Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Eyiul 1934 S ,5*" İngilterede bir tren faciası Balkan şampiyonası Reş Balkan takımının iştirak edeceği güreş müsabakalarına perşembe akşamı merasimle başlanıyor Bir sürat katarı başka bir trenle çarpışh Haftanın yeni filimlerı Sinemalarda operet^ komedi, facia, macera ve hh fîlmî tarzında muhtelif cesîtte kordelâlar var Uçünta Balkan famptyoncuına girecek olan Yunan Mâli takımı Uçuncü Balkan güreş şampiyonası 3nümüzdeki perşembe akşamı saat 9 da başlıyacaktır. Bu hususta epey zaman danberi yapılmakta olan hazırlıklar îkmal ediimiştir. Müsabakalan Vali Mu hittin Bey açacak ve güreşler üç gecede ikmal edflecektir. Bu müsabakalara istirak edecek olan Balkan takımlanndan Yunan takimı Romanya vapurfle pazaretsi günö şeh rimize gelecektir. Rumen, Yugoslavya, Bulgar takimlan da çanamba sabahı trenle geleceklerdir. Çarşamba akşa mı Balkan güreş kongresi toplanacak, müteakıp senelerde bu şampiyonanm hangi memlekette yapılacağı kararlaş • ün'acalktır. Bu sene triitun Balkan mflletleri tam takımlarile müıabakalara Utirak ede eeği için güresçilerimiz çok ciddî bir imtihan geçirecekkrdir. Bilhassa Yugoslav ve Rumen takımlan çok hazırlıklı olarak gelecekleri gibi Bulgar ve Yunan takımlan da bu şampiyona için çok çakşnoiflardır. Güres taknntmuaıı kadrosu he • nüiz 3 i n edflmemiştir. Gfireşçîlerimiz son bîr idman daha yaphktan sonra takrra kat'î surette tesbit edüecekbr. Hariciye Vekilimiz bu (Birinci açıhifeden mabat) cak bu ziyaretler sayesinde Balkanlar • daki fena hava temizlenecektir. Avrupâda herkes 6atkan!ar hakkmda vuku ftniacak bîr anlafmagi candân arzn e • diyor. ••,..... .t..w>* ' Ve bugün AVrupraa »»H~ :.. . kmdan daha emm, daha safflam bir itilâf meveut değildir. Kral Aleksandrın Sofyada bulunmakla Balkan misakı • ntn genislemesint» yardım edeceğine eminim. Çiinkl' bugün Yugoslavya, Balkan misakınm temellerinden birisidir ve biz Kral Aleksandnn Sofyada bu mevzu etrafında konuşacağmdan eminiz. Türkiyenm bu ziyaret hakkındaki noktaî nazanna gelince; biz, bu ziyaretten ancak sevinc duyuyonız. Cünkü bu, kafî Balkan itîlâfma gitmek için atıl • mış çok mühim bir adım olacaktır. Biz Cenevrede, diğe Balkan devletlerile bu ziyarete karşı memnuniyet hissettiğimizi resmî bir tebliğ ile de bıidirdik. Bulgaristandaki yeni idfVe, Bulga • ristanm dahilî vaziyetini sağlamlaşhr du Bu vaziyet Balkan misakını imca e • den devletleri ancak sevindirecektir. Bu vaziyet karşısmda Bulgaristan Balkan misakını ünza etmemiş dahi olsa biz Bulgaristanı artık kendi aramızda addedi • yoruz. Makedonya komitasınm seddolun • ması Avrupada çok takdir olunmuştur. Ivan Mihailofun Türkiyeye iltica etmesi Bulgaristanla Türkiye arasmdaki dost için buna razı olmak niyetinde değildir. Fa<Sümer> de kat bir tesadüf neticesi kraliçenin kendisine <Âşıklar oteli» renişanlı olarak peyledijisör Carl Lamacın ği Prenses Katerina Ue bir eseridü*. Anny Ontevişiyor. tzdivaç edi • dra tarafından temsi! yorlar. Bir müddet sonedilmiştir. Anny bu ra Imparatoriçe Elizafilimde Hanne Boll bet ölüyor, Piyer yeismini taşıyan varyerine geçiyor. Lâkin büv te artisti saf bir genç lerce zalimane ve dekızdrr. Gazetede halice haroketi neticesi larmin öldüğünü ve hprkes Piyerin aklın • kendisine Neusand da bir noksanlık oldodaki Atlantlk otelini ğuna inanıyor. Ovn bıraktığmı okur. Neu Sofya 2 9 (Hususî mubabirimiz • tahttan indirerek Ka« sandda iki tane At den) Belgradm Yugoslavya ta terinayı tmp*ra*»riç« lantik oteli vardır. knnile Sofyamn A. S. 23 takımı arayapıyorlar. Piyer 5löBiri fevkalide muh İukarıda solda: Willi Förgt ve Magda Schneider iSana 8nda bugün Sofyada yapılan maçı yor. Katecina da bü teşem, öteki son detaptyorum* da. Sağda: tÂnktar oteli* nden, asağıda: kümdarlık va*ife»m« Yugoslavya takamı 1 2 kazanmıstır. rece fakirane,. MattÇılgın hayat* tan bir sahne dört elle sarılıyor. mazel Hanne evvelâ büyük retlecdekinin aynıdır. Fakat şirin BUyük Katerina rolünü Almanya» otelin kendisine aît ölduğunu yıldız Magda Schneiderle Willi Först iddia eder, birçok tuhafhklardan bu sade mevzua orijinal bir güzellik n a en maruf facia artUtlerinde» luğu bozamaz. Rusya ile müttefTfc olduElizabeth Bergner ve Piyeri Dougsonra mirasın fakirane otel olduğu vermi'letrdir. Dekorlarda birçok yeğumoz haide Troçki de vaktfle bize ilmeydana çıkar. Orada muhtelif ka nilikler görülüyor. Mükâleroeler hoş lasm oğlu temsil edîyorlar. Gene tica etmişti. TSrkiye birçok siyasî mül Katerinanm hayatından bâhis Marrışak vaziyetlerden, gülünç mace ve nüktelidİK. Filmin diğer mümes • ' tecüere melce olnıuşluı. ŞOTMJ &te tnrtf* lehe Dietrichin çevkrdiğt «Kızıl tmralardan sonra zengm Klaus Pe • silleri arasmda Thes Lingen, Fritz olarak tb'yluyebnirim ki Türkiye b i • termannla evlenir. '" T Odemar gibi iki maruf komik ve An parStöriçe» kordelâsi Amerikada yakâmeti hiçbfr taman tvan Mihailorun ton Pountner vardVrlCorcleTa almanca pılnrken ba filim de tngiherede vÜAnny her filmiınle olduğu gTbi eude getirilmiş, bir anlaşma neticesi Türkiyede Bulgaristan aleyhine cahs sözlüdür. «Senî tanımıyorum, fakat «Aştklar oteli» nde de bön bir kız mevzulan aşaği yukan bkbirini anseviyorum!», «Çiçekler söylesin!>, masttia ...tSo«uJ. •*rnive<*elctir Busiin rolünü muvaffakiyetle oynıyârak dıran iki esere ayn ayn isimler kon«Arayan btılur!» şarkıları hoştur. •eyircilerin eğlenmesini ve gülme • artık Türkiye ile Bulgaristan arasmda mujtur. Seylân adanntn haritan sini temin etmektedir. Klaus Peter' hallolunmadık m«ele kalmamıshr. OBir gönül boyle avlandı!f Kolombo 29 (A.A.) Müthif mannj ekseri filimlerindeki partö Çılgın hayat nun için Bulgar Hariciye Naznüe ile *Türk* te bir kuraklık Seylan adasım müte • neri Matthias Wiemann temsil edi*tpeh% te ride gSrüşmek uzere bir gün tayin et • essir etmiş, Hindistan cevizi, pirinç yor. Bu iki Alman yıldızım Erika Ann güzel bir kadındır. Evlendimiş değiliz. Fakat görüsürsek bundan i«Çıgltn bayat» ın mevzuu îcat ve çay mahsulüne cîddî zararlar Glâssner, Peter Voss, Fritz Odemav ğine nadimdir. Müzik hölde geçir • ki memieket ancak dostluk kazanacakettikleri yeni bir motörbot makine vermiştir. gibi diğer büyük artistler çerçeve diği eski serbest hayatına hasret çektır. Meselâ M. Batalofun Ankara ziya • liyorlar. Filim almanca sözlüdür. Suyun yokluğu bilhassa adanuı tiğini her zaman tekrar edip dvtr sinin tecrübelerind« bir türlü mu • retini büyük bir memnuniyetle karşılı • vaffak olamıyan, bununla beraber tçinde: «Bugün pazar, sevişmeğe şlmalinde susuzluktan ıstırap çeken maktadır. Kocasından ayrılma te yaeagız. gene binbir kapıya başy««T>»kian müsaade var!>, <biraz musiki, biraz şebbüsünün muvaffakiyetle netice maymunlarm vahşet halinde ahaliye gürültü!> gibi güzel şarkılar vardır. lendiğine kail olarak zengin ve fageri kalmıyan bahriyeli iki arkadahücum etmelerine sebebiyet vermekCenevrede Cemiyeti Akvam konse te ve geyikleci, su bulmak ümidil« kat çok kıskanç diğer bir adamla iz şın yarı acı yarı komik sergüzeştl© • Sana tapıyorum yîne bizim intıhabrmız için Bulgaris • şehirlere koşturmaktadir. divaç ediyor. llk kocası bu hâdueyi ridir. İki arkadaş nihaye* beynel <Melek» te tanm bîze gösterdiği dostluşa ve yar milel bir müsabakada muvaffak okadmdan para çekmeğe bir vesile dıma çok minnettanm. Bizrnı konseye «Sana tapıyorum», «Boğaziçi şar sayıyoır, ikinci kocası esrarlı gördülurlar. tcatlart her taraftan takdirle mtihap edümemiz. Balkan devletleri i kı»ı> ve «kim ölduğunu bilmek istemi ğü bu vaziyeti aydınlatmak için bir kabul edilir. Bunlardan Sandi eski; ç n de bir rauvaffakiyettir. denberi sevmekte olduğu müflis Dün Beyoğlunda bir kaza olmuş yorum» filimlerinin rejisörü Bolvauy polis hafiyesine müracaat ediyor. Cemsonun kızı Şirleyle evlenir. Rusya ü« Bulsraristanm münasebet tur. Sakızağacı mahallesinin Berber tarafından vücude getirilmiştir. Mu Güzel Ann bu polis hafiyesine â?ık sikisi hoş bir kordelâdır. oluyor ve kolları arasına düşüyocr. Ierinin ancak Türkiye vasıtasfle tesis Filmin başmümessilleri: Madge Şahin sokagında 2 numarah evde oMevzuunu teşkil eden vak'a ;u şe tlk kocası bir kaza neticesi ölüyor, Evacıs, Conrad Nagel, William Heturan Seııkis Efendinin iki buçuk yaedüdiğine çok memnunum. BuTgaris • kild'e cereyan ediyoır: Genç ve meş ikinci kocası da ortadan kayboluyor. ines ve komik Clif Edwaedstır. şmdaki oğlu Mihail evin üçüncii katanm bu hususta bize gösterdijn itimabur bir bestekâr, güzel bir kızın res«Gizlenen istrcaplar» mümessilesi tmd'an sokağa düşmüş ve ağır suda medyunuz. Bu, aradaki dostluğu daminden ilham alarak muvaffakiyetli Kay Francis «Bir gönül böyle avlanrette yaralanmıştır. Küçük yarah ha kuvvetlendirecektir. eserler meydana getiriyor ve bir gün dı!» yı da itnce bir zarafet ve has Etfal hastanesine kaldırılmışhr. * Gustave Fröhlich oldukça teh ilham perisile tanışmak istiyor. O Gazi Hazretlerinm rfe zaman Tür • sasiyetle oynamıştır. likeli bir surette hastalanmış ve has* nun zengin bir adamın kızı olduğunu kiyeden harice çıkacağun bilmiyorum. Büyük Katerina taneye naklolunmuştur. Sayet çıkarlarsa iBc defa Moskovaya ve Londra 29 (A.A.) Sar hav • haber alıyor. Ne karakterde bk* mah*Saray> da luk olduğunu anlamak için hüviye* Camilla Horn ve tvan Petrovv^ Belgrada gideceklerdir.Bugüne kadar M. zası yardımcı polis kıt'aları efra tini değiştirerek yanlanaa uşak ola«Büyük Katecina» nın mevzuu ta Oskaı Straussun «Son vals> ismra Stalinin Ankaraya gelip gelmiyeceği dının, altnancayı iyice bilecılerden rak giriyor. Bir müddet gaı.ip ve tu rihten alınmıştır. Rusya • Imparato deki esericıi çevjreceklerdir. hakkmda resmî bir malumat meveut olnıak şartile, tngüizler arasından haf hâdiseler birbirini takip ediyor. riçesi Elizabet, yeğeni Piyeci kendi * Joan Crawford, Clark Gable ve değildir.» seçilmesine, hükumet muhalefet etNeticede kız da delikanlıyı seviyor istediği bir kızla evlendirmek isti R. Montgomery «Herşeyden uzak!» miyecektir. Memduh Talât ve evleniyorlar. Maceta ekseri opeyor. Piyer sefahet hayatına alıştığı filmine barlamışlardır. İngilterede bandcm kua bir tnüddet evvel caka balan diğer bir kazayı bütun dehfetile canlandıran bir resim Londra 29 (A.A.) Varvikşa • yırda Varvik iltisak noktasmda brr sürat nrenile adi bir yolcu treni çar* pışmışlardır. On bir kişi ölmüş, yir» mi bir kişi yaralanmıştır. ölenlerin üçü kadındır. Varvik <İngiltere» 29 (A.A.) Amele, hekim ve hastabakıcılacı yetiştiren otomobil ve otobüslerin fenerlerinin ışığmda, bütün gece hat boyunda, çarpışan trenlerin altında kalan yolcuların kurtarılmasına çalışılmıştir. Vak'aya şahit olan birisi, yolculatrdan birinin, hat kenarın daki parmaklığm üzerine, musademenin siddetile fırlayıp, adeta kazıklandıgını ve biraz sonra da öldliğiinti söylemiştir. Âfiklar oteti Sofyadaki maçı Yugoslavlar kazandı Seylânda kuraklık Maymunlar ve geyikler şehîrlere hiicum ediyor sabah geliyor Sokaga dUşüp yaralanan zavallı yavru Sinema haberleri Sar havzası ve Inniltere Birden bir elektrik fenerinin göz kamaştırıcı ziyası parladı. Fener Narmanın yüzüne tutuldu. Ayni za anlıyarak yanındaki adama yavaşça sordu: Bu adam kim? Muhafız efeadisinden daha merhametli bir adama benziyocdu. Cevap verdl: Nene lâzım? Senin adm Gi venda değil mi? Hayır, Norma Malling. Yazan: Edgar Vallas Adam içini çekerek söylendi: Tercüme eden: Ömer Fehmi Lânet olsun! Kim bilir gene nekadar zorluk çekeceğim. Ben sizi 58 Mis Givenda sandım. manda boğuk bir ses haykırdı: Eğer istediğiniz para ise ba Hayvanlar, gene yanlışlık yap bam size fazlasile ve. ir. tınız. tstediğim kız bu değill Benim paradan fazla muhtaç Odaya derio bir sessizlik çöktü. olduğum birşey var. Yaşamak istiSonra ayni ses gürledi: yor um, anlıyor musunuz? Haydi ar Yarın Givendayı kaçıraeak tık gitme vakti geldi. sınız, anlıyor musunuz? Beni 3 numaraya koyacaksınız. Normanın muhafızı sordu: 3 numara nerededir? Bu kızı ne yapacağım Adam cevap vermedi. Ayağa kalkVeeilen cevap Normayı titretti: tı ve kendisini takip etmesini Nor Onu 3 numaraya kapatınız! maya işaretle bildirdL Bahçeye çıkBir daha geri db'nmiyecektir. tılar. Kapınin önünd'e fenerleri ya nık duran küçük bir otomobil vardı. 48 Normanın muhafızı emretti: Binin, sol tarafa oturun. Kı Odada artık başka ses duyulmadi mildamak yok. tyice yerleşia. Çüsıkfl Norma esrarengiz adamın gittiğini epey uzun bir yolumuz var. OturacJt Cellâtlar Şirketi ğınız tarafta iki çelik ziacir ve kilit göreceksiniz. Sakın onlara do kunmayın. Anlıyorsunuzya, Jumanın otomobilindesiniz. Onu bazan bağlam^k icap ediyor. Bir gece otomo bille giderken bir cirmet buhranı geçirdi. Benim elimden direksiyonu kapmak istedi. Az kalsın bir felâ kete uğrıyacaktık. Araba olanca süratile yola koyulmuştu. Norma vaziyetin dehşetini düşünerek ürperiyordu. Biraz socıra yavaşlaır gibi oldular. Otomobil pek d"ar bir yola girdi. Ağaç dalları arabaya sürünüyordu. Bu suretle de bir hayli mesafe katettikten sonra muhafız: Geldik, dedi. tndiler. Parmaklıklı bir kapıdan geçerek küçük biır ormanı andıran bir bahçeye girdirler. Nihayet büyük bir binanın önünde durdulaı.. Mu • hafızı Normayı bu büyük binanıcı yanındaki küçük binaya soktu. Demir bir kalın demir parmaklıkla örtülü kii.Höcerenin yanında zemini taş döşeli u fak bir yer de tuvalet mahalli olarak ayrılmıştı. 3 numara işte burasıdır, Mis Norma. Hoşunuza gideceğini ümit ederim. Madam Valthamın evı 49 Demir parmaklıklı ev Madam Valtham, Marküs Flitin ölümünün kendisi için herşeyden evvel madd'î biır felâket olduğunu çabuk anladı. Hâdiseden birkaç gün sonra yazıhanesmin önüne oturdu ve maişetini nasıl temin edeceğini düşünmeğe başladı.Marküs ona biraz para ile beş on parça mücevher bırakmıştı. Bundan başka yılbaşı he diyesi olarak verdiği bir ev vaı.dı. Bunu şimdi hatırlıyordu. Bu ev Londra civarmd'a Ferlaınnda idi. Hemen yazıhanesinin gözlerini kariFtıra rak evin senedini buldu. Acaba bunu hemen satsa iyi oluır muydu? Yoksa kapıyı açtı Normayı bir tek pencereli hâdisenin unutulmasını bekleme küçük bir höcereye girdi. Bu höce e li miydi? Her halde Marküsün kendisine bir ev verdiği duyulacak o • de eşya namına bir sandalye, bir kU lursa bu hiç te iyi bir tesir bırük tap rafı, demir küçük bir karyola mazdı. Derhal satsa b ; le «atış mudan baska birşey yoktu. Pencere amelesinin şüyuunu menedecek tedbirler almalıydı. *** Madam Valtham, Ferlannda b!r evi olduğunu biliyor, fakat bu evde iki kişinin oturduğunu bilmiyordu. Bunlardan biri gece gündüz orada idi. Diğeri arasıra geliyordu. Ara sıra gelen kiracı Al Klarktı. O buraya gel mek için daima yağmurlu, fırtınah havaîan tercih ederdi. Çünkü böy!a havalarda yollar tenha olurdu O civrad*a yalnız bu evin telefonu vardı. Fakat hiç kimse bu telefonun nijçin kullanıldığını bilmezdi. *** Al Klark, kendi kullandığı otomobille Ncjrmanın geçiırildiği yollardan geçti. Parmaklıklı kapt önünde otomobilden indi. Bahçeyi koşarak geçti. Binanın merdivenlerini ayni hızla cıktı ve ccıüne gelen ilk odaya girdi. Bu odada bir masa başına o • turmuş, ellerini kavuşturarak gör miyen gözlerini sabit bir noktaya dikmi> bekliyen ihtiyarca bir adam vardı. Bonjur Sam. (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog