Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Istanbul4üncü icra memurluğundan: Emnîyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf ta rafmdan tamamına «5455» lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Çamurluoğlu sokağında eski 1, 1 yeni 35, 35 numaralı maabahçe bir bap hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 8/10/934 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 tcn 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktur. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 23/10/934 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 No.h kanun ahkâmına tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamme nenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan id • dialarım evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın • dan hariç kalırlar, müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak is • tiyenler 15/9/934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundunılacak arttırma şartnamesile 934/1671 numa ralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcut vesaiki görebile • cekleri ilân olunur. (5381) Camhuriyet VAPURCULUK TÜRK ANONÎM ŞIRKETİ İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedel Lira Yedikule: tmrahor îlyasbey mahallesi Samatya caddesinde eski 348 ve yeni 376 numaralı evin 1/7 hissesi 200 Peşin Üsküdar : Pazarbaşı mahallesi Nuhkuyusu sokağm da eski 153 yeni 203 numaralı ev 300 » » : Yenimahalle Miroğlu sokağında eski 96 yeni 114 numaralı hane 400 » » : Yenimahalle Miroğlu sokağında eski 14 mflkerrer yeni 18 No.h dükkân 300 » » t Yenimahalle Miroğlu sokağında eski 14 mükerrer yeni 20 No.h dükkân 300 » » t Yenimahalle Miroğlu sokağında eski 14 mükerrer yeni 22 No.li dükkân 300 » Yukandaki mahallerin hizalarındaki kıymetler üzerinden 9 eylul 934 pazar günü saat on dörtte açık arttırma suretile satılacağı ilân olunur. «M.» (5399) Denizyolları lŞLETMESt ' Acentalan: Karakoy Koprabaşi TeL 42362 Sirked MShfirdaırade Han Te] 22740 Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Izmir sürat yolu Sakarya Her PERŞEMBE günü saat 16 da Galata nhtımından kalkar, doğru Iztnire gider. Bu vapar her pazar «ünü saat 16 da fzmJrden kalkip doğru Istanbula gelir. Trabzon yolu Vafan SaVı dişte vapuru 4 eylul 20 de Galata nhümından kalkacak. Gi Zonguidak, lnebolu, Sinop, Dönüşte (5329) Sarosun, Fatsa, Giresnn, Vakfakeblr, Trabzon, Rizeye. ya ngrayacakor. bunlara ilâveten Siirmene, Ordu I Istanbul kumandanlığı satınalma komisyonu ilânları Kumandanlığa bağlı kıt'a ve müesseseler için çorbalık ve l&palık olarak 5000 kilo mercimek pazarlıkla alınacaktır. lhalesi 6/9/ 934 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek ü zere hergün Fındıklıda Sa • tınalma komisyonuna müracaatleri ve ihaleye iştirak edecekle rin o gün vaktinde Komisyonda hazır bulunmaları. «88» (5275) **• Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonundan: 5 eylul çarşamba 1700 numaradan 1750 numaraya kadar 6 » perşembe 1751 » 1800 » » Karar numaralan yukarıda yazılı gayrimübadillerin yüsde 25 be • sabile bonolannı almak üzere hizalannda işaret edilen gönlerde komisyona müracaat etmeleri. (5406) Ayvahk yolu Bandırma A A M n n .L Or ^ 19 da ümmdin 5 Sirkeci nh Şarşamüa Ukac§k . (5401) I Istanbul Belediyesi ilânları \ Kuması mektepten verilmek üzere Dumlupınar Yatı Mektebi talebesi için diktirilecek 500 takım elbise kapalı zarfla münakasaya ko nulmuştur. Talip olanlar şartname alm&k üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girraek için de 60 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarım 24/9/934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. (5402) Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mubayaatî muktazi «291» toa yerli kok kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Maddei mezkurenin 24 eylul 934 ta rihinde münakasası icra kılınacağından taliplerin şartname almak için hergün şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifnamelerini tevdi için de mezkur tarihe musadif pazartesi günü saat «14» te Beyoğlu Posta Telgraf binasının üçüncü katmda Mubayaat Komisvonuna müracaatleri. (5392) [ Istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Üsküdarda Dağhamamında 20,000 M2 tarla Sayımocagında Küçükköy civannda 105,000 M2 Tarla » Maslak ı» 100,000 M2 » » Rami >> 105,000 M2 » » » 3> 60.000 M2 » » » . ]> 18,000 M2 » » Yıldıztabya ı> 18,000 M2 » Yukarıda mevki ve miktarlan yazılı tarlalar üç sene müddetle icarı arttırmaya çıkanlmıştar. lhalesi 8/9/934 cumartesi günü saat 15 te dir. Talip olanlann tstanbul Evkaf Müdürlüğü Akarat Kalemine müacaatleri. (5084) Gureba hastanesine 934 senei maliyesi zarfmda Iüzumu olan 16 kalem alâtı tıbbiyenin alenî surette icra kılınan münakasasında ta lip zuhur etmediğinden mezkurülmiktar alâhn ihalesi pazarlık su retile eylulün sekizinci cumartesi gününe temdit edilmiştir. Talip olanlann şeraiti anlamak üzere hergün Levazım idaresine ve ihale günü de saat on dörtte ldare Encümenine müracaatleri. (5386) Nafıa Vekâletinden: Çankaya: Riyaseticumhur ikametgâhı yollarile Ormançiftliği: Marmarahavuzu civan yollan, Hakimiyeti Milliye meydanı ve Yenişe hirde: Nafıa Vekâleti binası onünden geçecek yolda yapılacak «49716.00» lira keşif bedelli tesviye, bordür, şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf usulile 25/8/934 ten 15/9/934 tarihine kadar 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. . Münakasa Ankarada Nafıa Vekâlâeti Müsteşarhk makammda 15/9/934 cumartesi günü saat «15» te yapılacaktır. Münakasaya iştirak için verilmesi lâzım gelen teminat «3728.70» liradır. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu şartnamede yazılı olduğu veçhile hazırlıyarak münakasa saatinden evvel münakasa komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veya bu saatten evvel vâsı! olmak şartile göndermeleri lâzımdır. Bu ise ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyenler «250» kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlü?ünden satın a'abilirler. (4971) | Zührevl ve cüt hüsta'iklan rrmt h>s tstanbal btyinci icra dan: memurluğun • Oğl*d*n senra beyoğlu Ağacamii I karsısında 133 Ne. Tel: 43586 Beşiktat icra dairesmden: Mahçuz oltıp paraya çevribnesi ka • rarİBftmlan bir adet sardı beyazh ve ihale pul resimleri müyterisin* 4 ait yaşında Kınm kırma taefinln teüâliye olmak üzere 5/9/934 tarihine tesadiif eden çarşamba gtinü saat 10 dan 12 ye kadar Fatih Atpazannda sahlaeafm dan talip olanlann o gün ve o saatte hazır buhmacak olan memuruna mü • racaatleri ilân olunur (2314) Dr. HAYRİ OMER Bir borçtan doiayı açık arthrma 11e sahlmasma karar verilen bir kasa bir buz dolabı bir ya?ı tnakinesi bir yazı • hane dört yiiz şişe muhtelif kolonya bir adet soba ve ikı adet ecrahane vitrini ve camek&n ve »alre satılacagından arthrma Beyoğlunda Tünd civannda 402 numralı Celâl Ergım Bey eczahanesinde 9 eylul 1934 tarihine musadif pazar günü saat 12 de icra olunacaktır. İftirak edecklerin gösterilen saatte mezkur mahaldt bulunmaları flin olunur. Istanbul Kumandanlığma bağDr Bahattin Şevki Bahçekapı Taçhan No. 23 saat 9 dan lı müstakil kıt'alar ve müessese • Hava Makinist Mektebine kayitleri yapılmiş olaa efendilerin 16 ey7 e kadar pazartesi fıkarava ler hayvanatı için 400,000 kilo ka lul 934 pazar günü mektepte bulunmaları ilân olunur. (5405) meccanen palı zarfla münakasaya konulan yulaf ilânın kanunen müsavi fa sılalarla ilân müddeti dolmadığından ihalesi 5/9/934 çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Fın1 üç oaektebln majrît 1935 nihayetine kadar Ihtiyaeı bulunan (41) kalem muhtelif cins erzak ve dıklıda Satınalma Komisyonuna sairesi hizalannda yazılı $ur«tUrle 19/8/934 tarihinden itibaren yirrai gün müddetle kırdırmıya müracaatleri, ve ihaleye iştirnk konulmuştur. " için de o gün vaktinde teminat 2 Kırdırma, 8/9/934 tarihine rashyan cumartesl günü »aat 15 te hükumette toplanacak kom|> mektuplarile birlikte vakti mu • yonda yapılacaktır. ayyende hazır bulunmaları 3 Kapalı zarfla vermeğe tstekli olanlarîn kanunda yazılı usullere göre yapacakları teminat ve tek«82» (5335) lif mektuplannı belli saatten 15 dakika evveline kadar kabul edilir. *** Açık kırdırma ile vermeğe istekli olanlar muvakkat teminat veya banka mektuplarile kırdırmıya Zeytinburnundaki Gedikli Kü iştirak edebilirler. çük Zabit Hazırlama Mektebi b' 4 tstekli olanlar şartnamler! fcergtin bu mektepler fclarelerine mflracaatle gSreblllrler. (5079) nalarının tamiri pazarlıkla ib1 Erkek Moiiiim MelrteM Kız Mnaliim Mektcbi Erkek Lisesi edilecektir. lhalesi 10/9/934 paMünakasa şekli Erzakm cinsi Asgart Azamt Asgart Azamt Asgart Azamt zartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi ve keşifnameyi Kapalı zarf Ekroek Kilo 25000 35000 22000 30000 33000 36000 görmek üzer hergün Fındıklıda » Koyun eti 4500 5000 6000 3500 8000 10000 Satınalma Komisyonuna müra * Açık Sıgır eti 4500 6000 2*00 3500 3000 5000 caatleri ve ihaleye iştirak ede Kapalı «arf Sade y a | 1500 2300 2500 2000 2000 3000 ceklerin de o gün vaktinde Ko Açık Zeytin yağ 800 1000 1300 1200 2000 1500 misyonda hazır bulunmaları. Pîrinç 1500 3000 3500 1800 2000 3000 «95» (5268) Şeker 1500 5000 2000 3000 3500 4000 25 20 75 50 28 15 Taşkışladaki efrat koğuşlari Tuz 300 400 1200 1000 1000 700 nra noksan ve bozuk elektrik teKuru sögan 2000 1500 2500 3000 2000 3000 sisatının tamiri için 44 kalem malHas un 1800 1500 1500 2000 2500 3000 zeme pazarlıkla alınacaktır. İhaMakarna, şehriye 300 700 500 500 700 450 lesi 10/9/934 oazartesi günü saKuru fasulye 1500 at 15 tedir. Taliplerin şartnarae1500 1300 2000 1500 1000 Nohııİ yi ve listeyi görmek üzere her 350 400 550 300 150 100 gün Fındıklıda Satınalma Ko • Sabun 800 500 1200 400 600 500 misyonuna müracaatleri ve ihaSoda 350 800 200 150 1000 300 leye iştirak edeceklerin de o gün Kok komflrtt 3000 6000 10000 5000 vaktinde Komisyonda hazır buOdun 175000 200000 200000 250000 25000 50000 lunmaları. «94» (5267) Süt 2000 3000 3000 1500 2000 2500 Yoğurİ 4000 5000 3000 3000 5000 2500 Metresçiftliği Topçu Atış MekYumurta Adet 40000 60000 20000 25000 40000 60000 tebi binası müştemilâtınm tamiMercimek Kilo 200 250 S0O 350 300 500 ri pazarlıkla yapılacaktır. lhalePeynir 900 .1000 1300 1000 1500 1100 si 10/9/934 pazartesi günü sa • Kaşar 300 500 200 250 300 500 at 14,30 dadır. Taliplerin şart Zeytin 300 400 300 500 200 300 nameyi ve keşifnameyi görmek Limool Adet 3000 2000 7000 10000 7000 8000 üzere hergün Fındıklıda Satın Recel Kilo 200 150 500 1000 alma Komisyonuna müracaatle Salca' 100 150 150 150 100 200 ri ve ihaleye iştirak edeceklerin Lâhnâ 2000 3000 4000 2000 4000 2000 de o gün vaktinde KomisyondPırasa 2000 3000 2000 4000 4000 2000 hazır bulunmaları. «93» (5268) Ispanak' 2000 3000 6000 3000 3000 6000 *** Kereviz 1000 750 1000 500 500 1000 Harp Akademisi Kumandanhk Havuç 1300 500 1000 300 300 500 emrindeki binalarının tamiri pp Irmik 100 150 zarlıkla yapılacaktır. thalesi 10/ Kuru bamya 28 100 50 60 60 9/934 pazartesi günü saat 14,3f Kara biber 5 7 12 10 12 10 dadır. Taliplerin şartnamevi vr Kırmızı biber 15 12 12 5 7 10 keşifnameyi görmek üzere her Gaz gün Fındıklıda Satınalma Komis200 150 Çivif Paket 600 500 yonuna müracaatleri ve ihaleye 600 500 Sirke .. Kilo 600 500 1000 600 700 iştirak edeceklerin de o gün vak500 Patatet 6000 6000 3000 5000 8000 tinde Komisyonda bulunmaları. 3000 «83» (5273) Yeşilköy Hava Makinist Mektebi Müdürlüğünden: Fatih 3712 namarada mukayyet maaş cüzdanımı xayi ettim. Yenîsîni çı k&raeağundan zayiin hülunfl yoktun Aodülhamit Cildîy* ve rühreviye mütehassısı Edirne Erkek Lisesl, Kız ve Erkek Muallim . mektepleri sahn alma komisyonundan: Seyahatten avdet Doktor Ali Mazhar Bey Fransadan avdetle her gün hastalarını Fatihteki muayenehanesinde kabule başlaraıştır. istanbul Ziraat Bankasından Sıra No. su 1303 Serati Galata Mahallesi Arapcamii Sokagı Cinsi Hissesi Kalafatyeri Kâgir mağaza Tamann fistti üç kat d8rt oda vesaire bir bap hane Yukanda mevki ve evsafı yaaılı gayrimenkulün icr» edilen arttırma neticesinde elde edilen 8310 lirahk pey haddi lâyık görülemediğinden müddeti mtizayede bir hafta uzaülmış ve 6/9/934 perşembe gönü saat on dörtte ihalesi takarrür ejmiştir. Talip olanlann ytizde yedi buçuk pey akçelerile beraber satı§ komisyonuna müracaatlen lâzımdır. Şartname Bankamıa kapısm. aBÜmıştır. Senei baliye vergisüe belediye resimleri mü§teriye aitür.(5222! Emlâk ı. su 91 Takarrür eden bedeÜ müzayedesi 8310 T. E. Hastaianm hergıin akşama kadar Beyofclu Tokatlıyan oteli yanında Mektep sokak ?5 No. lı muavyenehanesinde tedavi ede>\ Tel: 40843 (22431 NIŞANYAN Doktor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog