Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HASAN TIRAŞ BIÇAKLARININ MEZİYETLERİ 1 Insam inşirah ve iff'har ftfnde bırakan Hasantıraş bıçaklannm meziyetlerı saymakla tülcenmez. 2 Hasan tıraş bıçaklannm 12 34 numarah gayet keskin dört tarafı vardır. Bu cephelrr fennin vc san'atin bir barikâsı derecesinde gayet ince ve gayet hassas olap beher nutnaralı tarat ile on defa vedört taraflı bir adet araş bıçağı ile kırk defa Oraş oiunar kı bu tneziyet hiç bir tirtş bıçagmda mevcut değıldir. 3 Hasan öraj bıçaklannm yalnız bir adedinden kırk defa tıraş olnnduktan sonra alelâde bir bardagın iç tanfına sürterek ayni Oraş bıçagile otuz defa tıraş olunabilir. Otuz defa tekrar rırs? oiduktan sonra H eskisi gibi bir bardak He bilenir ve o saretle tekrar yirnsi defa ve yine tekrar on defa ve bn suretle altı aydan bfr seneye kadar bir adet tıraş bıçagı ile devamlı su• rette oraş olmak mümkündür. Hasan tıras biçagt gayet hassas oiup insanı derin bir zevk ve Inşirah içinde Oraş eder. Hasan tıraş bıçagınm bir adedi yalnız 5 koruştuc Bu bıçağın emsali arasinda 5 lira kıymeti vardır. Hasan tıraş bıçaklannm bir Türk sermayesile ve atnbalâjile piyasaya ihraç edilmesi aynca iftihar teşkil eder. Hasan tıraş bıçaklannm çelıği diinyada mevcut madenlerin en mütekâmilidir ki tıraş olurken kat'iyyen yara ve bere husule getirmez. Hasan tıraş bıçaklan en sert sakal ve bıyık ve her türlii bllan gayet kolaylikla tıraş eder. Hasan oraj bıçaklan ıslak kaldıgı zaman diger bıçaklar gibi leke yapmaz veya paslanmaz. Hasan tıras bıçaklannm yalnız bir numarısile mütemadiyen araş olunduktan sonra ikind nutnarasma ve bu suretle bir oraş bıçagile dört Oraş bıçagı saon almış kadar muvaffakiyet elde ediimiş olur. Hasan tıraş bıçaklarının daha çok ve uzun meziyetleri vardır. Bir adet ile tecrübe yapılırsa bir daha bu markadan başka bir marka bedava verirlerse bile kimse aimaz ' Hasan tıraş bıçaklarile tıraş olurken Hasan tıraş sabunu ve aynca sabon kremile araş olmak zevkin en yükseği, en nihayetidir. Piyasada müthiş bir velvele koparan san'at ve ticaret aleminde bir misline tesadüf edilmiyen Ctunhariyet Deniz Levazım Şatınalma Komisyonundan: Kapah zarfla münakasası 6 eylul 934 persembe günü saat 14 te. 1 Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu olan 20,000 kilo sade yağ 6 eylul 934 persembe günü saat 14 te kapah zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlann sartnamesini gSrmek üzere hergün ve münakasaya gireceklerin de o gün ve saatte Kasımpaşada kâin Ko • misyona müracaatleri. (4669) 20,000 kilo sade yagt VAPURCULUK TÜRK ANONÎM Ş1RKET1 Denizyolları tŞLETMESl Acentalan: KarakSy Koprabafi Tel. 42362 Sirked Mühurdarza<k • • Han Tel 22740 M İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Mersin yolu İNÖNÜ saat 10 da Sirked nhbtntndan kslkacsk, gidrşte Çanakkaie, Izmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Mtnntris, D«!yan, Fethiye, Kaikan, Kaş, Finike, Anttlya, Alanya, Mersine gidecek dönüste ayni iskelelerfe beraber Taşuca, Anamur, Koşadası ve Geliboluya uğrayacaknr. Ayvalık yolu Bandırma Çarşamba ör. vapunı 5 eylul 19 da Sirloeci nhomından C540I) Belediye Sular İdaresinden: Buş •akle » borusu 15 m/mlik piriz şapkasî 20 ı» » »• 30 :» » » 40 :» » » Valan 30 ı» 40 ]» » 40 ı» Manşon 40 ı» Plâka 60 ı » 80 ı• 100 ı> » 150 ]> » Vana şapkasî 100 ı• 1000 Adet 1000 1200 : 300 ; 100 ı 80 ı 50 25 ] ] Mersin sürat yolu vapuru 7 eylul !1 de Sirkeci nhrınnndan kalkacak. Gİdlşte h mir, Antplya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye vğrayacaktır. (454T) Anafarfa Izmir sürat yolu Her PERSEMBE gflnfl saat 16 da Galata nhtımından kalkar, dogrn Iztnire gider. Bn vapnr her pazar günü saat 16 da Iralrden kalkıp doğro Istanbula gelir. Bilnmum Izmir yolcalınna 9 / ( 40 tenzilât 4 5 6 7 8 9 10 300 ı 50 > 50 ı 25 ı 25 i Bartın yolu BURSA •apuru 6 eylul PArsAmbA I 9 d a S i r k e d n h " r « i f « n n r e tıtnından kalkacak|ür. (5442) 11 1 2 3 4 IS Giimrük Muhafaza Unıura Kumandanltğı Istanbul Şatınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafata tefkilâtı için «300» ton birinci nevi benzin kapalı zarfla 16/9/1934 pazar günü saat on dörtte eksiltmeye ^ konulmuştur. 2 Tatdikli fartnamesi hergün tttanbul Gömrük Muhafaza Baş • müdürlüğü binasmdaki Komisyondan ahnabilir. 3 Isteklilerin hangi müessese aahibi veya vekili olduklarına dair vesika ile muvakkat teminat olan «7875» liralık Tezne mak buzu veya banka kefaletnamesile birlikte teklif mektuplanm belli saatten evvel Komisyona vermeleri. (4969) 25 i 200 ı 25 a 300 J 25 ı 400 * 800 ı> Bir delikli tampon 50 ı İki » » Yukarıda cins, eb'at ve mikfarlari y&iilı dökme ifleri kapah zarfla münakasaya konmuştur. Talipler bu hususa dair tanzhn edilen şartnameyi Idare TMnesinden bir lira mukabilinde alabilirler. Münakasaya ghrnek istiyenler teminat akçesi olan 200 Hrayı tdare veznesine yatıracaklardn*. «Ayni kıymette muteber bir banka mektubu da kabul olunur. Kapah zarflar ihale günü olan 10/9/934 pazarles! gfinB saal 14 e kadar Müdiriyete verilmelidir. Bu saattea sonra getui (5346) lecek zarflar kabul edilmes. 160 ı 15 50 25 ı ı ı> Karabiga yolu Her Uumariesi, çarşamba gönleri saat 20 de Tophane nhomindan bir vtpur kılkır. Gidiş ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. Trabzon sürat yohı Karadeniz ™^m 6 20 de Galata nhtıtrnndan kalkacak. Gidişte Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Polataneye uğrayacaktır. (5443) Izmit yolu Haftanm Cnma, pazar, salı, çarşamb? gBnlerl bir Tapor saat 9 da Tophane nhtımından kalkar. Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Güzel San'atler Akademisinin «293» ltra «50» kuraş be'dell keşifli kalörifer tesisatının bozuk kısımlannm tamiri 5/9/934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle açık münakasaya konmttftur. Taliplerin 12/9/934 çarşamba gunü saat 15 te Fmdıkhda Yüks«k Mektepler Muhasiplik dairesinde Mubayaat Komisyonuna ve fazla İzahat almak istiyenlerin de pazartesi ve çarşamba günkri Mektep Idaresine mü • racaatlcri ilân ohınur. (5424) ımroz yolu Her PflPCAmliA ff^nü Topane nhtımındtLn Mat I 8 bir vt por kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibolo, Lapsekl, ÇanakkaU iskelelerine u&rar. Karadeniz cumartesi postası| Erzarum Cımartesl 8 r 8 m ından kalkacak rorçemne ^ . . Beşiktaf icra dalretindent Zsfer T« Behire ve FahriinnUa Ha. nmdara izafcten •vukat Madt B. üe Ankanda H«ricye Vekâktinde Naur* HaaımUrm mcnnr saylan mutasarnf Deniz Lisesi Müdürlüğünden: Gfdlşte Inebolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara tlâveten Pazar, Sürmene, Fatsa ve Ünyeye cğrayacakür. (5444) ldaremizin Trabzon hattına çalışan g;emilerinin kahve ocaklan 31 Kânunuevvel 934 tarihine kadar ve pazarlıkla kiraya veri lecekür. Pazarlık 11/9/984 salı günü saat on beşte Idaremiz Levazım Şefliğindeki Heyet toraîmdan yapılacaktır, Talip olanlann şeraia öğrenmek üzere saat dokuzdan on yedi buçuğa kadar her gün ve pazarh^a iştirak etmek için de yukarda yazılı gün ve saatte Levazım Şefliğine müracaatleri. (5440) 934/1205 No. hı dosyasma müracaat erlemeleri ve sah? bedeli muhannnen kıymetin % 75 ini bulmazsa en ton art« branm taahhüdü baki kahnak üzere ' safaş on beş gün daha uzatılarak 2 1 / 1 0 ) 934 tarihinde pazar günü ayni saatte en çok artbrana kat'î ihalesi icra kılınac&ğı Te arttama sartnamesini herkesin 20 «ön sonra görebuecegl ve meakur fayrlmeokal üzerinde ipotek sahibf alacakhlarU diger alâkadariarm haklarmı hosraüe masraf dahll olan iddmlarmı evrakı müspitelerile 20 gün içinde bUdirmeleri aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça paylaştınlmadan hariç kalacaklan ilân ohamr. f I İsmet Paşa Kız Enstitüsunden: Lisemizin dokuznncu sınıfma «6» talebe alınacaktır. Taliplerden aşağıdaki sartlar aramlacaktır. 1 Ortamektebi mezunu olmak, yaşı 15 : 17 ve hüsnühal sahibi Istanbul Kumandanlığı Şatınalma Komisyonu ilânları bulunmak. 2 Tam tesekküllü bir asker! hastanede yapılan sıhhî muayene • 1. F. kıtaatı ihtiyacı için 18,000 ton kok kömürfi kapah zarfla asinde deniz hizmetine elverişli olduğu sabit bulunmak. kilo yaş üzüm alınacaktır. İhale lınacaktır. İhalesi 16/9/934 pa 3 Maarif mektebi mezunlan imtihansız diğer mektep mezun • si 8/9/934 cumartesi saat 15 te zar günü saat on beştedir. Talipları imtihanla alınacaktrr. tstekliler fazla çıktığı takdirde a dir. Taliplerin şartnameyi gör lerin şartnameyi görmek üzere ralarında müsabaka yapılacaktır. mek üzere hergün Fmdıkhda Şa hergün Fıncftkhda Sahnalroa Ko4 tsteklilerin 15 eylul 934 akşamına kadar Heybeliadadaki tınalma Komisyonuna müraca • misyonuna müracaatleri ve işti Mektep Müdürlügüne müracaatleri. (5341) atleri ve ihaleye iştirak edecek rak edecekleri teminat mektup larile birlikte ihale günü vakti lerin teminatı muvakkateleriîe birlikte vaktmde Şatınalma Ko muayyende Şatınalma Komis • ronunda bulunmaları. «71» (5414) misyonunda bulunmalan. «** «98» (5445) 1. Fırka Şatınalma Komisyo 1. F. kıtaatı ihtiyacı için 10,800 mmdan: Eskigehir Hilâliahmer Merkez ambannda etüvler, su, çamaşır kilo kavun alınacaktır. İhalesi 8/ Istanbul Kumandanlığı kıtaafıarabalan, pirinçı talaş ve parçalan 6 eylul 934 tarihinde satı9/934 cumartesi günü saat 15 te nın kışlık ihtiyacı için sobalarda lacağından taliplerin müracaatleri. dir. Taliplerin şartnameyi gör • yakılmak üzere 278 ton leva kömek üzere hergün Fmdıkhda Samürü açık münakasa ile alına • tınalma Komisyonuna müraca caktır. İhalesi 16/9/934 pazar atleri ve ihaleye iştirak edecek gfinÜ saat 15 tedir. Taliplerin " 1 Talebe kayit muameletine başlanmîftır. Bir teşrinievvele ka lerin de teminatı *">nvakkateleri> • 'dar devam edecektir. Eski talebenin kayitlerini yenilemeleri. Yeni le birlikte vaVtinde hazır bulun şartnameyi görmek ve ihaleye iştalebenin müracaatleri. tirak için de o gün Şatınalma Komaları. «97» (5446) 2 Senelik leylî pansiyon ucreti 275 liradır. Maaşı 55 liraya kamisyonunda bulunmalan. • *• dar olan memur çocuklanndan % 10 tenzilât yapılır. Gümüssuyu hastanesi için 330 «81» (5415) 3 Ucretli tahsilde birden fazla çocuğu olanlardan % 15 kardeş tenzilâtı vardır. 4 Kayit ve kabul: A llkmektep tahıilini bitirmif olmalc.. B Ortamektebe devam edenler ve mezun olanlar meslekî der«Sıra Semti Mahallesi Sokağı lerdeki iktidarlanna göre muhtelif sınıflara kabul edilirler. 5 lkmal imtihanlan 4 eylulden itibaren başlıyacaktır. 1321 Fener Tahta minare Fınn ve Tahtaminare 6 Bu sene ilâve edilen iki sınıflı muallim kumının girme şart 1322 Beyoğlu Hüseyin ağa Arnavut ve Bilezik ları aynca ilân edilmektedir. 1323 Boğaziçi Yenimahalle Bakkal 7 Eylulün son günü leylî talebenin ve bir tesrin sabahı «aat se • 1324 Kadıköy Osman ağa Söğfltlü çeşme ve binnci kizde derslere başlamak üzere neharî talebenin mektepte bulun • sokafc maları. 1325 Tophane Sefer Kâhya Boğazkesen caddesi 8 Fazla tafsilât için mektebe müracaat edilmesi. (5047) oMuklan OrUkörd* Piftnifoğlu toka • |mda kâin kapıdan .gririldikte çaloUa ialenmif bir antre •« antrodeld kapıdan girlldikte riyah ve beyaslı Avrupa çini»ik mcfruf bir taşlık ve bir oda ve kırm n Avro|M çbAH« döfenmiş bir fcilâr Te deraaSnde sarniç •• tokanbah bir diwt oda bir sofa knja T* «lafrMna ocağı buluoan moi* fmk T« Uriaet katta •• bir bıJâ ve fldaci k»tt* keza dört oda r* bir aofa ve bir halâ ve banyo T* bahçe oepbeönde binama altmda bOjFuk n r komflnSk Te eiektrÜE Te ta • famba Te meyradar ağaçlan ve bavum mabterî eaU 8 0 T« yeni 8 0 Ne. kı bir bap kftrgir banenin izalel şuro tarikfle sablnıastna karar verUmiş oldu • jtoadan bir ay müddetle açık artbrma HİLÂLİAHMER ' Cemiyeli merkezi umumisinden TeBAÜy* T « Ibale pul rerimieri möfterisiiM ait olmak üzere muhammen krjrmeti olan alh bin Uranm ytizde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber talip olanlann 6/10/934 Urihine mutadif cunarteti günü aaat 14 tra 16 ya kadar Beşiktaş icra dairesinin Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mubayaasî icap eden «55,000» adet tek ve çift boğazlı demirsiz porselen fincan kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mez kur malzemenin 22 birinci tesrin 934 tarihinde ihalesi icra edilece • ğinden taliplerin sartname almak için hergün, sartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname ve teminatlarım ihtiva edecek kapah zarfları tevdi için de mezkur tarihe tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. binasuun üçüncfi katında Mubayaat komigyonuna müracaatleru '48821 Emlâk Hisseye göre No. ra muhammen kıvıred 4«4 T. L. Üç dtikkân ve fîç hane 2/24 24109 111113115 4771 600 „ 2/7 İki hane 5 100 „ tamamı Arsa metre 66 197197/l'2729. 5000 „ Kâgir yedi dükkân 313335 Kâgir dtikkân 44640 131 3308 „ 552%' 133 58,50 120 2000 Kadıköy 1326 Caferağa Orta Kâgîr hane 3 1/2 900 Boğaziçi 1327 Yenimaüalle Pazaıbaşı ve fıçıcı sokaklar Ahşap hane ve dükkân 1/2 1 124 eski Galata 1500 1328 Arap Camii 1/2 6971 Yemeniciler Ahşap hane ve arsa Eminönü 1872 519 1329 Ahiçelebi eski 92 „ Çardak Kâgir mağaza 40320 yeni 4 Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya Gayrimübadil bonosu ile ödenmek dzere yukarıda evsafı yazıli gayrimenkuller açık arttırma suretıle satışa çıkanlmıştır. ibaleleri 109934 pazartesi günü saat on beştedir. ^artname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri mügterive aittır • Talip olanlann Ziraat Bankasında müte§ekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. (5007) Cinsi Hissesi Istanbul Ziraat Bankasındaıv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog