Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

4 Eylul TIRAŞ DERDİNDEN HASIL KURTULURSUNUZT Artık bfitün milletlerin kullandığı bıçak HASAN Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol Kız ve Erkek B E Y N E L M i L E L öraş biçağıdır Onun ıçin CNTERNASYONAL ismi verilmiştir. Alman yüksek tekniginın hankasi olan bu bıçak. ancak bir kuştüyü kadar yuzünüzü okşar. llk bir tecrübe sizi hayretlere düşürecektir. Adedi 7 kuruştur, heryer'de saolır. Başlıca Bahçekapıda ZAMAN itriyat ve ecza dcposunda. Toptan satış Ketenctlerde. ZEYTıNYAGl ALMAN LİSESİ ve ticaret mektebi MAARİF VEKALETINCE MUSADDAK 1 Tam devreii Li?e 2 Orta Ticaret mektebi 3 Lısan öğrene eklere ihzarî sınıf'ar lürkçe almanca • fransızca mecburî, ingilizce ihtiyaridir. Maarif Vekâleti Terzilik ve Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden: 1 Terzilik kısmına namzet talebe kaydine başlanmıçtır. Esas kayitler 15 eylul • 1 tesrinievveldir. 2 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 3 Mektebe kayit için asgarî ilkmektep şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, dört vesika fotoğrafı, aşı ve sıhhat raporları ibrazı lâzımdır. 4 Asgarî yaş 13, azamî 17 dir, ve Tiirk tebaası olmak şarttır. 5 Muktazi evrakı posta ile göndermekle 15 eylule kadar namzet kaydi yaptınhr. Esas kayit için tâlebenin velisile beraber müracaati icap eder. (5379) Adres: Sultanahmet Dizdariye Çeşme sokak Telefon: 22480 Hasan zeytinyağı Türkiyenin en saf, en tabiî, en leziz ve en nefi» yağıdır. Dünyada Hasan zeytinyağı kadar nefU bir yag yoktur. Avrupanm pla sabun yağlanndan taktir suretile elde edilmis yağlarından sa kınınız, bu yağlar en fena ve sabun luk yağlardan, te mizlanmek su retile elde edillr. Fakat hiç Jezzeti yok ruT. Hamıziye li fazla yağlar ise mldeyl berbat eder. Bunun İçin yemeklerde behemehal Hasan zeytinyagı îstima' edin'z. Türkiyenin ve bütün dünyanın leziz ve nefis yağı olup cihanşü • mul şöhretl haizdir. Şerbet gibi tatlı olup tababette içmek suretile müstameldir. Kum, taş, böbrek, mesane, idrar yolu, bilhassa safra, sanlık ve karaeiğer hastalıklannda. zâfı umumide bol bol Hasan zeyt'nyağı lçinizl Yemeklerde, tathlarda, pilâvda tereya ğı verins ve salatalarda, rtavyarda, ma yonezde lezzet vr nefastine payan yoktu r. Hamıziyeti yoktur. Midesi zayif olanîar ve barsaklanndan muztarip olaniar ve meklerinde behemehal HASAN ZEY • TİNYAĞINDAN istlmal etmelidirler. Miıleyyin ve hâzımdır. En mükemme! ve en sıhhî bir mugaddî ve rhukavvidir. Hasan zevtnyağmt gayet iyl yağlı beya z peyn'rle ezerek ve kanştırarak havyar halinde kıznrmis ekmckle o kadar leziz b ir jrıda olu' ki sevgili yavrulannı seven ana ve babalar bu mükemmel ve çok besleyiei ve çok nefis gıdayi her sabah kahvaltıda çocuklanna yedirirler, bunu çocuklar o kadar seveı ki hergün verseniz bıkma7İar. Ortamektep ve Lsenın resmî bakaloryasına hazırlar Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınnustır. Tedrisat 10 eylulde baslıyacaktır. Kayit için: 3 eylul pazartesi baren öğleden evvcl 8 den 12 ye kadar müracaat edilmelidir. için bergiin mektep idaresine müracaat edilebilir. Telefon: 44941 44942 (2005) gününden iti Fazla Uftilit Çorum Vilâyetî Nafıa Başmühendîsliğinden: Yüksek iktısat ve Ticaret mektebi Mudurlugunden 1 Mektebin her kısmının kayit ve kabul işi 3 eylul 934 te başlıyarak 24 eylul 934 aksamına kadar sürecektir. 2 Kayit işi pazartesi, çarsamba ve persembe günleri saat ondan an altıya kadar yapılır. 3 Mektebe girmek istiyenler kayit ve kabul sartlarını tafsilâtile öğrenmek üzere hergün mektep idaresine müracaat edebilirler. 4 Mektebin birinci ve ikinci kısımları için müracaat edenlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu tecavüz ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasile iyi ve pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsillerine fasıla vermemis bu • lunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 5 Yüksek İktısat ve Ticaret kısmına lîselerden iyi ve pek iyi de* recede mezun olanlar kayit ve kabul olunur. 6 Mektebin her üç kısmında mecburî lisan fransızcadır. A!manca ve tngilizce ihtiyarî olarak tedris olunur. Yüksek tktısat ve Ticaret kısmile Ticaret lieesine ahnacak tâlebenin en az lise ve orta mekteplerde tedris olunan derecede fransızca bilmeleri meşruttur. 7 Kayit ve kabul için asağıda yazılı vesikaların müdürlüğe hi • taben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 1 Mektep şeha • detnamesi veya tasdiknamesinin aslı. 2 Sağlık ve ası raporlan. 3 Hükumetçe musaddak iyi vesikası. 4 Hüviyet cüzdanı. 5 Üç adet fotoğraf. 6 Mektep idaresinden ahnarak doldurulacak beyanna meler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kaydi icra edilmez 9 Mektebin her üç kısmı neharî ve muhtelit olup tedrisat ögleye kadardır. (5242) Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: Sungurlu Çerikli yolnnun 74 + 511 86 + 934 üncü kilometro • ları arasındaki 7,193 lira 66 kurus bedeli kesifli kum ihzar ve silin diraj ameliyatı iki buçuk ay zarfında ikmal edilmek üzere otuz gün müddetle kapalı zarf suretile münakasaya konulıriuştur. Talipler bedeli keşfin yüzde yedi buçugu nisbetinde münakasa kanununa tevfikan 540 liralık ^minatı muvakkate irae edecekler ve Ticaret Odasmda mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince Nafıa dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyliyecekler ve fen memurlan mukavelenameyi de imza edeceklerdir. 1 • hale muamelesi Çorum Encümeni Daimî Riyaseti makajnında 25/9/ 8 kilo 870 gram sahipsiz ipek mensucatın 25 eylul 934 gününe mu934 tarihine musadif salı günü saat 16 da icra edilecektir. Fazla izasadif pazar günü saat 14 te müdiriyetimizde satış komisyomınca bilbat almak istiyenlerin Çorum Bafmühendisliğine müracaatleri ilân müzayede satılacağmdan talip olanlarm yevmi mezkurda pey akçe • olunur. . .. . . . . . (5390) lerile birlikte müracaatleri ilân olunur. (4880) Sirkeci gümrüğünden! Satılık Yalı isttklâl Lisesi Müdürlüğünden:* 1 Uk, orta ve liae kısımlanna kız ve crkek leylî ve neharî talebe kaydine devam olunmaktadrr. 2 Kayit için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 Yeni tâlebenin kaydine devam edilmekte olduğundan, eski tâlebenin yerlerini mubafaza için biran evvel kayitlerini yenilemeleri lâzımdır. 4 Istiyenlere, mektebin kayit şaftUrıat feiMirea 4«*fn«m« gdnderilir. Adres: Şehzadebaşt, Polis merkezi arkası. Tal 22534 Bogazıçinin en güztl mevkii olan Rurnelihisannda on iki oda, iiç salon (içi dışı yağlı bo>a!ı) banyo, elektrik, terkos muttak, mnntazatu bahçe ve şadırvanı, nezareti kâmüeyi haiz kul larusti zatif bir yalfdir. Müracaat yeri: Eminönü. tek kollu MalulCemai Bev. Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Deniz Levazım Satınalma 60000 Kilo saf kursun . • 1350 » kursun üstübeç 700 » kaba 3400 » bir kaynamif bezir 400 » iki » > 2500 » neftyağı 1400 » toz sülüyen 10 Milyon muhtelif kuturda çelik bilya 1500 Kilo muhtelif kuturda çelik tel Muhtelif böhler mukayese marka çelik Kırk altı kalem tüfek malzemesi On kalem makine yağı Muhtelif pafta ve erkekler . 650 kilo sliminyom 480 kİIo kalay Marangoz kurutmahanesi Evvelce ilân edi Münakasaiann tehir len münakasa tarih edildigi tanhter Orta Orman mektebi talebe kad. rosu dolmuştur. Müracaat edilmemesi. Biga Belediye Reisliğinden: 25/8/934 tarihinde ihalesi mukarrer olan ve üç bin üç yüz lira muhammen bedelli ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan kırk bin kilo mazot ve bin kilo makine yağının talibinin teklifna mede yazılı evsafı münakasa kaimesindeki evsafa uygun gelmemesi dolayıslle ihalesi yapılamamış olduğundan bu kere Encümence makine yağma ait mevzuat Belediyede kalmak ve münakasada yazılı evsafı haiz motorin bulunmadığı takdirde tadilen evsafı fevlealâ deyi camî ve santral dairesine elverişli motorinin 8/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 17 de ihalesi Belediye dairesinde ya pılmak üzere pazarlık suretile işin intacma karar verilmiştir. Evsaf ve seraiti anlamak istiyerlerin Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (5283)' Saraçhanebaşı « Horhor caddesi Münür Paşa konagı 8/9/934 18/9/934 6/10/934 Komisyonundan: 236 roda muhteüf burgatada lif halat: Kapalı zarfla münakasası: 27 eylul 1934 persembe günü saat 14 te. Yukarida cins ve miktarî yazılı bir kalem malzeme hizasmda gösterilen gün ve saatte kapalı zarfla münakasaya konmustur» Şartnamesini görmek ve almak istiyenler hergün ve münakasaya girecek • lerin de o gün ve saatte Kasımpaşada kâin komisyona müracaatleri. 15/9/934 20/9/934 22/9/934 29/9/934 29/9/934 2/10/934 6/10/934 6/10/934 5/9/934 27/10/934 4/10/934 8/10/934 8/10/934 8/10/934 15/10/934 15/10/934 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden: İkmal imtihanlan 1 tesrinievvelde baslıyacaktır. Imtihana gire ceklerin 25 eylul 934 tarihine kadar imtihana istek kâğıtlarım ida reye vermeleri lâzımdır. (5389) Hizalannda gosterflen tarihlerde münakasaları icra edileceği ilân edilmiş olan balâdaki malzemelerin münakasa tarihleri gene hizalannda gösterilen tarihlere tehir edildiği. Taliplerin bu tarihlerde munakasalara istirakleri. (5243) Cilt ve zührevî hsstaltklar müterıasstsı. Babıali, Ankara caddesi No 43 Cumadan başka hergün sabahtan aksams kadar. Telefon 2 ' 8 0 0 Bozöyük icra memurluğundan: tstanbulda Kaymakzade Nurettin Beye ezgrayrimasraf 1000 bin fira Hasuıa bcrçlu Bozöyük Yenimahallesmdfn Hüseyin oğlu Riistem Ağanin lpotekle a* lacakfıya rehin ettiği Bozöyük tapusunda eylul 331 tarih ve 2 numarada mukayyet ve Dikilitaç mnvknnde 800 lira kıymetinde 4 döniim, keza Diküitaş mevkünde eylul 331 tarih ve 3 nomarada mukayyet ve 2S0 lira kıymetinde bir dönüm bir evlek ve cem'an 1050 bin elli lira kıymetinde iki tarla ala caklırun talebi üzerine 3/8/934 ta rihinde mevkii müzayedeye konularak peşin para Oe 8/9/934 cumartesi gü • nü saat 15 te birinci ve 17/9/934 pazartrsi günü saat 15 te ikinci ihaleleri yapıbnak üzere satılıga çıkanlmı* ol • duğundan talip olanlarm ve seraiti mü' zayedeyi görmek istiyenlefrin yüzde 7 buçuk pey ekçekrile Bozöyük icra dairesine müracaat etmeleri ilân olunur. FEYZİ AHMET DOKTOR Kız Erkek Ana ilk Resroı hselenn butun imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekâletince muadeltti tasdik olunmuştur. 1 edrisanndaki ciddiyet ve ımızam.le talere taleremn sıhhat ve gdasma it.nasila taninmış olan mektebimizde kavt ve kabu! muameles.ne başlanmişnr. llk ktsıro'an itıbaren ec;ebî hsari başlar Ta'ebe mektebin hususî otomobl ve otobüsler.le nakled'Iir. l'tcyenlere tarifname 1 ey)ul<fen rtrbor.n mekt.pt* w x u n i y « inrtihonlarına bnslanmıştır. Telefon; 20530 Hayriye Lisesi Fatih Leylî Neharî Orta Lise Cemiyeti merkezi umumisinden Eskişehir Hilâliahmer Merkez ambannda etüvler, su, çamaşır arabalan, pirinç talaşı ve parçaları 6 eylul 934 tarihinde satılacağından taliplerin müracaatleri. • . HILALIAHMER ••••>••••>•• Şişli Terakki Lisesi J NifantaşHida Tromvay v« Şakayık caddelerinde * ANA ILK . ORTA LİSE 56 sene evvel Selânikte tesis ve 1919 da Istanbula nakledilmiş, Türkiyenin en eski hususî mektebidir. KlZ ye Erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı leylî teşkilâtl vardır. Mevcut SransiZCa, almanca, İngİlİZCe kurlarına dokuz yaşmdan itibaren her talebe iştirak eder. Resmî müfredat programlanna göre talebesini ciddî ve muvaffak bir surette bakalorya imtihanlanna hazırlıyan müessese 20 kişilik bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep hergün saat 10 17 arasında açıktır. Kayit i|lerine Cumartesi Pazartesi Çarsamba günleri bakıhr. Telefon: 42517 Resmî Uselere maadeleti ve muamelâtmm düzgünlüğü Maarifçe musaddakhr. Adapazarı Belediye Reisliğinden: Evvelce ilân edilmiş olan 1300 metro pik boru yerine mükemmel izole edihnif çelik boru kapalı zarf usulile münakasaya konuünuş tur. Borular 150 milimetrelik ve 75 atmosfer tazyika mütehammil olacaktır. Münakasa müddeti 19 eylul 934 tarihine kadar 20 gündür, Talİp olanların 500 lirahk teminatile birlikte 19 eylul çarsamba günfi saat 16,30 da Belediye Encümenine müracaat etmeleri ilân olu(5383) ız Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize «108» lira ücretli bir italyanca muallimi alınacaktır. Madde 1 Mutlaka Universitede birimtihaıı ehliyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel italyanca muallimi olacaktır. Madde 2 Istekli bulunanlardan hiçbir yerde vazifedar olmı yanJar terdm «dilecektir. Madde 3 Arzu edenlerin nihayet 5 eylul 934 tarihine kadar Heybeliadada bulunan mektebimize müracaatleri. (4872) ' ^ ^ " ^ Ür. ihsan Samı ^ Öksürük Şurubu öksüıük ve nefes darhğı, bo$maea ve kızamık öksürükleri için pek te • «irli ilâçhr. Hr ecznnede ve ecra de•V oolannda tnıtunur. Satıip ve Başmuharriri Yanat Nadi Dmuml neşriyaU idare eden Yazı içlert mudürü: Abidİn Daver Mafbaacüik ve Nefrtpat TflrJfc Anonlm ŞirkeU • Ittanbul Urfa Belediyesinden: 19,866 lira 82 kuruf bedeli kefifli otel ve sinema binalarinîn münakasa müddeti 25/8/934 cumartesi günü hitam bulduğu halde talip mhur etmediğinden 9/9/934 pazar günü pazarlıkla ihale edilmek özere on bef gün müddetle daha temdit edildiği ilân olunur. (5391)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog