Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Memleketimizin en çok sevilen, en çok okunau mecmuaeı HAYAT Ansiklopedisi 071»» * fSTANBUL CAĞALOGLU D««««».lı#. C C..İAİ mo>l I 0ö4 0 ( 1 0 Telgraf t« mektttp adreaîî Cumburfyet, Istanbul . Posta knrtosu: tstanbtü, No. 246 rBlŞ&mDB 0 tylUl Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298, îdare re matbaa kumüe Matbaacılık re Neçrlyat ŞlrketL 24299 242W) çikmışnr. Mündericatından bazılannı 4 iincö sahifemızde yaziyoruz 16 b u S A Y F A u \ f v A ncı cflt hazırdır. Cflzlerinizl bir an «vrel cUtietinlz 6 Hakikate doğrn : Tapuyu kökiinden lslah / Pariste hukuk tahsil eden genç bir vatandaşımız bilhassa gayrimenkul üzerindc ihtısas kazanmak için Avrupanın tapu ve kadastro içlerine hususi bir ehemmiyet atfederek onUT üzerinde aynca nazaTÎ ve amelî tetkikat icra etmektedir. Kendiainin memleketimiz tapu işleri hakkında ve hususile bu işlerimizin ıslaha muhtaç iptidailiği üzerinde de kâfi malumatı vardır. Ahiren gazetelerde gördügü baa beyanat üzerine bize bir mektup gönderdi. Dikkate pek lâ yık gSrdüğümiiz bu mektubun mü him aksamını aynen aiitunlanmıza geçiriyoruz. Bordo: Aj^ustos 1934 kşam gazetesinde (seyyar ta • pn memurlan) hakkında bazı beyanat oknduk. Memlekete fsvlçre kanunn medenisini ithale karar veren devlet elbet bn kanunla bizde tnüzmm bir hal iktisap etmiş arari meselelerini halletmek ve gayrimenkaie vatınlmış azim serveti, mütedavil bir hale koymak yollanm aramış ve bol • Zaman zaman bir üri tabrla faaliyetinden baberdar oldugumuz kadastroroozım bugünku vadyeti hakkmda kâfî malumata sahip degiliz. 1926 danberi gazetelerimizde sütunlar dolura kadastro mes&isi yazılıyor, birçok eserlerden, tasavvurlardan hazine ve millet için utihsal ediien güzel rakamlardan ha • raretle bah»ediliyordn. Şimdi ise memJeketin nerelerinde kadastroya ait neîer yapıldıgmdan e*kisi gibi artık ha berdar olamamaktayız. Gene evvelce gazetelerden Avrupa kongrelerine iş • tirak •dilmiş olduğunu ve hatta staj için birçok fen adamlan gonderüdijpni de biHyoruz. RedmlenJen, havaî fotoÇraflardan bahsolunmuştu. Bo tetkiklerin neticeı! ne oldu? Acaba o işler tatbik ediliyor ma? Yoksa duruyor muynz? Bu noktaiarm izahı herhalde pek ha yirlı olsa gerektir. 1 Gazi Hz. nin Amerikalılara gönderdikleri mektup Reîsicumhur Hz. nin Amerika Uyuşturucu Maddeler Umumî Müdafaa Cemiyeti içtimaında okunan mektupları Türkiye lehinde büyük ve çok dosfane tezahürata vesile oldu Uyuşturucu maddeler iptilâsile mücadelemiz Ismet Pş. nin şark segahati Başvekilimiz salı giinü hareket ediyorlar Ismet Paşa Hazretleri ve Dahiliye Vekili doğru IV^bzona giderek oradan Erzuruma geçecekler Mektup radyo île bütün Amerîkaya neşredildı 1931 snesinde Cenevrede imzalanolan uyuşturucu maddeler imali • nin tahdidi hakkmdaki beyndmüel mukavelenamenin mer'iyet mevki'ne gir • m'finin birmci yüdönümünu inıtlula • mak munasebetile Amerika • Uyusturu* cu M?dde!er Umumî Müdafaa Cemiyeti «VVorld Narcotic Defanse Association» tarafından 9 temmuzda Nevyorkta «Waldorf Astoria» salonlannda yapılan toplanhda Gaıi Hazrrtlerinin ce • miyete hitaben göndermis olduklan bir mektubun okunması, Türkiye lehine pek dostane tezahürata vesüV olmuş ve Büyük Reistn işaretile bu sahada meydana getirilen eserler, Am'rika efkân umumiyed tarafmdan derin takdirlerie al • kışlannustır. Cemîyetin 9 temmuzda böyle bir toplanbya bazırlandığı cemiy't reisi Amiral R. P. Hobson tarafmdan bildirile rek burada soylenecek nuhıkl'nn ve yttpılacak nesriyafan Büyük Gazinin beyanatile açılmasi iltimas ve rica edfl • "~ "\ iç'imaın bidayetinde Büyük Elçimiz Münir Bey tarafmdan okunmuştur. Gazi Hazretleri bu mektuplaraıda uyusturucu maddeler iptilâsının bütün dünya için en büyük bir içtimaî b'lâ olduğunu, insanlann bu yüzden düçor olduklan felâketlerin esfei zamanla • rm taunlannı bile gölgede bırpkacak bir raddoye vardığını izah buyurduktan sonra buna karsı mücadele maksadile Türkiye Cumhuriyeti içinde 1928 se • nesindenberi hükumet tarafından a • lınm'kta olan tedbirl.ri gözden geçir dikleri sırada yeni vaziyetler karşısm • da bu tedbirlerin kâfi olmadığmı gör dükierinden bu işte muvaffakiyetın en büyük amili olarak t<Jâkki ettikleri bütün mflletlerin büyük maksat uğrunda birlikte çaiışmalarım temin için mev cut beynelmilel mukavelelerin hepsinin kabul ve tasdikil? bunlarm Türk mil • letfnüı en büyük ve yüksek şıfatı olan sadakatle tatbik edilmesini tavsiye bu Bafvekitîmizin Odemif seyahati intıbaianndan: ttmet Paşa Hz. Gölcükte otelin taraçannda küçük dostlart arannda Başvekil tsmet Paşa Hz. nin, rahatsızhklarmdan dolayı geciken fark seyahatleırine önümüzdeki salı günü başl'malan p'Jt muhtemeldir. tsmet Paşa Hz. nin o gün refa • katlerinde Dahiliye Vekili Şirkrü Kaya Bey olduğu halde Ankara vapurile Trabzona hareket ede • cekleri haber verilmektedlr. Başvekil, Trabzonda bir gun kalacak, oradan Erzuruma hareket e» decektir. Erzurumda da bir iki gün kaiındıktan sonra şark vilâyetlerin dem bazılan ziyaret edilecek, oradan doğru Ankaraya dömilecekHr. tsmet Paşa Hz. nin bu seyahat • Ierinin eylul nihayetine kadar de vam edeceği tahmin olımmaktadır. Gazi Httzretlerinin beyanctlaruu muhtevi mektuba okuyan büyük elçimiz Münir Bey miftL Gazi Hazr'tleri bu ricalan kabul buyurmuşlar ve beyanatı bavi mektup (Mabadi dordüncü aahifede) Iş Bankasının Edirne şubesi dün açıldı Iktısat Vekili Celâl Bey bu vesile ile Edirnelilere mühim bir hitabe irat etti Edirne 5 (A.A.) Iktısat Vekili CelâJ Bey tş Bankası Edirne şubesinin r«smi küşadmda bulunmak üzere bu sabahki konvansiyonelle şehrimize gelmistir. Vekil Bey Karağaç istasyonunda umumî nüfettiş Tali ve Vali SaL'rr örd*mir Beylerle maiyetkri erkânı, Fırka ve Belediye reisi ve memurlar, asker, polis ve jandarms müfrez'ıleri, mektep talebesi ve çok kalabalık bir halk kütlesi tarafmdan karsılanmış ve kendistne buketler verilmiştir. Ce'ei Bey umumî müfettişlik Jniesinde bir müddet istirahatten sonra, Vtiâyet, Belediye ve Fırkayı ziyaret etmiş ve Halkevind? esnaf ve tüccarlardan murekkep olan kalabalık bir ziyaretçi kutlesile uzun uzadıya memleketin ti • cari ve ikbsadî vazjyetl'irine d;ir has Balkan misakı Üç Hariciye Nazırı Ankaraya geliyor Paktin aktinden sonraki vaziyet görüşülecek Ankara 5 (Telefonla) 26 teşrinievvelde şehrimize gelecek olan Balkan Hariciye Nazırlan burada dört gün kalacaklardır. Hariciye Na • zırları bu rçtimalannda paktin imzasındanbe r i me\*:ut vaziyetı Intihabat hazırhğı Encümenler bütün intihap defterlerini cumartesi gününe kadar ikmal edecekler Halbuki Aksam gazetesinde mtisar eden beyanatta «koylerde seyyar tapu memurları bulundurulacağı ve köylülerin sehirlere kadar gitmesîne hacet kalmadan(!) köylerdeki alım sahmm bo seyyar memurlar vasıtasile yaptlacagı soyleniyordn. Şehirlerin gördügü bir suhi'letten koyföierimizm istifadesîrtin de düşünülmüs oiması hakikaten mem tfjniyete lâvıktır. Fakat b?z memlek • tiımzm yoliarraı ve vesaiti naklîyesüe koylerin ha'fni ve bugunkü tapu idarelerimizin vaziyetini mülâhaza ederek bınnm bir hayal oldoğuna hükmediyo • roz. Hatta yalnız hayal olmakla da kalmız. Eger bu proie bir gün tatbik edilîrse devlet icin bir gaile ve bütçe için fuzulî bir kuJfet daha olacaktır. Meseleyi tahlil ve mSnakasa edelim: tetkik ve icap e Haric'ye Vekilimiz den tedbirleri a Tevfik Rüstü Bey lacaklardır. Bundan somaki içtima Eminönü kazasında tntihap Encumeni çalışıyor Belediye şubelerinde çahşmakta olan intihap encümenleri dün de defterlerin tetkikine devam etmişlerdir. Bazı şubeler tetkikleriai bitirmişlerdir. Defterlerin kâmilen tetkiki cu martesi gününe kadar ikmal olu • nacaktır. Mesailerini henüz bitircmiyen şubeler cuma günü de çah • şacaklardır. Diğer taraftan Belediye intiha • batına iştirake halkı teşvik için' radyo vasıtasile verilecek konfe • ranslara dair program hazırlan • mıştır. Konferanlara 15 eylulden itibaren başlanacaktır. Evvelki gün Silivriye giden Fırka tstanbul idare heyeti azasından Necip ve Galip Bahtiyar Beyler orada intihap etrafında tetkikatta bulunmuşlardır, bsgün avdet edec'kler dir. Dün sabah Ankaradan avdet eden Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey dün Belediyeye gelerek uzun müddet intihap jşleril* meşgul olmuştur. Haber aldıgımıza gore Muhittin Bey bugün de intihap işlerile meşgul olacaktır. Defterleri tetkik eden şubeler den Eminonü intihap encumeni tetkikatını bugün bitirecektir. fMabadi ücüncü sahifede) thtuat Vekilimiz Celâl Bey 1 Uzakta olsak ta sıkı takip ede ıımmmmıımmıııtı IIIHIIIIIHHIIIIIIIMIIIIUIIIIIIIHIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııiNNiıınnııııııııııtııtıııııııııııııııııııııııııımıııııııt rek pek fyi biliyoruz ki idare; köylere nisbetle vesaiti daha çok olan şehirlerde büe tapu işlermi tanzim edemedi. 2 Tapu dairelerile işleri olanlarin *u ve bu «ebepten islerini ikmal ve ftmaın için neler çekmekte oldugunu zaten memlekette bilmedik kimse yoktur. Bu «ebepten mudiriyeti umam''ye köylerdcn evvel köylerm dhnağ ve merkeri olan şehir ve kasabalardaki tesküAtrara hâsnn halde işlemesmi teVaşington 5 (A.A.) Dün, sımin etmesi ve halkı tapu idarelerin* lâh ve mühimmat ticareti âyan tahgîderken ngradıgı korku ve endİşelerkikat komisyonunda mühim ifsaat Üen kortarması lâzımdır. Aksamda mun yapılmıstır. tngiliz silâh fabrikası <Vickers> ile Amerika «Elektrikli teşfr beyanatta dahi halkın tapu ida gerni» shketinin dünyayı, denizaltı relerlraize karşı fena bir zihnryete magemisi satışı için hususî mmtakalaca I * olduklarmm itiraf edilmesî bu hataksim ettikleri görülmüştür. kikatİn eanlı bir şahidi degfl midir? «Elektrikli gemb şirketi müdürü, 1 3 Bizce kuvvetleri taksim ve isşirketin, Avrupada «Vickers» ta • rafından yapılan bu çeçit hdtün sarar« bedel evvelâ tapu idarelerini ulah tıs muamelelerinden bir yüzdelik aldığıni söylemis ve demistir ki: 4 Kadastro yapılan yerlerde ta« Sir Bazil Zaharoff, şirketi • pa sjefflerini ikmal etmeli, mizin Japonya miimessilliğini yap* & Kadastroyn mümasil mema • mjtktadır.» Kk teerfibeleri netayicine gore yalnız Müdür, 1926, 1927, 1928, 1929 yapmak değfl, işlenmesmi de temra kılve 1930 senelerinde Sir Bazil Zahapnah ki bizce iain en mühimmi işte buroffun yüzde bef kumusyon olarak sârketten 212 bin dolar aldığını ilâve Irasıdır. Eğer tapu mudiriyeti umumi • etmisth*. yerf bugun kanun ve nizamlarla kabul Komisyon reisinm: Yunanlı milyarder Sir Bazil Zaharof •yledigimiz tsviçre tapu sicil nizamna« Kimdir bu Sir Bazil Zaha • mesmi memlekette bihakkin tesis, ta roff?» Komisyon reisi, şirket müdürünü havvSIât ve tebeddulatın hakkıie takiSualine müdür şu eevabı vermişSir Bazil Zaharoff a verildiği söy • bini temin ederse vazifesinin en mOtir: lenmiş olan kumusyon üzerinden NAFtZ RÜSTÜ varidat vergisi ödenmemeslne yar • « Tamd'ığım adamların en ka • £<•+' (Mabadi iklnci sahifede) biliyetlisi, en büyüğüdür.> dımla suçlu tutmuştur. (Mabadi dordüncü uahifede) Iki silâh şirketi dünyayı taksim etmişler Nafıa Vekilinin son tesebbüsîeri Şark Şimendifer şirketi Paristen cevap bekliyor Nafıa Vekili Ali Bey dün de geç vakte kadar imtiyazlı ş'rketlere ait pürüzlü işler üzerinde tetkikatına devam et • mi? ve alâkadarlardan izahat almıştır Şark demiryollan kunrıpanyası mü dürlüğu bütün tarifelerinde tenzilât yapmak hususunda Vekil Beyle mutabık kalmıştı. Dün ucuzluğa esas olacak hesapları çıkarmakla meşgul olan kunv panya direktörü M. Paskal, AK Beyin tebli^atı mucibince tarifelerin biran evvel ucuzlatılması mecburiyetinS aza • Bu şirketlerin Japonya nıümessilliğini senelerdenberi tneşhur Sir Bazil Zaharof yapıyormus! Ytnn baılıyonız Kayzer İkinei Nikola II (Mabadi altınct sahifede) ve Bugün Sovyetler ve Japonya Yazan: M. G. Bonnet ,S^, ** • ^ oncü Janifemizde Çöcuk Sahifesi S a d sahif«mizde Haliç doluyor 6 ncı sahifemizde Çarın kanı Kayzerln ellerlne bulaşıktır,, Anlatan: Fransanın sabık Petersburp sef;ri Moris Paleo'op
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog