Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Casuslar Arasında 128 NakUi: A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Telef on Şirketinden|Yeni Hukuk Dekaıu Türkiyenin en bügeri alman paralar Tahir Beyin yerine Sıddık yük ve asrî lisesi! Hisselerini istiyenlere paraları verilecek Telefon sirketinin abonelerden faz • Ia aldığı ücretlerin belediye nam ve hesabına Merkez Bankasına yatırılmış olduğunu yazımştık. Haber aldığunıza göre Nafıa Vekâleti hisselerinin kendilerine iade edilmesi için müracaat eden adedi pek mahdut olan abonelerin bir listesini yaparak bunlarm hisselerini ayırmış ve diğer kısmmm Belediyece lâzun gelen inşaata sarfedilmek üzere almmasını Belediyeye bildirmiştir. Bn hesaba göre Belediye hesabına Merkez Bankasmda yüz doksan küsur bin Kra mevcut bulunmaktadır. Belediye Fen isleri müdürlüğü Hase* ki ve Cerrahpasa hastanelerinde yeni • den yapüacak paviyonlara ait projeleri hazırlmağa bşlamıstır. Projelerin hazırlanmasi bu ay nihayetine kadar de • •m edecekitr. Paviyonlar münakasan gelecek ayın bayında ilân edilecek Te inşaata da en yakın bir zamanda bas lanacaktır. Paviyonlarm sehrin ihtiyacma kâfi gelebilmesi için B°lediye bötçesinden bu paraya bir miktar daha para ilâve edecektir. 'Camhariyei 5 Eylull<»34 Deniz silâhları Düşman casus teşkilâtı tarafından idama mahkum edildiğimi anlıyordum Aldanıyorsunuz miralay. Oğlımuz, yalnız sizin emrinizle hareket ettiğini söyledi, o kadar. On dan ötesini yazıhanenizde buldu • ğum deliler sayesinde kendim meydana çıkardım. Yoksa, oğlunuzu Alman polisi kıyafetine sokarak kendi vatandaşlannıza musallat ettiğinizi ve kendinizm de şimdi bulunduğunuz kıyafete girerek tütüncü Mm. L... in dükkânında Te başka yerlerde sahte tekâlifi harbiye mazbatalan verip eşya kaldırdığınızı mkâr mı edeceksiniz ? Miralay yere bakıyor ve «usu • yordu. Beni takip etmesini rica ettim T« o, farkına bil« varmadan, kendisinİ Madam L... ile diğer ikİ mevkufun bulunduğu odama gö • türdüra. Miralay onlan görünce titredi ve kaçmak istedi. Fakat, kaçmaman içm benim müdahale • me hacet kalmadı. sert ve belâlı bir kadm olan tütüncü madam, sanki akrep «01101111 gibi birdenbire ye • rinden fırladı ve bu Alman poli sinin üzerine saldırdı. Onu boğ • mak ister gibi boğazmdan yaka • hyarak, hiddetten kuılmif bir «e*1e bağmnağa başladı: tşte, işte! Purolanmı alan hır•tz bu heriftir. Seni haydut seni! Kadm ağzına gelen küfurü sa • vuruyordu. Bîraz hiddeti geçtikten sonra, tordum. Madam, sizin purolannızı alan adam hakikaten bu mudur? Sakın yanılmif olmıyasmız. Efendi, hiç yanılır mıyım ben? Bin kişmin arasında olsa onu gene tanınm. Ta kendisi! Seni haydut seni! O zaman T. eşrafından olan iki zattan biri yerinden kalktı. Hid • detli bir sesle bana sordu: O halde miralay S... jre oy nadığınız oyunun manan nedir? Bu adam, sahte bir Alman poli • »idir. Hiç şuphesiz kaç vakittir her tarafta aranan adam da bu herif • th*. Bu adam, Belçikah ohnadığı fibi, hele miralay S... htç değildir. Bu s8z üzerine bir işaret ettim. Memurlanmdan biri, miralaym bafindan kasketi, gözlüğü, sargıyı, ve favuri sakallan, arkasından da polU kaputunu çıkardi ve siyah, nnm redingotile miralay meyda • na çıktı. Odanın içm! bir 81üm ««ssizliği kapladı. Belçikalılann saşkın hali, gufönçtu. O kadar ki gülmekten keodimi alamadım. Fakat vmriyet ciddi idi. Miralay S. Belçikalılann yüzü • ne bakamıyordu. Başını çevirmiş ve put gibi donup kalmıştı. Onun bu hali, bütün füpheleri izale etmişti. Nihayet T... şehri eşrafından biri miraiaya sordu: Bizi neden bu mahcubiyete uğrattınız? Sebebi ne? Miralay gözlerini indirerek cevap verdi: Vatan içm. ötekiler bu cevabm manasim ler almması muhtemeldir. Bu işin takibt Türkofise havale ohmmuştur. anlamadtklarım gösteren bir tavıria başlarını salladılar. Kapıdaki emirber askeret Delikanlıyı getir, emrini verdim. Genç içeri girdi. Babasını görünce titredi ve ağlıyarak ona: Baba, seni ele vermedim, dedi. Miralay, omuz silkti. Baba ile oğlun yaphklan müsaderelere ait zabıt varakalannı o • kutturmak suretîle delilleri ta • mamlattıtn. Yiyecek, şarap, Iikor, para... Herşeyi sahte tekâlifi harbiye mazbatalarile kaldırmışlardı. Ondan sonra eşraftan olan zat • Iarla tütüncü madama: Serbestsiniz. Evlerinize gide • bilirsiniz, dedim. Sizi kısa bir müddet için olsun rahatsız ettiğimden dolayı affinizi rica ederim. Ve bu üç zatı hürmetle selftm • ladıtn. Kapıya kadar teşyi ettim. tlk tahkikatm, T... sehri için çok feci olan neticesi, şimşek süratile halk arasında yayıldı; fakat ayni zamanda, pek az kisi beni tanıdığı halde, şimdi şehirde tanımıyan kalmamıştı. Caddelerde, sokaklarda, girip çıktığım yerlerde, kindar gözlerin gizli gizli bana baktıklannı görü • yorum. Belçikahlar bulsalar, beni bir kaşık suda boğacaklardu Fakat bu düsmanca bakışlan, beni müte* essir ebniyordu. Vazifem, vatan • daşlarıcnın şerefini muhafaza et • mek değil miydi? Ben, vazifemi yapmifhra. îş divanıharbe intikai etti. Müstantik tahkikat yaparken miralay, kendine bos yere, bir mazlum süsfi vermek istedi. Çok vahira bir şüphe altında bulunduğunu ve suçunun hayahna mal olabileceğini biliyordu. Bu suç, casusluktu. Nihayet îsi delüiğe vurdu. Oğlunu, kendi jandarması Hermann sandığını ve onua da vazifesmi yaptıfmı sSyli » yerek «açmalamağa başladı. «Uy • durma polisler» işmde herseyi iti raf etti. Bunu itiraf etmekle ca susluk töhmetini daha iyi inkâr etmek istiyordu. Mütareke baba ile oğlu kurtardı. Miralayın casusluk ettiği tahakkuk ettiği için o Slüm den kurtulmuştu. Sami Bey tayin edildi Birkaç gün evvel istifa eden Hukuk Fakültesi Dekanı ordinaryüs profesör Tahir Beyra yerine dekanIığa Rektörlük tarafından Hukuk Fakültesi ocdinaryus profesörü Sıddık Bey tayin edilmiş ve keyfiyet dün kendisine bikürilmiştir. Sıddık Sami Bey, dünden itiba • ren yeni vazifesine başlamıştır. Çok kıymetii profesörlerimizden olan Sıddık Sami Bey Hukuk Fakültesini birincilikle ikmal etmiş ve hükumet hesabına Parise giderek Sorbonda ikmali tahsil ettikten sonra Mülkiye mektebine profesör olarak getirilmiş ve son ıslahat münasebetile Üniversite kadrosuna almarak Hukuk Fakültesi idare hukuku ordinaryüs profesörlüğüne tayin edilmiştir. Sıddık Sami Bey, fakültedeki ordinaryüs profesörlerin en genci bulunmaktadır. L Haydarpaşada bütün tesisat ikmal olundu Yeni hazırlanan Haydarpasa lise sinde bir tesrinievvelden itibaren ted risata bflanacaktır. Binada yapılmakta olan tadilAt ve tesisat bitmiştir. Mektep, Türkiyenin en büyük lisesi olacaktır. Mektepte orta ve lise kısunianndan başka bir muallhn mektebi ve ona bağlı beş sınıflı bir de flkmektep bulunmakUdur. Lisede blnden fazla talebe ya tacakhr. Bu seneki kadroya göre lisede bin leylî ve selrı yüz nehar! talebe vardır. Bu kadroya tstanbul ve Kabataş 11seleri yah talebesi de dahü bultmmaktadnr. Trabzon ve Konya muallim mektepleri talebelerinin buraya nakledfle cekleri haber verlhnektedir. Lisede yapüan Udüâtla butfin bu mekteplere ayn ayn yerler tahs» edilmiftir. Haydarpasa llsesine Kadıkoy foesinm K n d devre talebesi de nakledfleeektir, Lisede her snufta elli talebeden fazla bulunmaması için terUbat ahnmıştnr. Ubenln yeuaek nmtfak kıımmda da mnhhn venlükler yapunuştır. Binamn ait kat salonlan yemekhane olarak a y nln*şbr. Mutfak talnmlan en son ve en sıhhî şeratti haiz olarak haznmmıştır. Yamız bir saatte 8 0 0 tabak ydcayan buyük bir makine ı«marlanmış ve şehriralze gehnistir. Bugünkrde yerine konolaeakhr. Bundan başka mektebln bahçesi de tanzira edflecek, bahçede kottlar ve futbol sahast yapılacaktır. ondra deniz mukaveleskıln müddeti bitmek üzeredir. Silâhlan bırakma konfe ransımn Almanya ile Fransa ara • sındaki siyasî zıddiyetten dolayı akim kaldığı bir sırada deniz silâhları meselesinin akıbeti dahi her kesi düşündürmektedir. Amerika, eski tnukavelenin birkaç sene daha' temdidine taraftar ise de diğer ikf büyük deniz devleti, Japonya ilej tngiltere mevcut vaziyeti kendi emniyet ve selâmetleri içm zararh1 gördüklerinden Amerikamn fStrini terviç etmemektedirler. t tngiltere mevcut gemilerîni tn • giliz tmparatorluğu deniz yollan • nın etnniyet ve muhafazasma gayri kâfi gördüğünden bunu Londra mu kaveesinde tayin olunan haddin fevkine çıkarmak istiyor. Bundan başka büyük harp gemilerinnı çok masraflı olmaması için hacimleri • nin ve top çaplannm indirilmesine taraftar bulunuyor. Japonya ise Vaşington ve Londra deniz mukavelelerinde büyük harp gemileri hususunda kendisine Amerikan ve tngiliz donanraalan dunünde, yani bunlardan her bi rinin ancak beşte üçü nisbetinde bir had tayin edilmiş olmasmı her şeyden evvel millî şerefine uygun bulmamakta, ayni zamanda emniyet ve aelâmetini tehlikede görmek tedir. Bunun içm mezkur nisbetin yeni mukavelede esas tutulmasına razı ohnıyacağını kat'î surette an • latmaktadm Buna karşı da Amerikan bahriye makaraatı Japonyaya Amerikaya müsavi bir nisbet ve riemiyeceğmi ayni kat'iyetle bildirmektedirler. Japonya şimdiye kadar bu vaziyet karşuında nihai bir karar vermesi icap ettiğini anlıyor, lâkin boy le bir karann askerî, siyasî vahim akibetler tevlit etmesi melhuz bu lunduğundr/i Japonyada muhtelif hükumet makamatı aylardanberi kendi aralarında münakaşa ve mücadele yapıyorlardı. Bahriye mehafili Londra deniz mukavelesinin derhal resmen feshrni ve mezkur mukaveledeki nUWtin bir <lah* Japonya tarafından kabulüoe im • kân olmadığınm ilânmı musırrane istiyordu. Buna karşt, daha ziyada siyasî düşüncelerle hareket eden Hariciye Nezareti Bahriye Nezaretinin bütün mes'uliyet ve kababatl Japonyaya yükletecek uluort» *»'» harekette bulunmama»»» şîddetla istiyordu. Japon bahriye ve hariciye ma kamatı arasında uzun müddet de vam eden bir savas ve çekişmeden sonra nihayet bir sureti tesviye bu lunmuştur. Bir ay sonra Londrada tnglltere, Japonya ve Ameraca mümessilleri arasında iptidaî müza • kerat başlıyacaktır. Tam salâhiyeti haiz bir Japon amiralı şimdiden Londraya gönderilmiştir. Mezkur tesviye suretine göre Japonya eskî muahedenin büyük harp gemilerî arajmdaki adet nisbetini mevzuu bahsetmiyecek ve her büyük deniz devleti için muayyen bir hachn yekunu istiyecektir. Her devlet kendisine tayin olunan ton yekunu dahilinde istediği sınıf ve nevide han gemisi yaptırabilecektir. Büyük harp gemilerinin adedi değilse de hacimlermin ve top çaplarınm azamî haddi tayin edile cektir. Japonya şimdilik Londra deniz mukavelesinin feshini ilân et • miyecek ve bunun içm Londrada cereyan edecek müzakerelerm netl» cesine intizar edecektir. Şuraaı da kayde şayandır ki tngiltere ile Japonya büyük harp gemilerinin a zamî hacmile toplarının azami çap hakkında şimdiden ayni fikirde bulunuyorlar. Bunlara karşı Ame rikanm kendi noktai nazansda ısrar etmesi şüphelidir. Velhasıl deniz silâhlarının akıbetini tayin edecek urahim müzakerelerin zamanı yaklaşmış bulunuyor. MUHARREM FEYZt Ergani istikrazı Düne kadar 1 milyon liralık tahvil satıldı Ergani bakir yollan istikrazraın C tertibi tahvillerinin satıştna hararetle devam edilmektedir. Baa kalarda birkaç gündenberi mutat tan fazla olan kalabaltk, tahvil almak istiyenlerin çokluğundan ileri gelmektedh*. Cumhuriyet Merkez Bankası U • tfkraz satışlaruu muntazaman kontrol etmektedir. Düne kadar 1 milyon liralık tahvil satılmiştn*. tstikraz A ve B serilerini hâmil olanlara C serisindeki tahvilleri de almak üzere verilmiş olan 6 günlük müddet yann bîtecektir. Bu müddet zarfında alınmıyan son tertip tahviller ayın yedisinden itrbaren bankalar tarafından serbestçe sa • tılmağa başlanacaktır. ADLİYEDE Bir doktor hakkında takibat yapılıyor Birkaç gün evvel Fatma Zehra Hanım isminde bir kadın nişadır kullaıunak »uretile çocuğunu düşürmüş ve bunun neticesi olarak ölmüftü. Bu husustaki adlî tahkikata devam edilmekle beraber Fatma Zehra Hanımı tedavi eden doktor Rıza En v«r Bey de hâdiseyi Adliyeye ih • barla mükellef oldugu halde bunu yapmadığından mumaileyh hakkında da Fatma Zehra Hanımın ciir • münü haber vermemek suçile takibat yapılmaktadır. ŞEHİR İSLERİ Sultanahmet yeraltı halâları açılıyor Bir müddettenberi Sultanahmet te insa edilmekte olan yeraltı halâktrmın bütün tesisatı bitmiştir. Halâlar gelecek haftan itibaren halka açılacaktır. Halâlar kadınlar ve erkeklere mahsus olmak üzere iki kı» sımdan mürekkeptir v» daimat» • miz durmalan için de otomatik tesisatı i..tiva etmektedir. Bunlar açıldıktan sonra Beyoğlu ve Eminönünde da iki hâlâ inşası için faaliyete başlanacaktır. Katil Sokrat idama mahkum oldu cezası 19 seneye indirildi Düşmanın kini Miralay ile oğlunun rezaletini meydana çıkardıktan sonra, şehir • de bana bakan gozlerdeki kinin gittikçe arttığinı gorüyordum. Belediye metnurlan, sözde iyiliğimi istediklerini söyliyerek bana ihti • yatlı davranmamı tavsiye ediyor, fakat arkadan aleyhimde hafiyelik ediyorlardı. Çok geçmeden tarassut edildiğimin farkına vardım. Kulağıma kadar gelen dedikodulardan düşman casus teşkilâtı tarafından, idama mahkum edildiğimi anlıyordum. Hatta idam şeklkıin nehirde bo • ğulmak olduğunu bile duytnuştum. Bundan bir müddet evvel BeyogMÜTEFERBtK lunda Rumeli ^anmda Madam Antonya isminde ihtiyar bir kadım para sına tamaan öldürmekle suçlu Sokrat ve kardesi Yaninin Ağırceza Haridye Vekili Tevfik Rüştü Bey mahkemesind'e devam etmekte oyarnn deniz yolile Cenevreye hare lan muhakemeleri dün bitmiştir. ket edeceklerdrr. Bunlardan Yani vak'ayı müteakip Tevfik Rüştü Bey, Cenevreden îsesasen Yunanistana kaçmış oldu viçreye geçecek, 10 eylulde topla ğundan mevkuf bulunan Sokrat hak nacak olan Cemiyeti Akvam heyeti kındaki hüküm tebliğ edilmiştir. Cü umumiye içtimaında hazır buluna • rüm sabit görüldüğü için Sokratın i caktnr. damına ve fakat vak'a sırasmda 18 yaşını bitirip henüz 21 yasını ikmal etmediğinden bu cezaıun 24 sene Birkaç gündenberi şehrimlzde buhıhapse tahviline ve af kanunu mu • nan Türkofis umum mSdfirö Kurdoğkı cibince de beş senenin tenzil edile Faik Beyle tktnat Vekâleti kalemi rek 19 sene hapse konmasma ve müebbeden amme hizmetlermden mah mahsus müdürii Cahk Bey dün aksamrumiyetine karar verilmistir. kl Irenle Ankaraya gitmislerdir. Tevfik RüştU Bey yarın gidiyor Şehir yıllığı hazırlanıyor Belediye, yeni şehir yıllığı için hazırhklara başlamıştır. Şimdiye kadar ancak 1931 senesi yıllığı baulmış 932 933 senelerine aH istatistikler teahhura uğranuştk Haber aldığımıza göre 932 933 istatistik yıllığı bir adara olarak 1 kanunu saniye kadar hazırlanacaktır. Yeni yıllrkta 9âve olarak tstanbulla alâkadar bütün Türkiye şehârlerinin belediye varidat ve masarifleri ve gene mümasil ecnebi şehir] erinin tstanbulla nrakayeseleri bulunacakrır. Faik ve Cahit Beyler gittiler Mııhtelis tahsil memuru mahkum oldu, miiddetını bit.rdiğınden hapisten çıktı Makbuzların dip koçanlarrnda tahrifat yapmak suretile zimmetine 746 lira geçirmekle suçlu sabık Kae tal tahsil memuru Haydar Efendi • nin munakemesine dün de Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. Maznun bu parayı bir gün Kara köyden Köprüye gelmekte iken çaldırdığını ileci sürmekte ise de bu cihet sabit olamamış ve bir sene hapsile ihtilâs olunan paranın tazminine karar verilmistir. Fakat e> »asen bu kadar müddet mevkuf bulunduğund*an cezasını ikmal etmiş ve tahliye olunmuştur. Nüfus kaydi devam ediyor Mektum nüfosun kaydine devam edilmektedir. Bir gün içinde kaydedilenlerin miktan binl geçmlştir. Rıhtım Şirketi hem teftiş geçiriyor, hem memur çıkarıyor Hükumetçe satm ahntnası takarrür eden Rıhhm şlrkc^ınin vaziyet ve muamelâtı bir heyet tarafından tetkik e dilmektedir. Bu tetkikatta, şirketin idare mecUsl azalarma senedel 4,000 frank, sekiz ecnebi memura da gene srnede 73,000 Kra verdiği, buna mukabü, Türk me murlarmdBn en fazla maaş alana ayda ancak 200 Kra verfldiği anlaşıiinvstrr. Şirket müdürii de ayda iki bin beş yüz Mra maaş almaktadır. Şirket, satm alroa keyfiyeti tahakkuk ettiğinden «imdiden memurlarma yol vermektedir. Düne kadar sekiz mrniur cdcanlmiftrr. Gürnrük teaviln sandıgı Gümrüklerde bir taavün sandıgı te si* edilmiştir. tstanbul gümrük basmüdürlüğü mıntakasma dahü bütün me • murlar bu sandığa dahil olacaklardır. (Mabadi var) Bağdaylartmtsa mahreç İntihap defterlerinin tetkiki devam ediyor (Btrinci sahîfeden mabat) iz on sekiz yaşmdan 25 yasma kadar olanlarm isimlerini, diğeri de hem in tlhap etmek, hem intihap olunmak hakkını haiz olanlan gösterecektir. Defterlere yapı'acak itirazlar yas noksanlanna ve intihap ediimek hak kını haiz olup olmamak gibi hususlara dair olacakor. VÎLÂYETTE Muhittin Beyin avdeti Belediye bankalan heyeti umu miye içtimama iştirak etmek üzere evvelki gün Ankaraya giden Vali ve Belediye reisi Muhittin Beyin bu sabah gelmesi muhtemeldir. öjŞrrendiğimize göre, son zamanlar da buğdaylanmıza ecnebi memleket • lerde mahreç çoğalmışbr. Bunun tesirile bütün bububat fiatleri yüzde 20 kadar yükselmlstlr. Vekâlet buğday ihraeatnun tanzimine çok ehemmiyet vrrmektedir. Faik Bey, buğday almak üzere bir • çok eenebl memleketkrden müracaatler yapıldığmı, vaziyetin nradbi mem nuniyet olduğunu söylemiştir. Bir katil mahkum oldu Bundan bir müddet evvel Kasımpaşada Yakubu öldürmekle suçlu Hüsnünün muhakemesi dün Ağırceza mahkemesinde neticelenmiş ve cürüm sabit görüldüğünden yedi buçuk sene hapsine karar verilmistir. Otobüsçüler bir şîrket yaptılar Neeip ve Galip Bahti fİeyler Silivriye *1* »e Cnmhuriyet HaTc Fırkası fstanbul Idare heyeti azanndan Necip ve Galip Bahtiyar Beyler Belediye intihap faa Iiyetmi tetkflc etmek usere dün Silivriye gitmislerdir. tir. ts Bankasmm Edirne subesi bugün saat on beste Vekfl Beyin nutkile açı • lacaktır. Celâl Bey bu m^rasimi müte'kıp Trakyanın iktnadî vaziyeti etrafmda tetkflcat ve temasiarda buhmacak ve ticarrt bareketlerinm mkişafı yolundald trdbirlerle meşgul olacaktv. Vıskil Bey ve refakatmdeki zevat Aipullu fabrikasmı da gezeeekJer ve cumartesi günü sehrimize doneeekler. dir. Ihraeat etrafında tedbirler Umumiyetle ihracat omteamız uze • rfatde esash tedbirler almmaktadır. Bîlhassa müstahsillerln aleyhfaıe fiat d&şürmelerine sf bep olan Alabes oyunlanna ket'iyyen meydan vermemeğe çahşuaeak ve Hcaret serbf •tislni memleket zaranna sulistimal edenlere karsı •iddetli bfr mucadele açılarak takibata ngrafalacakbr. Tatiilerini bitiren mahkemelerj Asliye Hukuk, Ceza ve Ticaret ' mahkemeleri bugün tatil müddet • lerini bitirmektedirleır. Yarmdan i ] tibaren bütün mahkemeler faali yete geçecektir. ÎNHÎSARLARDA Cumhuriyet Nüshasi S Kuruşlufj Içki imalâtı azaldı Haziran 934 ayı içinde Müskirat tnhisan fabrikalarile hususî âmiller tatafından 370,748 kilo soma, 408,874 kilo raki, 10,374 kilo konyak ve 970 kilo likör imal edilmiştir. Bu mamullec içinde rakı, likör ve konyak imalâtı geçen sene haziran ayı imalâtından birer miktar daha azdır. Celâl Beyin Edirneye hareketî lkhsat VffeiU Celâl Bey, refakatinde tş Bankası unramî müdür vekfli Muamroer ve Vekâlet içticaret umumî müdürü tsmail Hakkı Beyler olduğa halde don aksam saat yirmi buçukta Konvansiyonel trenile Edfaneve bareket Yeni şirket azalart danka bentler tenezzahunde Şehrimizde Eyüp Keresteciler, Taksim Yenimahalle arasında işliyen otobüs sahipleri aralarında bir şirket teşkil etmişlerdir. Bütün oto büslerin idaresi için de bir idare heyeti seçilerek dünden itibaren faa • liyete başlamıştır. Şirket bütün otobüslerin muntazam iflemeslni temin ed«çektw Senelik 1400 Kr. 170Ö Ft Alt»ayhk 750 1450 Üç ayhk 400 80Q Bir ayhk 150 yoktur şeraiti I v» JTürkiye Harîç K»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog