Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

j I SA L O N ! Haftolık N«fis AİU M«cımıa« Maliye Vekâletinden: 1 "Camhariyet I ctoman, Tiyatro, Sinema, Kadın, meraklı yazılar, mizah, karika• tür, salon eğlenceleri 3 renkli iki nefis kapak resmile I YA RI\ Ç I K I Y O R •«•^* 10 kuruştur. Veniis Korsanları romanını okuyunuz! i ^ B Tam devreli lise olduğu Maarıf Vekâletince tasdik edilmıştir. Türkçe, ingilizce, Iransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leylî ücret 220 lira, JVeharî ücret 40 liradır. Kayh muamelesîi yapılmaktadır. Tedrisat 1 teşrinievvelde başlar* Tarsus American College Amerikan Erkek Lisesi 2257 numaralı madenî ufaklık para kanununa tevfikan si lik olmıyan ve ayarlarile nizamî vezinleri tam bulunan eski gumüş paralardan 34 kuruş hesablie alınmakta olan bir me cıdiyenin 38 kuruş üzerinden kabulü takarrür ettirilmiş ve bu hususta Malsandıklanna tebligat yapılmıştır. 2 Cumhuriyet Merkez Bankasınca 17, 41 kuruştan alınmakta olan beher on gram safî meskuk veya gayri meskuk halis gümüş fiati 19,03 kuruştan satın almacaktır. (5235) f 5 Kızve Erkek Eylul Ticaret Lisesi 3 senelık ona ve 3 senelik Ticaret Lisesi kisımian vardır. Orta bsma ilk mek tep mezuulan, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mezunlan kabul edilir. Urta ve Lise kısımlannda resmî tnnfredat pTogramlarile birlikte mektebin tesis gayesine uvgun ayrıca meslek ve lisan dersleri kuvvetlı bir tarzda oVutularak mezunlan Ticaret ve tktısat sahasında ve şahsî teşebbüslerde muvaffak olacak şekıldehazıılanır, Amelî Hayat Cağaloğlu ( Telefon: 23630 Gircsun Jandarma Satınalma Komisyonuncüan: 1. 5 10 15 ağustos 934 tarihli Vakit ve Cumhvriyet yze ehrile ilân edilen erzaklardan yalnız 208,000 kilo ekmeğin 25 eylul 934 *alı günü saat 14 te kapalı zarf usulile münakasa ve ihalesi yapıl cağı ilân olunur. 6 «ylul 934 p«rş»mb« akfamı Harbiy«d« 4 , Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve 1 kısmı dört taksitte senede 40 lira lise Kayıt gün'eri: Cumartesi, Pazartesi. Çarşamba BanNasi : Adapazarı türk tîcaret Bankasıdır J[ Adapazarı Türk Ticaret Bankasının Merkez ve Şubelerinin f bulunduğu rrahaüerle memleketin be'libaşlı Tiraret merkezlerinde Yangın TURK SiGOfıTA AKONİM ŞİRKETİ Nakliyat ITIMADI MILLI ACENTALARI VARDIR Istanbul İthalât Gümrüğü Mudurlugunden: 89 lira 50 kuruş bedeli keşifli 1 numaralı ambarın kafes dahilin • deki elektrik tesisatından tefriki için yanm tuğladan ibaret bölme duvar ve kapı inşasile k«za 138 lira 39 kuruşluk bedeli keşifli Sarayburnu 8 numaralı ambar dahiline dağılmış parça eşyaların konması için mevcut eski kafes mahallinin yıkılarak yeniden kafes mahalii nin insası olbaptaki keşif defterleri mucibince münakasa ve ihalât kanununun 18 inci maddesinin 2 fıkrasına tevfikan müstacelen pa zarlıkla yaptırılacağından talip olanlann eylulün yirmi alt'ncı carşamba günü saat 14 te tstanbul İthalât Gümrüğünde müteşekk'T Ko misiyonu mahsusuna müracaatleri. (5394) j •r llVLjll\1Al = ist nbul Galata Itimadı Mıllî Hanı Telefon,41937 = • BELVÜ Bahçesinde Oramofona ilk d*fa s*si Bozüyük Belediye Reîsliğinden: 1 4,405 lira 14 kuru* bedeli keşifli Bozüyük Belediyesine ait mezbaha inşaatı 24/8/934 tarihinden itibaren 13/9/934 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıka rılmi*tır. 2 Bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nisbetindeki kanunî teminat akresi ve teklifnameye raptı lâzım gelen sair münakasa şartnamesinde gösterilmiştir. 3 Bu baptaki münakasa şartnamesile fennî şartname ve resim • leri görntek ve suretlerini almak arzu edenlerin Bozüyük Belediye dairesine müracaat etmeleri lâzımdır. 4 Münakasa ihalesi 13/9/934 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te Encümeni Belediye huzunında yapılacağından taliplerin mu&yyen gün ve saatten evvel teklif zarflarını makbuz mukabilinde Belediye Riva^etine tevdi etmeleri ilân olunur. (5303) Türk Hammlan 80 YAŞINDA Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: Leylî talebe kâmilen Haydarpasa lisesine nakledileceğinden îstanbulda bulunanların bizzat taşrada bulunanlann da mektupla mek tebimize müracaat ederek birer vesika almaları ve birinci taksitlerini doğnıdan doğruya Haydarpasa Lisesi Müdürlüğü namına RÖndermeleri. (5426) muganniye ve sazende, çok kıymetli ve hassas bir san'atkâr hanımın konserini bütön inceliklerile takdir ederek dinliyeceksiniz. Fiatlerd* l a m yoktur. Biiyük şis* rakı 175, salon bira sif« 90, küçiik şif* rakı 100, m*zel*r 25, kahy«, çay 45 kıınıştur. r Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: I I I I I 1 Beşiklaş Dikiş Yurdu 1 Kız ve erkekler için ayrı teşkilfita maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise siDiflarma leylî, neharî talebe kaydine başlantnıştır 2 Kayit için her gun mektebe veya Yenipostane arkasında Basiret hanında Szyol idarehanesine müracaat edebüir. 3 isteyenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Arnavutköyünde tramvay caddesinde (,'iftesaravlarda Mekfbln teiefonu : 36.210 • özvoiun teiefonu 24115 Dr. Cevat Tahsin K İ M Y A G E R • Taltbe kajdına bdslanmiştır. Mektepte en son usullerle biçki, dikiş, nakış, ?apkaalik, korsaalık, çiçekçiltk boya ile tezyınat ders'eri gösterilır ve musaddak diploma venlir. Mezuneler muallım ve makasdar olur ve Yurt açabiürler. IDRAR, KAN. KAZURAT *• sairenin tahlilterini yopor. Divanyolu ortasında. T«l. 23334 Dr. İHSAN S\MI Isteyenlere şartname göndertlir. Akar«tl«r 64 Ne( Nafıa Fen Mektebinden: 1 Bu sene mektebe kaydolan efendilerin sıhhi muayenelerine 25 «ylul 934 salı günü saat «9» da başlanacaktır. > 2 Mütabaka imtihanı 1 ieşrinievvel 934 pazartesi günü saat «9» da yapılacaktır. 3 Keyfiyet ftlâkadarlara tebliğ ve ilân olunur. (5181) Hariciye Vekâleti Mubayaat Komısyonundan: Vckâletimiz müstahdemini için dikilecek elbiselerle paltolann pazarlığı 18 eylul 934 cumartesi günü saat 15 te Hariciye Vekâletinde yapılacaktır. Taliplerin nümunesini görmek ve şartnameyi almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaatleri. (5288) İLÂN Etkifchlr Viliyetmin Mihalıççık kan n m tâbı Sazak kariyesinde şimalea, PıiMrtı tepetile Buyükkara tepeti a n • »ında hattı müstakim, şarkan, mezkur tepe fle Erenlertepesine rekzediletı beton »ütvm arasmda hattı müstakim, ce> nuben, beton sütunla Boztepe arasın da hattı müstakhn, garben, Boztepeden başlıyarak Akkaydan gecen ve hudut baslangıcı olan Pınarlıtopede nihayet bulan hattı münkesirle mahdut bes yiiz altmıs dÖrt cerip sabipli ve sahipuz a razi dahüinde Sigurd Rudolf Malmborg Efendî tarafmdan bittaharri meydana çıkanlıp murhharen bilcumle hukuku Türkiye Cumhuriyeti tebaasındaa Muh. tar B'ye devredilmis olan Krom madenmîn altmış sene müddetle mumai • teyh abdesine ihalesi icra olunacafm dan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olalann 20/8/1934 tari hind'«ı itibaren iki ay nraddet zarfın da Ankarada tktısat Vekâletine ve mahallmde makann vflâyete baistida müracaat eylcmeleri ilân olunur. Tilo ve paratıto hastaliklanna tutulmamak için tesin çok kat't, muafiyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane |tcza depolarında bulunur. (.2231] TİFO ve PARATİFD AŞISI TUJ O. K i Y E BANKA5I Yeni Nesil ilkmektebi YUV A • KIZ > ERKEK Bn sene hususî ilkmektepler içinde mezuniyet imtihanlannda en büyük muvaffakiyeti kazanmıştır, Gayet muntazam ve asri bir yuva smıfı vardır. Ecnebi lisanı öğretilmektedir. kayitlere başlanmıştır. Cumaatesi, Pazartesi, Çargamba günleri öğleden sonra on dörtten on yediye kadar mektebe müracaat olunabilir. ' Cağaloğlu; MoHo F«n«ri Cadd«sind« AAT Tayyare Piyango Müdürlüğünden; Şartnaır»?si mucibince 5,000 adet takvimin imaline talip olanlann eylulün on üçüncü perşembe günü saat 14 buçukta Komisyona mü racaatleri. (5378) Kız Erkek Orta Lise aloğlunda Sıhhiye Müdürlüğü bitişiğinde İ Lİ Ayncaı Hayata atılmif g*nçl*ri Orla v» Unm bakaloryasına hazırlıyan akşam kurslarım ihtiva eder. Türkiy«nin *ıt y«ni lis*sidir. Resmî lıselerin aynı hukukuna malik ve Maanfçe musaddaktır. Tedrisatınm ciddiyeti ve ecnebi lisanlanna sonderece ehemmiyrt vertniş olmasile maruftur. OrtaUse Inaniı Aygır Deposu ve înekhanesi Müdürlüğünden: tnanlı inekhanesinde insa edilecek yem ambarı 21 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmustur. 23 eylul 1934 pazar günü saat on beşte Tekİrdağ VilâyeH Baytar Müdiriyeti Dairesinde münakasası yapılacaktır. Şartname ve projeyi görmek için isteklilerin cumad&n maada hergün Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyetine ve MuratL nahiyesinde Müessese Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No. 3 3 jSeyahatteıı avdet Doktor Ali Mazhar Bey Fransadan avdetle her gün hastalarını Fatibteki muayenehanesinde kabule başlamıştır. AVUKAT ISTENIYOR Mahiye yalnız abonmtn olarak S00 lira gelm olan iyi bir vilâyet merkezindeki yazihanede şenk sifatile çaliştnak istiyen genç ve yeni avukat veya avukathk salâhiyetmi haiz zevatın Beyoğlanda Roma otelinde 11 numaraya sabahlan sut ona kadar acele müracaatleri (> 0 H Tayyare Cemiyeti Lâleli Apartımanlar Idaresmden: Fatib sulh 3 üncii bukuk hâkimliğinden: Bekir Ef. n<n karısı Fikriye Hanım aleyhine açtığı sulh teşebbüsü davasmda Fikriye Hanımın ikametgâhı meç • hul olduğundan ilânrn tebligat icrası na ksrar verilmiş olup 29/9/934 saat 10 da mahkemede hazv bulunmadığı takdirde gıyabtnda devamı muhaketne olunacağı ilân olunur. (2328) SaMp ve Bamuharriri Yunua Nadi Omumt neşriyatt idâre eden Yazt tjtert müdürü: Abidin Daver Tayyare Cemiyeti Lâleli apartımanlarında üç, dört, beş odalı daireler, her keseye elverişli bir surette kiraya verilecektir. Istiyenlerin Matbaacuık ve Neşriyat Türk Anonlm apartımanlar idaresine müracaat eylemeleri (5209) Şirketi tstanbvl BiRiKTiDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog