Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Cvtnhtmytt 5 Eylul 1934 Bulgarlar işi azıttılar Nesrettikİeri propaganda kartlarında Trakya ve Edirneyi değil İstanbulıı bile Bulgar toprağı olarak gösteriyorlar (Birinci tahifeden mabat) ea yazılan ihtiva etmekte olup yukarıda bir Fransız haritası, aşağıda da bir Bulgar haritası vardır. Fransa haritasınm ortasmdaki be* yaz kısmı, Fransızlan tahrik ve ikBt için yapılmıştır. Bulgarlar Franzıalara, sizin memleketkıiz bu kadar kueülseydi kabul eder miydi niz demek istiyorlar! Nitekrm Fransa haritasınm üstünde şu cümle yazılıdır: cFransızlar! Böyle bir sulha tabammül edebilir miydiniz?» Bulgar propagandacılan Nöyyi muahedesine tahammül edemiye • ceklerini ve bu muahede yırtılma dıkça Balkanlarda ve Avrupada sulh olamıyacağun söylüyorlar. Yani bizim istediğimiz yerleri, kotn • şularımızdan alıp bize vermezseniz Balkanlara ve Avrupaya »ulh ve sükun yüzii göstermiyoruz; demek istiyorlar. Bu kuru sıkı tehdide Balkanlar ve Avrupa kulak asar mı bilmeyiz? Bildiğimiz birşey varsa o da, muahedelerin tadili öyle gü • rültii ile yapılacak islerden olma • Alttaki haritada ise şimdiki Buldığıdır. Bu tnuahedeler, süngülerin garistan haritası (beyaz kısım) ile doktüğü kanlarla yazilıp imzalanBulgaristandan almmış olduğunu mıstır. Bir iki kartpostal veya ga İddia ettikleri yerleri (siyah kısım) gösteriyorlar ve bunun ustfine de şu zete makalesi ile bozulamaz. cümleyi yazmışlart «Bulgarlar ar • Bulgarlann Edirne ve tstanbul da tık Noyyi sulhuna tabammül etmidahil olmak üzere bütün Trakyayı yeceklerdir» Kartın sağ tarafmda Bulgarlann kendi topraklan gibi ise fu fıkra yazihdir: «Biz muabegöstermeleri ise gülünetür. Esasen, delerin reyiâma müracaat ve Bal • son günlerde Bulgar şovenlerî ha • kan milletlerinîn serbestçe karar vermeleri «uretile tadilini istiyo • kikaten gülünç seyler yapmağa başladılan Şipkada Ruslann kazandığı ruz: Bu, olmadıkça Balkanlar ve Avrupa için, »ulh yoktur.» muvaffakiyeti Bulgar zaferi diye gostermeğe kalkışmalan, yaptık • Buigaristan haritasına dîkkat e ları taklara Şıpka Edirne diye ya«Jerseniz Bulgarlar, Yugoslavyadan zılar yazmalan hep gülünç şey Romanyadan, Yunanistandan, Türlerdir. Fakat tstanbulu da istiyen kiyeden arazi ktemektedirler. Bu propaganda kartına bakılma yal • propaganda kartı hepsinden daha gülünçtür. Bu itibarla bir şaheaerBIZ Mklye tnoz battı değil, bütün dir. Çatalca ve tstanbul bile bu meta • libe dahildir. Bulgar propaganda • cılanma gözleri o kadar dönmüş ki •ıkıkna«alar Ankaraya kadar Anadohrjm da Bulgar memleketi addeBu kartı yapanlara natrrlafmak isteriz ki Edirne, Trakya ve Istanbul Türktür. Bu Türk yurtlarma «sanacak eller kmlmağa, dikilen gozler kor olmağa mahkumdur. Pendik Bakteriyolojihanei Baytarî Mubayaat Komisyonundan: Kilo 150,000 Arpa 10,000 Kuru k 29 ağustos 934 tarihine musadîf çarşamba günü saat on dortte îhalesi ilân edilmiş olan arpa ve kuru ota ihale günü gelen taliplerin vermiş olduğu fiat gali görüldüğünden 11 eylul 934 tarihine musa dif salı günü saat 14 te verilecek fiat muvafık görüldüğü takdirde ihaiesi icra kıhnmak üzere münakasa temdit edilmiş olmakla şartnamesini görmek istiyenler hergün Pendikte Bakteriyolojihanei Baytarî Müessesesine ve münakasaya istirak etmek istiyenlerin yevm ve saati mezkurda Fındıkhda Güzel San'atler Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna n»üracaat eylemeleri. (5417) Mağaza ve ticarethane memurlarına ASRİ BİR LİSAN ÖGRENMEOE Saat 7 ve 9 dan sonra serbestsiniz. Bo tirsattan billstifade BERLiTZ MEKTEBi Sizin için her lisan için 2 kurs açılıyor. 6 ay için 15 liradır. Tediyatta teshilât yapılır ÇALIŞIHIZ Ankara ; Konya caddesi • Istanbul ; Isktiklâl cadd«si 373 Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: A Mektebimize talebe kaydi kabulü muamelesi 1/10/934 1 tlkmektep mezunları orta kısmı birinci sınıfına 2 Ortamektep mezunları lise kısmı birinci sınıfına 3 Dört sınıflı Orta Ticaret mektebi mezunları imtihanla Iite kifmı ikinci sınıfına almır. B Getirilecek vesikalar: 1 Mektep sehadetnamesi 2 Hüviyet cüzüdanı 3 Bu senenin aşı kâğıdı ve sıhha! raporu 4 6 adet vesikalık fotograf C Derslere 1/10/1934 pazartesi günü baslanacaktir. ne kadar devam edecektir. Inhisarlar Umum Müdürlüğünden | 40,000 Kilo 58 X 96 : . , . . , . . . . . , . „ ,, E ba t h k a h v e r e n g l w b l l l ) k a g l d l 14İ000 > 82 X 114 : 5,000 » 7 0 X 1 0 0 : » .» » kosele karton Yukarıda isim ve miktarlan yazılı kâğıt ve kartonlar 22/9/934 ta> rihine musadif cumartesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacak tır. Taliplerin sartname ve nümuneleri görmek için hergün ve pa zarhk için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 teminat paralarile birlikte Cibalide Ahm ve Satım Komisyonuna müracaatleri. (5447) (5419)" Sıhhat ve İçtimaî Muavenet VekâJetinden: 1 Erzurum, Diyarbekir ve Sıvas Nümune hastaneleri için ceman (433 kalem). 2 Zonguldak hastanesi için (107) kalem. 3 Adana, Erzurum, Çonım, Kars, Konya, Malatya Dogum ve Çocuk Bakım Evleri için ceman (267 kalem). 4 Elâziz Akliye ve Asabiye hastanesi için (61 kalem) ilâç, ecza ve tıbbî malzeme kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı olarak satın ahnacaktır. ' Ihaleleri 20/9/934 perşembe günü saat on beste Ankarada Ve kâlet binasında toplanan satın alma komisyonu tarafından yapıla caktır. Sartname almak ve listeleri görmek istiyenlerin Istanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne veya Ankarada Vekâlet İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatleri ve talip olan larm muayyen gün ve saatinde (şartnameleri veçhile hazırlanmış)! teminat akçelerine ait vesaikile beraber teklif mektuplannın sabn alma Komisyonuna vermeleri ilân olunur. ' | Istanbul Belediyesi üânları \ Beykoz Kazası İdare Heyetinden: Hususî İdareye ve Beykoz Arpacı çiftliğinin Sülükhane sebze bahçesi, Kaymakdonduran mesire mahalli ve kireç ocağı ve Belediye tanzifat hayvanlanna icar edilen ahırlar ve mektep binasının cepheye isabet eden kısmı ve korucu • nun ikametgâhı ve çiçek bahçesi ve müstemilâtı hariç olmak üzere binanm sol kısmmdaki ahırlar ve çiftliğin mer'a ve arazisi kiraya veri!ecek«r. Taliplerin ihale günü olan 25 eylul 934 salı günü saat 14 te Beykoz Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (5436) Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: Cinsî. İhale tarihi İhale saati Elbise 26/9/934 ' 14 Palto » » » 15 tskarpiu » » » 15,30 Kumaşı mektepten verilmek üzere talebe efendiler için yaptırılacak elbise ve palto ile iskarpin yukarıda yazılı gün ve saatlerde alenî münakasaya konulmuştur. Münakasaya girecek terzilerin, terzi olduklannı gösterir bu seneki Ticaret Odası vesikalanm hâmil olmaları ve münakasadan evvel teminatlarını mektep muhasebe vezne • sıne yatırmalan ve buniara.ait |art9a/ne{eri Komisyona muracaatle görm^leri ilân olunur. (5422) "•• 7 1 c Kadın Blrllğl umuml k&tlpliglnden: Blrllkte Terilmekte olan meccanl lisan derslerlnden almanca dersl 8 aguatos cumartesi gününden itibaren baslıyacaktar. Arau eâenlerln yanndan İtibaren Blrllk nerkezlne saat 14 16 da. muracaatle kaydedllmelerl rlca olunur. Kadın Birliginin lisan dersleri Istanbul Borsası kapanış fiatleri 4 9 9 3 4 NUKUT Ahş Istanbul dördüncü icra Memurİuğundan: Kadıköyunde Osmanağa mahallesinde Muhtar sokağında 41 nu maralı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul olan Emine Ihsan Hanıma: Emniyet Sandığından 8/8/929 tarihinde borç aldığımz 1200 lira ya mukabil birinci derecede ipotek fösterdiğini» Usküdard» Ah metçelebi mahallesinde Uzuayol sokağında eski 10 yeni 16 numarah gayrimenkulünüze 7/8/934 tarihinde üç ehli vukuf tarafından beş bin beş yüz yetmiş bes lira kıymet takdir edilmiştir. Adresinize gonderilen üç günlük davetiyede ikametgâhınızın meçhuliyeti mübaşirin tastikli raporundan anlasıldığından 2004 numarah icra ve iflâs kanununun yüz üçüncü maddesine tevf ikan bu bapta bir diyeceğiniz varsa 3 gün zarfında dairemize dermeyan eylemeniz 934/1998 dosya numarasile tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Üttünün 4 flncfi cildlnln Uk sayısı olan 19 uncu nüshası çıkmıştır. Bu sayıda basyazı olarak Nafl Atnf Beyln «Türk DL li v« Kurultayı» makalesi vardır. Bunu taJdp eden Ahmet Neslml Beyln yazası mes'ullyet telâkklsl üzerinde çok degerli bbr fetaefl etüttto. İsmall Hakkı Beyln Antalyanın ehemmlyeti, Nad Beyln Beiediye yanları, günun memleket hftdlaeleri üaerinde ahlâka uyandıracak ya» . lardn*. Kemal Zaim Beyle yapümıç bir tnülftkat, buğday koruma İşi bakkmda etraflı izahat vermektedir. Erganl 1B tfkraa ftzerindekl yan da bu millî aermay« yarmtma iştoln deferini anlatmaktadır. Bu «ayıda daha blrçok guzel yazılar mev. euttur. Tarsiye ederis. Yeni eserler ÜlkU çıktt I Sterlln 622 ı Doltr 122 20 Fransu ft. »69 20 Lireı 213 115 *0 Belçika b. 20 Drahrat 2S.3O İO Isvıçre fr. 824.90 iQ Leva " 22,8« tl Flortn 82 0 Çek kronn 96 1 ÂvüSturya fiL 20.90 16 1 Peçeu 45 1 Marlc 1 Zloti 23,50 23 20 Ley 18 tt Dinar 54 1 Ruble 34 1 Yen 1 Isveç kronn 30 821 1 Tfirk tltını 1 Mecidiye 37,30 1 Banknot Os. R 238 . 124 169 216 117 2S 824,S0 24 84 100 22 17 47 24 2.1 19 56 36 33 922 38 240 Biga Belediye Reisliğinden: 25/8/934 tarihinde ihaiesi mukarrer olan ve üç bin üç yüz lira muhammen bedelli ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan kırk bin kilo mazot ve bin kilo makine yagının talibinin teklifna • mede yazılı evsafı münakasa kaimesindeki evsafa uygun gelmemesi dolayıslle ihaiesi yapılamamıs olduğundan bu kere Encümence makine yağına ait mevzuat Belediyede kalmak ve münakasada yazılı evsafı haiz motorin bulunmadığı takdirde tadilen evsafı fevkalâ • deyi camî ve santral dairesine elverişli motorinin 8/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 17 de ihaiesi Belediye dairesinde ya pılmak üzere pazarlık suretile işin intacma karar verilmiştir. Evsaf ve şeraiti anlamak istiyenlerin Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (5283)' ÇEKLER Loodra NevYork PJTIS Terzilik ve Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden: 1 İLAN "Doyçe Levant Layn» kumpanyasmın "Sofiaw isimli yeni motorla gemisinde bugün öğleden sonra için mukarrer kabul merasiminin yann 6 eylul saat 17 de icra edileceği muhterem davetlilere arzedilir. Zayi Nüfos ve askerî tezkeremi ayi <Jt^fiiı Yenilerini **!""*wn hükümlerl olmadığı ilân olunur. (135) Rizenin Mapavri nahiyesinm Buzlupmar köyunden Korku oğuDanndan YamuoghAH. Brfikse! Atına Cenevrt Sofya Amst erdam g Viyana Madrit Berlln Vaışova Budape;t« Bükreş Belgraı Yokohama Moskova Stokholf Milano Açılış Kapanış 820 620 0.8062 0,807470 12,06 12,06 9,2728 9.2733 3,3875 3,3883 85,2925 83^925 2.4361 ?.4360 66,1825 66,1825 1,1733 1.1786 19,1075 19.107» 4,2775 4,2775 5,82 5.8175 2,0336 2,0312 4.I97S 4,197i 3.95.S 3,955 79,935 78,935 34.785 34,785 2,7020 2,7020 1092 25 1092,25 3,1280 3,1280 Açılış 28,45 Kapanij 28,45 I Istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Kilo miktarı Sade yağ 500 Zeytin yağ 2000 Pirinç 4000 Fasulye 7000 Toz şeker 500 Odun 200 Fıkara imaretleri için Iüzumu olan yukarıda isimleri yazılı altı kalem erzak ve mahtukat ayn ayrı alenî surette münakasaya kon muştur. Talip olanlar seraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere hergün Levazım Idaresine ve ihale günü olan eylulün on ikinci çarşamba günü saat on dörtte İdare Encümenine müracaatleri. (4966) olabilir? Dur, ben bunu şimdi an larım. Selbi yanm sat sonra Tru»t Bil dinge giriyordu. Markiu Flitin ya • zthanesi önünde epeyce bekledi. Nihayet kapımn camı arkasında Maırküs Flitin gölgesi belirdi. Mar> küs kapıyı bizzat açıyordu. Daba zairin yüzünü görmeden haşin bir eda ile bağırdı: Ne istiyorsunuz? Selbİ, Marküs Flitin halimfeki gayritabiiliği görünce çaşırdı. Ya kası bir tarafta, paçasi bir tarafta idL Yüzii mosmordu. Sanki bir anda on yaç birden ibtiyarlanustı. Marküs Flit gelenin Selbi oldu • ğunu anlayınca daha yumuşak ve nazik bir sesle tekracladı: Ne istîyocsunuz ? Selbi ayağını içeri atarak cevap verdi: Sizieıle bir kaç dakika kadar konuşmak. Mari Kul nerede? Kâtibem mi Ben Marküs Flitin zevcesini sotruyocum. Flit heyecanh bir eda ile keke Iedi: • Nerede olduğunu bilmîyorum. Galiba cenuba doğru gitti. Ne için... Ne yapmak üzere? Bilmiyorum. Galiba sizin esrarengiz do> • tunuz Al onu takip ediyor... Doıtum Al mi? Ne demek i*tiyorsunuz ? Bilmemezlikten gelmîyelim... Al Klarktan babsediyocum. Sizin asıl isminiz Kentondur. Al Klarkla Avustralyada tevkif edildiniz. Yirmiser sene küreğe mahkum oldu • nuz. Fakat bir kolayını bulup kaçtınız. Al nerede? Flit bitkin bir haUe idi. Son bir gayıret sarfederek haykırdı: Siz çıkfırmışunız. Ben Kenton ismini ilk defa olarak isitiyorum. Marküs Flit bunlan söylemekle beraber muhatabının keskin nazarlarma mukabele edemiyor, gözle rkıi onun gözlerinden tamamen kaçırıyordu. Selbi tekrarladıt Cınsi Mektebimizde imal edilen 34 adet ceket, 74 adet pantalon, 103 adet yelelc, 10 adet pardesü, 20 adet caket atay pazarlıkla 26 eylul çarşamba günü satılacaktır. Talip olanlann yevmi mezkurda saat 15 te teminat akçelerile birlikte Fındıkhda Yüksek Mektepler Mu bayaa Komisyonuna ve mezkur eşyayı görmek için de Sultanah met Dizdariye Çeşme sokağında Mektep Idaresine müracaatleri ilân olunur. (5380) Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden: Vekâlet binası için kapalı zarf usulile «110» ton kok kömürS alı • nacaktır. İhale 25 eylul 934 salı günü saat on beste Ankarada Vekâ lette Mubayaa Komisyonunda yapılacaktır. Talip olanlann şartna me3:ni görmek üzere Ankarada Vekâlet İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (5423) Sizin aduuz Kentondur. O Kenton ki Avustralya taşlanndan ya • pılmıs yüzüklere bayılır. Sizin Kenton olduğunuzdan ilk şüphelendi • ğim zamanlar Goldi Loksa bazi sualler sordum. Hatırlarsmız ya, siz ondan sirkat mabsulü bir takım mücevherler satın almıstınız. Marküs Flit pek zayıf bir sesle protesto etti: Yalan... Yalan... Ben Goldi Loksa parmağın • <la Avustralya taşlanndan yapıl mış yüzük tasıyan bir adam tanı yıp tanımadığmı sormustum. Bana doğru cevap vermiyeceğini biliyordum. Fakat gene biliyordum ki o bu mükâlemeyi müteakip kosa koşa sizin yanınıza gelecek ve bu haberden istifade çaresine bakacak... Onu takip etmek çocuk oyuncağı kadar kolay bir is oldu. O günden itibaıren Avustralya taşından mamul yüzükleri bir daha takmaz oldunuz. Klark nerede? min ederim ki değildir. İhtimal o • nunla aramızdaki telefon mükâle • melerine istinaden bu hükmü ve • riyorsunuz. Benim onunla muhabere ettiğîm doğnıdur. Fakat telefo • num hususî bir radyo postasına m«r> buttur. Bu vasıta ile konusuyorum. Onun Mari Kule fenahk yapmak istediğini size kim söyledi? : Buna emmim. Flit, beni dinleyiniz. Sizin ergeç gkleceğiniz yer hapisanedir. Cinayetlerinizle asıl maga bin defa müstahak oldunuz. Hayatınızda bir defa da iyilik yapmış olunuz. Belki bu hareket sizi ölümden de kurtanr. Ciddî söylü yorum. Sizi şimdi tevkif ve hapsettirebilirim. Elimde kâfi delil var. Bu binayı yaptırmak için sarfetti • ğiniz bütün paralar Oskar Trevo • rundur. Trevoru esir eden sizsiniz, siz ve Al Klark... Marküs Flit susuyorrfu. Selbi ilftve etti: Hiçbk sey söylemiyorsunuz Marküs boğuk bir sesle mırıl • ha! Sonra işişten geçmiş olaeak. Kenton size son bir fırsat veriyorum. Klark İngilterede değUdİr. Y«(Mabudi var£ İST1KRAZLAR 1933 Tflrk borcn tahvili I . . * 1933 ik. Istikrazı Istlkrazı Uabilı Ergaai 96.75 07 Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi •35 fmcfe uzaklasan bir otomobille karşıla«hk. tçinde Flitin kâtibesi, o asık surath kız vardı. Selbi telâşla aordur Mari Kul mu? Evet... Mutlak uzun bîr seyahate çıkıyordu. Otomobilin üstün • de birçok sandıklar gördüm. NazarUrnraı karsilastı. O hemen kafasını çevirdi. SeFbi sordn: Saat kaç vardı? Biri çeyrek geçlyordu. Garp istikameti... Müphem bir istikamet tarifi... Nereye Selbi aana miihira bir haber yeraıeyi umrttum, dedi. Oksford «ok»4ınd*n teçerken garp Utikam* .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog