Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

30 Eylul 1934 Cumhuriyet Haftalık Radyo Programı v *Iu aksamki program j ^ ISTANBÜL: 18,30 plâk neşnystı . 19,20 Ajans ha. berleri • 19,30 Türk musıki neşrıyatı: (Kemani Reşat, Mes'ut Cemil, Muzaffer Beyler ve Vecıhe, Vedia Rıza Hanımlar) . 21 Ateş Güneş kıüubündsn nakil, Ajans ve borsa haberleri 21,30 orkestra, ka. rişık program. VIYANA: 16,35 ıkmdı kor.seri . 18,05 iki kısa mu. sahabe . 18,50 konser: Bethovenin e. serleri 20,20 şarkılar . 20,55 halk ve tarla 21,35 taganni konssn . 23,35 ak. sam baberleri . 23,55 a.işam konsen . 24,50 Avusturyada on senelik caz musıkisi. nlversıte 20,25 gramcfon . 20,50 kon . ferans . 21,05 senfonik orkestranın kon. seri: Brahmsın eserleri 22,05 konferans. 22,20 senfonik konserin mabadi 23,05 son haberler. PRAG: 18,55 Yugoslav şarküan . 19,25 zıraî neşriyat 19,30 almanca neşriyat . 20,15 halk şarküarı . 20,35 Ostraudan nakil . 21 Bulgarların millî günü münasebetile neşr'yat 21,15 piyano konseri . 21,40 piyes: Kibrit kralı . 22,40 vıyolonsel kon. seri 23,05 son haberler . 23,20 gramofon vusturya mus'kişınaslarmın eserlerinden şarkılar . 18,55 kısa üç musahabe . 21,05 Viyana Filarmonik orkestrası . 23,15 üç asır evvelki Avusturya musikisinden parçalar . 23,35 aksam haberleri, hava ra poru . 23,55 konserin devamı . 1,05 VL yana melodıleri. "Morocastle,, faciasının tüyler ürpertici tafsilâtı sahillerinin birkaç mil BERLfN: 17,05 küçük orkestranın konseri 19,05 haberler . 19.10 kitaplara dair neşriyat . 19 30 şarküar . 20,05 musahabe . 20,10 piyes . 20,50 kısa siyasi haberler 21,05 haberler . 21,20 komedi ve saire . 22,05 konser: Şimdiki Alman musiki eserhri 23.25 konser: Şuoertin eserleri . 23,35 musahabe. Sarhoş yolcu ve mürettebatla büyük, seyyar bir meyhane halini aîan gemı, çılgm feryatlar arasmda nasıl yandı? Amerika açıklarında esrarengiz surette tu • tuşup yanan Morocastle vapuruna ait haberleri vaktinde venniştik. Bu defa gelen Avrupa gazetelerinde bu faclmn tüyler ürpertici tafsilâtını okuduk. Bunları da, aynsn tercüme ve naklediyoruz: «Morocastle vapuru, ılık ve sakin bir havada, muayyen seyahat müddetini ikmal etmisti. O gece son gece idi. Epcy uzun süren bir yolcu luk, insanlar arasında yeni dostluk bağları tesis etmis bulunuyordu. Onun için, hemen her çehrede ertesi giinkü ayrıhğı düşünerek hasıl ol • muş bir melâl okunuyordu. Bütiin bu insan kalabalığı bu birkaç gün]ük «eyahati sırf eğlence maksa • dile ihtiyar etmişti. Şimdi, ayrılığı düşünüp te, fen gönülleri birdenbire sislemekte eıe mana vardı? Gemide, daima en neş'eli bulu* nanlar, ötekilerî de teşvik ediyor lardı: ' tçelim.. Dans edelim.. Ne duruyorsunuz, yahu?! Hayat güzel!. Deniz güzel.. Barman da kokteyleri, Allah için, iyi yapıyor. Hurra!. Kadehler dolup dolup boşalıyor, mızıkamn çılgm nağmelerine ayak uyduran genç çiftler, Antil adala • rmda meskettiklerî »on oyntıyorlardı. Sabahın ikisi olmuştu. Içkiye al'*ık olmıyan kadın lar, genç kız • lar, smirli kahkahalar kanapelerin üzerine salıveriycr, yıkıhyorlardı. nımbayı ROMA: 18,15 eğlenceli konser . 20 05 haberler ve gramofon . 21,50 akşam konseri 22,35 komedi . 23,05 dans musikisi ve eğlenceli kons:r . 24.05 son haberler. BÜDAPEŞTE: 17,05 talebenin zamanı 18,05 işsiz kal. mış musikişinaslar orkestrasınm konseri . 19,05 spor . 19,20 stenografl . 19,45 oda musiksl . 20,30 musahabe . 20,40 kon ferans . 21,05 Macar şarkıları gecesi 24 05 gramofcnla muhtelif musiki par çaları. BELGRAT: 16,35 askerı bando . 18 35 gramofonla (^ dans havalan 20,05 miısiki . 20,55 gramofon . 21,05 konferans 21,35 taganni VIYANA: konseri . 22,05 p yes . 22,35 konser: Le. 16,25 çocuklarm zamanı 17,15 ikindi harın eserlerı . 23,05 haber.er 23,20 halk konseri . 18 şarküar 18,35 kısa üç mu. şarküarı 23 50 dans havalan . 24,05 sahabe . 20 25 klâsik Viyana operetlerin. kafe konser havalan. den parçalar . 21 35 Avusturyalı şairler BUDAFEŞTE: 23 25 Esperanto neşriyatı . 23,35 haberler 16,05 zirai musahabe . 16 50 salon orkes. ve hava raporu 23 55 cazbanthane ko . trası . 19,05 m zah 19,35 Çingcne or medsi . 21,15 konser: Haydnın eserleri . kestrası . 20 15 konferans 21,15 spcr 1,05 gece konseri. 21,35 Vıyanadan nakil . 23,05 akşam ha. BELGRAT: bcrleri 23 30 viyol^nsel konserı . 24,20 17,05 konferans 17,35 halk şarkılan (Carsamba: 3 T. BÜKREŞ: 18,05 eğlenceli musiki parçaları 20 05 radyoda üniversite . 20,25 gramofon . 20,50 konferans . 21 05 oda musikisi, Bethove. nin eserleri . 21 35 konferans 21 50 ta. gannl konserf . 22,20 plyano konseri . 22.50 haberler. BUKREŞ: 17,05 köylunun zamanı . 18,05 orkestra . 20,05 radyoda üniversite . 20,25 gra. mofon . 20,50 konferans 21,05 Ispanyol musikisi . 22,05 spor 22,15 operet mu Sikisi . 23,05 haberler. VARŞOVA: 18,20 gramofonla Leh masalları . 16,40 halk şarkılan 17,25 taganni konseri 17,50 çocuklarm zamanı . 18,05 dans havalan . 18 55 kıtaplar ve fen 19,05 pi. yes . 20,05 hafif musıki 21,05 akşam konseri . 22,50 spor . 23,05 fennî musaha. be 23 20 konser . 23 35 dans havaları. 18,05 20,05 sikisi nakil 23,40 konferans . 18.35 fransızca ders . orkestra konseri 20,40 Slav mu . . 21,05 konferans . 21.35 Laybahtan 23,05 haberler . 23 20 gramofon . bir lokantadan naklen musiki. HAMBURG: 17.05 ikndi konseri . 1835 Almanyada tahta sanayii . 18 50 gençlerin zamanı 19,05 yemeğe içmf&e dair.. . 20,50 kısa siyasi haberîer . 21.05 haberler . 21.20 komedi: Dünya . 21.55 eğlenceli musiki ve bahisler 23.05 hîberler . 23,25 .mu. sikl . 24.05 gece musikisi. BERLİN: Ç Pazartesi: 1 T. Evvel 17,05 ikindi musikisi . 18,45 bir aylık spor faallyeti 19,10 kadınlann zamanı . 19,35 ev mus'kisi . 20,45 haberler . 21,40 genç milletlerin zamanı . 22,05 konser 23,05 haberler . 23.35 ten 1,05 e kadar Frankfurttan naklen dans havalan. BÜDAPEŞTE Î 17 05 talebenin zamanı . 18,05 Macar şarkılan 19 05 italyenca ders . 19,35 or. kestra konseri 20,30 musahabe . 21,05 konservatuar salonundan naklen konser • y 22,05 ecnebl memleketlerine ait neşriyat. VİYANA: 23,45 askerî bando. 17,25 ikindi konseri 18.30 piyano kon. > BÜKREŞ: serı . 19 muhtelif musahabe ve kcnfe 18,05 ikindi k&nseri 20,05 radyoda ün<ranslar 20,35 Avusturyada on senel'k veısite 20,25 granıofon . 20,50 konferansradyo: Konser ve taganni . 22,05 iki p:r21,05 keman konseri . 21.35 konferans . delik tagannill piyes . 24.25 Viyana şar 21 50 taganni konseri . 22,20 küçük radyo kıları . 1,05 cazbant tarafından dans ha. orkestrası. vaları. . PRAG: 18 05 konser: Haydnın eserleri . 19.05 ziraî neşriyat . 1915 amel'ye a't neşriyat. 19.25 almanca neşriyat . 20,05 haberler2015 yaz bittH Tagannili bir parça . 21,05 Viyana dan nakil . 23 05 son haberler ve spor . 23,20 gramofon . 23,35 rusça haberler. VARŞOVA: 17.35 hafif musiki . 17.50 hastaların za. manı . 18.20 oda musikisi . 18,55 mec . mualara dair 19,05 z'.raî neşriyat 19.20 taganni konseri . 19,50 tabilyat musahabesi . 20,05 hafif musiki . 20,25 konferans. 20,35 haf f musiki 20,55 spor . 21 20 senfonik konser . 23,35 şiirler . 23,45 kon. ser . 24,10 dans havaları. Kamarotlar bunları kucakladıklan gibi kamaralarına götürüp, elbue • lerile yatırıyorlardı. Lâkin, ne de eğlenceli btr »eya • kat olcnuştu, ya! Avdette, eçe dosta, neler... neler anlatılacaktı! Bu aaatte deniz biraz azmıç gibi görunüyor, gemi yalpalıyordu. Ne olur? tçen insanlar için, »allananın gemi mi, kendileri mi olduğu pek o kadar farkedilmez. Güvertede iki ahpab karjılaşıyorlar. Biri, burnunu çekerek, diğerine sonıyor: Yanık kokuycr, değil mi?. Deli misin, biradec? Ne mü ölelidenberidir, BERLİN: 17 05 ikindi konseri . 19,05 h?berler 19,10 spor ve gençlerin zamanı . 19,35 konser 20,45 gunün haberleri 2115 musiki . 21 55 esrarlı vakalar . 23.05 haberler 23,25 Aîrika geceler BÜDAPEŞTE: 17,05 talebenin zamanı . 18,05 konferans. 18,40 taganni konseri 19,15 almanca neşriyat . 19 50 Br.tanya otelinden naklen ' cazbant 20,25 Tokyoda bir gezinti . 20.55 plyano konseri . 21,45 konferans . 22.35 haberler 22.55 Çingene orkestrası 24,05 gramofon. BÜKRES: 18 05 ikindi kcnseri . 19,20 radyo orkes. trası . 20,05 radycda üniversite . 20,20 gramofon . 20,50 konferans 21,05 oda musık!sl 21 35 konferans . 21,50 taganni. 22 20 harp musiki aletile konser . 22 50 haberler . 2 3 20 b'r lokantadan naklen »nusıki. PRAGÎ 17 dans havalan 17,50 çocuklar ve genç ler için tiyatro . 18 35 gramofon 18,45 kitaplar ve müellifler . 19 İktısadi kon îerans . 19,15 ameleye ait neşriyat 19,25 almanca neşriyıt . 20,15 gramofon 20,40 muhafız kıtaatı bandosu . 21,20 gençlik ve tiyatro . 22,15 orkestra konseri . 23,05 son haberler. C Cumartesi: 6 T. Ewe* , VÎYANA: 17,15 çocuklar için tiyatro . 18,15 çay musikisi 19,15 musahabe . 20 05 halk şar. kılarını öğrenellm . 20.20 Avnsturya halk musikisi . 21.20 klâsik halk musikisi . 23.15 Avusturya dansları . 23 35 akşam haberleri, hava raporu . 23,55 konserin devamı 24.50 dans musik si. taciadan sonra sahîl* getiriten ^Morocattlei) de »on ahşap aksam yanarken yiizden kimse ile görüşüp te emir alamadığını bildiriyor. Gemi, ner tarafından birden tu • tuşmuş gîbîdir. Başı, ktçı alevler içindedir. Salonlarda, bu saate kadar eğlenmekte olan yolcular, di • vane gibi sağa sola saldınyorlar; ağlaşıyor. haykmyorlar; kadınlar gören kimdir? Söndürmek içm ae yapıldı ?. Yolcular zevk ve safalanna dalmışlardı. Hemen cümlesi, kama » rasında ölü olarak yatmakta olan kaptanı ur.utmuşlardı. Diğer taraftan, Kübada mıs, Cenubi iken karsilastıklan farkında olmaAmerikah bir anar • kindar nazarlann VARŞOVA: 17,05 hafif musiki . 17,50 gençlerin za . nunı . 18,05 Koro konseri 18,30 kadın. ların zamanı 18,40 taganni konseri . 19.20 oda musikisi . 19,50 İktısadi kon ferans . 20,05 mandolin kcnseri 20,55 spor . 21,50 haberler . 22,05 konser: Şopenin eserleri . 22,40 taganni konseri . 23,05 konser 23 20 dans havalan. BERLİN: 17,05 muhtelif parçalar . 19,05 haberler. 19.25 Orgla küçük bir parça . 19,40 son . bahar maceraları . 19 55 mizah 20,45 haberler . 21,15 muhtelif parçalar . 22,15 taganni ve lâtife . 23,05 haberler 23,25 ten 2 ye kadar Hamburgdan naklen dans havalan. Kamaralarında uykuda olanlardan, faciayı hissedip te dışarıya fırlıyanlar, birdenbire kaışılarına çıkan ateç hattını yarıp ileriye geçemiyorlar. Gerek gemi zabitleri, v« gerek mürettebat akiliarını ma derecesine kaybetmifler. Telsiz memuru, dumandan boğul • geldiği ve alevler, saçlarım, Virpikleeini, yüzünü, el • lerlni yalıyarak kavurduğu halde, yîrmi dakikadan fazla talimat bekliyor. Nihayet, sabahın saat üç buçuğuna doğru, S. O. S. isaretini ve riyor. Geçmis ola! Çılgm gemide ya man bir panik baslamıs. Hata üzerine hata isleniyor. Meselâ, gemiye tam yol veriliyor ve bu suretle, geminifı sürati, şiddetle esen poyraz rüzgânna inzimam ederek, yaeıgı • nı görükledikçe körüklüyor.. Hakikat, hiçbir zaman anlaşıltnıyacaktır. Zabitan, mürettebat sarhoş muydular? çok Hayır. Her halde bazılan hepsi değildi. tçlerindea sistin, ambara, saatli bir bomba 7er leştirip te gemiyi açık denizde tutuşturabileceğini hatıra getirme • mişlerdi. Ne bfr kazaya, ne bir yangma ihtimal, ne de can kurtaran gömlek • lerine, tahlisiye manevralarma e hemmiyet veren vardı. Yolculardan hiçbhi, kaza vukuunda, bineeeği sandahn numarasinı bilmiyordu. Ya* rım saat evvel, bu numarayi biri • sinden soran olsaydı, yağlı bir sarhoş kahkahasile mukabele görürdü. Şimdi artık, Morocastle yanıyor. Ve deminden, çılgıncasma eğlenceye dalcnıs olanlar, şu anda birer saf kın gölge halinde, kurtaracaklarını canlarını nasıl bilemiyerek, öte nasebet?. Kaptan hepinizkı içinde acayip acayip korkular uyanıyor. Hele birer tane daha ahştıralım, gel! Ç BÜDAPEŞTE: Kol kola, uzaklaşıyorlar. Caz • 18,05 kcnferans 18.35 plyanoda Macar VfYANA: baot çalıyor. tçmiyenlerle tızanlar şarkılan . 19,45 saîon orkestrasi . 21.15 17,25 ikindi konseri . 1815 taganni ve kamaralarında horul horul uyuyorkoro konseri 18.45 keman konseri . 19,15 konferans . 21,35 konser . 22,05 haberler. KOLONYA: lar. Kapılan sımsikı, îceriden ka •.7,05 ikindi konseri 18,05 hikâyeyi na. kısa iki musîhabe 20,35 şarkılar . 23.351 22.35 opera orkestrasınm konseri 24,55 palı. Sade, ummana bakan lombozhaberler ve hava raporu . 23 55 senfonik | Lakatos Çingene orkestrasınm konseri. 4il anlatmalı? . 18,20 gramofon . 18,40 ları açık duruyor. BÜKREŞ: masallar 19,05 jimnastik . 19,25 fransızca konser 24.30 dan 2 ye kadar gramofonla ı gece konseri. j 18 05 dans havalan . 20,05 radyoda ülâtifeîer . 19.45 haberler 19,55 spor Maamafih, ambarlarda, sintinede BERLİN: I niversite . 20,25 gramofon . 20,50 kon . 23,35 tagsnni konseri . 21,15 yabancı ge. yanan birşey her halde var. Bir saat 17,05 ikindi konseri . 18,35 gramofonla | ferans 21.05 bir perdelik opera . 22,05 lin Koylü oyunu . 22 05 akşam konserievvel, mürettebat bir yangm baş • eğlenceli parçalar . 19,05 haberler 19,10 radyo postosı . 22.25 vals gecesi . 23.20 23 05 haberler 23,35 gece mus'iısi. Iangıcı söndürmüşler. Şimdi bir dagençlik için . 20,05 konser: R. Ştraussun son haberler . 23.50 bir lokantadan naklen PRAGs ha çıktnış. Uzaktan geçmekte olan eserleri . 20 45 akşam haberleri . 21,20 kafekonser havalan 18 çocuklarm zamanı . 18,15 ziraî mu. bir gemi, Morocastlede kızıl bir adans havalan ve eğlenceli musiki 23,05 FRANKFURT: sahabe . 18 40 gramofon . 18,50 taganni haberler . 23,25 dans havalan. lev goriiyor ve imdat teklif ediyor. 17,05 ikirldi konseri . 19,05 hudutlann konseri 19 25 almanca neşriyat . 20,20 BÜDAPEŞTE: Halbuki, içeride kimkirae? Hiç kimsesleri . 19,50 ağızdan üfleme aletler crrusça 21 konferans . 21.15 radyo fan 17,05 kcnferans 18,05 ziraî neşriyat . kestrasının konseri . 20,55 günün akisleri. se, gittikçe artan tehlikenin farktntezisi: Deniz . 21 40 Presburgdan nakil 18 35 Eduardo Biyankonun tango orkes21,05 haberler . 21,10 Sar havzasına dair 23,05 son haberler . 23.20 gramofon 23,55 da bile değil. Rojers isminde bir teltrası . 19.35 ingiiizce ders . 20,05 taganni musahabe . 21,20 eğlence gecesi 23,05 almanca neşriyat, Çeklerde şiir san'ati. siz memucu, herkejten önce ayılı konseri: Şarkılar ve opera parçalan 20,45 son haberler . 23.35 eğlence gecesinin ma. TULUZ: yor, yatağmdan fırlıyor, telsiz da komedi: Boşanaüm! . 22,55 orkestra kon. badi. 1 05 ten 3,05 e kadar gece musikisi. 20.05 filim musikisi . 20 20 akşam mu. iresine koşuyor. Orada boğucu bir seri 24,05 Çingene orkestrası PRAG: sikisi 20,50 opera parçalan . 21,20 keman dumanla, biraz sonra da alevlerle PRAG: konseri . 21,35 operet şarkılan 22,05 17 askerî bando . 17,45 gençlerin za 18,50 zirai neşriyat . 19 almanca neşri. karşılaşıyor. Buna rağmen, maki Gunonun Mirey isminde eseri . 23 35 o. manı . 18,10 analar, babalar birliğine ait yat . 20,05 haberler . 20 20 rasça ders nenin başına geçiyor ve iki muavi peret parçaları . 24.05 konser . 24,35 saneşriyat . 18,30 konferans . 18,50 ziral 20,35 Prag radyo orkestrasınm konseri nini birden, S. O. S. imdat işaretiai lon orkestrası 1,05 şarkılar . 1,20 sen. neşriyat . 19 ameleye ait neşriyat 19.10 21,15 Çekoslcvakya hayvanatına dair kon. fonik konser. almanca neçriyat . 20,05 haberler . 20,15 vermek emrini almağa, kaptanların ferans . 21,35 çanlar: Üç perdellk piyes Bründen nakil . 21 konferans . 21,15 caz yanına gönderiyor. Cevap gecikiyor. 23,05 son haberler . 23,20 halkla musa . orkestrası 21,50 Presburgdan nakil . 23,05 Muavinlerden biri hiç avdet etmi habe. son haberler . 23.20 gramofon . 23.35 ten yor. Diğeri ise, kaptan köprüsünde VFYANA; TULUZ: 24,35 e kadar afızdan üfleme aletler or. 17,15 gramofonla ikindi konseri . 18.35 telâf ve heyecan olduğunu ve bu 20,05 askerî bando . 20.20 flim musi kestra sının konseri. şimdikl Avusturya bestekârlarının eser kisi . 20 35 haberler . 20,50 Viyana orkes. TULUZ: lerinden şarkılar 19,05 iki kısa musa . trası . 21,20 senfonik konser 21,35 9ar . 20,05 operet şarkılan . 20,20 Viyana or. habe . 20.05 şimdiki Avusturya kilise mu. kılar 22 05 Lakme operasmdan parça kestrası 20,35 haberler . 20,55 konferans. sikisi . 21 35 taganni kcnseri . 23,35 aklar . 23 20 haberler . 23 35 operet par şam haberleri, hava raporu . 23,55 askerî çalan . 24,05 Filarmonik orkestrası . 24,20 21 20 şarkılar . 21,35 senfonik orkestra operetinden bando 1.05 musiki. şarkılar . 24,35 Org konseri 24,55 taganni 22,05 «Kornevilin çanlam parçalar . 23,20 haberler . 23,35 filim mu. üe tango . 1,05 opera parçaları . 1,20 BERLÎN: skisi 24,05 konser . 24.20 muhtelif soViyana orkestrası. 17,05 eğlenceli musiki . 19 05 haberler lolar . 24,35 şarkılar 24,55 dans mu . VARŞOVA: 19,55 konser: Şumanm eserleri 20 30 sikisi . 1,05 haberler . 1,10 cperet şarkılan18 05 piyes . 19,05 ev kadını neler bll. av hikâyeleri . 21,15 konser: Mozartın e1.20 Ştraussun muhtelif operetlerinden meli? 19 20 on yedlnci ve 18 inci asir serleri . 22,15 muhtelif 23,05 haberler . parçalar. 23.25 ten 1 e kadar gramofonla romantik larda klâsik Ingiliz mus'kisi . 19.50 ki . VARŞOVA: taplara dair musahabe . 20 05 şarkılır . Alman operalan. 17,35 gençlığin zamanı 18,55 ev ve a. 20 25 konferans 20,35 gramofon 21 05 BÜDAPEŞTE: ile 19.20 viyolonsel konseri . 20,05 er . hafif musiki . 21.50 haberler . 22,05 ak . 17,05 kadınlann zamanı . 18 55 keman kek koro heyetinin konseri . 20,25 coğ. şam konseri . 22.50 konferans 23,05 konsert 19 35 konferans . 20,05 salon rafya musahabesi . 20,35 gramofonla kekonser . 23,20 gramofon . 24,10 dans ha. orkestrası . 20,55 konferans . 21,35 Viyaman konseri . 20,55 spor . 21,05 hafif muvaları. ' nadan nakil. 23,10 akşam haberleri . 23.35 siki konsert . 21,50 haberler . 22,05 p'yaOstand kazinosundan naikil, Eduardo no konseri . 22,50 edebl neşriyat 23,05 Biyankonun tango orkestrası konser . 23.20 dans havalan . 24,10 İngiliz BÜKRES: dans havalan • 24,35 piyes . 1,05 dan* VJVANA: 18,05 eğlenceli musiki . 20,05 raayoaa ühavaları. 17,15 ikindi konseri 18,25 şimdiki A r Perşembe: 4 T. Evvel j ye beriye koşuşuyorlar. Bunlardan çoğu, ya kızgın alevlerin, yahut ki mehtabın altmda o kadar cazip gö> rünen Bahrimuhitin katil dalgalan arastnda ebediyete kavusacaklar • dır. S. O. S. isaretini alıp ta, imda • da ilk yetişen Kleveland vapuru, seyyar bir cehennetn halini alan g» rainin yanına sokulamıyor ki iş gör» SÜR. cesur, çok mert, çok fedakâr davranmışlardır. Ancak, denize indirilen tahlisiye sandallanna binebilen doksan iki kisiden seksen se • kizi, gemieıin tayfalarındandır. A • levlerden kurtulmak îçin denize a tılan biçarelerin, içinde feryat edip kıpkızıl sulann çırpınmalanna Salı: 2 T. Evvel ) Bedbaht Morocastlein üzerine, sanki bütün musıbetler birden ü süsmüs: Ateş musıbeti, fırtma mu sıbeti, panik musıbeti, idaresizlik tnusıbeti, sarhoşluk musıbeti ve öIüm musıbeti. Ve bütün bu musıbet» ler arasmda, bir saat evvel, mes'ut ve endişesiz olan bir insanhk kütlesi hayatının son demlerini ya&ıyor. Bu facia hangi katil elin eseridir? Kaptanı öldüren ve arkasmdan gemiyi ateşliyen bir anarşist midir? Mürettebattan biri mi? Yoksa sade* ce kaza mı?. Bıınu belki tahkikat, günün birinde meydana çıkaracak, iz?h edecektir. İzahı mümkiin olamıyacak tek b!f cihet varsa, o da supları oluşudur. Dünyada, vazife hissi de mi körlenmeğe basladı ?.> kurtulanlardan dc/rtte üçünün geminin kendi men ald:rmadan uzaklaşıyorlar. Yangın nasıl çıktı ? On,u, «o önce Cumar 5 T, Evvel «Morocaslle» ve gemiyi görmeğe koşan halk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog