Bugünden 1930'a 5,457,330 adet makaleKatalog


«
»

2 n d sahifede: Siyasî icmal Dokuz devlet muajıedesi 3 üncü sahifede: Ayın yirmisinde hava hücumu tecrübesi yapılacak 6 ncı sahifede: Habeş harbini tayyare değil, develer kazanacak 7 nci sahifede: Londra Denîz konferansı, îngiliz Dış Işleri Bakanlığının Gö riinmiyen Adamı Bugün: , J1Cjfll Sayi: 4İ0y umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLtj Telgra!vemektubadresi:Cumnuriyet, Istanbul . Posta kutusu: İstanbnl, No 246 n , i i . . . .. A i n c ÇarŞaiHDa II DinnClKaillII) löuü Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24293. İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketi 24299 24290 Italyanın cevabı gene eskisi gibi mi olacak? f Unutulan çok Onemli iş: Turizm m • Sulh teşebbüsü sarpa sarıyor! Zonguldak Antrasit Kömür cevherini isliyecek müessese konomik buhran Amerikada sona ermiş veya öyle sayılacak surette hafiflemiş. Bütiin Avrupa bu hâdiseye kulak kabartarak bu iyiliğin Avrupaya da geçmesi mümkün olup olmadığını tetkike koyulmuştur. Bu yoldaki tetkiklerin bazılannı Cumhuriyette yazarak kamoyumuzu aydınlataağı düşünüyoruz. Fakat bunu yapmağı bekliyerek şimdiden söyliyebiliriz ki buhranın bütün memleketleri almağa sevkettiği tcdbirler o kadar kanşıktır ki onlann yerlerini düzelmiş ekonomik bir alanın engelsiz serbestliğine bırakabilmeleri için aradan daha epeyce zaman geçmesi lâzım gelecektir. Bu müddet zarfmda daima iyiye gitmeğe çahşmakla beraber yaşamak ta gerektir. Zaten buhran bütün bütün ortadan kalksa bile Türkiyenin turizm işinden çıkarılmasi imkânh faydalan elde etmeğe çalışması gene icab edecektir. Bu bir san'at şubesidir ki biz ona lâyık olduğu önemin henüz onda birini bile verebilmiş değilizdir. Turizm insanın ta; atıp ta kolu yorulacağı işlerden olmadığı için ergeç onu ehemmiyetle ele almaklığunız lüzumu üzerine tekrar gözleri çekmekten kendimizi alamryoruz. Habeşistan Pariste kararlaşan teklifleri kabul etmiyeceğini bildirdi, Londrada ((îngiliz kabinesinin ihaneti!» sesleri yükseliyor, Cenevre hayrette! fabrikası dün açıldı Iktısad Vekili mühim bir nutuk söyledi, fabrika bir senede 6000 ton kömür çıkaracak Zonguldak 10 (Ekonomi Fenası o ki ikide bir sanki nükseden bir hastalık gibi turizmden bahsediyoruz, bunun çekici tafsilâtı önünde hepimiz heyecanlanıyoruz, ve cümlemizde buna dair birşeyler yapmak arzulan uyanıyor. Bir müddet onunla uğraşıyoruz, ve s6nra unutuyoruz. Belki tmutmuyoruz, fakat herhalde uğraşmamız tavsıyor. Halbuki bu iş çok önemli olduğu kadar öyle saman alevine benzer bir iki uğraşma ile hallolunup bitiverecek kadar basit işlerden değildir. Son analizde bizim gördüğümüz odur ki bu iş devletin ehemmiyetle ele alıp sürekli çalışmalarla ileri • görurecegı işlerden birldîr". Memleketin fazla döviz ihtiyacını yalnız turizm ile temin etmek, behemehal ulaşılacak bir amac olarak gözönüne alınabilir. Taş atıp ta kolumuz yorulmıyacak bir İ5 dedığimiz şundan ileri geliyor: Eğer memlekette turizmi yüriitebilirsek memleRoma 10 (A.A.) Havas ajansı ketimizi ziyarete gelecek yabanalar bunın aytan, Musolininin îngiliz Fransız rada oturduklan müddetçe bir takım tekliflerini prensip itibarile kabul etme masraflar yapacaklar ve bunlardan her si muhtemel olduğunu, ancak müzakerebiri memleketimize birer miktar para bıralerin uzun ve güç olabileceğini bıldirmekkıp gideceklerdir. Bundan dolayı Türkitedir. yenin görülmesi hoş olan yerlerinden ve Ayni aytar, ltalyanlann mezkur tekkurumlarından hiçbir parça eksilecek deliflerin birçok noktalanna karşı itiraz gildir. Çok ecnebi zevkle temaşa etti diye serdetmekte olduğunu öğrenmiştir ki bu faraza Boğaziçi, Adalar veya Bursa ve noktalar şunlardır: Uludağ güzellıklerinden hiç birşey kay(Arkan 8 inci sahifede) bedecek değillerdir. Bunun tam tersine olarak memleketimizi şenlendirmek için elımizdeki vasıtalar bolardıkça yurdun güzelliğinı arnrmağa yeni yeni imkânlar buluruz. Bakanına refakat eden arkadaşımızdan) Bu sabah saat on birde Türk Antrasitı fabrikası büyük törenle açıldı. Halk, mek tebliler, işçi kütleleri ellerinde Türk ve Parti bayraklarile törene iştirak ettiler. Evvelâ Türkiş Madenleri direktörü Esad, sonra Zonguldak Halk Partisi başkanı Mithat birer söylev verdiler, alluşlandı lar. Sonra Ekonomi Bakanı Celâl Ba yar nutkunu söyledi. Nutuktan sonra Istiklâl marşı çalındı. Vekil kordelâyı al kışlar arasında kesti ve fabrikanın bütün, aksamını harekete getiren düğmeye basb. Düdük sesleri, alkışlar arasında fab • rika çalışmağa başladı. Her taraf ge w zildi. Vekil bütün iş sahalari, çalışma du1 rumu hakkında izahat aldı. îşçilerle alâikadar oldu, kendilerile görüştü. Fabri kada halka, ameleye büfeler açılmıştı. Ingihz trannz rtonnşmalan münaseoetne ftabeftttamn Italyayu Ekonomi Bakanı Celâl Bayar öğle ye bir karış toprak vermiyeceğini bildiren Londradaki Habes 'meğini Türkiş bürosunda yiyerek yanınelçisi Dr. Martin elçilik binasında da Sümer ve îş bankalan direktörleri, Zonguldak saylavlan olduğu halde Çayrin mahiyeti hakkında Fransız gazetelerinde çıîan RaBerler cuma yolu ve trenle Ankaraya hareket CVansız ve tngiliz bakanlan tarafından Pariste kararlaşHabeşistanda, Milletler Cemiyeti mehafılinde ve hatta în * tınlan sulh teklifleri henüz îtalyaya bildirilmemistir. Zonguldak'Antrasit fabrikcuından etti. gilterede büyük bir heyecan ve asabiyet uyandırniıştır. Bunu Bunlardan Habesistanla Mılletler Cemiyeti de daha resmen başka bir gb'rünüf Ekonomi Bakanır.n nutkn yatıştırmak üzere îngiliz Başbakanı Avam kamarasında behaberdar değillerdir. Pariste Fransız Basbakanıle müzakeyet hükumetinin birinci beş senelik en yanatta bulunduğu gibi Fransız Dış Bakanlığı da bir tebliğ Zonguldak 10 (Ekonomi Bakanına relerde bulunan îngiliz Dıs îsleri Bakanı bu müzakerelerin düstri programına dahil olan birinci Türk nesrine lüzum görmüştür. neticesi olan teklifleri bir kere de kabine arkadaşlarına bılrefakat eden arkadaşımızdan) Türk antrasit fabrikasmı sizlerin sıoak hüsnü îtalyaya gelince Romadan gelen haberler Musolininin Antrasit fabrikasmın açılma töreninde dirmeee lüzum görmüstü. Dün gelen telgraflardan anlıyo kabulünüzün verdiği bahtiyarlıkla açıyoteklifleri haber verildiği şekilde yapıldıklan takdirde pren Ekonomi Bakanı şu nutku söylemiştir: ruz ki îngiliz kabinesi bunlan beğenmemis. ve üzerlerinde tarum. Fabrika hakkında istediğiniz malu ' sip itibarile kabul ederek müzakerelere girişeceğini göster dilât icrasını elzem görerek keyfiyeti Fransız hükumetine « Sevgili vatandaşlanm! Cumhuri(Arkan 8 inci sahifede) mektedir. bildirmiştir. Bunun üzerine Fransa ile îngiltere arasında yeniden görüşmelere başlanmıştır. Dün bu hususta gelen haberleri aşağıda üç ayn kısımda topluyoruz. X Bir taraftan bu isler olup biterken diğer taraftan teklifle fngiliz kabinesi tekliflerin tadil olunmasmı istedi, Pariste görüşmeler «levam ediyor Italyanın teklifleri prensib itibarile kabul ederek müzakerelere girişeceği anlaşılıyor I I Romanın ileri sürdüğü fîkîr ve mütalealar Îngiliz kabinesi ne diyor? Barış konuşmalarında son safha Londra 10 (Özel) Verilen ha berlerin tersine olarak, Laval Hoare barış projesinin dün akşamki kabine toplantısında tasvib edilmediği, toplantıda bazı tadilât teklifleri yapıldığı ve müte Habesistanla Cenevrede itiraz ve protestolar Londra 10 (A.A.) Habeşistan elçiliği, dün akşam Habeş hükumetinin mütearnza Habeş arazisinden ufak bir parçanın olsun terkedilmesini ileri süren teklifleri kabul edemiyeceğini bildirmiştir. Suikasd tahkikatı Suriye gazeteleı inin Beyruta giden Türk heyeti ve temasları haklonda verdikleri malumat Beyrutta çıkan Loryan gazetesi şı> malumaü vermek • tedir: «Türk idaresi nin üç büyük me muru, Emniyet U mum Müdürii Şükrii, Hariciye Ve • kâleti Şark Umu ru Müdürii ve Em n i y e t i Umumi Emniyeti Umtımiye Müfettişi, per .ye müdürü Şükrü şembe günü Beyruta geldiler ve Sen Jorj oteline indiler. Gelir gelmez Beyrut konsolosile Haleb ve Kudüs konsoloslan da dahil olduklan halde bir toplantı yapblar. Bu toplantı neticesinde Şükrü, Beyrut Emniyeti Umumiyesine giderek Müdür M. Poşetle uzunuzadıya konuştu. îyi kaynaklardan aldığımız malumata feöre Türk heyeti Beyruta Suriye Türkıye hududlanna aid birçok meseleleri müzakereye gelmiştir. Malumdur ki, Ankarada yapılan bir itilâfnameye tevfikan her altı ayda bir daimî hudud heyeti iç» tima ederek hududlara dair çıkacak ihti (Arhan 8 inci sahifede) Cenevrede intıbalar Cenevre 10 (A.A.) Fransa ile Büyük Britanya tarafından tanzim edilmiş olan tekliflere müteallik olarak ge Son dakika Teklifler Adisababa ve Romaya bildirildi, 8 inci sahifemize bakınız! (Arkan 8 inci sahifede) (Arkan 8 inci sahifede) Turizm dediğimiz zaman yalnız memleketimizi ziyarete gelecek ecnebileri anlıyoruz. Halbuki bu şeklile ifade ve mana eksiktir. Kendi memleketimiz halkının kendi memleketimiz içinde hareketleri de turizmden önemli bir parçadır. Bayındırlık Bakanlığının şimendiferlerde temin ettiği ucuzlukla memleket dahilinde uyandırdığı hareket kabiliyeti memnuniyetle anılacak bir hâdisedir. Memleket içinde hergün bir parça daha fazla artması arzu edilen hareketler iç ekonomi faaliyetinın ve sosyal ilerilemenin bellibaşlı bir alâinetini teşkil edecektir. Dışandan gelecek ziyaretçilerin vermiş olacaklan fayda ise bilhassa döviz itibarile memlekete temin edeceği menfaatte görülür. Memlekette turizmi teşvik etmek için herkesin tavsiye ettiği usuller var. Kimi plâflar yapılsm diyor, kimi eski eserleri Şimal cephesinde dün yeni çarpışmalar oldu Habeşler şimalde ve cenubda yeni muvaffakiyetler kazandıklarını haber veriyorlar Deniz konferansında Mücadele henüz başlamadı ıııııtııııııııııııınııııiHiıııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııiıııııııııııııııııııııııııııııııı Mısırda durum gittikçe daha fazla karışıyor Dün de çarpışmalar oldu, bütün kız ve erkek Herkes birbirinin niyet mektebleri kapatıldı, partiler birleşerek 1923 ve tabiyesini kesfe kanunu esasinin iadesini istediler esasının çalışıyor • Süveyş 10 (A. Deniz silâhlannı azaltmak için topla nan konferansta henüz müzakere, daha doğrusu mücadele bütün şiddetile başlamamıştır. Gelen telgraflar, konferans müzakerelerinin tam bir karanlık içinde olduğunu söylüyorlar. Ortahğın aydın lanmasına intizaren şunu söyliyebiliriz: îngiltere, Büyük Harbde gözünü yıldı ran denizalb gemilerini kaldırmak istiyor, ^ YUNUS NADt (Arkan 3 üncü sahifede) (Arkan 3 üncü sahifede) Musiki anketimiz Büyük ecne^ bi san'atkârlanr memlekette din • lenilmesi ve a • lelumum musik terbiyesi hakkm daki anketimiz» devam ediyoruz Bugünkü 6 nc sahifemizde Ek • rem Tektaşın an ketimize cevabı nı okuyacaksınız. "Ekrem Tektaş Konservatuarda keman hocahğı yapmış güzide bir müzisyendir. Başbakan îtalyan tayyarelerinin bombalarile harabeye donen Dessie sehrinden bir görünüş: Ok isaretile gösterilen lmparatorun yanan saraytdtr îtalyan Somalisinde kolera çıktı Habeşistandan dün gece saat 10 a kadar gelen haberler arasında, harb hare kâtına dair mühim hiçbir şey yoktu. Habeş kaynaklanndan gelen bir haber, î talyan Somalisinde kolera çıktığını bil diriyordu. Bunun haricinde iki dikkate değer haber daha vardır ki birisi Habe şintanda îaşe Nezareti teşkili, diğeri de Habeşlerin cenub cephesinde Daggaburu tahkim etmekte olmalarıdır. Daggabur, Ciciga Harrar hattile bugünkü îtalyan mevzilerinin bulunduğu Gabredarra arasında kâindir. Bu da, Habeşlerin Cici ga Harrar hattından evvel de müda faada bulunacaklannı göstermektedir. Dün gelen telgTaflar şunlardır: Dün Parti Kamutay Grupunda genel siyasal durumu anlattı Ankara 10 (A.A.) C. H. P. Kamutay Grupu îdare Heyeti Başkan lığından: C. H. Partisi 'Kamutay Grupu bu gün Doktor Cemal Tuncanın başkan lığında toplandı. Bir vazife gezisinden ve kısa bir isti Tayyare bombardımanlart rahatten avedt eden Başbakan îsmet lnönü genel siyasal ve arsıulusal durum devam ediyor Harrar 10 (A.A.) Bir îtalyan hakkında Partile müzakerelerde bu (Arkan 8 inci sahifede) lunmuştur. A.) Kahireden alman haberler, dün sabah vaka yide görülen inki şafın hakikaten va him olduğunu an latmaktadır. Şeh rin muhtelif yerle rinde nümayişler yapılmıştır. Zabıta, bunlan batırmak için büyük bir e nerji göstermek mecburiyetinde kal mıştır. Talebe ile zabıta arasında bir çok arbedeler ol muştur. Birçok ta lebe yaralanmıştrr. Zabıta, müteaddid defalar nümayişçiler üzerine ateş açmağa mecbur o] muştur. Yaralılanr hakikî miktarı belEhramlar üzerinde îngiliz tayyareleri Ii değildir. Nüma yişçiler, tahribat ta yapmışlar ve hu leceğini ve nümayişçilerin mahkeme susî binalan mühim hasarlara uğrat huzuruna sevkedilerek haklarmda ağu; mışlardır. Bunlar caddelerdeki otobüs cezalar tertib olunacağını ihtar etmis • lerdir. ve tramvaylan devirmişlerdir. Dunku hâdiseler Dün akşam Kahire şehrinin büyük bir kısmı karanlık içinde idi. Hükumet me Kahire 10 (Özel) Şehirde bu sa çar » murlan, halka nümayişlerin yeniden bah yeniden bazı kanşıkl * başlaması için yapılacak bütün teşeb pışmalar olmuştur. büslerin son derece şiddetle tenkil edi, (Arkan 8 inci sahiLede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog