Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

30 EvluJ i Cumhariyak TELGRAF HABERiERİ Bizim Budin!... Bizîm dört asırlık Kırkçeşme suları Kâğıthaneden değil, Budapeşteden geliyor! UpjVfNALlNA Sivil tayyarecilik Yugoslav ve Bulgar Krallannın mülâkatı tki mernleket arasındaki ihtilâflı meselelerin rrıöhim bîr kısmı halledildi Sofya 29 (Hususî «nuhabirimiz • decı telefonla) Bulgar ve Yu • goslav hükümdarlan beraberle rinde Kraliçeler ve saray erkânı bulunduğu halde bu sabah erkenden Bulgar Kralınm hususî trenile Filibe yanında Kriçin istasyonuna gittiler. Hükümdarlar bütün gün • lerini bu istasyon civarında bulu nan Bulgar Kralraın malikânesinde avla geçirdiler ve bu akşam geç vakit Sofyaya avdet ettiler. Bulgar Başvekili, Hariciye Na cırı ve Yugoslavya Hariciye Nazın da bugiin Sofyada yoktular. Onlar da Sofyaya 120 kikometro mesafede bulunan Rima manashnna gittiler ve aiyasî müzakerelerini orada ta mamladılar. Şimdiye kadar henüz bu siyasî müzakereler hakkında resmî tebliğ neşredu'memsşse de emin mnabiden aldığım malumata na • zaran bu müzakerelerde Bulgaria • tanla Yugoslavya arasında ihtilâflı bulunan hudut emlâki meselesi, Bulgarîstandan Makedonyaya ve Makedonyadan Bulgaristana >er • best gidip gelebilemk için pasaport muamelelerinin hafiflemesi, Kös • tendilin cenubunda Bulgar ve Yugoslav demiryollannın birleştiril mesi gibi meseleler hal ve ikî memleket arasında daha samimî bir dostluk havasi tesis edilmiştir. Makedonya Bulgarlanna ekal liyet hukuku meselesîne temas bile edilmemiştir. Kral Aleksandr yann sabah saat 11 de Sofyadan Belgrada hareket edecektir. Memdah Talât MIHINA Sersemliğe dair eylik özürler içerismde, ençok harcanan biri varsa, o da sersemliktir. Burun buruna, hapahap karşılaşhğınu aşma, verdiğiniz aeüum mukabelesiz bırakır, ekşirsiniz. Evel zamanda olsaydı, etraftan, müstehziyane bakıp ta güIümsiyenleri, sadece terli alnıntza ma sallat olan bir sineği kovduğunuza inandırabiHrdiniz. Şinadi öyle mi ya? Şapka, elinizle havada çark çevirdikten sonra tekrar başımza giyilmiştir. Selâm, tevfl götürmez bir hakikat, bir vâkıa ol • muştur. Çaresiz, adamcağıza sokalur, kolunu dürter, kınlan izzeanefsinizm verdiği hafif infialle sorarsuuz: Yahu! Selâm da mı almıyorsun, artık?. Affedersin, birader! Son günler • de sersemledim! Bu sefer başka bir tanıdığınıza köprü üstünde raslarsımz. Canı fena halde sıkkuıdır. Dostça bir endişe 3e soku • lursunuz: Hayrola Sorma, birader! Vapuru ikide biliyordunv Meğer tarife değişmiş, dortten evvel vapur yok.. Sersemlik işteL Mrhallebici dükkânmda, sütlâca iş • tahla kaşık atan temi^ak kıyafetli efendi yerinden kalkar. Kapıdan çtk • maga hanrlamr. Arkasmdan usta yetisir: Bey! Parayı vermedin! Kusura bakma.. Sersemlik! Vapurda, biri diğerine ı a acı dert yanar: Sabahleyin hava kapalı idi; evden şemsiye ile çıkbm. Şimdi donerken, bir de bakhm yok.. Yepyeni de sem • sıye ıdı. Nerede bıraktıgmı bilmîyor mtısun? Kafa mı kaldı birader?. öyle sersemledim ki! Akşam, yorgun argın evine dönen kocayı, kadm karşdar: Hani ya çocuğun çantası?. Ya • rm mektebe başlıyacak.. Büsbütün nnuttum, affedersin. Sersemliğime verl Lâkin, şaka değil, biliyor musunuz?. Gerçekten, bn son bir iki sene zarfmda bu sersemlik salgm halini aldı. GalataJa, Eı»mönüa<le, Bahçekapuında, yol özerine tesadüf eden küçük tuhafiyeci dükkânlan, sabahlan evden mendilsiz fnhyanlara perakende mendil satmakl* gündelik doğrultuyorlar. Zaman, yaşayış gÜçlükleri, herkesîn dimağ hücrelerini dolduran muhtelif düşünceler, mevcudiyetinin munakaşan hayli su götürmekle beraber gene de manen olsun mflessir olan buhran, insanlan makmeli bebeie dondürdü. Y8rüyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hatta konuşuyoruz ama akhmız başımuda degiL Sersemliğimizin derecesini anlamak için, tunel, tramvay, vapur, gîbi nakliye va sıtalannm içinde unutulan eşyanm lis • telerini gözden geçirmek kâfi. Neler yok, neler?! Şapka, boyun atkısı, eldiven, evrak çantası, anahtar.. Hatta, tek potin evet, tek potin! bfle var. Ve bu sersemlik böyle devam edecek ve devam ettikçe de artacak olursa, günün birinde kendim:zi de unutacağu. Ama, işte o gün de, tam saadete kavtışacagız. Zira, otem:zi berimizi nnutmaklığımız, kendhnîzi unutamadıgı • mızdan dolayı değil mi?. ERCÜMENT EKREM T Badapeştenin Budin yakan manzaralartndan: Imparator tarayı Tunanın sagına sıralanan üç yüksek J mazgallardan Tunayla Peştenin panoraUkten ortadaki, saraylar ve kaleler temalarma bakarken insan anlıyor ki ba pesi; bin yılkk Buda ile iki asırlık Bu • kale yalnız korunmak için değil güzellik dinin asil gövdesi... Budanm Macarile için de yapdmıştır; hem asker hem artist, Budinm Türkü, çok daha eskiden dohem sert hem şür; sağlamlıkla san'ati, guda beraberdiler. Küçük kardeş Ka pazile duyguyu birleştiren bir kale ki radenizin yukanlanndan dolanıp ine • çehresindeki tuvalet puıltısına rağmen rek o tepeye kflisesini kurdu, büyük içi dimdinç bir erkektir! kardeş ayni denizin alhndan bükülüp tşte, içinde krallann taç giyinip du uzayarak ayni tepeye minaresini dikti. varlannda bütün Orta Zaman hırisriyanDoğuda bir kan batıda birbirine düş lığının süsünü taşıyan kilise. Muhaçı ka man; bin yıllık çanuı ortasma iki asırzanan, Budini kan dökmeksizm alıp ta, lık ezan bagdaşıyor. tki Viyana kuşabu kilise camiye çevrOdiği zaman, yan tışımız var; Budayı birmciden önce Bukapının dış mermerindeki büyük ka • din yapmıştık, Budin ikinciden sonra bartma resmi gören Ebüssüut Efendi kaBuda oldu, şbndi seyrine çıkacağım tevuğunu sallayıp parmağnu uzatarak pe, bu, 3ti Viyana arasmın müslü «charamdır, kınlsnt» dedL tlk adunda, mantdır! gSverdne nrnaklı bir pençe uzanır gibi, Sagda kale, ortada taç giyme kili sesi, solda kral sarayı, ve şurada burada diger, maziden ak (ı gelen yapılarfle bin yıllık vak'alaruu yüklenen bu tepe sanki strbnda taşıdıgı asırlar daha iyi görünsün diye kabardı ve bin yıhn üstüne yığılışı da onu bir kat daha yük • sek gösteriyor. Taşıyan dağ dona kalmış bir tarih ve tasınan tarlh gözü dolduran bir dağ gibi! Karşıdan beyaz bedenleri ve beyaz kuielerile iyi esirgenmiş güleç yüzlfi bir şatoyu andıran kale bu geniş tepenin şimdi ancak bir parçasmı süslüyor. Es • kiden mermer bir ay kuşagı gibi bütün tepeyi çevirip mermer bir taht gibi bütün tepeye kuruldugu zaman kimbüir neymif. Evliya Çelebi «otuz beş sene • lik seyahathnde bSyle bir kal'ai bâlâ görmedim» der ve «hamdü sena ile secdeler ettigini» soyler. O ki on yedinci asırda gormedik yer bnakmadı, Budin kalesmi gorüş, Tannya şükür için onu yerlere kapandınyor, kubbe gittiyse m'hrap durmakta, biz ki parçayı goruyoruz, biitünü görenin yaphğuu yapacağun geldi! Nümune aslm tamı degfldir, fakat «Balıkçılar kulesi» denen şu kız gibi görünüş bile ana kalenin ne olduğunu göstermeğe yeter. Mermer roerdivenlerin çapraz krvraklıklannı dolanarak çıktıgımız bu kuleler kümesi, tcoarlak bürçler üstünde yükselen sivri ehranv lan ve bir dantel işlemesi gibi emekli mazgal deliklerüe, insanlar için bir yapı değil, saklambaçlı bîr hendesen:n do • nemeçli ahengi içinde, sanki periler, padışahuun kızlan için kurubnuş büyülü bir yerdir; bak, ehramlarm şey**11 ^ülâhlan alnndan binbir oyuk ecinni gözleri gibi bakıp duruyor! Kalenin diğer taraflarma gidiyoruz. İşte sütunlu koridor; uzun kubbenin sağlam basıkhgı altında, her biri ayrı üslupta işlennrş, kua boylu mermer direk dunsinm karşısma sıralanan kalın fetva gücel bir san'at eserini tehdit e • : d yor! Zebercet hığlu genç hükümdar, frenklerin kendisine verdiği «büyük» üka • bım haklı gösterircesine, bir, hiddetle kızarmış beyaz sarığa; bir de, kanatlı bir meleğin uzun mızrakla ejderhayı tepelemesini canlandnan mermer levhaya baktı, boynundan kişmiri şalını çı kanp resnrn üstüne orterek «müslim olanlar bu tasvire nazar etmiye» dedi. Tırnakh fetva, çeçlik mengenevle büeği sıkılmtş gibi, avını bırakmıştır!. Saray avlusundayız. Genis bahçenin özeni'mi» tarh!annı dolaşıyoruz. Padı şah, Macar tahhnı Muhaçta ölen kralm oğluna verecek. Çocuk henüz memededir. Vasfliği anası ele alacağı iç:n des sas Ferdmand, çocuk kraliçenin değil diye, fınldak'ar çevirtiyor. Tahkik için bir çavuş gönderdik. tzabellâ çavuşu bu bahçeye kadar merek karşıladı ve merasimle salona çıkardı. Yamız Macar tahtımn değil, o zamanki güzeüerin de kraliçesi olan genç anne, sütninenin elinden çocuğu a'arak mermer gibi göğsünü açm, çavuşun önünde emzir • meğe başladı; hakikat ay gibi meydanda, çocuk kral olmuştur! Şimdiki saray çok büyük; fakat her kubbesine bir alnn top asılı olduğu için bizim «Kızılelma sarayı» dediğimiz ve kırmızı somaki sütunlarla süslü divanhanesine seksen basamakh geniş merdivenlerden girilen eski saray da, ne haşmetli şeymiş ki «muhtesem Süleyman» bile tam yedi saat temasadan sonra «ah nolaydı, bu saray Sarayburnunda olaydı» dedi. Ele geçen hazine altan dolu. tmrendiği sarayı unuttu: «Ahdun olsun ki bu gaza malile kemerler kurarak tstanbula su getirtem.» Bizim dört astrlık knkçeme sulan Kâğıthaneden değil, Budapeşteden geliyor! Akdeniz, Providence vapurutSMAİL HABİP ayyareci Vecihi Beyin KaUniş koyuudaki hususî sivil tayj$redlik mektebi kapahldı. Bu mek> tep, sivil pilot yetiştirmeğe çaLşıyordo. Mektebin niçin kapatıldığını bfhniyo ruz. Elbette bir sebebi vardır. Mekie • bin kapatıldığını bildiren baber'sr, ayni zamanda Millî Müdsfaa Vfjtlleü ta: rafından Esk şehirde re«mi b'ı »ivfl tay< yarecilik mektebi açılacağmı .nSkleliyordu. Memleketimizde bir sivil tayyare • cilik roektebinin açJma z»manı çok tan gelmiştir. Tayyare harp silihı oiduğu kadar nakil vasıtasıdır. Hecn de geniş Türk topraklan için «biçilmiş kafn. tan» nev'inden bir nakil vasıtası. An • • kara ile tstanbul araırada bir müddettenberi bir hava hattı işlediği gibi bugünden itibaren de tstanbul • Dİyarbekir hattı da işlemeğe başlıyor. Hava nakliyatmın gittikçe artacağı ve yeni hatlar açılacağı süphesizdn. Bu haüarda işliyen ve işliyecek olfcn tayyurelerî sivil pilotlar kuUanecaktır. Bu sivil pi • lotlar yann, bir harp olursa, askort tayyarsrifiğtnMzin ıhtiyatmı teşkil edeceklerdir. , Bir ihtiyat zabiti mektebimiz var ki kara ordumuzun muhtelif suuflan için binlerce ihtiyat zab'ti yet'ştiriyor. Sîvfl tayyarecilik mektebi de hem sivil tayyarecil'ğ'mzin muhtaç olduğu püotlan, hem de ordumuzun ihtiyat püotlanm yetiştirecektir. •«»ınmııımnillllUllllflnilinilHllfllllimilllinilllllimın: Gümüs meselesi Sovyetler İspanyâ" Çin hükumeti Amerîkayr Münasebatın iadesi için protesto etti yapılan müzakereler bittf Vaşington 29 (A.A.) Çin hüfcumetî, gümüş hakkında takip ettiği siyasetten dolayı, Ame rika hükumetini protesto etmiştir. Şanghay 29 (A.A.) Çinin al tin para esasını kabul edeceğine dair Vaşingtondan isae edilen haberi MaJîye Nazın tekzip ediyor. Röyter Ajansı muhabirine beyanatta bulunan Sazır, Çinin, kambiyo kararsızliğın1dan ve gümüs para ihracatından zarar gördüğünü sadece Amerikaya haber verip nazari dikkati celbet • tiğini söylemiştir. Mumaileyh, icap ederse, hükumetin siddetli tedbirler alacağını ve fakat Çinin, gümüs fhracatma vazıyet edeceği sayia sının asılsız olduğunu ilâve etmiştir. Ankara 29 (Telefonla) Maliye Vekili Fuat Bey bu sabah sehrimize avdet etti ve Vekâteı karşılandu Cenevre 29 (A.A.) Salâhiyettar kaynaktan öğrenildiğine göre, İspanya ve Sovyet mümessilleri, iki memleket arasında nonnal münasebetlerin iadesi maksadile henüz asktda bulunan meseleler üzerinde uzlasmişlardır. Müstakbel bir harpte çok muhtaç olacağımız ihtiyat püotlan yetiştirecek kaynağı hemen açmak mecburiyetinde olduğumuzu söylemsğe lüzom b'le yoktur, samrız. Celâl Bey Ispartaya hareket etti tzmir 29 (A.A.) Şehrimizde bulunmakta olan tktısat Vekili Mahmut Celâl Bey bugün saat 16 da hususî trenle tspartaya hereket etmiştir. Alsancak şimendifer dura ğında Vali Kâzım Paşa ile müstahkem mevki kumandanı vekili mîralay Rasim Bey ve Belediye reisi Behçet Salih, C. H. F. idare heyeti reisi Avni Doğan Beylerle tzmirde bulunan meb'uslar, Ticaret ve Sanayi Odası reisi, Türkofis müdürü ve erkânı, cemiyetler reisleri, lktısat Vekâletine mensup devaîr rüesası, millî bankalar mudurleti, mstbuat erkânı tarafından uğurlanmıştır. Vali Kâzım Paşa, tspartaya kadar Vekil Beye refakat etmektedir. Mısır yolcuları nasıl gelecek? Dün Gümrük Başmüdürlüğünde bir ictima yapıldı Giimcü Muhafa Umum kuman • danı Seyfi Paşa, dün Gümrük Ba»müdürlüğüne gelerek, Muhafaza Başmüdürü Hasan Beyin nezdinde bir müddet meşgul olmuştur. Bun dan sonra, Gümrük Başmüdürü Sey fi Beyin de iştirakile bir içtima ya • pılmıştır. Bu içtimada Seyfi ve Hasan Beylec, Pire ve tsknederiye limanlarmda yaptıkları son tetkikat hakkında izahat vermişler ve ba hatta almması icap eden tedbirler üzerinde goVüşmüsIerdir. Gümı. ük Başmüdürü Seyfi ve Mu« hafaza Barmüdürü Hasan Bey Ier, Pire ve tskenderiye yolcu salonla • rmdaki muameleleri tetkik etmişler ve bilhassa İzmir yolcularının vaziyetile meşgul olmuşlardur. Mesele şuduc: Pire ve Iskenderiye seferinl yapan vapurlarımız dönüşte tzmire da uğrıyarak tstanbul yolcusu almakta, bu suretle memleket dahilinde se yahat eden yolcularla, hariçten gelenler tstanbula kadaır bir arada seyahat etmektedirler. Vapurlann tstanbula muvasala tında da bütün yolcuların eşyası mu« ayeneye tâbi tutulmaktadır. Halbuki, memleket dahilinde seyahat eden yolcuların muayene edilmemesi lâzımdır. Bazan vapurda bu» lunan bir iki tskenderiye ve Pire yolcusu için, yüzlerce İzmir yol cusunun esyası açılarak muayen* «• dilmektedir. tzmir yolcularına bir kolaylık gom termek ve eşyalarını muayene et • memek maksadile yapılan bu tet • kikler müsbet neticelar vermiştir. Ecnbi yolculara ait eşyanın ge mide muayenesi sırretile İzmir >ol cularınm serbestçe seyahatlerine un« kân bulunacağı anlaşılmaktadır. Bi| hususta diğer bazı tedbirler de dü • şünülmektedir. Muhafaza Umum kumand'anı Sey» fi Paşanın da bulunduğu dünkü iç, timada bu cihet te götrüşiilmüştür. Maliye Vekili Ankarada Dahiliye terfi listesi hazırlanıyor Ankara 29 (Telefonla) Dahiliye Vekâleti dahiliye memurlannm terfi listesi hazırlanmaktadır. Bu Iistede, terfi eden valiler, kaymakamlar, ve Ve kâlet rüesası olacaktır. Liste Cumhuri • yet bayrammda ilân edilecektir. Konya hayvan sergisi Konya 29 (A.A.) Bu seneki hayvan sergisi çok mükemmel olmuştur. Sergiye kısrak ve tay olarak 51 hayvan iştirak etmiştir. Birinci ve ikinci gelen hayvanlann mükâfatlan yann tevzi edilecektir. Ankara 29 (Telefonla) Evvelce Yugoslavya ile yapılan mukavele mu eibince oradaki Türklerin bıraktaklan emlâk için Yugoslavya 17 milyon di nar verecekti. Bu paranm muracaat et miş olan ashabı emlake tevzii yakm laştı. Muracaat sahiplerinin muracaat • lerini tetkik ve istihkaklanm tesbit etmek Szere burada Adüye, Maliye, Hariciye Vekâlet'eri mümessillerinden mörekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon yakında faaüyete geçecektir. Yugoslavyadan alınacak emlâk bedelleri AfyonAntalya hattının ilçüncü kısımı da münakasaya kondu Ankara 29 (Telefonla) Afyon Antalya hattı üzerinde 56 na kilometroya kadar olan üçttncu kumın inşan münakasaya konmuştur. Teşrinievvle lin on altısmda ihale edilecektir. Nüfus Müdiri Umumisinin seyahati Kars 29 (Hususî) Şark vilâyetlerinde iskân işlerini süratle bitirmek için sehrimize gelen nufus ve iskân u • mum müdürü Ali Galip Bey, mülha • kat ve merkezde tetkiklermi Sonal ederek Karstan aynlmış, memurin ve ka • labahk bir halk kütlesi tarafından u ğurlanmiftn*. Hali firarda olan bir Reisicıımhur Havana 29 (A.A.) Eeki Re • îsicumhur M. Granın siyasî suikast töhmetile tevkif olunmamak için buradan tayyare ile Miamiye kaçtığı zannediliyor. Divanyolu Biçki Yurdunda sergi Universitede yann dersler başlıyor (Birînci Mahifeden mabait) besme huktncu esasiyeye dair bir kon • ferans verecektir. Bundan sonra her yıl Oniversitenin aç>» dersini bir f&bültenin bir profesörü verecektir. Geçen sene ıslahat münasebetile Hukuk Fakültesinin açış dersi verümemişti, yalnız Tıp Fakültesinde yeni Uıdas edOen kürsöler münasebetile açış nutuklan soylenmişti. tlk yıl açıs dersmde bakukn esasiyenin seeilmesi, memleke • tünizin hukukî inkılâbının hukuku esasiyede ideal o'an Cumhuriyet şekhnde karar kıhnış olmasmdan Unhrersitennı saygı ve minnet borcunu ifade etmek içmdir. Ayni zamanda întihap günle • rinde olduğumuz için mevzuun bu iti barla da ehemmiyeti vardır. Ders 5ç saat devam edecektir. Hu kuk Fakültesinde derslerle birlikte ik • mal imtihanlanna da devam edilecektir. lmtihanlar on teşrinievvele kadar devam edecektir. Hava postalarımız Tayyare Cemiyeti Dk tayyare bugün Diyarbekire kalkıyor Türk hava yollarmm uzun postalao nm îlk seferi bugün yapılacakbr. Ye şüköyden bu sabah 8,30 da kaHcacak olan tayyare Diyarbekire kadar gide cekn'r. Tayyare Eskişehir, Ankara ve Kayseride istasyon yapacakhr. Şimdi lik hatnn Ankaraya kadar olan kısmı için müsteri almacak, Kayseri ve Di yarbekire yalnız eşya ve posta nakli yatı yapılacaktır. Bir müddet sonra Kayseri ve Diyarbekire de yolcu an nacaktır. Lâlelide meccanî bir dispanser açtı Şehrimiz Tayyare cemiyeti, halktan görmüş olduğu büyük teveccühe bir mukabele olmak üzere cemiyete ait Lâleli apartımanlarında bir dis • panser açmıştn*. Bu dispanserde hal ve vakti müsait olmıyan bütün vatandaşlar meccanen bakılacak ve çok fakir olanlarm da ilâçları alı • nacaktır. Dispanserde diş hastalık • larına da bakılacaktır. Usıiversite doçentlerinden Saf • fettin ve doktor Etem Vessaf Bey • leırden maada birçok hayırperver doktorlarımız dispanserin fahrî hekimliklerini deruhde etmişlerrfjr. Dispanser şimdilik haftada dört gün faaliyette bulunacaktır. Cemiyeti takdir ve tebcrik ederiz. Heybelide asfalt yol yapılıyor Heybeliada tur yolunun asfalt clarak yapılması içia yapılan keşifIer bitmiştir. Yol 35 bin liraya çı kacaktır. Yolun kış gelmeden bi • ttrilmesi için inşasına yakında başlanacaktır. Yeni mezunlar, kendi eserlerile açtıkldn sergi de... Dün Divanyolundaki Türk Ka idmlan Biçki Yurdunda bir sergi açılmıştır. Sergide erkek ve kadm pijamaları, tayyörler, şallar, balo tuvaletleri, japone dikişsiz elbise • Ier, kombinezonlar ve bir çok mevsim tuvaletleri tefhir edilmektedır. Bu eserler içinde bilhassa Fe# unde Fuat, Nezihe, Nimet, Saime, Hürmüz, Mükerrem, Ruhiye, Faika Hanımlarm eserleri çok takdir edilmiştir. Dün bu münasebetle yurtta bir çay verilerek yurdun 21 incî senesi tes'it olunmuştur. Sergi 15 gün umuma açık bulunacaktır. Diyarbehirde sevinç Ankara 29 (Telefonla) Bugün tstanbul Dİyarbekir hava hattım açmak üzere tstanbuldan hareket edecek olan tayyare saat 11 de buradan kal kacalc ve saat 4 buçukta Diyarbekire varacakfar. Hava hattının açılışı, Di • yarbekirde buyük bîr sevinç ve alâka ile karşılanmıstır. Cambaz yaralandı Dün Japort tebaasından camba* Donyo saat 13 buçukta Taksim b»hJ çesinde oyunları için tecrübe yap makta ikcn ber RA'ilsa sahnenin ortasındaki cam kanlmış ve cambazı ayağmdan ağırca yaralamışbr. Rusyada kar yagıyor Moskova 29 (A.A.) Geçen se nelerden daha erUen olarak, trkutsk şehrine ilk defa kar yağmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog