fecaatile ortaya koymaklıgunıza taham şistanm sulh tekliflerine cevablarını res Sir Erie Drummond Comte de Ckambrun mül edilmek gerektir. Nihayet bu mese raen bildirmelerine intizaren işler bir telede guya Türklerin zalim mevkiinde bu vakkuf devresi geçirecektir. lunduklannın îddiası bir Yahudiye düşeBugün Cenevrede toplanarak zecrî mezdi. Hususile o Yahudi bu meseley tedbirlerin petrola teşmiline karar vere tamamile hayalî facialarla izam ettflcç cek olan Onsekizler komitesinin bu kaederek hıristiyatılık hislerini istismar eden r»n da ^imdUik bir tajaf ^ bırakılmıfot. bir menfaatperestlik ¥aygı?ma düjmü Dün bu hususta gelea telgraflan aşaolunca beşeriyetin huzuruna bu suretl* ğıya sualıyoruz: konulan bu yeni kımdağa karşı isyan et Tekliflerin ttcâyaya bildirilmesi memek elde olmazdı. Londra 11 (Özel) Sir Samuel Alman hükumetinin insanlık haysiyeti Hoare ile Lavalin hazırladıkları sulh tekLondra 11 (AA) Havas Ajansı ay rakılacak olan bölge Milletler Cemiyene ve arsıulusal banş ahenginin şeref ve lifleri bugün Romadaki îngiliz elçisi Sir tannm öğrendiğme göre İngiliz kabine tinin mümessilleri tarafından kontrol menfaatine tamamen uygun bir haıeket Erik Drumond ile Fransız elçisi Kont sınin Laval Hoare plânmda yapılma edilecek ve Neçaşinin hakimiyeti al olarak bu Musadağında Kırk Gün efsa dö Şambrön tarafından Musohniye tev sını istedıği değişıklıklerin ehemmiyeti tmda kalacaktır. büyük değildir. 3 İngiltere kabinesi, îtalyaya nesinin vaktile Almanyada elden ele do di edilmiştir. 1 Gözden geçirilerek tadil edilmiş reden bir mıktar arazi ve Habeşistana laşmasını meneden hem dostça, hem in Italyan Başbakanı elçilere sulh için olan proje, Italyaya asıl projenin Tig Kızıldenizde bir mahrec verilmesinin sanca hareketini bugün dahi burada sarfettikleri gayretlerden dolayı Ingiltere rede vermekte olduğu araziden daha az arazi mübadelesi mahiyetinde olması memnuniyetle ve teşekkürle anmaçi bi ile Fransayı tebrik ettiğini söylemiş, ken arazi vermektedir. Habeşistan, Aksu ve bu veçhile İngilterenin «mütecavize vazife biliyoruz. Avrupada bu darbe ile disine verilen teklifleri tetkik edeceğini mu muhafaza etmekle kalmıyacak, A mükâfat» vermiş olmakla muahaze esersemliyen Franz Werfeld Amerikayı bildirmiştir. dılmesi imkânmm bırakılmaması husudigratı da muhafaza edecektir. boyhyarak hezeyannamesini filme çek (Arkan aekizinci aahifede) 2 îtalyanların istimarına açık bı sunda ısrar etmiştir. tirmek teşebbüslerine girişti. Bizim aleyhimizdeki bu alçakça propaganda gayretlerine karşı haklı bir şiddetle mücadele etmekliğimizin sonucu olarak Şimalî A merika Birleşik hükumetlerince de bu cinayetin önüne geçildiği hakkında teminat almıştık. Halbuki «Cumhuriyet» in bu sayısında görülecek bazı malumattan suikasdin tekrar hortlamıs, olduğundan Aşağıda Bağdadın kazadan sonraki hâli, yukarıda şüphe etmek lâzım geliyor. yıkılan kitabcı kulübesile dubantn hali Filhakika Metro Goldwyn Mayer Akay idaresinin yandan çarklı Bağ arada Bağdad vapurunun burnu da a *] filim şirketinin senelik programında dad vapuru dün sabah Köprüde Kadı damakıllı ezilmiştir. (Musadağında Kırk Gün) gene bağdaş Kaza şöyle olmuştur: köy iskelesine çarpmış, iskele üzerindeki Altıncı ulusal artırma ve yerli mallar kurup oturmakta ve bu filmin sekiz büBağdad vapuru dün sabah saat alttj küçük kitabcı ve sigaracı kulübesini yıkhaftası bugünden itibaren başlıyacaktır. yük artist tarafından oynanacağı sarahat (Arkan 4 üncü aahifede) mış ve bir dubayı hasara uğratmıştır. Bu Haftayı bugün Başbakan Ismet tnönü ıııııııııuııııııııııııııııııııınıııımııııııııiııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııımıııııııııuıııı ıııııınııınıııınııuiıuıııınıııııııııııiM ye kat'iyetle ilân edilmektedir. Durup Ankara Halkevinde vereceği bir söylevduruken insanlan boğazlamağa kalkış le açacaktır. Başbakanın bu söylevinin mak bütün beşeriyetin beğenmediği ve Istanbulda Halkevlerinde ve Parti binabeğenmiyeceği bir cinayet olur da bir millannda, umumî yerlerde dinlenmesi için letin hayat ve şerefine havale edilen suitertibat almmıştır. Söylev tam saat 15 te kasde karşı nasıl lâkayid kalınabilir* Bu başhyacaktır. türlü mel'unca hareketler faraza afyon Altı yıldır gerek tasarruf gerek yerli müştakkatı gibi yalnız bazı ferdlerin sıh(Arkan 8 inci sahifede) hatlerini bozan zehirlerden daha az ehven midir ki bunlar şiddetle takib olunurlar da onlardan bin kat daha zehirli olan ulusal namus ve şeref kundakçıhklanna goz yumulabilir? Biz hakikat ve haysiyete çok kıymet veren Amerikanm insanlar arasında yeniden yeniye kin ve husumet ateşleri yakmak istiyen bu türlü alçak teşebbüslere meydan vermiyecegi kanaatini tamamen kaybetmemiş olmakla aş beraber behemehal Yahuda rolünü oyna Mısırdaki yerli politlere ton karıaıklıklar emannda kalkanlar dağıtılmı ve aopalarla vaki olan taarruzlardan koruntnalart bu ntretle temin elilmiştir raakta ısrar eden altın buzağı tapıcısı bir Londra 11 (özel) lngiliz hükumeti| 1923 tarihli kanunu esasinin iade edi lYahudinin bütün asil gayretlere rağmen Mısır kabinesinin isteklerine bugün leceği ve Mısırla İngiltere arasında yeni îdevam eden şantajı karşısmda sinirlenHabeşistandan dün gece saat on ikiye esmen cevab vermiştir. Bu cevabda (Arkan 8 inci sohiftde) mekten kendimizi alamamakta bulundu ııııııiıııııııtııııııııııııııııııııııııiıııııııiııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııiMiıiHıııııııııııııııııtıııııııııııiıııııııııııııınıııııınııtHiNiınıınııııı kadar gelen haberlerde mühim birşey ğumuzu da saklryamayız. yoktur. Italyan resmî tebliği şimalde tur. Aralannda kardeşçe bir hayat kur nasıl müsaade edebilir? Hakikati bilen Türkiye Ermenileri ve mağa çalışan insanlan biribirlerine yan Şimdiye kadar alınmış bütün teminata Takkaze nehri yakmında Habeşle.in hiTürkiyede mekân tutan Museviler bu al gözle bakmağa sevkedecek bir hareket rağmen hayulâsı gene karşımıza çıkan bu lıc ve süngü ile hücum ettikten sonra daYeni usule göre tramvaya binmek müşkülâtına katlananların çak teşebbüse karşı Amerikan hükumeti elbet en mel'un cinayetlerden farksızdır. melânete karşı hükumetimizin ve milleti ğıldıklan bildirilmektedir. Şimal cephe en tenha olduğu bir zamanda alınmts reami... nin nazan dikkatini celbedebilirler, ve Herşey oldu bitti de yirminci asırda bir mizin nazan dikkatini çekerek henüz vak sinde çete harbi devam etmekte olup Iden tramvaylar da süratle hareket ede a ermelidirler. îyi kötü binbir sebeb altında Yahudi yazıcısı mı bize karşı ehlisalıb ti iken herkesi heyecanlı bir gayret ve f a talyanlar da, Habeşler de büyük bir ha Halkın tramvayların yalnız arka sa olup geçmiş mazi hikâyelerinin hayalî hissiyatı körükliyecek ? Şerefli ve haysi aliyete sevketmeği vazife bilmiş bulunu rekette bulunmamaktadırlar. Geçenlerde hanhğından binip ön sahanlıktan inme memekte olduklarından halk vekit ve mubalâga kryafetlerile yeniden sahneye retli Amerikan milleti kendi toprak'arm yoruz. yakında vukuundan bahsedilen fakat bi leri hakkmdaki talimatnamenin tatbikın zamanile istediği yerc gıdememekte s« (Arkan 8 inci schifede) Sıkanlmasmda hiç kimsenm menf aati yok'böyle bir cinayetb tertibatı alınmasına (Arkan 8 inci aahifede) dan şikâyetler çoğalmaktadır. Bu yüz YUNUS NADÎ Atatürkün Mülkiyelilere cevabı Petrol ambargosu tehir olundu 1 Sulh teklifleri bugün 18 ler komitesine bildirilecek uimanda bir kaza Tekliflerde yapılan tadilât Bağdad vapuru Köprüdeki Kadıköy iskelesine çarptı, kendi hasara ugradı, tahribat ta yaptı Aksumdan başka Adigrat da Habeşlerde kaîacak Italyanlarn istismarına açık bırakılan yerler Milletler Cemiyeti tarafından kontrol edilecek Mısırdaki karışıklıklardan sonra l n g i l i z ler Mısırın bütün taleblerini kabul etmiye karar verdi Altıncı Ulusal arttırma haftası başlıyor Başbakan bugün mühim bir nutuk söyliyecek 1923 kanunu esasisi iade ediliyor, İngiltere müttefiki tanıyacağı Mısırla müzakereye giriseceık, Vefd partisi mevkii iktidara geliyor Faydasız nizam uğruna Halkın tramvaylarda çekmediği eziyet kalmıyor, saatlerce tramvay beklemek azabı da caba.../ Cephelerde yeni birşey yok Şimal cephesinde çete harbi devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog