Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

5 Eylul 1934 Cumhttriyet • AUB. Vekil Bey tarifenin tenzilini tebliğ etti Şark Şimendifer Şirketinde... Herkesin beğendigi sergi Galatasaraydaki Iş Bankası sergisi yerli, ecnebi ziyaretçilerin takdirlerini toplamaya devam ediyor Bugünkü siyasetleri fena gün siyaseti imiş! M. Venizelosun aziz dostu bir muharrir, «Bugün Türklerle dostuz, fakat eskileri unutmayalım» diyor (Birinci »ahifeden mabat) nyordu. lonyen kıyılarında hıçkı • nklar çınladı. Buoılar da göke iri şiyordu. Bunlar da dünyanın ta öbür ucunda duyuldu. Bu hıçkırıklar, asırlardanberi devam eden btr hulyantn nihayete ermiş olmasından, bir emelin tahakkuk etmek üzere iken, beştğinin içerisinde boğulma • sından ileri geliyord'u. Ayni za • manda bu ağlamalar, binlerce ve binlerce insamn, mabet ve mezaelaruun yıkılmasından dolayi idi. Bu insanların yegâne »uçu ise, asırlarca süren ve hamasetle dolu bir tarihin bekçisi ve şahitleri olarak ve bu yüzden âleme, yegâne müstahak millet kanaatini vero.ek, Anadolunun barbarlanna karşı bu tarihi muhafaza etmek vazifesini deruhde etmiş ol maktan ibaretti. On iki yıl evvel, dün Hrisostomosu boğazlamışlardı. Gene on iki yıl evvel, evvelki gün de, cumartesi 27 ağustos 1922 Kör Pehlivanın çetelaile, Fahret • tinin (Fahrettin Paşa) süvarileri tzmire giriyordu. Bununla ber a ber, bu hâdisatın üzerinden ancak on iki yıl geçtiği halde, işte hepimiz bu (geçmiş, fakat unutulmıyacak) «eyleri unut tuk. Hiçbirimiz dünyayı düzelt • mek hevesinde bulunan hiçbir Yunan gazetecisi • buna dair iki söz yazmadı. İki kelime... Bir hatıra ve bir ümidi ihya için ölenlerin hatırasını ve gelecek nesillerin de, bizim ir • tikâp ettiğimiz hataları ve zâfları ktikâp etmiyecekleri ümidini ihya için... O hatalar ve o zâflar ki ağır fakat haklı cezasmı çeken idealimiz olmuştur. Vâkıa bunun bir de ta'vizi var: Türkiye ile ittifakımız... Şimdiki dostluğumuz! Yüksek siyaset... Fena saat si yaseti! Türkiye ile ittifakımız ve dostluğumuz siyasettir ve lâzimdır. Maamafih, ne o, ne de bu, Türk işsizle.inin ekmek bulabilmeleri içkı, Türklerin, Istanbuldan, Yunanlıları kovmalarına mâni olmamışbr ve bu yeni muhacirlerin dertli Yuna nistana akuılan umumiyetle kabul olunan fikhleri, ihtiyaçlarm doğurduğu ve Türk • Yunan dostluğunun ifade ettiği vaziyeti değiştirmiyecektir. Lâkin hiçbir siyaset ve hiçbir lüzum, mazide olanm üzerinden sünger geçirmeğe kadir değildir. Beşeriyetin en büyük hususiyeti budurt Olan olmuştur, ve olmusun, neden olduğu münakaşa edllemez. Fakat hiçbir millet, kendi tarihini unut tuğu takdirde, kıymet iddiasında bulunamaz. Bir milletra en büyük kuvvet kay nağı, tarihini ebedî ve zinde, hafı • zasmda yaşatmaktv ve daha geçenlerde, tsmet Paşa, bizzat, sulhun nimetlerinden müstefit olmak istiyen nülletlerin kuvvetli olmaları lüzu munu tekrar etmiştL Türklerle ittifakımız ve dostluğumuz, bugünkü siyasî icaplann, go çen vakayiden üstün oldugunu gösterir. Yoksa, mazinkı unutulduğunı delâlet etmez. Biz, o halde bugün, yüksek politH kayı bir tarafa bırakarak, bir hatırayı ihya ve tzmir metrepolidi Hrisostomoaun on iki yıl evvel bugüa aasıl boğazlandığuu ve Izmirin, gene o gün nasıl yandıgrm hikâye edelim.> (Bundan sonra Venizelosun azia dostu olan M. Moskovhi, metrepo • lidin öhimünu, kendi noktai naza • rından hikâye ve tasvir etmektedir.) Bir İunan gazetesinin neşriyatı Banliyö ücretleri otobüsler derecesîne indirilecek, diğer tarifeler de ucuzlatılacaktır (Birinci »ahifeden mabat) umumî kitibi Kenan Bey de hazır bulunmuşlardır. öğrendiğimize göre, Vekil Bey kumpanyamn şimdiki iktısadî va • ziyetin icaplarına uymak suretile varidatmı arttırmak üzere tarife lerde ehemmiyetli tenzilât icrasi lâzım geldiğini bildirtniştir. Kumpanya direktörü M. Paskal bu teklifi muvafık görmekle beraber doğrudain doğruya kabule salâbiyettar olmadığını söylemiş ve bilhassa otobüs rekabetinin tesir lerînî ileri sürerek bu hususta tedbir alınmasını istemiştir. ra tatbîkata geçilecektir. Yapılan hesaplara göre, otobüs seferleri, kumpanyanm Bakırköy yolcularından günde 2,66*8 ni almıştır. Kumpanyamn banliyö ikinci mevki ücreti 15 kurusa indrrilirse bunIarın mühitn bir kısmınm trenle yolculuğu tercih edecekleri muhakkak görülmektedin Zaten, kumpanya banliyö tarifesinin Devlet Demiryollan banliyö tarifesinden yüksek olması birçok fikâyetleri mucip ol • muştur. Edirne hattı tenzilâtt Kumpanya mümessilerinin kabulüne talikan ittihaz edilen kararlara göre, Edirne hattında ucuz te • nezzüh tarifesinin her gün tatbikı cihetine gidilecektir. Bu hususta Edirne Ticaret Odasınin şikâyeti ve halkın müteaddit müracaatleri nazan dikkate alın • mıştır. Edirneye birinci mevki üc • reti gidip gelme 26 liradan 8 liraya, ikinci mevki 21 liradan 6 liraya, üçüncü mevki 13 liradan 4 liraya indirilecektir. Şimdiki tenezzüh tarifesi muvakkattir. 28 eylule kadar devam edecek ve sonra ancak havalar otobüslertn seferlerine müsait olduğu takdirde temdit edilecekth*. Maamafih o zamana kadar tenezzüh tarifesinin her günkü seferlere teşmili hakkmda kumpanya merkezile yapılan temas neticelendiğinden ncuz tarifenin daimileşeceği muhakkak görülmektedir. Uzunköprüden kavun karpuı nakliyatını kolaylaştırmak için ta rifede yüzde yirmi beş kadar tenzilât icrası derhal tesirini göstermif ve Trakya müstahsillerini memnun etmiştir. Nakledileceği bildirilen 1000 vagon maldan 110 vagonu bu ten^isff, lâth tarife ile şehrimize getiril mişthr. Yaş meyva, kBmör ve odun nakliyat tarifesi de müracaatler nazan dikkate almarak ucuzlatılacaktır. Kumpanya müdürü M. Paskal, dünkü müzakereleri müteakıp bir muharriritnize demiştir ki: « Kumpanya, ahaliye karşı her türlu kolaylıklan gostermeğe ha zırdır. Hesabat neticesinde tarif elerde yapılacak tenzilât anlaşılacaktır, Bİ7 en büyük hayrıhanlık ve hüsnü niyetle halkın arzulannı yerine getirmek istiyoruz. Trakyanın iş hacmi, Devlet Demiryolannın faaliyet sahası gibi cok mütenevvi ve ««niş olmadığından 15 günlük veya bir aylık ticaret biletleri ibdasma lüzum görülmemiştir. SeYgiden bir başka manzara: Şeker paviyonanda grafikîer ve zarif şeker ittalâktitleri Galatasaraydaki tş Bankası sergisi, dünkü onuncu günunde de, kesif bir kalabahk tarafmdan ziyaret edilmistir. Tatil günü olmadıgı halde, sergiye vaki olan tehacüm, nihayet birkaç zlyartt günS daha kabmş ohnasmdan ileri gel • mektedir. Halkın rağbeti ve muhtelif moracaatler üzerine kısa bir m&ddft daha açık buhmdurulmasma karar verihniş oUn tş Bankası sergisi müddeti nln tekrar uzatıhmyacağı anlaşümışfar. Dün sergi öğleüzeri kalebalıklasmış, saat 16 ya doğru kalabahk büsbütün artnus ve kapanacağı saate kadar de • vam etmiştir. Dün ziyaretçller arasnda hocalan refakatinde gelen bazı talebe karHelerl de bulunmaktaydı. Talebelere her pa • viyonda izabat verilmlşÜr. Dün ziyaretçflerin en fazla tasarruf paviyonunda meşgul olduklan tesbit edilmistir. Bu pavlyonda, bir araya gden küçük tasarrufların bir mUletta malî satvetini yaratacagmı ispat eden tablolar ve hesaplar bilhassa alâka u • yandmnaktadır. Her vatandaş bankaya günde 5 kunış verdigi takdirde, on milyon vrtanda • şm 10 senede üç milyara yakı Türk lirasma sahip olacağı seklinde hesap sade alâkayla degil, bayretle de karşı l&nmaktadtr. Bu suretle, ebemmiyetsiz, hatta hiçten görünen küçük tasarruflann, ne büyük neticeler verdigi ziyaretçilere gösterflmiş obnaktadır. Dün bazı ecnrbl seyyah kafH«leri de serglyi gezmisler ve kendüerine delâ let eden s«rgi menmrlanna meşherl fevkalâde beğendiklerini tekrarlamış • Ierdir. Ali Beyin sözleri Ali Bey, bu sözlere karşı, Izmîır • Kasaba hattının bozuk mazisile şimdi bükumetin idaresinde bul duğu inkişaftan bahsederek ezcümIe demiştir ki: «tzmir Kasaba demiryolla • nnıo şirket zamanındaki idaresi de sizin gibi otobüslerden şikâyet ediyordu. Hükumet, tabiî halkın îh tiyacını ve memleketin îktı»adî vaziyetm! nazan dikkate almak mecburiyetmde olduğundan otobüsle re karaı mâni tedbirler ittihaz edenez. tzrarr • Kasaba hatti hükumet eline geçtikten şonra tarifelerinde yiizde elli tenzilât yapıldı ve bunun tesirile kazanç arttı ve hattın ha«ılatı mucib! memnuniyet bîr hale geldL Size de ayni seyi tavsiye e derhn. Cesaretli olun, korkmayın! Tarifelerînizi ucuzlatın bunda za • rar değil faide vardır. Edirne hattında çhndi haftada ikİ defa tatbik edilen ucuz tenezzüh tarifesinin bütün Trakya seferlerine teşmili, banliyo hattı ücretlerinin de indi • rilrriesi lâzımdrr.» Kumpanya direktörü, Vekil Beyin teWîg«*rtH rnemmmiyetle kar * şılamış, şahsan tamamile ayni ka naatte oldugunu, ancak tarifelerin değiştirilmesi muhtacı tetkik bir heaap nıeselesi oldugunu ve Pariste bulunan şirketin mümessillerine va' ziyeti telgrafla bildirerek muvafakatlerini siiratle almağa çalışaca • ğtm, itnkân dahilinde olan tenzi lâtın yapılmasına taraftar bulun duğunu söylemîştir. Vekil Bey Edîrnede inşaah ya nda bırakılmış istasyon binasının tamamlanmasını da mevzuu bah • setmiştfr. Bu bina kumpanya ile hükumet taarfmdan müştereken ya pılacaktır. Vekâlet, kumpanyanm eskisi gibi hasılah kâfi gelmediği iddiasile îşletme açığım kapatmak üzere, nükumeti borçlu çıkaran bir inti xar besabı tutmasma kat'iyyen a • lcyhtardır ve böyle hesabı kabul etmemek kararmdadır. Bu itibarla kumpanya tarifele • rini ucuzlatarak yolcuların rağbe • tini arttırmak ve böylece varida tnn çogaltmak mecburiyetindedir ve bunun için teşebbüslere giriş mistir. Tütüncülük böyle himaye edilir! İngiltere harbe girerse.. 9 Yunanistan kuvvetli bir Dbminyonlar soruyorlar: teskilât yaptı «Biz de girecek miyiz?» ,, <TtMct«a«Ieriflıracateın,{snfısdâ»/ fkaret ve ihraeat işlerinde kuvvetli hlniaye edici tesklilâtunu ohnadıgı.için günden güne azaldıgı malumdur. Hal • buki, tütüncülükte bize raldp olan meraleketkrden bilhassa Bulgaristan ve Yunanistan t&tünlerinhı evsafuıı yükselt « mek, ihraeahnı arhrmak için her gün yeni yeni tedbirler almaktadır. Bizde ise, tnhisarlar Vekâletince tesisl düşünülen ve lâyihai kanuniyest Mület MecHsince bir sene evvel kabul edikn tütün Limited şirkei büe henüz teşkll edflememlftir. Bizhn kuramadığımız bu şirkete m» kabil Yunanlılar, kendi tütünlerhü ber sahada korumak mBksadüe büyük ve yrni bir teskilât vücude getirmişlerdir. Bu teşkilâta ait kanun ziraat nazın tarafmdan meb'usan mecb'sine verümiş • tir. Yunan tutünlerlnin hfmayesl ve tStüne taalluk eden bilumum iknsadî islerin t^dviri maksadile ihdas edilecek olan bu teşekkülün isml (Yunanistan tütün organizmasi) oiacakfar. Ofisin gayesi, evvel emirde istUısa • lâh, ikmci olarak ta tütün raasipülasyon ve ticaretini himaye etmnktir. Teşekkül, kanunun tayin etb*gl maksatlara irismek için ticarî ruh ve zihnlyetle harekc* edecektlr. Ofis, tütüne müteallik bflâımım mesail ve şeraitin tekemmülünü takip eder. Bu cümledrn olmak üzere istihsalât, manipülasyon, piyasa harek<vtleri, istHılâkât hakkmda istaristikler nesreder. Tütüno ait meseleler, kammlar ve kararnameler h k • & kmda çiftçilere avans itası hususunda, hükâmet ve Ziraat bankası tarafmdan takip edilen politika ve kooperatif teşkflâh bakkmda mütalea beyan eder. Ofis tütünün sanayileştirllmesi; ver grye tâbi tutulması ve dahilî lstlhlâkin tezyidi hususunda tatbüd mümkün olan en iyi usulleri araştirn". Dahilde sarfe * dilecek tütünlerin kıyım, d^nkleme ve ticaretfle meşgul olmak üzere ihdası muhtemel olan tnhUar ld?resinin tesis ve tedvki için en muvafık tarzlan tetkik eder. Harice tütün gÖnderir. Organizmenin idaresi, Şurayi Dev letten, Temyiz mahkemeslnd'n ve Divam muhasebattan ahnacak birer aza • dan mürekkep murakabe meclUince kontrol «düir. Ofis, hiçfeir vergiye tâbi değfldir. Elyevm, mevcut bulunan tütün hı • maye ofisleri ilga ve vazlfeleri yeni ofi»e devredîkcekür. fcmWkW4 1 A.A.) Merkest hükumetin girecegt bir harbe Domlnyonlar da kendilîklerinden sürükk'nmlş ola • caklar mıdır? Bu mesele Kanadada şiddetle münakaşa edflmektedir. Baalan diyor kh « Domlnyonlar dogrudan doğru • ya işBrak etmfdikleri herhangl bir si • yasî vesikanın meselâ Lokarno muahedesmin ahkâmmdanroes'ulolamazlar.» Halbuki gelecek kabkıeyi tesldl rdeceği en salâhlyettar zevat tarafmdan söylenen Kanada liberal fırkası, aşa ğidaki pırnslp lehmde kat'î kararm verm<stir: «Büyük Britanya hali harpte olduğu vaklt Kanadada hali harptedir.» fmparatorluk müdafaa komitesl reis! M. Hankeyin hnparatorluk muietleri arasmda bir tetkik seyahati yaphğı bu esnada mezkur mr*ele hususî bir ehemmiyet almaktadır. Salâhlyettar Londra mehafilinin kanaatine göre hükümdar harpte bulunduğu takdirde Imparatorluğun bir cüzünün bitaraf kabrmsına hukukan imkân yoktur. Maamafih merkezi hükumetin girişrx:egi bütün ihti lâflara Domiyonlarm da her defasmda surüklenip sürüklenmiyeceği tasrih o • hın 'mamaktadır. Reisicumhur Hz. t«h III n d devlet reisi M. Hitlere bir tebrik telgrafr Cenev» de çıkan mühim bir makalesi keşide ettiler Ankara 4 (AA.) Almanya • da yapılan Reisicumhur intihabı dolayısile Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hz. ile Almanya Devlet Re • isi ve Başvekil M. Adolf Hitler Hz. arasında atağıdaki telgraflar teati olunmuştur: Devlet Reisi M. Adolf Hitler Hz. Berlin Alman devletinin en yüksek makamına intihbaınız dolayısile en samimî tebriklerimi arzeylemekle bahtiyarım. Çok yüksek ihtkamatımın kabul buyurulmasmı rica ederim. GAZt MUSTAFA KEMAL Türkiye Reisicumhttru Gazi Muıtafa Kemal Hazretlerine Ankara Vazifeme başlamam vesilesile göndermek lutfunda bulunulan tebrikten dolayi hararetli teşekkürle rimin kabul buyurulmasını zatı dev letlerinden rica ederim. Alman devleti Başvekili ADOLF HİTLER Cenevrede üçüncü toplantısmı yapan dünya Yahudi konferansında Trakyada birkaç gayrimes'ul şahıs tarafmdan Yahudilere karşı yapılmak istenen ve derhal önüne geçilen mevziî hâdisenra de Tür kiyede Yahudi düsmanhğı başla • dığı iddiasile mevzuu bahsedilmesi üzerine, Avrupada bulunan Denizli meb'usu Necip Ali Bey Cenevrede çıkan La Tribune de Ceneve gazetesine bir mektup göndermiştir. Necip Ali Bey gazetede kıtişar eden bu mektubunda Türkiyede Ya« hudilere karşı daima hüsnü kabul gösterildiğini, Yahudi düşmanlığı mevcut olmadığını söylemekte ve demektedir ki: < tnkılâbımızın umdelerini ihtiva eden yeni teşkilâtı esasiyemiz, Almanyada olduğu gibi yalnız Türk olanları değil, fakat bilâ kaydüşart bütün vatandaşlan Türk olarak telâkki eder. Türkiye dünyanın en lâyık memleketlerinden brridir. Türkiyede dinî mülâhazalar hiçbir rol oyna • mıyor.» Necip Ali Bey mektubunda Yahudileeden millî siyasetknize iştirak etmeyi istediğimizi, Almanyadan kovulan Yahudi profesörlerin büvük nakdî fedakârlıklarla tstanbul Ü niversitesine celbetmemizin Yahu dilere karşı fena bir fikrimiz olmadığını ispata kâfi geleceğini, Trakyadaki şayanı esef hâdise mes'ullerinin şiddetle tecziye edildiklerini anlatarak, tsmet Paşa Hazretleri nin Millet Meclisinde bu mesleye dair vâki olan beyanatlarım da kaydetmektedir. Yahudi meselesi Necip Alî Se"yîT«Tribün Nafıa komiseri degiştirildi Şark Demiryolan nezdindeki Nafıa komiseri Semuhi Bey tstanbul Vilâyeti mühendisliğine naklolun muş ve yerine sabık Millî Müdafaa Vekâleti fen şubesi memurlarmdan Salâhattin Bey getirilmiştir. Salâhattin Bey bugünlerde bü tün hat boyunda teftiş yapacak ve bir raporla vaziyeti Vekil Beye bildirecektir. Kumpanyada mevcut 1300 mema • run gayri ecnebi müt«\bassıslardır. Bunlar tedrici bir tasfiyeye uğnyarak yer • lerine Türk mütehassıslar getrilocek tir. Vckil Bey dün oğleden sonra geç vakte kadar ikametgâhmda imbyazlı şirketlere ait bazı evrakı tetkik etmiş ve Vekâletin inşaat işlerile meşgul ol • mutur. Ankara yüzücüleri geliyor Ankara 4 (Hususî) tstanbulda yapılacak Türkiye denizcilik birinciliklecine iştirak etmek üzere An kara yüzücüleri yarm hareket edeceklerdir. Vekil Bey tenzilâtt direktöre ikrar ettîriyor! Nafıa Vekilimiz, dunkü temasları müteakıp, koridorda gazetecileri görerek M. Paskala: « Kumpanyanın banliyö hattında da tenzilât yapılacağını gazetecilere söyle yin!..» demiştir. Bunun üzerine direktör: « Evet, tarifeleri ucuzlatacağız!» di • ye mukabele etmiştir. Ali Bey binadan aynlırken M. Paskaldan Sirkeci garmın plânını istetnis ve Ankarada inşası mukarrer gar için bunu tetkik edeceğini, müsait bir zamanda kumpanyamn tesisatmı gözden gecheceğini, bu meyanda Yedikule fabrikasını da gezeceğini söylemiştir. Niste 5 casus yakalandı Nis 4 (Stamboul) Bu'ada beş casus tevkif edilmistir. Beşi de Italyao tebaasıdur. şiddetli kur?.k bütün mahsullerle b~ra • ber tütün mahsulü üzerine de tesir yapmışhr. 1 Temmuzda yapılan tahmin bu sene zeriyat sahasmm 1933 sahasına nazaran yüzd 23 noksan olduğuu göstermektedir. Bu seneki s?ha 1,304,500 «kr tahmin edilmektedir. Ge<m sene ekiln saha ise 1,769,000 akr idi. Bu seneki sahaya nazaran mahsulün 564,457,731 kilo olacağı tahmin edilmektedir. 1933 tütün mahsulü 627,453,471 kilo idi. Son elde edilen rekkamlara göre, ttalyada 1932 senrcinde 35,436 hek tarbk tütün zeriyat sahasına mukabil 1933 te 39,958 hektar araziye tütün ekihniştir. IstanbulDiyaribekır tayyare seierleri başiıyor Ankara 4 Istanbul Diyarbekir arasmda tayyare ile yolcu ve posta nakliyahna gelecek haftadan iübaren başlanacaktır. tstanbuldan kalkan tayyare dört saatte Diyarbekire varacaktır. Şimdilik hafUda br s«fer yapılacak ve beher yo'cudan 50 lira ücret alınacaktır. tstanbul Ankara arzsmda tayyare ücreti de 50 Üra o!ar?k tesbit edilmistir. Vekil Beyin bugünkü tetkikatı Ali Bey bugün ağleb! iht'mal tst?nbul postanesini ve Fen Tatbikat mektebini teftiş odecektir. Büyük elektrik saatlerile havagazl ve Terkos saatlerinin ucuzlatılması İçin hazırlanan rapor dü^Vokâlete gönderilm'ştir. Bu rapor nazari dikkate ah narak saatlerin kiralan indirilecek ve alâkadarlara tebÜgat yapılacakür. Tenzilât tetkikleri Bundan sonra M. Paskal, kâtibi umumî Kenan Beyle birlikte, başmüfettişlik dairesine inerek, tari feleri indirmek için hesaplar üzerinde müştereken tetkikat yapmışlar ve tenzilâtın esaslan etrafında başmüfettiş ve hat komiserile gö • rüşmüşlerdir. Banliyö hattında ücretlerin otobüs ücretleri kadar ucuzlatılması kararlaştırılmıştır. Kumpanyanm pierkezile. muhabere edildikten, #9» Dünya sürat rökorunu kırdı, fakat akabinde düşüp öldü Klevrland Amerika 4 (A.A.) Tompson kupası için yapılan ucuş miisabakalartnda, dört defada vasatî saatte 306,215 mil uçarak dünya sürat rökorunu kvan Atlantalı Duglas Davis, bu muvaffakiye^^nin hemen akabinde yere düşüp ezilmiştir. Dünya rökoru, böylece, $?att 248,129 mil ile mîralay Roscoe Turnerin üze • rinde kalmışnr. Sovyet Rusyada 89 zabit tlöruz tepes.ne çıkıua* Londra 4 (A.A.) Royter ajansi Moskovadan haber ahyor: Sovyet ordusuna msnsup 89 zabit Kafkasyada Eibruz dağının tspes'ne çıktJdarını telsizle biklinnişlerdir. Elbruzun tepssi, 5642 m;tre yük sekliğindedir. Diğer taraftan şimal kutbunun Sovyetler tarafmdan fethine devam edilmektedir. Buzkıran «Yermak» gemismdeki heyet, Severnaya, Zemlanın cenup kıyısınm açıklarmda yeni bir ada bulmus ve telsizle haber venniştir. Halepte 30 Acustos tesit edildi Halep (Hususî) 30 ağustos zafer bayramı her sene oMugu gibi bu sene de buranın Türklm tarafmdan hararetle tes'it edümiştir. Bu münasebetle 30 ağustos şehitlcrinin de ruhuna buranm Um camiinde mevlit okunmus ve bir ihtifal Temmuzda sattığımız tütün miktarı Temrmız 1934 ayı zarfmda ecnebi memleketkre 312,559 kilo tütün ihrae edflmistlr. Bu tütünlerin 243,825 kflosu işlenmiş ve 68,734 küosu da işlenmemiş mahsuldür. Gecen seno ayni ay zarfmda ihracatunuun yekunu 481,587 kHoldi. Amerika ve Ttalyada tütün vaziyeti Bu sene, Amerikada devam eden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog