Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı Şehircilik ve Mahallî idareler ilmi Mfilkiye mektebine lâzım bir ders eçen temrouzun 1922 sinde Liyon şehrinde (Beynelmilel şehirler ve mahallî idareler birliği) konferansında birçok millet • lerin mnrahhasları toplandı. Memle ketlmiz de bu konferansa üri murahhasla, Çanakkale meb'usu Şükrü ve Dahiliye Vekâleti mahallî idareler umum müdürü Naei Beylerle iştirak etti. (Beynelmilel şehirler ve mahallî idareler blrllği), 1913 te Belç&ada (Gand) şehrinde toplanan ümî kon • greyi tnuteakıp kuruldu. Lîyon konferansfle o valdttenberi altıncı toplanı • şmı yapmış bulunuyor. ' Okuvuculanmıza bu tesekkülün e hemmlyet ve lüzumunu fazlaca izaha girişmiyecegiz. Yalnız, bu konferansın uğraşhgı meselelerin çoktanberi bir flmin çerçevesine girdiğini söylemekle fktifa edellm. Şehircflik ve mahallî idareler 3ml; bergünkü ve her aaatki hayahmızm, topluluk halindeki medenî nayahmızm llmidir. Bu ilim, insanlann bir arada yasamağa basladığı ilk günlerdenberi butun unsuriarile doğmuş tur. Fakat, llim hallnde tedvmi ancak son yirmi seneye nasip olmuştur. Beynelmilel teşekkül, bu ilmi tedvin için bir ensfa'tu elarak kapılarmı açmif ve ilk çart olarak siyasî işlerle kat'iyyen meşgul olmamağı bir prensip kabul etmiştir. Muessesenin lşl, yalnız şehirler ve mahallî idarelcrm kuralnş ve yaşayışını yakradan alâkadar eden ilmî mese> lelerl tetkiktir. Bonun lçrâ de Uk ise başlarken şo kararlar verilmlştfr: A Muayyen zamanlardft bevntl* milel ifanî toplanblar vapm«Jr, B Bir memleketln muhtelif belediye ve mahallî îdareleri ara«mda millî birlikler kurulmasuıı temenni etmek, C Bu millî birliklerin beynel milel teşekkülle irtibahnı temin etınek, D Mahallî idareler meselelenni tetkik için daimî bir büro kurmak, E Ba işe dair ilmî tetkikleri nesretmek uzere beynelmilel bir mecmua çıkarmak, Birllğin verdiğl ilk kararlann faıb' zamla ve muvaffakiyetle tatbik oî»nj • dugunu gorüyoruz. Niteklm, 1913 senesindenberi harp seneleri müstesna olmak Szere • beynelmilel toplanh • !ar yapılmıs, birçok memleketlerde belediye ve mahallî idareler arasmda millî birlikler kurulmuş, bu meseleleri tetkik için beynelmilel birlikte daimî bir büro açılmış, ve nihayet ilmî tet kikleri nesreden beynelmilel bir mecmna da çıkanlmısbr. O tarihtenberi birliğin muhtelif meroleketlerde yapbğı bef alh buyük top • lanhdaki tetkiklerine burada yer bu'amıyoruz. Yakuıda çıkacak (Belediveler) mecmaasmda mahallî idareler uBwm mudüru ve LJyon konferansındaki Turk murahhası Naci Beyin mufassal ve kıymetli bir yazısmda bu tetkiler «ffasüe neşredilecektir. Son Liyon konferansma gelinçe; bu konferansta bugunku yazımızın mfvzuunu teskil eden ve bizim gibi her yerl bnara muhtaç bir memleket için büySk bir ehemmiyeti haiz olan şehird Bk ve mahallî idareler Hminin tedrisi mznamenin baslıea meselesi olmus • tur. llrt sene evvel toplanan Londra kongresinde bu seneki Liyon toolantuı nm meselelerl hazırlanmnfa. Ve mahallî meclislerle vazifeleri, mahaffi ijler ide icra makamlan Londra toplantıs«nm mâzakere mevzou olmuş, ve bundan •onra da mahallî idare memurlannm ehUyet ve Byakatl, hntihanla almıp aIramadıgı veya herhangi bir mektep ten mezuniyet kâfî olup olmadıŞı p"bi ner memleket İçin çok muhira bir mesele tetkik edilmi;tl?.. f?te, bîrÜk daimî bürosa bu son mevlaa geni^letmek ve daha vâsl mikyasta munakafa ve tetkik sahasms atmak için Liyon toplanhsmı tertip etmif, ve bu ilmî esasa gene ilmî ve fennî mahiyctte (şehir ve kasabalann umumî temizIstanbul mesVusu ALÂETTİN CEMtL (Mabadi Bçöncü aahifede) 63 umhu S6f16N0 3 7 1 1 Telgraf « mettup adres!: Crannuriyet, İstanbnl Posta kutusu: tstanbul, No. 2 « HAYAT Ansiklopedisi Sflll 4 Eylul 1934 ncı cilt hazırdır. Cfizlerinizi bir an evvcl ciltletiniz 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298, tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketi. 24299 242W) J Ihracatm tanzimi yolunda yeni ve mühim tedbirler Ihracat mallarımızm fîatlerini düşüren bir kısım tacirîere karşı şiddetli tedbirler alındı Dün Iktısat Vekilinin rîyaseti altında bir içtima yapılarak ihracatımızı daha ziyade inkişaf ettirmek iizere düşünülen rareler görüşüldj tktnat Vekili Celâl Bey dün »abah tf Bankasında meçgul olmuf ve öğleüzeri Karaağaca giderek Mez« bahayı gezmistir. Nafıa Vekilinin teftiş ve tetkikleri Imtiyazlı şirketler için yeni kararlar Ali Bey bugün Şark Demiryolları kumpanyasmda tetkikat yapacak, tarifelerin indirilmesi muhtemel^ Dünkü içtima Dün saat on beste tş Bankasında Celâl Beyin nezdinde Türkofis reisi Faik, Vekâlet içticaret umumî müdürü tsmail Hakkı, İstanbul ofis müdürü Cemal Beylerin iştirakile bir toplantı yapılmıs, bu toplantıda biLhassa ihracatımızı daha ziyade inkifaf ettirmek için ahnacak tedbirler görüfülmüstür. Şark Demiry kumpanyannın Strkeeideki binan ahnacak yeni tedbirler görüşmüştür. etrafında Ihracat mallarının fiatlerini düfören tacirler öğrendiğimize göre, tzmirde ü züm ve incirlerin fiatlerini düşürerek müstahsillerin zararma bir vaziyet ibdas eden bir kısım tüccann memleket iktısad'iyatı için fena neticeler verecek mahiyette göralen ba hareketlerininonüne geçmek üzere esash tedbirler ittihaz edfl miftir. Bu hususta Faik Beyin tzmb* deki tetkikatına dair verdigi raDor ehemmiyetle n'zan itîbara alm • nnfhr. Altnan sıkı tkttsat Vekâleti İç tedbirler üziim fi ttcaret işleri müdürü atleri üzerinde İsmaü Hakkı Bey derhal tesirini göstermis ve fiatler yüksebneğe baslamıstır. tncir fiatlerinin de yükselmesi beklenmektedir. Vekâlet, diğer ihracat emtiasi • le de ehemmiyetle mefrgul olmakta ve bîr takım fiat düsürme oyunlari1« nrüstahsilleri müskül vaziyete sokanlara karsi sürat ve hassasiyetle harekete eeçmis bulunmaktadır. Alabes oyunlarınm tahribatına meydan vermemek için skfdetle müca dele edilecektir. îl Beyin riycuetinde yapdan dünkü içtimaa iştirak edenlerden Türkofi» rein Faik Bey Istanbul Ofiti müdürü Cemal Bey Nafıa Vekili Ali Bey dün sabahtan akşama kadar Pangaltıdaki ikametgâhmda imtiyazlı şurketlere ait henüz halledilmemiş pürüzlü işlerle meşgul olmuştur. Vekil Bey, bu şirketler» mura kabe eden Nafıa Başkomiseri 1b • rahim Beyi nezdine davet ederek Elektrik Şirketinin vaziyeti Ali Bey, Elektrik şirketinin vaziyetini de esash surette tetkik ettirmektedir. Küçük elektrik saatleri hakkındı (Mabadi beşinci aahifede) Iktısat Vekili bugün Edirneye gidiyor îş Bankasmın Edirne şubesini açacak olan Celâl B. Trakyanm iktısadı vaziyetini de tetkik edecek Belediye Bankası !lk heyeti umunıiye içtimaı dün yapıldı, dört milyon liraya yükselen sermaye baııka için kâfi görülmüyor Ankara 3 (Telefonla) Bele diyelec Bankas. bugün ilk heyeti umumiye içtimamı yaptu Celsenin açılmastnı müteakıp bir senelik fa aliyet ve murakıplar raporları oku narak tasvlp edildi. Bundan »onra bilânçonun tetkikine geçildi. Bu tetkikat neticesinde sermayenin dört milyon lira>a yükseldiği anlaşıldı. İçtima esnasmda mın akıplık inti habı da yapıldı ve mucakıplığa eski Ankara meb'usu thsan Bey seçildi. Belediyeler Bankasının sermayesi dört milyon liraya yükselmekle beraber bu miktarın memleketin imarına çalışan bankaya kâfi gelmiye ceği ileri sü' ülmektedic. Bankanın hariçteki malî müesseselerin itimadını kazandıktan sonra bir haricî istikraz yapması muhtemel görül mektedir. Yaş meyva ihraeatt Diğer taraftan yaş meyva ihra catı hususunda da kolavlıklaır te mmme çahşılmaktadır. tlk iş ola • rak, bu ihracata mâni olan engellerin izalesi cibetine gidilmiştir. Bu ihracata daha ziyade îmkân vermek için, komşu memleketlerin istifade ettikleri beynelmilel mukavele ah kâmma da iştirak edilecektir. Beledtyeler Bankan murakıplığuıa aeçilen eaki Ankara meb'usu thsan B. Güzel Edirnemizden bir manzara Türkiye tş Bankasmın Edirne şubesi yarın saat on beşte parlak merasimle açılacaktır. Iktısat Vekili Celâl, Edirne meb'usu Şakir, tş Bankası umumî mü • diir vekili Muammee, Türkofis reisi Faik, Vekâlet içticaret umumî müdürü tsmail Hakkı Beyler yeni şubenin küşat merasiminde bulunmak üzere bu akşamki konvansi yonel treoile Edirneye hareket e (Mabadi üçüncü aahifede) Buğday siloları Memurlar tayin edildi, silolardan üçünün muvakk&t kabul muamelesi yapıldı İkinci Dil Bayramı 26 eylulün büyük merasim ve tezahüratla kutlu lanması için Dil Cemiyetince verilen kararlar Tiirk Dili Tetkik cemiyeti nizam< namesinde birinci Türk Dili Kurul • taymın toplandığı 26 eylul gününün cemiyet azaları. arasında dil bayramı olarak kutlulanması yazıl^dır. Geçen yıl bu bayram yalnız ce • miyetin Ankara merkezinde bir kabul resmile kutlulanmıştı. Dil ce • miyeti bu yıl ikinci Türk Dili Ku • rultayının da topLanmış olması mü* nasebetile dil bayramımızı daha geniş bir ölçüde kutlulamağa karar vermiş ve bunun için umumî merkez heyeti şimdklen şu noktaları karar • laştırmıştır: 1 2 6 eylul günü Ankara ve tstanbul Radyolarında U. M. H. aza ları tarafından dil savaşı ve dil bayramı için nutuklar söylenmesi (bu nutukların hangi saatlerde ve kimler tarafından söyleneceği aynca Balkan Hariciye Nazırları ictimaı Cenevrede mühim bir toplantı yapıhyor Hariciye Vekili Tevf ik Rüştü Bey Cemiyeti Akvam içtimaına iştirak etmek üzere peısembe günü Cenev reye hareket edecektir. Vekil Beye murahhas heyetimîze dahil zevat refakat eyliyecektir. Cenevre içtimaından bilistifade Türkiye, Yucoslavya, Romanya ve Yunanistan Hariciye Nazırları mübim bir içtima aktederek Balkan me»eleleri üzerinde görüşeceklerdir. Bu mülâkatlara ecnf^i mehafilinde ehemmiyet verilmektedi". trası. Bugün Belgrat beldesinin vörünüsâi Yazan: İsma*lHabrp ilân edilecektir.) "V^"" , 2 Bütün Halkevlerinde T. D. T. C. nin vilâyet merkez ve kaza şube heyetleri olan dil, tarih ve e debiyat komitelerinin nezareti altında kutlulanma merasimi yapılması ve dil savaşının Türk milletinin varlığı ve yükselmesi üzerinde yapacagı yüce tesirleri tebacüz ettirecek nu : V ' '31 üncü sanifemizd<. ., Tütk Dili Tetkik Cemiyeti Bafkanı Saffet Bey tuklar ve konferanslar verilmesi, (Halkevlerinde söylenea sözlerin g/dnd'erilirse Çocak bakımt ^*'*| "1a~ » :Yazan: KadriRaştt Paça Dordüncü sabifemizde Ankara 3 (Hususî) Buğday silolarriRn memurları tayin edilmiş lerdir. Şeflerin listesi şudur: Ankara silosu sefliğine Faik, Eskişehir silosu şefliğine Adana Ziraat mektebi makinist kısmı şef i Re fi, Konva silosuna Haydarpaşa siloIaıı şefi Salim, Sıvas silosuna Sait i Beyler tayin edilmişlerdir Konya, S:va* ve Eskisebir" buğday silolarının rhuvakkat kabulü yapılmıstır. Ankara silosunun muvakkat kabulü de çarşamba günü yapılacakhr. "Eskişehir buğday silosu inşaedilirken alınmış bir resım mışlardır. Muhlis Bey şerefine d<hı Be> lediye tarafından bir Öğle ziyafeti ve Belediye reisi tarafından da meb'us larımız Nafi Atuf ve Asım Beylerin de hazır bulunduk'an hususî bir akşam yemeği verilmiştir. Erzurum 3 (A.A.) Ziraat Vekili Muhlis Bey Pasinlerden geçerken köylü'erle tcmas etmis v dileklerini din • lemiştir. Muhlis Bey dün kolorduyu ve diğer muessese ve daireleri gezmişler ve ba&tanede gördükleri lntizamı tak • diı elnv'şlerdir. Muhlis Bey bugün ve ılıcaya gideccktir. civar köykre itli Müdafaa Vekâleti tekaüt fubeainde işi bitenlerin listesi 6 ncı sahifemizde Zıraat Vekilinin tetkik seyahati Erzurum 3 (A.A.) Ziraat Vfkili Muhlis B«y bugün şehrimizden ayrıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog