Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Harpten sonrald geçim vaziyetî Beynelmilel Ticaret Odası bir istatistik hazırladı B«ynehnOeI ticaret odaaı muhfcelif memlekeilerdeki geçim masraflannı harpten evvelki senelerle mukayr** eden bir istatistik hazırlamıshr. Bn istatUtiğe nazaran, harpten ev • •el geçim masraft 100 rakamı fle ifade ohraaeak ohma 1933 »enesindeki geçim masraflan sa nUbettedir: Lehistan: 7 1 , Macaristan: 92, TürIdye: 104, Çin: 107, Avosturya: 117, Almanya: 118, Yugoslavya: 119, tsviçre: 131, Ingihere: 138, Japonya: 145, Belçika: 175, Ispanya: 182, Romanya: 238, ttalya: 450, Çekoslovakya: 696. İstatistik Lehistanda hayatm harp ten evvelkinden ucuz olduğumı, buna mukabü İtalyada dört buçuk, Çekoslovakyada yedi misü pahalıhk hüküm »ürdüğtina göstemıektedir. Millî Müdafaa Vekâleti Tekaüt Şubesinde işi bitenler Cevaplarımız Samsunda mütekait binbaşı Resat Beye: Evrakınız 15/2/934 tarih ve 34/4150 numara lle dairei aidesine gönderilmiştir. 'Ctankariyef 4 Eylul 1934 Istanbul Borsası kapanış fiatleri 3 • 9 934 NUKUT 1 ı 0 2 0 '0 20 0 'o il 0 Sterlin Dolar Franstr h. Liret Belçika tr. Drahmi lsviçre fr. Leva Klorin Çek kronu Avusturyı şil. Peçeta Mark Zloö 0 Ley î'o Dlnar Roble Yeo Isveç krono Tttrk altını Mecidiye Ranknot Os. P. Ali; 61« 122 »67 215,75 124 109,50 215,75 117 25 824,90 24 84 100 «î«~ Saaş Karilerimize hizmet M.M.V.Tekaüt şubesinde işiniz varsa bize bildırmiz, *&kip ve intaç ederi? Şü cetvelî doldurarak gönderiniz : 1 Müracaat eden zatın muvazzah adresi: Sandıklının Ece mahallesin den Hacı Murat oğlu Hüseyin E fendiye: Evrakınız 20/8/934 tarih ve 34/28049 numara ile Sandıklı Askerlik şubesine gönderilmistir. Evrakınız 13/9/933 tarih ve 33/28698 numara ile Oerede Askerlik şubesine gönderilmiştir. Şişli Bomonti tramvay istasyonunda 14 No. da Ayse Hantma: Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştir. Fatihte Denizali mahallesi 44 No. da Nusret E fendiye: 2 Niçin müracaat edildiği: Kadtköyünde Postahane soka ğında ihtiyat mülâzim Mehmet Rüştü Beye: Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştir. 3 Müracaat evrakının ilk kayıt numarası ve terihi nedir? Mektep kooperatif çiliği Muallim Hakkı Baha Bey hndan framızcadan tercüme miftir. tara edil • 61 inci alây 3 üncü tabar 10 uncu bölük kumandanı birinci mülâzim Bilâl Beye: Evrakmız 7/5/933 tarih v« 33/13830 numara ile Kadıköy Askerlik şubesine gönderilmistir. 4 Evrak son defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve numara ile tekaüt şubesine gönderilmiştir? Kooperatifin mahiyetin. ve ondan beklenen terbiyevi gtayeleri tama men izah eder. Bütün muallimlerin tetldk etmeleri lâzun gelen çok kıymetK bir kitaphr. Fiati 25 kurustur. Matbaacdık ve Neşriyat Türk Anonim Ştrketi tarafmdan bastınlmıs* hr. Toptan alan mektep idarelerine teazil&t yapüır. Unyenin Sartcaerik köyunden Hanife Hantma: Evrakınız 11/11/933 tarih ve 33/27145 numara ile Maliye Vekâletine gönde • rilmistlr. 5 Zabit îse s cil veya kayıt numarası, sınif ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmistir: ; Bursamn Çamltk köyunden Kâmil kızı Fatma Hantma: Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştir. tznikin Beyler mahallesinden Ali zevcesi Attfa Hantma: Evrakınız 2/8/934 tarih ve 25788 nu . mara ile İznik Askerlik şubesine gönde. rilmiştir. Lakle dü Franse Lise ve ortamoktepler fransızca deraleri için Ali Nazima Beyefendi tarafmdan telif edilen bu eser Ma arif Vekâleti Celilrsince mazhan takdir olmuş ve geçen d e n senesinde mekteplerde büyük faydası görüle rtk mevcudu kalmadığı için yeniden banlmiftir. tkmal imtihanlan ol«n talebeye bütün lise ve ortamektep idarelerine tavsiye olunur. Birinci kuım 23 tkind kısun 34 Üçüncü kısun 40 Muallim kısmı 150 kuru^nır. Toptan alan mektep idarelerine tenzilit yapüır. Memleketimizde ilk defa ne<ro!unan bir Bursada Selçukhatun mahalle sinden Mehmet oğlu Ali Ef. ye: Evrakınız 8/7/934 tarih ve 34/20224 numara ile dairei aidesine gönderilmiştir. Düzcede Hacı Süleyman Bey köyunden Hüsnü zevcesi Hayda Hantma: Evrakınız 22/7/934 tarih ve 21600 nu mara ile Düzce Askerlik şubesine gön . derilmiştir. Maameleleri Tekaüt Şubesinde ikmal edilerek resmi senetleri Mantazam Borçlar Müdürlü • ğüne gönderilenlerin listeleri: Zabit yetimleri Binbaşı Fehmi B. ailesi Ankara emvalinden resml senedi 34/26177 No. 9/8/934 Binbaşı M. Muhasin B. ailesi Kadıköy emvalinden resmi senedi 34/24419 N.o »2/8/934 Binbaşı A. Fuat B. ailesi Giresun emvalinden resmi senedi 34/32728 N.o 12/8/934 Miralay Tevfik B. ailesi Kadıköy emva. linden resmi senedi 34/24418 No. 12/8/934 Binbaşı A. Nutki B. ailesi Kastamonu emvalinden resml senedi 34/24840 No. 15/8/934 Binbaşı A. Adil B. ailesi Ankara emva. linden resmî senedi 34/25735 No. 15/8/934 Yüzbaşı M. Nuri B. ailesi Kadıköy emva linden resmi senedi 34/24561 No. 12/8'934 Yüzbaşı Beşir Ağa ailesi Develi emvalinden resmî senedi 34/22002 No. 12/8/934 Yüzbaşı Salâhattin B. ailesi Kadıköy emvalinden resml senedi 34/24562 No. 13/8/934 Yüzbaşı Nurettin B. ailesi Bursa emvalinden resmî senedi 34/22503 No. 15/8/934 Z. Vekili S. İzzet B. ailesi Ordu emvalinden resmî senedi 34/24744 No. 12/8/934 Z. Vekili Selâmi B. ailesi Kütahya emva linden resmi senedi 34/22898 No. 12/8/934 İmam Ali Naki Ef. ailesi Mersin emva. linden resmî senedi 34/22835 No. 12/8/934 Tüfekçi Mustafa B. ailesi Eminönü emva linden resmî senedi 34/22436 No. 12/8/934 T. kâtibi Hasan B. ailesi Mersin emva. linden resmî senedi 34/24806 No. 13/8/934 Katip Akif B. ailesi Fatih emvalinden resmi senedi 34/24983 No. 15/8/934 Deniz kâtip Osman B. ailesi Kadıköy emvalinden resmî senedi 34/24568 No. 15/8/934 Binbaşı M. Zeki B. ailesi Ankara emvalinden resmî senedi 34/27733 No. 19/8/934 Yüzbaşı Ahmet B. ailesi Fatih emvalin Size evvelce bir kere daha söylemiçtim, zannederim, dedi. Ben de amatör bir polis hafiyesiyim. Bu husustaki tetkikat ve taharriyati yalnız basıma yapmak için birçok »ebeplere malikim. Selbi doktorun yanından çıkarak evîne döndü. Evde kimseler yoktu. Ev sahibi sofrayı kurmakla mes • guldü: Efendi, et yemeğinden evvel biraz çorba içerler mi? Selbi başmı kuvvetle sallıyarak eevap verdî: Bana ne verirseniz veriniz, yalnız çorba vermeyinîz! 26 den resmi senedi H/21502 "No. 19/8/934 Yüzbaşı Halil B. ailesi Maras emvalinden resmi senedi 34/24641 No. 20/8/934 Mülâzim M. Emin B. ailesi Bakırköy emvalinden resmi senedi 34/25113 No. 20/8/934 A. Kâtibi M. Sabri B. ailesi Edirne emva linden resml senedi 34/24867 No. 15/8/934 Tüfekçi M. Ali B. ailesi Edirne emvalinden resml senedi 34/24603 No. 18/8/934 S. İ. Kâtibi Mustafa B. ailesi Eskişehir emvalindne resml senedi 34/23976 No. 19/8/934 Bursada Piremir mahallesin • den Mevlut zevcesi Hidayet Hanıma: Evrakın» 31/7/934 tarih ve 84/20536 numara ile Bursa Askerlik şubesine gönderilmiştir. Nefer yetimleri Hasan oglu Recep ailesi Yenlşehir emva linden resmî senedi 34/20636 No. 11/8/934 İrfan oğlu Hasan ailesi Kelkit emva linden resmî senedi 34/20935 No. 11/8/934 Ali oğlu İbrahim ailesi Bursa emvalinden resmî senedi 34/24024 No. 11/8/934 Ali oglu Yaşar ailesi Hvza emvalin den resmî senedi 34/23203 No. 11/8/934 ' Ahmet oglu Hüseyin ailesi Orhangazi emvalinden resmî senedi 34/21063 No. 9/8/934 Emin oğlu Dursun ailesi Kelkit emva. linden resmi senedi 34/961 No. 9/8/934 Hüseyin oğlu Nafiz ailesi Orhangazi emvalinden resmi senedi 33/41248 No. 9/8/934 Mustafa oğlu Ali ailesi Edremit emva. linden resml senedi 34/19691 No. 9/8/934 Kenan oğlu A. Turhan ailesi Şarkışla emvalinden resmî senedi 34/20815 No. 9/8/934 Osman oğlu Hüseyin ailesi Osmancık emvalinden resmî senedi 34/19538 No. 9/8/934 Hüseyin oğlu İbrahim ailesi Uşak emva linden resml senedi 34/23431 No. 9/8/934 ' Osman oğlu Mustafa ailesi Bandırma emvalinden resml senedi 34/23656 No. 9/8/934 Ömer oğlu Hıdır ailesi Çorum emva linden resmi senedi 34/22933 No. 9/8/934 Osman oğlu Mehmet ailesi Orh'mell No. emvalinden resml senedi 34, 9/8/934 Hüseyin cğlu İsmail ailesi Sındırgı emva liden resmî senedi 34/15784 No. 9/8/934 Ahmet oğlu Ali ailesi Aydm emvalinden resmî senedi 34/16932 No. 9/8/934 İdrls oğlu İsmail ailesi Balıkesir emvalinden resml senedi 34/20867 No. 9/8/934 Ahmet oğlu Mustafa ailesi Ankara emvalinden resml senedi 34/17146 No. 9/8/934 Mehmet oğlu Yusuf ailesi Köyceğiz emvalinden resml senedi 34/23205 No. 9/8/934 Mustafa oğlu Satılmış ailesi Çorum emvalinden resmî senedi 34/20897 No. Ali oğlu Şükrü ailesi Sıvas emvalin . 9/8/934 den resml senedi 34/10995 No. 12/8/934 Osman oğlu Şaban ailesi Düzce emva. linden resml senedi 34/15238 No. 12/8/934 Ahmet oğlu Mümin ailesi Eğirdir emvalinden resml senedi 34/19593 No. 12/8/934 Halil oğlu H. İbrahim ailesi Köyceğiz emvalinden resmi senedi 34/24130 No. 12/8/934 Halil cğlu Ahmet ailesi Giresun emvalinden resmî senedi 34/20174 No. 12/8/934 Mehmet oğlu Mehmet ailesi Bozkır emvalinden resml senedi 34/21475 No. 12/8/934 Mehmet oglu Mustafa ailesi Konya emvalinden resmi senedi 34/19587 No. 18/8/934 Kadir oğlu Nuri ailesi Lâpseki emvalin. den resmî senedi 34/16762 No. 18/8/934 Musa oğlu Yusuf ailesi Adapazarı emva. linden resmî senedi 34/24321 No. 18/8/934 Ahmet oğlu ömer ailesi Çankın emva. Hnden resmî senedi 34/30686 No. 19/8/934 Hüseyin oğlu Salih aüesi Gördes emvalinden resml senedi 34/23254 No. 22/8/934 Hüseyin oğlu Mustafa ailesi Gümüş . hacıköy emvalinden resml senedi 21231 No. 22/8/934 A. Emin cflu Haşlm ailesi Giresun emva linden resmî senedi 34'21320 No. 22'8/934 Yakup oğlu Yusuf ailesi Uşak emvalinden resmî senedi 34/20274 No. 22'8/934 Ahmet oğlu Hasan ailesi Ünye emvaünden resmî senedi 34/20605 No. 22/8/934 Osman oğlu Mehmet ailesi Ordu emvalinden resmî senedi 34/19499 No. 22/8/934 Ahmet oğlu Hüseyin ailesi Dursunbey emvalînden resmî senedi 34/9621 No. 22/8/934 Mehmet oğlu İbrahim ailesi Balya emva linden resmî senedi 34/23694 No. 22/8/934 ÇEKLER Londra NevYork Paris Milaoo Brüksel Atina Centvre Sorya Aoıst erdam Viyana Madrit Berlin Varşova Budapeşte Bükre? Belgrat Yokoharaa Moskova 23,90 824.50 22,50 82 96 20.90 16 43 23,90 23 18 54 84 30 021 37,50 23* m M 3S 922 38 240 17 44 24 25 10 50 u Açılış 618 0,80684 12,06 9.27*4 3,3867 80,060 ?.4M 66,344 1.174 10.13N 4,2675 5.81SS Kapaaı» 617.25 0,307848 12,08 0^784 3,3867 80.068 2.436 «8.344 1,174 10,138 4,2678 5,8 «4 4.2166 8,96» 79,1278 34.71 2,714 108150 8.1378 j 4,2168 W5 79,1275 34,71 2,714 081,50 3,KH75 tS F1KRAZLAR Açılış l ü t k borcu cahvill I *933*it istikrazı Istikrazı Uahih Ergani 28,45 27.50 kapanı; 28,40 Malul neferler Ömer oğlu İsmail Elâziz emvalinden resmî senedi 34/24517 No. 17/8/934 Hasan oğlu M. Emin İnegöl emvalin . dan resml senedi 34/24385 No. 18/8/934 Yusuf oğlu A. Remzl Ankara emvalin. den resml senedi 34/23112 No. 19/8/934 Abdurrahman oğlu İbrahim Kütahya emvalinden resmî senedi 34/24781 No. 22/8/934 Mustafa cğlu M. Ali G. Antep emvalinden resml senedi 34/24707 No. 22/8/934 Kadtköyünde Mınrlıoğlu Çesme sokağında tsmail Hakkt Ef.ye: Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştir. Işıktan doğanlar Fotoğrafçdıgın, sinemacüığın, çinkograrmin en son terakkiyatından berkesin ankyableeegi bir lisanla bahseder. BStSn gençlerin okmnası zaruri olan bir kitapbr. Renkli rotograftn, renkli ve sesli rHmlerin telgrafla ve tebazle resim nakleden makinelerin uzagı gören fotoğraflann ve mücessem fflmlerle saniyede bir milyon resim çeken dhazlarm mahiyeti bu kitapta müteaddit reshnlerle ve açık fennî ibare Qe tesrih edilmistir. Çinkograf ve tabı san'atlerinin esaslan gosterilmistir. 350 reshn ve 4 tablo ile nefis surette basıhms büyük ve kıymetli bir eterdir. Fiati yalnız 150 kurustur. Toptan »an» yeri Istanbnl Cum hariyet matbaandır. Oskudarda Tabaklar mahalle sinden Ayşe Hantma: Evrakmız 26/4/934 tarih ve 31/4093 numara ile dairei aidesine gönderilmiştir. Son zamanda Matbuat Umum Müdürlüğünce gösterilen lüzum üzerine tatü edilen gazetelerden bana alt olanlar hakkındakl müdafaatımı lcap eden makamlara araeylemekle beraber cMaariü V mumiye Mecmuası» ile «Türldye İhracat gazetesi» için (Aksam) ın 3/9/34 tarlhll sayısında çıkan yazının bana taalluk eden fıkralarıma cevap veriyorum, 1 Benim gazetelerim ne santaj, ne de dolandırıcılık yapmamıstır. Bu çekilde hlçbir şikâyet varlt degildlr. 2 Maarifi Umumlye mecmuası on lki seneliktir. Bu uzun neşir hayatuıda fa süa ve inkıta yoktur. On lki senedenbert neşrolunmakta olan Maarifi Umumiye mecmuasında hiçbir müessesenin v« sahsın vele? ima tarikile olsun aleyhinde telakki ' dunabüecek bir lek kelime bUe mevcut degildlr. 3 Oene beyanat sırasında görulen ve umuma teşmil olunan «bize beş yüz lira veriniz aksi takdirde aleyhinizde neşriyata baslıyoruz» sekllndeki müra . caat dahl herhalde bizim tarafunızdan vaki olmamıs oldugu İçin baakasınm böyle ağır ve haysiyetslken bir kusuru • nun şümul dalresinden kendimi akt'iy • yen hariç tutuyorum, 4 Bu lki mecmuadan birinln aldığı Uânlan, tekrar para mukabilinde dife • rlne koydugu bakkındakl lsnat ta tamamıle yanhstır. İhracat gazetesinde mevcut Uânlano hiçbirinden bir tek kuruş alınmamıştır. Maarifi Umumiye Mecmuası Sahip ve Neşriyat Müdürü M. Jtaif Bir tavzih Kasımpasada Hacısekban mahallesinden Muadil Hantma: Maliye Vekâletine gönderilen evrakınızı mezkur Vekâletten aramanız lktiza ader. Kiralık ev Betiktaşta Serencebey yokuşun da Çhİenbik sokağmda 16 numaralı hanenm, tamamile ayrı, yedi odalı, bütün konîoru haiz, bahçeli ve fevkalâde nezaretli bir bölüğü ki rahktır. Mezkur eve müracaat. Ortaköyde Dereboyundan Sü • leyman Beye: Evrakmız" 18/11/933 tarih ve 33/34760 numara ile dairei aidesine gönderilmiştir. Evrakuuzın Tekaüt şubesine geldiğine da ir bir kayde tesadüf edilememiştir. Manisanm Alibey köyunden Emin E fendiye: Göz Hekimi Haydar Rifat Beyin Hep Vatan için! Hep Millet için! Cinayet ve Ceza Stalin Olüler evinin hatıralart Basabadelmevt Mev'ut toprak Farmasonluk Devlet ve thtilâl K. 60 60 75 150 125 175 125 100 75 Dr. S. Şükrü Babıali Ankara cadde» No. 60 Saraçhanebasında 283 numa ralı hanede Hayri Beye: Evrakmız henüz Tekaüt şubesine gelmemiştir. Birinci sınıf mütehassıs Norasiem, zafiyet v* Chloros* , PARB • BuTsanın tsmetiye köyunden Otman oğlu Hasan E fendiye: Evrakınız 7/4/930 tarih ve 3034 numara ile Bursa Askerlik şubesine gönderilmiştir. KANSIZLIK benizsizlik idn yegine deva kanl flıya edea n ı n / \ r Ehmuntahipetibbatarafuıdantertipedilıniştir. OİİAVII Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: ömer Fehmi 34 çorbayı verdikten sonra servis ka pısmdan usulcacık çıkıp gitmisti. Selbi ahçi kadına tahsis olunan odayı araştırdı, fakat hiçbir sey bulamadi. Bu kadınm eskâlini bana an • latabilir misiniz? Selbinin bu sualinden de biır ne tice çıkmadı. Sağ yanağında ufak bir ben vardı. Çehreti ve vücudü bundan baska bir husıısiyeti haiz degildi. Bir ben is« bittabi hüviyetini tayine gayrikâfi idi. Sefbi doktorun talebi üzerine bu hâdise hakkında rapor vermekten vazgeçti. Doktort Oskar Trevordan Selbiye gelen mektup Selbi yemeğini bitirince bir sigara yaktı. Bu sırada içeri giren ev sahibi Jening koridorda bulduğu bir mektubu getirdi. Bu mektubun oraya nasıl ve kimin tarafmdan bı. rakıldığını bilmiyordu. Zarf kirli ve buruşuktu. Uzerinde «mühim ve müstacel» kelüneleri okunuyordu. Selbi »ordu: Mektubu simdi mi buldun? Hayır, efendim, siz gelmeden bkaz evvel. Uzerinde müstacel kaydi bulunduğuna göre onu bana gelir gelmez vermeliydin. Affedin efendim, unuttum. Selbi zarfı yırttı ve mektubu okumadan evvel imzaya baktı: Oskar Trevor... Mektup O»kar Trevordan geli • yordu. Aceleci bir el şu satırları yazmifb: «Beni aramakta olduğunuzu duydum. Sizin evinize yaklaşmağa cecaret edemiyorum. Beni ilk fırtatta öldüreceklerini biliyorum. Bu akşam Avrupaya kaçacağtm. Beni Duvr rıhttmt uzerinde bulabilir miriniz? Size haydatlart yakalamak için iatediğiniz bütün malumatı verece • Selbi mektubu tekrar okudu. Kendi kendine güldü. Evi mükemmel bir polis kcrdonu ile çevrilmişti. Buraya gelmekte hiçbir tehlike yok • tu. Her köşede müsellâh bir polisin no'bet beiclediğine göre onun evi Taharriyat uzun sürmedi. Kâhya kadın yeni ahçının ortadan kaybolderbal farkettL HiznMtçiy* Londranın en emin yeri »avılabilirdi. »** Billi ile Givenda geç vakit çok şen ve neş'eli bir halde eve geldi ler. Bil, Selbiyi görünce bağırdı: Normanın uzerinde ne biiyük bir tesir bırakmı^km? Mütemadiyen senden bahsediyor. Selbi lâkayt bir eda ile mukabele etti: Ya, öyle mi? Sonra Givenda odasına çıktnca BUe Oskar Trevordan aldığı mek tubu gösteırdi. Bil hayretle mırıldandı: Oskar Trevordan ha... Bu mektubu kim getirdi? Ben de bilmryorum. Jening onu koridorda bulmus. Bu o kadar ehemmiyet verilecek birşey değil... Şimdi sen ne düsünüyorsun, onu •öylel Bil basım »alladı: Bu bir tuzağa benzîyor. Mektubun Oskar Trevor tarafmdan yazıldığını hiç zannetmem. Selbi, Bilin omzuna vurarak güldu: Koca çocuk, bu pek asikâr birşey. Mektup bayağı bir tuzak.. Fakat ne olursa olsun oraya gide ceğim. Ben Duvr nhtımını kans ka ns bilirim. Orada kaç defalar Av rupadan gelen haydutlan bekle dim. Bil hayretle »ordu: Yalnız mı gideceksm? Hayır! Yanıma sadık Parkerî alacağun. O evvelâ zekidir, sonra müthiş yumruklara raaliktir. Ha... bak *ana yeni bir haber... Doktor Ever»hamı aehirlemeğe kalkıstılar. Doktor Evershamı, ha! Allah Allah... Ne için acaba! Malum d'eğil. tçeceği çorbaya baharat yerine fazla miktarda asid sianidrik koymuslar. Ben senin yerinde olsam bundan sonra çorba içmekten vazgeçerim. Givendaya da ayni tavsiyede bulunacağinu Bu şenaatin tekrarlanacağinı ummam. Fakat ne olur, ne olmaz. Bil odasına çıktı, fakat pek ça buk geri döndü, (iiabudi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog