Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İ> fcAlui Catnhonytf TELGRAF MABERLERİ Almanyanm iktısadî müşkülâfa Ücretfer yeniden indirildi, hayat pahalılaşıyor, 25 yaşından aşağı olanlar işlerinderi çıkarılarak yerlerîne aile reisleri alınacak Gene bizler lz, muharrirHerin, ömrunıüzSn sonlannda, ekseriya yokluk Içerkrad*, hastane koşelerinde. , sSründüğumuz yetmîyormus gibi, res mî bir makamın huzurunda, hakkın ve hakikatra'mudafaasını meslek edmmis bir adam, en seckinlerimize hakaret odiyor da, buıra reddedecek tek bir sada yükselmlyor. Tiirk kültür âlemi için. bu cok hazindir. Hâdiseyi kısaca hulâsa edeylm: Bundan birkaç ay ewel, Babıâli caddesînde btr t?bim deposundan muhteHf kitaplar çalınmıştı. Zabıta işi meydana çıkardı; mahk'jmeye diişürdü. Orada, müddeaaleyhin vekili, müekkiUni mü*. dafaa için, dedi ki: Bu kitaplar esasen kıymeti olmıyan k<*taplardır. Bunlar okka ile satı • lır. Müekkilim de bunlan kesekâğıdı yapmak, paket sarmak için satm almıstır. Bu eserlerin hiçbir değnri olmadı • ğı içm, kendislne böyle külliyetle ar . zohmduğu vakit asla süpheye düsme • miotir. Bu.hiçbir d"^eri olmadığı, okumuş bir adamm ağzından sadir olan kitap • lann kunlerin eseri olduğunu anlamak istedim, Hulmk fakültesini bitirip, Curahuriyet adhyesinin yüksek huzurunda, Türk edipkrmi hakjr gördugünü teyH. ed<w adamm, hiçe saydıfı muharrirler arasında bakınız kbnler var; Behçet Kemal.. Şu, en büyüJömS zün, cevherini takdir ederek Londraya gSnderdigi atf«K, ozfö genç Türk şairi. Faruk Nafiz.. Yurdumun en hisli şairl. HSseyin Kâznn Bey merhum.. Memlefcete en mükemmel Türk lugatini brdi*. ye eden büyük adam. tbrahkn Al&ettiıu. Mahmut Yesari.. Nazun Hikmet. Nedp Fanl.. SafrX Nezlhl.. Vâl& Nurettm.. Yusuf Osnaan.. îşte, avukat beyin, dejers'zlklerini, mahkeme sicillerhıe tesçfl ettirmek 1»tfdıgi Türk edipleri! Müdafaa emrinde kullamlan her vantanın mesru olduğu zihniyeti, »er'î mahkemeler, tecvit talimlerf, easnshdc diplomaslsi ve daha bunun gibi kShnemiş an'an«Ierle beraber çoktan iflâs etmlştir. Bir hakkın tezahürurrii temin, yahut ki bir suçun ehemmiyetmi tahfif etmek İçin bir memleketm en yük»/ı kalem sahiplerine tecavüz c&r'etinl avukat bey acaba nereden ahyor? Bîr kitapçı, tKrhangi bir sebebe mebni, küflenmls, bozulımıs, revaçtan düşmüş btr veya birkaç eseri okka ile satı» ta verirse, bu, o eser möellifinin ve o murJlifin her eserinin kıymetsidiğtne mi delâlet eder? Bu manhkı, avukat bey hangi (kutübü mutebere) den istihsal etmiş? Kendisinin, okke>ya gelmlyro idd'ası, bizim okka Oe safalan kitaplanmız • dan daha mi çok Inymetlidff? Bu sat, bazan hurda altın ve gümüşün dahi gramlıa sahldığuıı bllmiyor mu?. Ve nihayet, memleketin bütün müessesa tilo blrlikte küHurünü de müdaraa et • mesi ieap eden mak;m bu topyekun tahkir ve teıyifi Türklüğün irfanı na • muıa nedrn reddetmiyor? Zavalh muharrirler!. Zavallı bizler!. Bir »tıçlunun kabahatini örtnvk için, «enelerce göz mmı dökerek, ruhumu zun «tı kıymetli özünfi bezlederek ortaya koyduğumuz, üzerl<riı:de evlât gibi titrfdigimiz eserlerlmizin kaldı nrnlar o>«rinde yayılmasından müteess'r değildik. Bu, nihayet, bizim nazan • mızda, mükelkf Ur ziyafetin artıklan gibiydi. Blzi okuyan okumj», anlıyaa anlannş, takdir eden etmişti. Kaldın • mr dökülen, seçkin misafirlerln tabaklannda arta kalan fazlalıkh. Şimdi, bu arhklan görüp te, yemeklerin nefrs'tinden suphe eden Ktr fikir adamile karsılasıyoruz. Bundan mote • essiriz. Lâkin birsey, bizleri mütesellî etmelidir. Saffet Nrzihi gibi bir üstadı son demlerinde deliler hastanesinde banndıran bir camianın içinde, hiç olmazsa, bizi hakir gören bir avukata bedel, yaz:lanmızı sove seve okuyan, vefakâr ve kadirsinııi bir gençlik buluyoruz. ERCÜMENT EKREM Sovyet Rusya büyük meseleler karşısında... Eski Fransız Maliye Nazırı M. G, Bonnet'nin ikinci makalesj Eski Fransız Malrye Naztn M Bonnetnin, komşumuz Sovyet Rusyaya dair Paris gazetelerinden birinde yazdığı birinci makaleyi evvelki gün koymuştuk. Bugün de ikind makaleyi nesTediyoTuz: «Sovyet hükumetinin senelerden « beri ısrarla takip etttği sulh s'yasetiae nekadar sadık olduğu muhtelif devletlerle bilhassa Amerika ve Fransa Ue sıkı munaesbata girişmek gayreti göstermesinden pek iyi anlaşı'ıyordu. Tam on bes sene Amerika Birleşik cumhuriyetleri, Sovyet hükumetile sade alelâde münasebata girismegi reddermek • le kahnadı, ayni zamanda Sovyet hti • kumetinin mevcudiyehni de tanımak istemedi. Fakat, nihayet Cumhurre'si M. Ruzveh Sovyet hfikâmetile mönarebata girişmefe karar verdi ve Amerkaya sırf kendisOe görüfmek maksadüe gclen M. Lİtvinofu kabul etti. 16 tesrinisanide Amerfka Reisicumhurile Sovyet hökumeti Hariciye Komiseri arasında teati edilen mektuplar netlcesinde bu mu • nasebat resroen teetsBs etti. M. Stalhı bu mektuplar içm «sulhun dünya ySzünde idamesmi tem'ne sebep olan en muhim vesikalar» tabirini kullanmutı. Bu tabir, hakikaten tam yerinde istimal edlMyordu. Sovyet hükumetinin en ziyade korktugu kuvvet Japonya olduğuna göre bu vaziyet karşısmda Sov* yet hükumetile Amerikanın münasebat peyda etmeainin ehemmiyeti derhal an» lasılabiür. Sovyetler ayni zamanda ltalya 3e de münasebah ryileftirmiflerdi. MoskovadakJ ttalyan büyük eiçisi M. Attolico da, hpka Amerika büyük el • çisi M. Bulüt gibi bu münasebabn idame ve teyidine çalısıyordu. Sovyetle • rin Fransa ile mönasebatma gelince, bu münasebat ta 1924 te, bundan on sene evvel teessüs etnvşti. Fakat onu ta klp eden senelerde biraz gevşemifti. 1926 dan 1930 a kadar Rusya bilhas•a Aimanya fle münasebah sdcılafhrdı Te Fransa ile Sovyet Rusya anumda mütekabil likaydî, bazan da itimat sızlık hükumferma olmaga basladı. Fransa Sovyet Rusyanm beynelmilel vaziyet noktai nazarmdan oynıyabJle» ceği rolün ehemmiy«tini 1932 aenesrâde anladk O «*m»«M< kadar bu ehemmiyeti takdir etmemişt*. O andan hı • baren Fransu diplomatlan raaliyete gf> riftiler. Bilhassa M. Heryonun Rusya • ya yaptıgı seyahatle Fransu hava kuvyetlerinin M. Piyer Cohm riyaseti altmda Moskovayı ziyaretleri bu faydah anlayraayı takviye etti. Bugün Rusya • dk M. Heryo çok meshur bir diplo • mat olarak telâkki edilmektedir. M. Litvinof, M. Heryoyu «şahsında Fransanm sulhperverane hislerini temsil eden Fransu halkmın büyük mümessili» olarak selâmlamıyh. M Heryonun Sovyet Rusyaya olan seyahatinin ehem • miyetinl takdir eden sade Sovyet nazırlan değildi, m'llet te bunun kıymetini anlamışta. Hiç beklemedigira anlarda buna dair kendi gözlerimle beni çok mütehassis eden sayuız misaller gör • düm. Rus halkı bu sene b'nlerce Fransız seyyahraı içten gelen bir dostlukla kar> şıladı. Odesada şerefimlze tertip olu • nan konserde büyük Fransız musiki • şinaslannın parçalan çalmdı. îhtilâlin başlangıcradanberi biraz ihmal edilen Fransız kültürüne tekrar ehemmiyet verilmeğe baslandıği ve an'anevî RusFransız dostlugunun tekar kuvvetle teessüs ettiği aşikâr o'arak görülüyordu. Peki, ya A'manya?.. Bugün vaziyet tammile değismistir. Aimanya ile Rusya on sene çok sıkı siyasî ve ikbsadî rabıtalarla birbir'ne bağlanmiflardı. A!c manya Rusyanm h^r'cî ticar t'*nde en müh'm mevkÜ ifgal ediyordu. Fakat «Rusya ile Aimanya arasındaki münaseba^m şekli birdenbire değişverdi ve bu mÜTSsbat adeta tanmmaz bir haie geldi». Buna M. LHvinof ta pekâlâ dikkat etm'şti. Çünkü son cümle o devlet adamınm agzmdan çıknvstır. Bu degisikUğe sebep neydi? Hiç süphesiz M. Hitlerin iktidar mevkiine gelmesi ve Almanyanm haricî siyaseünde sade «Versay» muahedesile kaybermış olduğu yerleri geri almak değil, tarka doğru bir yayılma için kılıca davran ma temayülünün göriinmesi, bu suretle Sovyet tttihadı hudutlaruıa tecavüzle Sovyet halkuu kendi kuvvetine esir etMevkü iktidara gelmeri Sovyet Rusya Aimanya mSnasebatını değiş • tirerek tanmmaz bir hale •okan. M. Hitler mek arzusunun peyda olmasu. MilB sosyalist fırkasının şefi M. Hitlerin «Mücadelem» ismindeki maruf kitabında meydana koyduğu esaslar bu şekilde olduğu gibi nazilerin iktidar mev.'dine geldiği gübdenberi bu fikirlerin degiştiğine dair bir emare de görübnedi. Diğer taraftan Alman nazırlarından birçoğu bilhassa M. von Papen Sovyet Rusya •leyhinde bir Avrupa ittihadı vücude getirmeğe çahşmak gayeslni takip ediyorlardu Londra konferansında Alman mu • rahhaslanndan biri sarktaki fütuhat fikirlerini meşru göstermek için bir de muhhra neşretti. Yanresmi mümessiller Sovyet Rusya aleyhinde mükâle • melere girismekten geri kaîmıyorlardı. Bu vaziyet karşısında Moskova hü • kumeti hiddetlendi. Bu nevi teşebjbüs • lere nihayet verilmesl için protestolarda bulundu. M. Litrinof bu hususta bana ki: dedi Maziyi unutmamak lâzımsa... Ibette dikkat edilmistir ki Dumlupınar zeferini kutlularken Yunanh dostlarumzı rencide r etm mek İçin elimizden geleni yapryo» ruz. Yunanistanla Türkiye dost olduğu gündenberi istSdâl mücadelemize ait yazılarda ve resimlerde, Yunanhlan müter«sir edecek, dostlanmızm miBt izzeti nefislerin« dokunacak tezahürattan, son dnrece tevakki ediyoruz. 30 ağustosu, Yunanistana karşı kazanılnuş bir zafer gibi değil; bir kurtuluş gfinfi olarak kuthıluyoruz. Bütün Türk matbuatı, bu hususta gayet nazik ve hassas davranırken M. Venizelosun aziz dostu bir Yunan ga» zetecisi çdnyor, tzmir metreporidl Hrisostomos hakkmda bh* yazı yazıyor ve ifgai rsnasmda Türklere yapılan mezalime önayak olduğu için, halk tarafm • dan parçalan an bu mutaassıp papazı mazlum bir aziz mevkiine yükseltme • ğe çalısryor. Muharrir, bu munasebetle yasdığı yazıyı Türk • Yunan dostrago» na yaraşmıyacak sozlerle dolduruypr. Nitekim, bu dostluğa «rfona saat siyaseti» diyor, yani Yunanistan fena vazlyette olduğu içm Türkiye ile dost ol • mustur. Vaziyetini düzeltir düzeltmez, iyi saatler gflir gelmez tekrar Türkiyeye düşman olacakhr; demek Utiyor. Mazyi unutmamak lüzurmmdan bahsederek Yunan milletinde Türkler, Türkiye ve Türklük alfyhmde taassup, Hn ve adavet uyandıracak bir nıevzuu uzun uzadıya ve istediği gibi tasvir ediyor. Makalenm muharriri M. Moskovrlj birşeyi unutuyor ki o da Türk matbuatı da maziyi unutmamak lâzmKur, diya tzmirin işg"°li günü Kordonboyunda öldurülen Tirrklori ve bu arada, kahra> man bir Türk erkântharp zabin* olan Fethi Beyin ve arkadaslannn feci şe hadetini pek âiâ yazabüirlerdi. tsgai esnasmda yakılan köyleri, yapüan zuHimlfTİ, kirletîlen namuslan, maziyi1 unotmamak lâzımdn, diye birer bircr hikâye edebnirlerdi. Biz, bunlan yapmıyoruz; çünkü maziyi bu şekilde hahrlamanm anlaşmağa, dostluğa, sulhe muzır olduğunu biliyoruz. Yunan muharriri M. Moskovitinin ağladığı ve milletine unutturmak iste med'ği bir Hrisostomosu varsa, Türk muharrirlerinîn de ağladıklan ve kendi milletlerine unutturmak latemediklrrl binlfrce mazlumlan ve şehitleri vardrr. Bizler dc, e n u M . Moskoviti kadar mersiye yazmağı büiriz. Hakikî dostluk, sulhe ve msaniyete hizmet; mazinin yBralannı tekrar ka natmakla değil; zamanm bu yaralar üzerine sürdüğü rrrrheml kuvvetlendir • ; mekle olur. M. Moskovitin n ve ona benzerlerin tuttuğu yol, kln ve taassup ateslerini alevlfndirmeğe ve nrlietleri boğazlaşmğa sevkeder. Biz, bunu ! yaomıyoruz ve Yvnan gazetec lerin« de yapmamalaruu tavsiye eder'z. a Fransızlar vazîyeti karanlık görüyorlar Berlin 4 ( A . A . ) Havas ajansı . nın Berlin muhabirine göre, Almanyanm ikbsadî müskülâtı Hitler rejiminİB Jçtimaî siyaseti üzerinde kendini göstermeğe baslamtstır. Hükumet yeni bir takım ücretler tarifesi çıkarmıstır. Yeni tarifeler evvelküerden hayli asağıdır. Diğer taraftan hayat pahalüas • mısar. Bu pahalılığın sebebi Ue hükumetin ziraat mahsullerinin fiatfni yukseltmek için sarfettiği gayretlerdir. Bundan baska aralannda mensucat ta bulunan birçok sanayi şubelerinde hafta mesalıi 36 saate indirilmiştir. Uroumiyetle sanayi iptidaî maddeler teda rikindeki müskülât yüzünden müte • essir olmaktadır. Bu iptidaî maddelere tekabül eden kimyevî maddeler daha pahaltya mal olduğundan maliyet fiatlerinin yükselmesinin önüne geçmek güç olacakhr. Hususlle ücretler o derece asağı bir teviyededir ki banlan daha ziyade indirmeğe imkân yoictur. Diğer bir emirname ile de 25 yasm dan asağı olanlann işten çıkanlması ve yerlerine aile reislerinin almmau meeburî kıkntnıstır. Bo emirname, if bulma aiyssetinin uğradığı bütiin tatbntat müfkülâtını gösterir. Daha şlmdiden roillî sosylist rüesa bu vaziyetin halk ve lşçiler aracmda yapacağı akrâlâmel lerden endise etmektedirler. Sanayi müessetelerinde bu iktısadî ve içtimaî müfkülâttan bîUstlfade gayet açık bir sosyalist hareketlnin tekrar baslamasın dan korkulmaktadır. tş cephesi reUi M. Ley bir müddet evvel bu cepbenin bir kaç memurunu azletmişti. Bunun için de bunlann kendiai tarafından •erilen talimata riyate etmediklerini ileri tür müstü. Hakflcatte ise bu azledilen roemorlar fırkanın resmî programındaki sosyalist maddelerin tahahkkukuna bağIı kalmış olanlardı. Esasen M. Ley bu azillerin hakikî sebebini azledilen memurlardan birine tiyasî ve içtimaî iki krtap lehinde her türlü propagandayı yasak etraek suretfle göstermistlr. M. Ley şfandtye iradar blzzat kendisinin teşvik etmif olduğu sosyalist temayüllerl bashrmak suretfla patronlar arasmdaki itimatnzlıği izale etmek istemektedir. M. Şahtm Iktısat nezarethıe gelmesini yakmdan takip eden bu yeni hatn hareket btı iki vakıa anumda bir mfiolduğuna delilet eder. Sovyetler ve Cemiyetî Akvam Isviçre Sovyetlerin azalı* ğını kabul etmiyecek mi? Bren 4 (A.A.) Haricf Isler f>deral medisi azası ile, tsviçrenia MiUet • ler cemiyeti morahhaslan üç saat de • vam eden bir cilsenin iki saatini Sov • yet Rusyanın MOletler cemlyetine girme»i meseksine tahsis etmifler ve mömakcreden soara bu mesele Milletler cemlyetinde reye konulduğu zaman «hayır» reyi verilmesini federal n»f«Imne teklif etmeğe müttffikan karar vermislerdir. Amerikadaki grevın buyüklugu Ortaya ablan iddialar birbirini tutmuyor Nevyork (A.A.) Sermaye sahiplerlle ifçüer, mensucat grevlnin büyükluğü hakkmda baska bafka rHdrler beslomektedirler. FUhakika grevin tesirleri hakkında kat'i birşey söylenemez, çünkü, doB €iş günü» kutnılanıyorau» Bu bayram simalde tamamen, cenupta da lusmen yapılmaktadnr. Pamok mensucat enstitâsu mudürü M. Slon, simalde, işçllerin ekseriyetinin Islerme devam arzusunda olduklannı soylemektedir. M. Sloan bu sözleri, si> malde isçilerin yüzde doksanuun çalı»bklanna dair verilen haberlere istinat ettirmektedir. Buna mukabfl, grev komltesi reisl M. Gorman, simalde 20 kadar şehirde isçilerm greve işttrak ettiklerini bildir* mlş ve memnuniyetlhi ilâve etmistir. M. Gorman, cumartesiye kadar isçüe rin yüzde 85 veya 90 mm fabrikalan buakacakUnnı haber vermektedir. Yapüan tahminlere göre, mensucat sanayünde, buhrandan evvel, 1,250.000 isci vardı ve grevin ilânında bunlardan ymız 750,000 isçi çalısabiUyordu. Karolinde 60,000 kisi iflerini bırakmıslar ve 200 fabrika kapanmıstır. Kapanmanuf olan diger 200 fabrika da da 75,000 kisi çahsmkta devam et • mektedir. Grev emrine ne dereceye kadar uyulduğu bugün daha iyi anlaşılacakhr. Çankfi 24 hükumet dahUlndeki fabrikalar, dün «if gânS» münasebetile kapah idi ve bugün açılacaktır. Bu fab • rikalarda 500,000 ttçi çalışmaktadır. Ruam mücadelesi Talimatnamenin tatbikına yakında başlanıyor Ankara 4 (Hususî) Tesrini • evvelin birinde bütiin memlekette tatbik edHecek ruam mücadeleleri ne ait talimatname Ziraat Vekâ • letince hazırlanmıs ve vilâyetlere gönderilmistir. trtsanlara da shayet eden ve te davisi olmıyan müthiş ve menhus bir hastahğa ait ahkâmı ihtiva e den bu talimatname, sirayete va • sıta olabilen noktalarda alınacak tedbirleri de ihtiva etmektedir. Mücadele Istanbuldaki hususî şerait nazari itibara almarak serolo • jik bir surette yapılacak ve bu va • zife Valinin reisliği altında idare ve vil&yet sağhk zabıtası komisyonu tarafından tenzîm edilecektir. Mücad'elenin birinci safhasına ait tnesai esaslannı yoluna koymak üsere Ziraat Vekâleti Baytar umum müdiirlüğü mütehassislanndan Muzaffer Bey bu ayın 15 mde Istan bulda bulunmak üzere Vekâletten emir almıstır. îstanbuldaki mücadeleyi Belediye Baytar müdürü Esat Bey idare edecektir. « Alman aiyaset adamlan müte • madiyen bizim Almanyadan ne iste • diğimizi sorup duruyorlardu Kendile • rine şu cevabı verdim: Bizim Alman • yadan istediğimiz, şimdiye kadar yapmakta olduğu şeyleri artık yapmaktan vazg eçmesidir !> Bu mesele hakkmda M. StaHn de ayni lisanı kullanmakta ve bütün Rus halkı da şeflerinin hissiyatile mütehaısU obnaktadır. Son mayıs amele bayramuıda res • : m geçide tştirak eden birçok amele te> şekküllermin bayraklannda Alman hflkumeti içhı pek hos olmıyan şeyler yazılı idi. Keıa, Don nehrl üzerindeki Rostof şehrinde ve Moskovada ziyaret ettiğim birçok fabrikalann duvarlarmda 30 haziranda M. Hitler tarafmdan ih • tiyar o'unan hareket tarzının aleyhinde fabrikatorlar ve ban Ahn*n styaset a* damlarını tehzil eden resimler ve ya • zılar gördüm. Bunlar orada çalışan alelâde amele tarfmdan yapdmıs ve yazılmıs'ardu Bu, Rus halkının son günlerdeki haleti ruhiyesine tercyman olan »ayanı dikkat tezahürlerdir. Acaba Alman hükumeH bunlardan müteessir olmamakta hâla devam edeeek mi?» RusyaL'aki Asker? Heyetimize verilen ziyafet Moskova 4 (A.A.) Kiefte bulunmakta olan Müdafaa komiseri M. Voroşilof askerî Türk heyeti şerefine bir ziyafet vormîştir. Ziyafette Türk heye tirden baska, Bbdiyeni, Alksnis, Kemref, Ukranya hükumeti azası ve Kızıl ordu yüksek kumanda heyeti mümes »ilieri d" hazır bulunmuşlardu*. Voro şof ve Budiyeni ile Fahrettin ve Mu • zaffer Paşalar arasında nutuklar taati olunmustur. Ukranya dahüiye komiseri M. Balistki Ukranya hükumeti namına misafirlere hos grldiniz demiştlr. Yunan Hariciye Nazırı istifa mı edecek? AUna 4 (Hususî) Hariciye Na • zırı M. Makshnos dün trenle Paristen avdet etmiftir. M. Maksimos isitfan hakkmda gazetecüer tarafmdan sorulan suaüere dogrudan cevap vermemis, kendishıin muayyen bazı haricî mese* lelerin halli için naznlıkta kaldığmı ve bu mesailm birçn^ınun hallolunduğu nu soylem'stir. M. Maksimn Atinada birkaç gün kaldıktan sonra Akvam Cemiyetinde Yunanistanı tem»il etmek u«er« Cenevreye gidecektir. İş Bankası sergisinin verdigi dersler (Başmakaledcn mabat) den propaganda vantası olarak aza • mî istifade olunabileceği hakikati ar bk pek aşikâr olarak karşımıza dikilmiş bulunuyor. En satvetli, en zengin devletler bile icraatlannı sergilerle doğru» dan doğruya halk kStlelerine arzediyorlar. Temeli halk olan Cumhuriyet Türkiyesinin bundan müstağnl olduğunu iddia edecek kirose olamaz. Hatırladık ki iki sene evvel Romada açılan daimî faşizm sergisinde teşhir olunan sey ttalyan masnuat ve mamulâtı değil, mün hasıran faşizmdlr. 4 Türkiyede bir lnkı'âp sergisi nin yeri hâla bos olarak duruyor! Dünyanın en harikalı bir fnkılâbını herkesten evvel kendi halkımızın göz • lerinde ve ondan sonra bütün dünva önünde niçin lâyık olduğu en heyecanlı itinalarla canlandırmıyalım, niçin? Bizi en modem bir sergi ile müstefit ve müteheyyiç kıldıklan için U Bankastna ve kıymetli san'atkâr Salâhattin Refik Beve tekrar teşekkürler. YUNUS NADİ Ziraat Vekilimiz Gümüshanede Gümtişan« 4 (Hususî) Ziraat Vekili Muhlis Bey diin gece saat 22 buçukta buraya geldi. Bugün Vil&yet ve Belediye dairelerini, Halk Fırkasım, Halkevini, mektepleri ziyaret ettikten sonra meyva bahçe • lerini gezdi. Meyva ağaçlannın ıslahı işile çok alâkadar olaırak gelecek sene meyva ağaçlannı tetkik etmek ve halka lâzım gelen irşadatta bulunmak üzere bir mütehassıs göndereceğini beyan 'etti. ö ğ l e yemeğini bahçe de yiyen Ziraat Vekilimiz saat 13 te çok samimî tezahüratla uğurlandi. Cemal Ankara 4 (Hususî) Orta tedrisat kadrosu tesbit edilmistir. Bes güne kadar belli olacaktır. Evvel • ce de yazıldığı gibi fevkalâde bir değişiklik olmıyacaktır. Hocalarm ders saatleri ve müf • redat programlan mekteplere ve alâkadarlara tebliğ edilmistir. Vorosilof Voldaşın hediyesi tzmir 4 (A.A.) Sovyet ordulan ba<kumandanı Vorosilof cenaplan İz « mir belediyesine Kızıl ordunun rtütün harekâtını gösterir birçok resimleri muht'vi bir albüm göndermiştir. Zonguldak kömür havzası miidUriüp Ankara 4 (Hususî) Iktısat Vekâleti Levazım müdürü Cemal Bey Zonguldak kömür havzası mua melât müdürlüğüne tayin edildi. Cemal Beykı yerine muhasebe mümeyyizi Keraal Beyin tayin edileceği haber alınmıstır. Romanya ve Yugoslavya Başvekilferinin mlilâkatı Belgrat 4 (A.A.) Romanya Basvekili M. Tataresko dün akşam saat 19,30 da Yugoslavya Basvekili M. Uzunoviçi ziyaret etmistir. İki dost ve komşu memleketin Basve • killeri bir saat kadar dostça göriiş • müslerrfiı. Bu mülâkat esnasında iki Basvekil Romanya ve Yugoslavyayı alâkadar eden bütün meseleleri tetkik etmislerdir. Pelc^a ile Balkan dealetleri erkânıharbiyeleri arasınca münasebat Brüksel Bnaelles 4 (A.A.) Kr» lm emir zabtti miralay Valkur (Walcourt) Arnavutluk, Yugoslavya, Ro manya ve Bulgaristan krallarile Yunanistan reisicumhurunun neztleride hu susî bir vazife ile raemur edilmistir. Bınıur. gayesi Belçika erkânıharbiyesî • ilo mezkur memleketler arkânıharbiyeleri arasında mevcut dostluk bağlanm kuvvetlendirmektir. Orta tedrisat kadrosu Elmadagı kış sporları Ankara 4 (Hususî) Elmada gnxfa kış sporlan îçîn yapılacak tesisat münakasası devam etmektedir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog