Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı Deniz sporlarını Ele almalı Ve ileriletmeliyiz arbaros Hayrettin Pasa adeta denizden çıkmış bir adama benzer ama Köpriilii Mehmet Paşanın karada doğduğu muhakkaktır. Akdenizin hakimiyetini eline geçirmif olan Venedik donanması Çanakkale • yi kusatmıs, kus uçurmuyordu. Bu ka ra adamı sadnazam su tstanbulda yepyeni ve koskoca bir donanma viicude getirerek gitti, Boğazı kuşatan düşman gemüerine çattı, ve onlan mağlup et ti. Deniz kıyısmda oturan bir millet için bu hayatiyet sarttır. Bunun için de denizden doğmus olmağa ihtiyaç yok tur, denizi sevmek ve pekgözlülükle onun içine dalmak kâfidir. Esasen kara adamı olan Köprülü Mehmet Pasa zamanı ile kıyas yapbğımız zatnan simdi denizcilikte maatteessüf pek ileri olmadığımızı kabul etmek zaruridir. Gerçi nisbetler ve insa tarzlan degismistir. Fakat mesele insa tarzla nndan evvel milleHn denizci olmasırda ve denizi sevmesindedir. Biz esasen denizi «eversek ve denîze karşı adeta ontmla hash* ve nesir olacak gibi bir alâka gösterirsek alt tarafı pek kolayhkia kendiliğinden gelir. Dünyanm dörtte üçü su olduğu için, hosusOe memleketlerinin kıyılan demzlerle çevrili mflleU lere göre, denizci olmak hayat şartlannrn basında gelen islerden biridir. Ekmeğini tastan çıkarmak tabîri mes • hurdur ama sadan çıkanlacak ekmeğin daha tath olacağına şüphe yoktur, ve deniz öyle bir hamlede sayılıp dökülemiyecek kadar çok, adeta sonsnz nimetlerle dopdoludur. Denizde sıhhat ve zenginlik vardır. Memleketle rinin dort tarafı deniz olan bütun Türk!er, yüzümüzü denizlere çevireceğu. Dünyayı sanp »armalıyan bu mavi at • Iasm bizdeki uçlanna hele bir kere nmstkı sanlalnn, onun ne cihan değer fcazneler sakladığmı görmekte gedk • meyiz. Bir kere kız ve erkek her Türk çocugu, her Türk genci ve nihayet her Türk yiizme bihnelidir. Hiç zor olmı • yan ve dünyanm en zevkli, en neseli ve en menfaatli islerinden biri olan yüz geç'ik denizeiliğimizin ük kademesinî teskfl etsin. Denizde yüzmek için be cemehal deniz kenannda oturmak lâzım değildir. Içine girüecek su olan her yerde bu ySzme işi öğrenilebiKr ve tatbik olunabilir. Memleketimizhı iç taraflannda nehirler ve göller vardır. On dan baska memleketimizin iç tarafla • rmm hemen her noktasında kolaylıkla yüzme havuzlan viicude getirilebilir. SahOlerde oturanlanmızın yüzme ha vuzları ise önlerinde haydi hazırdır: Güzel deniz. Deniz sporlan der*İ7 kenarlannda oturanlanmiz için hiç mazereti obmyan bir hayat sarhdır. tç taraflar da oturanlanmiz da bu sporları öğrenmig olacaklar, denizin kenarına geh'nce pervasız onun içine dahp bte tarafa geçivermek hususunda, herhangi derece sinde bir acemiliğin saskmlığmı göstermiyeceklerdir. 6070 milyonluk koca Almanyanm sahilleri Türkiyenin deniz kıyılarına nazaran dörtte bir nisbetinde büe değildir. Böyle olduğu halde Umumî Harpte Alroan donanmasınm tngiliz donanmasOe boy ölçüşmüs olduğunu bilirsi niz. Neticesi ne olursa olsun bu ibret alınacak bir hâdisedir. Hayretinizi gidermek için söylemiş olalım ki o koca Alman memleketinin iç taraflarında göller, nehirler, çaylar, dereler ve bunlara üâveten binlerce ve bmlerce yüzme havuzlan ekseriyetle sahillerden uzak karalarda oturan Alman halkını suyun bütün cilvelerine çoktan alışhr • miftır. Moskovada, sehre adın: veren ve şebrin içinden geçen Moskova nehri üzerinde bir günde rahat rahat birkaç yüz bin kisinin suya girebileceği plâj tertibah viicude getirilmiştir. Bunlann kolayhkia viicude getirilmeleri isten büe sayılmaz. Elverir ki su sporlanmn büyük ehemmiyetini anlıyarak onlarla mütnkün olduğu kadar fazla meşgul olmağa karar vermis bulunalım. Yüzme isini basaran Türk gençliği orada kalacak değildir, Kürekli, yel • kenli sandallardan yelkenli kayık ve kotralara, yelkenli ve makineli gemil«"YUNUS NADl (Mabadi ikînci aahifede) 63 u n 7 t A İSTANBUL CAGALOGLU p , ı m 7 r ıflı , 0 Q A S 6 n 8 nO Q( | 4 Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 UUIIia I CyiUI I 30HTelefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlı heyeti: 24298, tdare ve matbaa tosmlle Matbaacüık ve Neşrlyat Şlrketl, 24299 242K) O r t i l f t urıyeı Türk grupu idare heyeti dün Necip Ali Beyin riyasetinde toplanmiftır. Necip Ali Bey bu içtimaı muteakıp bir muharririmize demiştir ki: HAYAT Ansiklopedisi ncı cilt hazırdır. COzlerinizi bir an evvel ciltletiniz 6 . J Milletler cemiyeti konseyinde inhilâl Istanbulda Beynelmilel hareketler edecek yan daimî azalığa talip oJduk Parlamentolar kongresi 24 eylulde toplanacak Cemiyet mehafilinde Ç'nden boşalacak olan azalığa Türki yenin intihabı muhakkck telâkki edilmektedir. Ayni azalığa namzetliğini koyan Iran Türkiye lehine talebirden vazgeçti. 1 teşrinievvelde de Balkan konferansı içtima ediyor. İkisi için de şehrimizde hazırlık basladı 24 eylulde Yıldız sarayı merasim köskünde toplanması mukarrer Bey • nelmüel parlamentolar konferansı Türkiye grupu reisi Denizli meb'usu Nedp Ali Bey hazırlıklar etrafından tsviçrede, konferansın kâtibiumumisi M. Lcopol Buasye ile teraas ettikten sonra sehrimize dönmüstür. Cemal Hüsnü Beyin verdiği izahat Cenevre 6 (A.A.) Cemal Hüs nü Bey Milletler Cemiyeti baskâtipli ğine gönderdiği bir mektupla Milletler Cemiyfti konseyinde inhilâl edecek olan yan daimî azdıklardan brisine Türkiyenin namzetliğini koymuştur. Umumî kâtiplik muhitinde Çinden boşalacak olan azalığa Türkiyen'n in tihabı mubakkak telâkki edilmektedir. Türkiyenin intihabında Asyalı vo yahut Avrupah gibi bir me«ele de mevzuu bahsolmıyacaktır. Umumî heyet eylu lün 17 nci günü sabahı tspanya ile Çi nin tekrar intihaplan talebmi göriice • cek, ve ayni gün öğieden sonra da konsey azalannı seçecektir. Cemal Hüsnü Beyin beyanatı Cenevre 6 (A.A.) Türkiye, Milletler Cemiyeti roeclisinde Çinden in • hilâl eden gayri daimî azalığa resnKO namzetliğini koymustur. Milletler Cemiyeti mehafilinde, bir Asyah memlekrtin diğer Asyalı bir memleket tarahndan istihlâf edümesi hakkmdaki mer'î usulden bu defa Türkiye lehine olarak mhiraf edüeceği beyan ediunektedh*. Türkiyenin Bern elçisi ve Milletler Cemiyeti nezdinlde daimî murahhası Cemal Hüsnü Bey bu hususta beyanatta bulunarak hassaten demiştir ki: « Türkiye cumJıuriycti, Milletler Cemiyeti mrclisi yan dannî azahğHia namzetliğini koymuştur. Türkiyenin on senedenberi sulh yolunda yaptığı gayretler malumdur. Bilcümle devl^tlerle ve hassaten komşulanmızla olan münasebetlen'miz gayet iyidir. Emelimiz meclis dahilinde de ayni gayret ve me•aimize devam eylemektir.» Türkiyenin namzetliğini koyduğu azalık Çinden inhilâl eden azahktar. Malum olduğu üzere Çine 1931 de bu azalık verilmi ohıp müddeti önümüzdeki içtîma devresinde tamam olacaktır. Türkye filhakika bir Avrupa devle tidir. Fakat diğer taraftan azalıklann krt'alar arasında taksimi hiçbir hukukî esasa istinat ctmemekte ve cemiyetin misakında böyle birsey bulunmamak tadrr. Bu yalnız cimdiye kadar zımnen (Mabadi 3 üncü aahifede) Milletler Cemiyeti içtimtdartndan bir intiba ve cemiyet nezdindeki daimî mttrafıhastmız Cemal Hüsnü Bey j^j^jı ı^^rıHrxjn^~u~u»"XJ~«^ı''«*~»J~ıı~ıı|^~ırT~i~ıı~ıı"ii' 'ı' y ' L i l « Isviçrede konferans unrkumi kâtibile görüştiik. Türkiyedekı hazırlık • ların fevkalâde miikemmel bir intizam içinde cereyan ehnesiıiden ve büyük bir alâka gösterilroesmden çok memnun olduğunu söyledi. Beynelmilel parlâ mentolar konferansı taroamen resmî jnahiyeti haiz değildir. Maamafih mesaisinden mühim neticeler ahnacağı ve sulh için fayclah olacağı ümit edil mektedir. Nitekim şimdiye kadar yaptığı toplanhlarda çok hayırh eserler ya Parlammtolar kongresı 1 urn reisi Necip Ali Bey ratmışhr. Cemiyeti Akvam, bu konfe • ransm eseridir. Beynelmilel hayatı tanzim ve sulhun muhafazasmı temtn ha suslannda da çok çalısmıstır. Harpten (Mabadi Bçüncü sahifede) ıHLr »rxj~ı~~i~ir~ıı~ıı~ı.r*ır'> Cenevrede 10 eylul içtimaı Tevfik Rüştü Şeydüngitti Kızılordu ve Moskova ya giden askerî heyetimiz Fahrettin Pş. «Kızılordu, bir harp vukuu halinde vazifesini parlak bir surette Üa edecektir« diyor !l Tevfik Rüştü Bey teşyiciletile beraber Adria vapurunda Milletler cemiyetinin 10 eylulde Cenevrede toplanacak heyti untumiye içtimaında hükumetim'z namına hazır bulunacak olan Hariciye Vekfli Tevfik Rü>tü Bey, dün sabab Adria vapurüe (Mabadi 3 üncü sahifede) Intihap defterleri Encümenler, birkaç Telefon Şirketinde meydana çıkanlan tetkiklerîni dün bitirdiler. Defterler yolsuzluklar güne kadar askıya konulacak Komisyon birçok şüpheli noktalar buldu Nafıa Vehili Ali Bey imtiyazlı süketler hak kındaki tetkikai ve temaslanna dün geç vakte kadar devam etmistir. öğrend'iğimi ze göre, Uskü dar Kadıköy Su sirketinin vazi yeti de esaslı surette yoklanmakNafıa Komiseri tadır. Civansir Bey Şirketin abonelerinden, su sar(Mabadi altıncı sahifede) Fahrettin Pasa ve Kızılordaya mensnp bir kır*a Moskovada bir geç'it resminde Moskova 6 (A.A.) Askerî tat lorduyu kudretli ve teknik itibarile bikatta nazır bulunan Türk askerî kuvvetli gördük. tyi işliyen birçok heyeti reisi Fahrettin Pasa Tas atayyarelerin müsterek hareketle • jansınm muhafcirfne şu beyanatta rini ve keza kıtaatın faaliytlerini bulunmustur: , tetkik ettik. Böyle bir kütleyi harp < Bu tatbikat esnasında Kızı (Mabadi üçüncü sahifede) Alman ya harbe hazır mış! Yeraîtında gizli hangarlarda 174 muazzam bombardıman tayyaresi Paris ve Londraya hücum emrini bekliyorlarmış! Bir intihap encümeni dün akşam defterler üzerinde sbn * tetkiklerini yaparken Belediye intihabatı faaliyetine bü tün kaza merkezlerinde ve mülhakatta devam edilmektedir. tki gündenberi Silivri ve civarında intihabat islerini teftis etmekte olan Halk Fırkası idare heyeti azasmdan Gaüp Bahtiyar Bey dün avdet etmiştir.. Haber aldığmnza göre intihp isleri mülhakatta da iyi bir surette idare edilmektedir. Kaza mer 1 kezlerinde defterleri tetkik etmekte olan intihap encümenler! tetkikatını dün aksam bitirmiştir. Defterlerin ya pazar, yahut pazartesî günündeo itibaren asıl Bugün dördüncü sahifemizde ması muhtemeldir. Defterler bütün kazalarda ayni günde asılacak, altı gün askıda kaldıktan sonra indirilecektir. Askı günü vflâyet tarahndan bütün kazalara bildirilecektir. Ujnumî intihap tesrinîevvelin onuncu J günü yapılacaktir. Reyfer bir günde "Uroumî Harbin ve ona tekaddüm toplanamadığı takdirtie irtihabata ereden devrenin esrar dolu bir saf^ tesi gön de derhm edileeektir. Kazalarhasını aydmlatan bu kısa, fakat 1 da bir târâftan defterffcrîn letiâ&t isleröe çok sayani dikkat tefrikaya bugün m€«3;ul o'unurken, di|er tarafran intf basladık. Dördüncü sahifemize bahap hazırlıklanna devaa» edilmektedir. 1 kınız. (Mabadi altınetigahifede) Kayzer Vilhelm ve tkinri Nikoîa Ingiliz muharririnin bir harp vukaunda derhal askeri şekle konu lacağım iddia ettiği Yungers fabrikası tayyarelerinden ikisi tngiltere siyasî mehafili, bir müddettenberi yeni bir harbin önüne geçmek maksadile Versay muahedesine konulmuş olan ahkâmın büsbütün sakit olduğu kanaatine varmıstır. fngilizlere göce Almanyanm silâhlanma hususunda sarfettiği emek ve gayretlerî yerinde tetkik eden açıkgöz ve kulağı delik ihtisas erbabınm ifşaatı, Alman devleti nin, harp zuhurunda pek kuvvetli vesaitle ortaya atılacağmı saraha ten göstermekted'ir. (Mabadi üçüncü aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog