Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

5 Eylul 1934 Ofta da doktor yok! I İktisat İşleri Zagrep müsabakaları Atletİzm 'sadromuzun sukuta başlıyan varlığı Balkanîarda bizi eiim vaziyetlere sokmağa başlad? Zağrep 1 eylnl Balkan müsaba • kalannın ikinci günü tasavrurun fev • kinrle bo^guniuğa uğradık.. Atlettem kadromuzun arbk sukuta bajvyan varlığı Balkanlarda bizi çok «lira vaziyetl«re sokmağa başladı.. Biz atletfk sporlartn yalnız Yunanistanda fazla revaç bulduğumı zannediyorduk. Yugoslavya Balkan oyunlannı iiıe • rine aldıği zaman ba iş içm her türlü fedakârbktan çekmnv<miş ve iik iş olarak mük^mmel blr saha yapmağı programlan içine atmışhr.. Beşinci Balkan oyunlanrm ikinci günü yapılan umuml tayi hesabinda Yugoslavya Yunanistanı 4 pırvan geride takip ediyordu. Dört senedh büyük bir farkla muvaffalrf • yot kazanan Yunanlüar 100, 200, 5000, uzun »tlama, yüksek atlama, gülle atma gibi mesafelerin birindlik lermi Yugoslavyaya terkettller... Yugoslavyamn kendi topraklarmdaki bv değerli kazanç onlarda atl'tik sporlann esasmı kuvvetle hazıriamış olacak.. Gerek teskilâtlarnnn ve gerekse halkın göstr<n£ği ba alâka çok ya • kında Yugoslavlan da Bmlkanlar baricine çıkaracak. onlan da Yunanldar gU>< Avrupa içlerinde müsabakalar yaparken göreceğiz.. Rumenlerin, Bulgarlarm ve hatta Amavutlann da tuttuklan ilerileme yolu bizden kat kat yüksektir. Gonül srzn eder ki buradald hare • ketferi bir müsabüc gözile değfl, bir meml'Jcet idarecisl gibi tetkik etmek imkâmnı bulanlar aranuzda olmalıydı.. En kuvvetlî gün olarak addettiğimiz .ikinci giinkii müsab?kalardan pek perişan aynldık.. 200 metroya istirak eden Semih ve Mehmet Ali kcudi serilerlnde manasım bir tiirlü anlıyamadığunu bir kofu 3e müsabaka harid olarak finale kalamadıiar... 400 maniada Cihat v« A. Hay • dar seçmelerde kaybettiler. Uzun atlatnada Tevfik 6 metro atlıyarak müsabaka harici oldu... 5000 metroda Teoharidls beşin ci oMn. Gülle atmağa istirak eden Veysi ve trfan on iki müsabık arasmdaki seçmeyi kazanarak nihaî müsabakaya kaldılar. trfan üçüncü, Veysi beşinci oldu. Balkan bayrak koşusunda: ö m e r Besim, Ragıp, Raif, Müfahham şeklinde koşan takım beşinci geldi. Müsabakalarda alınan derece • Ier: 200 birinci Yugoslav 23,2, ikinci Yunan 23,3, üçüncii Yunan 23,3. 400 mania birinci Yunan 55,7, ikinci Yunan 57,5, üçüncii Yugoslav 57,6. 5000 bîrirıi Yugoslav 16,2/4, ikinci Yunan 16,2/5, üçüncü Yu goslav 16,6/8. Uzun atlama birinci Yugoslav 6,85, ikinci Yunan 6,77, üçüncü Yugoslav 6,71. Gülle atma: Birinci Yugoslav 14,22, ikinci Yugoslav 13,65, üçüncü Türk 13,10. Balkan bayrak koşusu: Birinci Yunan 3,23/8, ikinci Yugoslav 3,30, üçüncü Rumen 3,31. ömer Besim Halk sıhhî vaziyeti için alâka istiyor Memleketin pek çok yerlerinden sık sık gazetelere akseden bir şikâyet var: Kasabamızda doktor yok, kasabamız da eczane ypk... Bu elim dert bilhassa Orta Anadoluda ve şarkta hemen hemen umumidir. Başmuharririmiz, bir makalednde bu halin başka bir cephesirden tees • sürle bahsediyordu. Doktorsuz bir Orta Anadolu kasabasmdan geçen iki doktor, iki lira vizite parası vermiyenleri muayeneden imtina ederek, ücreti etmin edemiyen birkaç fakir hastayı adeta tekmeleyip gitmişler.. Oftan aldığımız bir mektupta da, bu tarzda cereyan etmiş bir hâdiseden bahsolunmaktadır. Kasaba senelerdir doktor yüzü görmemiştir. Ofa gelip giden iki hekim^cle aynen yukanki hareketi tekrarlamışlar. Bunların vazife haricinde muayene veya tedavi ile meşgul olmağa bir mecburiyetleri ol madığı için hizmet cephesmden hîdise üzerinde ısrara mahal yoktur. Ve esa sen asıl dert te bu noktada değiidir. Dert muvakkat, ihtiyaç geçici sayüa • maz. Oflu kari diyor ki «hepimizin üzerinde duracağımız büyük dert, Scşlıkh ikinci makalenizde, Türkiyede doktoru, eczanesi olmıyan yerler bulundu • ğunu kabul etmek lâzım geliyor, diyorsunuz. Bunda hiç şüphe etmeyiniz. Bir misal olarak kazamızı ele alabilirsiniz. Muhitte 100,000 e yakın nüfus var dır. Halk hemen hemen yandan fazla frengi ve sıtma ile maluldür. Su halile Ofun bir mucadele merkezl olması zarureti şurada dursun hükumet tabibi biIe yoktur. Müzmin frenglden deliren azgm hast='»rnı hali hem feh'îke'i. *>t haz:ndir. Ha'buki Ofun bir, beş değil bu miktann birkaç misli dokto<a, s'hhî miicadeleye, şedit îhtiyacı vardır.» Bundan sonra kariimiz soruyor: Her sene Tip fakültes'nden pek çok doktorlanmız çıkıyor. Bunlardan bir tanesi oisun acaba niçin Ofa gonderilmlyor ?» Anlaşılıyor ki mevzu Ofta, sade sıhhî değil, bütün şümulife ietimaî olan bir dert çerçevesini aşmışbr. Sıhhat Vekâletimlzin her kasabamızda bir doktor bulundurmak yolunda senelerdir takip ettiği prenvp malumdur, bu cümleden olarak Ofun bu büyük ihtiyacı gözden kaçmamış olmak lâzım gellr. Hele denildiği gibi halkın takriben % 50 si sari hastalıkla malâl ise mesele müstaceliyet te alnmştır ve bu vazi • ! yetle Vekâletin daha yakm alâkasnn celbedeceğine şüphe yoktur. Biz de bu suretle, kasabalarumza ilkmektep muallimile beraber doktor da girmesi ve sıhhî ihtiyaçlann herseye takdim ve tercih olunması merkezin > deki kanaatimizi bir daha tekrarlaıms ve nsssan dikkate koymuş oluyoruz. RADYO ı Ru &kftamki nroorram J İSTANBUL: ! 18,30 fransızca ders . 19 plâk nesTİyatı19,30 Türk musikisi: (Ekrem, Ruîen. Cevdet Beyler, Vecihe, Semiha, Şükran Ha. nımlar) . 21.20 A}ans ve borsa haber leri . 21,30 stüdyo tango ve caz orkestrasj VtYANA: 17,50 gramofonla ikindi konseri . 18,40 taganni konseri 19,20 İki kısa musa . habe 20.30 askerî bando 22,05 mahkeme salonunda: Komik sahneler . 23.0! esperanto nesriyatı 23,15 gece konseri 23.35 haberler ve hava raporu 23,55 konserin devamı . 24,45 dans havaları. BELGRAT: 19,05 konferans 19,35 halk şarkılan . 20,05 orkestra konseri . 21,05 konferan* . 21,35 Laybahtan nakil . 23,05 haberler 23.20 gramofon . 24.05 bir lokantadan naklen gece musikisi BUDAPESTE: 18,05 ikindi konseri . 18,50 mosahabe 19,25 taganni konseri . 20,05 konferans . 20.40 harp konseri 21.15 radyoda tiyatro . 22 55 akşam haberleri 23.15 radyo orkestrasımn konseri . 24,05 Kurina Çin. gene orkestrası. BÜKRES: 18.05 eğlenceli konser 19,05 haberler. 19.25 orkestra konseri 20.05 radyoda üniversite . 20.25 gramofon . 20.50 konferans . 21,05 piyano konseri . 21,35 kon ferans 21.50 taganni kcnseri 22,20 ke. man konseri . 22,50 haberler 23,20 dans havalan. HAMBÜRG: 17.05 İkindi muffklsi . 19.20 gramofon.' 20.05 akşam haberleri . 21,15 milll neş. riyat 22 05 konser 23,05 haberler . 2S.25 musikl . 24.05 dört kişiden mürekkep bir heyet tarafından konser. VARŞOVA: 18.05 çocuklarft zamanı . 18,30 viyo . lonsel konseri . 18.55 gramofon . 19.15 ziraî musahabe 19.50 oda mus'klsi 20,25 hafif musiki parçalan . 20.35 hall ha zıra ait musahabeler . 20.50 hafif musiki konserinin devamı . 22.35 konser: So . penin eserlerl 23,05 taganni konseri 24.05 dans havaları. İş Bankasının tasarruf hesaplan bilançosu Yalnız küçük tasarruf nıevduatı; 924 senesinde 12,554 lira iken 933 te bu miktar 10,910,209 liraya yükselmiştiı Bankanın millî tasanruf terbiye • sinde pek mühim rolü olan küçük tasarruf hesaplarınm son on sene i çindeki seyir ve inkisafı Türk rail letinin biriktirme kabiliyetinin bir misalidir. Bu hesapların 1 9 2 4 ten 1933 nihayetine kadar kıymet yekunlarile adetleri su nisbetler dahilmde çoğalmıstır: Tajsarruf hesaplarının Hesap başma yekunu duşen lira Adetlen Lira, kuruş 1924 12,554 96 130,77 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 132,290 220,310 1,178,325 1,703,968 2,589,836 3,913,655 5,422,826 7,452,719 10,970,259 433 617 3,914 9,788 22,161 33,466 39,387 48,800 57,191 505,52 357,06 301,05 174,08 116,86 116,94 137,68 . 152,72 191,81 ne içinde vasatî olarak günde 24 25 hesap açılmıştır. Bu hummalı faaliyet ancak t? Bankasma gösteri'en umumî emniyet ve itimadın ifadesidir. Tü< kiyenin iktısadî kudret ve kabiliyetinin bizzat timsalini teskil eden tş Bankasınm mebdei tktısat VekiU Celâl Beyin Türk tasarruf terbiyesinin temelini teskil eden kumbara verme usulü hakkındaki su beyanatı dikkat ve ehemmiyetle mütalea ediimelidir: « 1928 senesinde ts Bankası io*are meclisinden bir karar almıstık. Kaıarımtz milletin ruhunda gizli kalan tasarruf definesini ortaya atmaktı. Milletin umumî refah ve varlığı üzerinde kuvvet membaı olan tasarruf hareketine suurlu bir cereyan vermekti. Arkadaslarımla bu karara varmak için müzakere ederken, tasarrufa vasıta olarak kullanacağımız kumbaralarm sayısı üzerinde teıreddüt hasıl oldu. 1000 kumbaranm kâfi geleceğini iddia edenler bulundu. Içe basladıktan az bir müdd'et sonra ilk 2000 i 10,000 kumbara siparisi takip ettL Bu 10 binler taaddüt etti. Bugün yalnız ts Bankasınm vatandaslara açtığı küçük cari hesaplar ve dağıttığı kumbaıralarm sayısı (50,000) i geçmistir.» Galatasarayın yeni antrenörü Galatasaray spor kulübfi memleke tinr avdet eden tngiliz antrenörü Mr. PSd'futun yrrine Viyanadan yeni bir futbol antrenörü getirtmiştir. Bu antrenörün isnri Her Hansburdur. Kendi» Aw.sturya millî takımmda oynaımş ve muhteüf memleketlerede antrenörlük «•miştir. Ylizme şampiyonlugu Istanbul Denizdlik Heyetinden: Bazı esbap dolayısue teahhura tığ nyan tstanbul yüzme şampiyonluğu 7/9/934 cuma günü Moda deniz banyo'armda icra edilecektir. Müsabakalara saaf 1 0 da bas'anacajhndan yuzficü'eîn vakti muayyenmde banyoda h'kem heyetme miiracaatleri tebliğ olunur. Tasarruf hesapları kıymet ye • kunu 1933 senesinde dört sene evvelkine nisbetle 8,381,000 lira yani %324 dececesinde, adetçe ise (22161) den (57191) e çıkarak % 159 nisbetinde fazlalaşmıştır. Memleketimizde para biriktirme terbiyesi ve bu maksada ulasmak için halkı tesvik ve himaye gayret • leri ts Bankasınm rehberilğile baslamıstır. Tü:k halkı zamanın hükumetlerind'en böyle bir teşvik ve himaye görmemekle beraber, biriktirdiği parayı yatıracak vatansümul ve modern bir müesseseye de malik değildi. 1920 senesinde millî ve ecnebi bankalara halkın yatırmıs olduğu millî tasarruf yekunu ancak 1 mil yon 675,000 lira tutabilmisti ki, bunun 543,000 lirası millî, mütebaki 1,132,000 lirası da ecnebi banka • lannda idi. Tasarrufan esa» sartı olan emniyet mefhumunu Cumhuriyet idaresinin ruhunda bulan halkımız 1920 snMsinde millî bankalarda 580,000 Hraden ibaret olan küçük tasarruf hesaplan yekununu 1933 soounda 40,000,000 Türk lirasuM çıkardı ve bunun dörtte birinden fazlasım yalniz ts Bankasma yatırdu Halkın emniyet ve itimadını kazanan malî bir müessesenin kudret ve kuvvetinin ne seri bir inkisafa mazhar olabileceği tt Bankasınm küçük cari hesaplar tezayüdünde apaçık görülmektedir. 1929 sene • sinden 1933 seneskıe kadar geçen dört sene içinde İş Bankasınm ta sarruf hesaplan 35030 adet fazla • laşmıs, yani senede 8757 yeni hesap, yahut ayö*a 730 veyahut bu dört se tş Bankası memulrarının randmanında inkişaf Banka, halkın bu mütezayit iti • mat ve rağbetinî kazanırken diğer taraftan halka azamî surette mü • fit olabilmeği de esas prensipleri sırasına koymuştur. Böylece 1925 senesinde 100 lira alyhklı bir memur vasatî olarak günde 60 muamele yetistirebilirken, ayni memur 934 senesinde maaşma %21 derecesinde zam almış ve yetistirdiği günlük mua • < ^ y maasmm % 21 derecesinde artmasma mukabil o memurun is yetistiırme kabiliyeti %144 nisbetinde çoğalmiftır. Bu sayededir ki, banka 1929 sene sinde mevcut 28 şubesini ancak 688 memurla idare edebilirken 1934 senesinde 49 subeyi 671 memurla idare edebilecek bir kudret iktisap etmiştir. Ayni zamanda bankaya muameleleı in maliyet nisbetleri de son derecede ucuzlamıstır. 1925 senesinde bir muamele 6,95 kurusa mal olurken 1934 te bu maliyet 3,5 kurusa inerek yan yarıya azal mı?tır. Bankanın diğer faaliyetle rind'en bahse devam edeceğiz. Beledive rüsumunun tahsil şekli Belediye vergi ve resimler kanunu nun 13 iincü madd'«i muclbince her mahaDı'a pazar kurulan güalerîade sa hcılar tarafında isgal olunan yerlerin şereflne göre metro murrbbaı Içm azamî on kuruşu tecavüz etmemk üzere resim alınması lâzım gelmektedir. Son günlerde pazar yerlerin de yapılan t'ftişat neticesinde bu rüsumun gayri muntazam bir sekilde tabsil edildiği görülmüştür. Bilhassa Usküdarda h'fta pa, zarmda esnaftan işgal ^«tikleri mahal lin cephelerine göre resim almdığı anlaşılmış olduğundan Belediye bundan böyle aknacak rüsumun talimatname mucibincc metro murabbaı. üzerinden t?h$il edUmesi için alâkadar subelere sıkı surette tebligatta bulunmuştur. LİMANDA POLISTE Hurda demir fiatine satılan bir 4 yaşında bir yavru haşlageminin sefcep oldugu tahkikat narak ötdü Andros isminde bir gemi, üç sene evvel Karadeniz Boğazında karaya oturmuş, yüzdürülm'si kabil olmrdığmdan hurda demir fiatine satılmıştı. Bu geminin satışına ait bazı muamelelerin gümrükçe tetkikine başlanrmştır. Buna sebep memlkete ithal olunan bu hurda dem'rlerden ic?p eden gümrük res; min n almmamıs olmasıdır. Gümrüpün az ahnmasma sebebiyet vrenler hak • kında takibat yapılacaktır. Evvelki gece saat 18 de MustafaKemal Para caddesinde Yakupzade apartımanı ikinci katında oturan Zühtü Beyin ailesi Neyyire Hanım mutfakta meşgul bulunduğu sırada dört yaşlarındaki kızı Neclâ havagazi hortumunu sökmet istecken havagazi ocağı üzerinde kaynamakta olan kaynar su küçük kızin üzeriae dökülmüştür. Zavalh yavrunun etleri yanmış ve 48 saat ıstırap çek tikten sonra dün vefat etmiştir. Vapurculuk Şirketi erkânı yarın Trlyesteye gidiyor Vapurculuk şirketi müdürü Must?fa ve idare meclisi azasmdan Ahmet Beyr ler, şirkete y ni vapur sahn almak üzere, yann şehrimizden hareket edecek • lerdir. Mustaia ve Ahmet Beykr evvelâ Triyesteye, sonra Marsilyayia gidecekler, sabbk vapurlan tetkik edeceklerdir. Şirket şimdilik bir gomi satm alacak ve bunu Karadeniz hattmda isletecek • tir. Şirket erkânmm seyahati bir aydan fazla sürmiyecektir. Alâkadarlar, »ir • ketin iki yrni vapur satm alacağı hak kmdaki haberler münasebetile, bütçe vaziyeti dolayuüe simdilik ancak bir vapur ahnabileceğini söylemişlcrdir. Bir işçi parmaklarını makineye kaptırdı Dün saat 10 da Fener caddesin de 66 numaralı Abdullah Efendi nin bıçkı fabrikasmda feci bir ka • za olmuştur. Fabrikada çahşmakta olan İhsan nammda bir genç testere kayışmm kopması üzerine parmaklarını makineye kaphrmış ve şekilde yaralanmıştır. İhsan d«rhal eByoğlunda Fransız hasta nesine kaldınlmıştır. Türkiyeden Suriyeye altın kaçakçılım yapan Banker öldürUldU Halep (Hususî) Halebin meşhur bangerlerinden olan ve Türki • yeden Suriyeye büyük mikyasta altın kaçakçıhğı yaparak Suriyeden Mısıra ve oradan tngiltereye bmlerce altın sevkeden Jozef Hocn ismmdeki adam birkaç gün evvel gene bir kaçakçılık işi için gece vakti Tür • kiye hududundan Haiebe dönerken hirsızlar tarafından erarengiz bir surette öldürülmüş, cesedi Haiebe yakın olan Asi nehrmde bir su do labınrn yanında bulunmuştur. Bangerin bu öliimü Halepte fazla bir alâkaya ve dedikoduya sebep ol • muştur. tstanbul müzelerinde, mevcut bazı eserlerin ve bilhassa toprak, avanî ve tablet gibi esyayı temizlemek ve mu • kavemet kuvveüni artırmak için, garp müzelerinde olduğu, gibi muazzam bir kimya lâboratun tesisi takarrür etmiştir. Müzeler idaresi bu tasavvuru en yakın bir zamanda tahakkuk ettirmek için çalifmaktdır. İdare fimdiden mü • tehassıs bir kimya ger tedarikine tevessül etmiştir. Almanyada tahsil gör/'is bir Türk kimyageri tercih olunacaktır. Müzelerde bir laboratuvar 1 Ein leylik Rumen paraları açıiıyor değişiyor Borsa ve Osmanlı bankası komiserliğinden: Romanya m<llî bankasmm bir ilânın» göre: (Bin) leyük mavi renkli evrakı nakdiyerıin tedavülden çekilme müddeti 31 temmuz 1934 tarihinde h'tam bulduğu cihetle bu tarihten sonra bu kâğıt paralar tedavül kıymetini kaybedeceklerdir. Yalnız birçok renkli mütevassıt bir tip (bin) leylik evrakı nakdiye ile Kral ikinci Karolun res • mini havi yeni tip (bin) leylikl'ff tedavülde kaîacaktır. (Bin) leylik mavi evrakı nakdiyenm yeni tiplerle mübadeleleri Romanya millî bankasınm idare merkezi ve di ger vilâyetlerdeki subelerinde icra edilecektir. Keyfiyet alâkadaı*1arca malum ol mak üzr<re ilân olunur. Suriyeteki Türk emiâki Halep (Hususi) Birkaç gün ev ; vel Türk ye Berut başkonsolosu Bas ri Rıza Bey Haiebe gelmis, bsa bir müddft kalrak tekrar Beruta dönmüştür. Basri Rıza Bey Halepte emiâki bulunan ve kenduine emlâklerinm ne zaman serbest bnakılacağmı soran bazı Türklcre, altı ay tehir edilen bu meselenin halledileceği ihtnnali bulunduğonu ve drima bu meseleyi hal için ça lıstığmı söylemiştir. Bu haber Türkiyeden rmlâkini sat mak için Suriyeye gelmis bukman ve fakat satış muamelesinin memnuiyetindra dolayı bu tstî<ğme muvaffak ola mıyan birçok Türkleri sevindirmistir. ÖLÜM Sabık Cemiyeti Belediyo azasmdan am;ral Mehmet H;kmet Paşa vefat etmiştir. Cenaze namazı bugünku çarşamba günü öğle vakti B'çiktaşta Si nanpaşa camiinde kümddctan sonra Yahya Efendi dergâhındaki makberei mahsusasına defnedüecektir. Ayatofya müze tni olacak? ECNEBÎ MEHAFlLDE 1000 seyyah geldi tki gün evvel Oceana ve Belgland isimlerindeki Trans Atlântiklerle îstanbula gelen 1000 seyyah dün sa • bah memleketlerine dönmüsleroHr. Muallim aranıyor Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki Lisesinin ortamektep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimî muallimler aranmaktadır: «Riyaziye», «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji», «Fizik, Kimya», «Türkçe edcbiyat», «Yurt bilgisi, İçtimaiyat, Felsefe», «bühassa Riyaziye ve Feıi bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.» Lâzun gelen vasıflan haiz muallimlere mense, kıdem ve ehliyet lerile münasip ücret verilecektir. lsteklilerin vesikalarile beraber Anl.arada Türk Maarif Cemiyeti Umumî Merkezine miiracaatleri. (4717) Halepten 9 eylül panayırına giden çok Halep (Hususî) Dokuz eylul tzmir panayınna Suriyeden de gidenler pek çoktur. Panayna gitmrk için hazırlanıp muamelelerini yaptıranlar simdilik yalnız Halepten 150 kişiyi tecavüz etmiştir. Bu sayımn beş eylule kadar daha ziyade artması çok muhfmeldir. Rumen mektep gemisi gidiyor Kocaeli Vilâyetinden: Vilâyet H*ısusî Muhasebe bütçesinden şartnamesi ve nümuneleri mMcibincA raptvılacah olan. 1684 lira muhammen bedelli matbu evrmh eylulün yir<nin>U çarşamba günü saat on beste ihale edilmek ü • rcre aU.nea münakasayı konulmuştur. Talip olanların mezkur ta riSte 125 Hralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilâyet makamına ve sartname ve nümunelerini görraek istiyenlerin Encümen kalemine müracaatleri. ' (4978) Suriyeden Fransaya giden Osmanlı aitınları Halep (Hususî) Suriye Ticaret Odasının yaptığı son hesabata göre Fransızlacm Suriyede bulundukları zamandan şimdiye kadar Fransaya 43 milyon küsur Osmanlı altını gönderdiklerini ve Suriyede altınm pek az miktarda kaldığını alâkadar bazı kimseler söylemektedirler. Çanakkale Balya arasmda yapılan 80 kilometroluk tosenin insaatı bitmiş ve açılma resmi yapılmıştu Alâkadar fen heyetleri tarafın • dan bu yol üzerinde yapılmakta olan tetkikat biırkaç gün evvel ni hayet bulmuştur. Neticede bu yo lun sağlam ve mükemmel olarak Yüz deniz talebesile limanımıza yapıldıgı görülduğünden kabulü jgelen Rumen mektep gemisi bu akkat'isi icra edilmiştir. Bu yolu yapan *am Akdenize haraket edecektir. * mütaahhit Yahya Bey, taahhüt et • Rumen deniz talebesi Yunanistanı tiği fiatin yarısile inşaya muvaffak da ziyaret edecektir. Talebeler dün olduğundan alâkadarlar tarafından de sehe.de gezintiler yapmıslardır. ayrıca takdir edilmiştir. Şereflerine Rumen konsoloshanesinde bir çay ziyafeti verilmistir. Evvelki gün bir sabah gazetesi Ayasofya camünin müzeye kalbedUeceği seklinde bir haber nere m'fti. Dün bir muharririmiz Müzeler umum müdürü Aziz Beyi görerek bu hususta malumat istemistir. Aziz Bey sunları söylemiştir: « Ben de bu hab?r! gızetede okudum. Evvelce böyle bir karar ta savvur edilmemişti. Frkat »imdi Ankarada Maarif Vekâletince böyle birtey derpiş edilmişse bundn haberdar de • ğilim. Bize bu hususta henüz resmî bir tebliğ gelmis değildir.» ÇanakkaleBalya şosesi tesellüm edildi OSMANLI BANKASI İLAN ^0 5 faizli, 1909 tarihli tstanbul Şehremaneti islikraz tahvillerine ait 4 8 numaraiı, 15 eylul 1934 vadeli kupo • nun 15 eylul 1934 tarihinden itibaren Osmanlı bankasmm tstanbul ve Londra merkezleri gişelerinden beher birlik kupon 0. 7. 0. besabile ödenecği, mezkur tahvilât hâmillerinin malumu ol mak üzere ilân olunur. Anadoiuda şıddeth sıcaklar Amasya 4 ( A A ) Dört gündenberi devam eden sıcak bugün daha ziyade artmıstır. Hararet gölgede 38 dir. Bo!u 4 (A.A.) Bi haftadır Bo • luda bunaltıcı sıcaklar hüküro sürmektedir. Tepebaşı Belediye bahçes'nde 6 eylul perşembe gününden itibarrn lul perşembe gününden iübarcn saat 18 den 20 buçuğa kadar Şehir bandosu, saat 21 den 24 e kadar Caz, müzr'ık, dan*, zeybek, balet (Lüküs hayattan) Karagöz Hazım Bey tarafından. Duhuliye 5, mesrubat 25 kurustur. UskUdar HALE Sineması Büyük bir fah*s*r İKİ YETİME Uâvetcn Dünya baberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog