Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Casuslar Arasında 152 NakUi: A. DAVER ( Şehîr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Rümelikavağı ahalisi elektrik istiyor Rümelikavağı ahalisi namına şayani dikkat bir mektup aWık. Bu mektupta deniliyor ki: «Boğazm Rumeli sahiline elektrik Pazarbası mevkune kadar geldiği halde bu medeniyet vasıtasından köyümüz hâlâ mahrumdur. Köyümüze de elektrik verilmesi için Elektrik şirketine mü teaddit defalar müracaat ettik. Şbrket, Rumelikavağında masra • fını koruyacak kadar abone te min edemiyecegini ileri sürerek bu müracaatimizi red'detti. Hal • buki Pazarbası mevkiinden Rümelikavağı on beş dakikalık bir yerdir. Sonra köyümüzde halen 45 • 50 abone temin etmek raümkündür ve bu abone miktan gün geçtikçe de artacaktır. Köyümüzde elektrik olmamasından dolayı geceleri zifiri karanlık içinde geçiriyoruz. Bu hususta lutfen Nafıa Vekâletinin nazari dikkatini celbetmenizi ve köyümüze elek • trik verilmesi hususunun temin buyurulmasım rica ederiz.» imdi Tunanm cenubundakl Balkan hükumetlerinden yalmz Yunanistanda muh • telif fırkalar usulü caridir. Diğer hükumetlerde fırkalar ya büsbütüc ilga edilmiş yahut tek fırka kal Bir dertten ikmale kalan lise tamiştir. Yunanistanda siyasî fırka • lebeleri üç sene evvel Maarif Velarıa kendi aralarında mütemadi • kâletinin bir kararile Unîversiteye yen didişmekte olmalan memlekenamzet talebe olarak kabul edHebiliyortin dahilî siyasetinde istikrar bul lardı. Bu karar iki senedenberi tecmaaına mâni olduğu gibi halkın dit edildiğinden lise mezvilarının huzur ve rahatını da kaçırmaktabir dersten ikmale kalıp ta Üniver siteye devam etmeleri bir hak şekdır. Yunanistanda siyasî fırkalar linde görülüvordu. Halbuki mesele ötedenberi işe orduyu da kanştır geçen sene Maarîf Vekâletinin ehem dıklarından halk, zabitan zümre • miyetle nazari dikkatine çarparak ta lerinin yeni bir darbei hükumet yalebenin ikmale kaldığı derste iyice pacakları ihtimalile daima endişe pişmesini temin maksadile bu şekli irtçinde gibidir. kökünrlen yıkmış ve bu gibi talebelerin Universiteye almmıyacağını Arasıra zabitlerin tevkif edîlmebütün mekteplere tebliğ etmisti. öğ leri halkın heyecamnı arttmyor. rendiğimize göre bu sene daha sıkı Şimdiye kadar Yunanistanda fır • bir şerait altında yapılan bakalorya kaların fevkinde olarak yalnız bir imtihanları neticesinde borçok tale yüksek makam kalmıştı: Riyaseti beler bir dersten ikmale kalmıştır. cumhur. Bu mevkii evvelce Ami • Maarif Vekâleti prensip itibarile bu kararın hiçbir suretle bozulmaması ral Kocıdoryotis îşgal etmişti. Şimdi Reisicumhur Yunanistamn en esna karar vermis bulunduğundan bu ders senesind'e de ikmale kalmış taki ve en tecrübeli ve bitaraf dev lebenîn Üniversite fakültelerine ve Iet adamı M. Zaimistir ve riyaset yüksek mekteplere alınmaması için müddeti bitmek üzeredir. Bu matekrar alâkadarlara tebligatta bulu kam da fırkaların elinde alet olurs? nu'mustur. o zaman Yunanistanda muvazeney1 temin ve tanzim edecek bir kuvvet MAARIFTE ve makam kalmıyacaktır. Bugünkü cereyan ise neticenîn böyle olacağını gösteriyor. Halk fırkasının lideri ve şimdiki hüku • tlk, ortamekteplerle liselerde ted metin başı M. Çaldaris Riyaseticum risata yann sabah saat 9 dan iti • hur makamına dokunulmaması ve baren başlanacaktır. Bunun için şimdiki Reisicumhurun tesrinievvemekteplerde bugün hazırlıklar yalin sonunda yahut teşrinisaninin ippılmıştır. Bu sene yeniden ilkmektidalannda yapılacak intihapta tek teplere yazılanlann adedi mühim rar seçilmesi için şimdiye kadar pek bir yekun tutmaktadır. çok gayret gösterdiği halde muhalif fırkalarla bunlann lideri M. VeHaydarpaşa Iisesinde de tedri nizelosu bir türlü ikna edememiştir. sata yann başlanacaktır. Lisede bütün hazırlıklar yapılmıştır. Li • Umumî intihap usulile zabitanm tayini meselelerinde M. Çaldaris •enin mUdür muavinliğine Uluköy rakibine mühim müsaadelerde buortamektebi müdür muavini Hadi lunacağını anlatmışsa da M. VeniFikret Bey tayin ediltniştir. zelos şimdiki hükumetin elini ayağını büsbürün bağhyacak gayet a193435 ders senesine ait ilk tedğır şartlar ileri sürmüstür. risat kadrosu Maarif Vekâletince Bu suretle şimdiki meb'usan mec> tasdik edilerek Maarif müdürlüğüIisinde ekseriyet sahibî hükumet ne gönderilmiştir. Kadroda iki yüz fırkasile âyan meclislnd* •»!.«: •Ili muâllim arasında tebeddülât yet sahibi Venizelosun fırkası arayapılmıştır. Bu meyanda yeni açısmH» ıt » *»«»*nı kalmamış kuı a*lux illrmsUtclre ilAve mUal tır. Fazla olarak M. Venizelos Rilimler verilmiştir. Kadroda her muyaseticumhur için namzetliğini koy allime haftada yinni altı saat ders mağa karar vermiştir. Şimdiki Re verilmiştir. tstanbuldan mülhakata isicumhur fırkası tarafından itti gonderilen muallimlerin adedi yir fakla natnzetliği konmadığı tak mi beş kisidir. Kadroda bazı baş • dirde yeni intihaba girmeğe tarafmuallimlerin ders verdikleri smıftar bulunmuyor. Binaenaleyh hü lara birer smıf daha ilâve edil • kumet fırkalannın yeni namzet gö* miştir. termesi icap edecektir. Hükumet fırkalarile muhalif fır kalan sonu meçhul bir savaşa gi • rişmek üzere bulunuyorlar. Hüku met âyan meclisini ortadan kaldıBu sene lise ve ortamekteplerde rarak Venizelos fırkasına müthiş yapılan mezuniyet imtihanlarmda bir darbe indirtnek istiyor. Diğer. talebenin yüzde ellisinden fazlası taraftan muhaliflerin istemediği umuvaffak olamamıştır. Haziran ve mumî intihap kanununu ve zabitaeylul devresinde yapılan imtihannm tayin kanununu eşredecektir. larda muvaffak olamıyanlar için Veizelos ta Reisicumhur olduğu zaMaarif Vekâleti çok mühim bir kaman bu makamm salâhiyet ve Jruv rar vermiştir. Bu karara göre ortavetini arttıracağım bildirmektedir. mektep ve liselerde son sınif ba Eğer mumaileyh intihabı kaybedekalorya imtihanlannda bu ene mucek olursa Yunan milleti üzerinde vaffak olamıyan bütün talebelerin eski sehhar kuvvetinin kalmadıği imtihan evrakı yeniden tetkik ve anlaşılacaktir. Kazanırsa fırkalana yeni notlar takdir edüecektir. İm fevkinde olması icap eden Riyasetitihan evrakını her mektepte ayn cumhura en faal bir fırkacı gelmîş bir komisyon tetkik edecektir. B.un olacaktır. Binaenaleyh Yunaistandaki Re dan başka ortamekteplerde, liselerisicumhur intihabı komşulan tarade diğer sımflarda bir derste » mufından da ehemmiyetle takip olu vaffak olamıyarak ipka edilen tanacak bir hâdisedir. lebe muvaffak olamadığı dersten MUHARREM FEYZt tekrar imtihana girecektir. Bunun için lise ve ortamekteplerde imti ECNEBİ MEHAFtLDE han neticeleri ancak tesrinievvelin onuncu gününe kadar belli ola caktır. Evvelki gün Londradan şehrimîzo tmtihalar ve evrakın tetkiki bir gelen dört Irak tayyaresi, dün sahafta içinde bitecektir. bah saat sekiz buçukta Yeşilköy "Cumhuriyet tylui i îhtîkâr da serbest ticarete mi dahil? Maarif Vekâleti kat'î karar verdi Yunanistanda Riyaseticumhur meselesi Casus kadın, kolunu kırıkmış gibi alçıya koydurtarak, raporları alçile teni arasında saklamıştı! Sebze fiatleri ancak yeni halde ucuzluyacakmış! Ruslar, ricat ettikleri zaman, hemen daima, arkalannda casuslar bırakıyorlardı. Yahut ta b a n açık göz efrat, düşmana esir olmak emriıtıi ahyordu. Bu casuslarla efrat, herhangi bir trikotaj işinin ilenik • leri, alfabenin harflerini îfade eden bir şifre kullanıyorlardı. Bir düşman casusu, tsviçredeki tngiliz ve Fransız casuslannın, a • nahtan Fellerin almancadan fransızcaya küçük lugat kitabmın keIkneleri arasında bulunan bir şifre kullandıklarını itiraf ettnifti. tngiliz • Fransız ve Belçika ca suslan, aldıkları haberleri kâğıt • lar üzerine gizli mürekkeple yazıp, garp cephestne giden vagonlarm muhtelif yerlerine yapıştınyorlardı. Bu casusların Belçika ve Fransanm işgal altında bulunan yerlerindeki arkadaşlan, bu kâğıtlann yerlerini kendi ellerile koymuş gibi biliyor ve oradan alıyorlardı. zılmıs tnektup ve pusulaları hergün kullandığimız eşyalar arasında kaçırmak için bulunan ve bazılan icat edercesSne yükselen hilelerin haddi hesabı yoktur. Casuslar, bu iş için, daha ziya de elbise ve çamaşırlannı kullanırlardı. Kundura ökçelerinfn içini bos yaptınp kâğıtları oraya saklı yanlar olduğu gibi yakahk ve kolluklann, bilhassa iki katlı yakalıklarm içine gizliyenler de vardı. Kravatlara, kirli ve temiz mendillere (bazan raors işaretleri şeklinde olarak mendülerin kenarlanna diker veya isler • Ierdi), frenkgomleği göğüslerinin iç tarafına, kıvrık pantolon paçalanna veya kemerlerine, pantolonlann askı takacak yerlerine, saat kapaklarının içine bir ceket veya palto yakasınm tersine 5 santimetre ge nişliğinde ve 60 santimetre uzun • lu^unda keten şeritlerin üzerine, elbise umuzlanna doldurulan pamukların icine, gayet mahirane yaBir gün, bir Iokomotifin kömürpılmış gizli ceplere, perokalarm Üiğüne kömürler arasına saklanmif altına, askılarm tersine veya madeüç paket bulunmuştu. Bunun üxe • nî kısımlanna, büyükçe madenî düğrine kömürlükler aranmağa baş • melerin, sureti mahsusada yapılmış layınca, Iokomotifin kazanınuı algeniş kundura bağlannın içine saktında, şasi kıscnında bir yere meklanan pusulaların haddi ve hesabı tup saklanmak usulü icat edildi. yoktu. Burası, aranması çok güç bir yerdi. Üzeri kumas kaph düğmelerîn Yük vagonlannda gözcünün okumaşlan altına, şemsiyelerin ve turdugu yere çıkan 30 santimetre bastonlann saplanna, uçlarına ve yüksekliğindeki basamağın altına sopalarma, sapkalann astanna, ba•aklanmış mektuplar da bulundu. Vagonun bütün genişliğince uzanan vul ve çantalann rutacak yerlerine, kitap ciltlerinin arasına, eldiven ve bir buçuk metro derinliğinde buparmaklarmm ucuna, elbise, saç, lunan bu yerden mektuplan çıkarkundura, hatta dis fırçalannm vi • mak için uzun bir sırik kullanmak lâzım geliyordu. dalı çivilerle tutturulan üst kisımPosta pullan da bir muhabere va larınm ve saplannın içine, kuiak intasi olarak kullanılmıştır. Bunla • ve buruna sokulan pamuk tamponIarının arasına, içiçe oturtulmus bos nn bazi muayyen taraflannm keyemiş ve zerzevat sepetlerinin arananndaki tırhllar makasla kesil nna, mürekkepli kalemlere, içi bos mek suretile harfler ve rakamlar kurşun kalmlere, gene içi bos şişe elde edîliyordu. Bu takdirde mek • mantarlarına, hatta kalınca ambatuplara mümkün mertebe fazla pul laj sicimlerine vanncıya kadar heryapıştîrmak lâzım geliyordu. 0nun Içkı casuslar, en ucuz pullan kul • şey casuslara posta çantası hizme tini gormüştür. lamyorlardı. Pragdaki yeni Alman tiyatrosu muganniyelerinden Lavan, ipek iç etekliklerinin üstüne gizli mürek • keple yazılar yazmak suretiie ca • tusluk ettiğini, harpten sonra, iftîharla itiraf etmiştir. Talih, bu artiste yâr olduğu için yakalanmamış • tır. Fakat onun vatan haini hemşirelerînden kaç tanesi yakayı, daha doğrusu etekliğini ele vererek ce • zaya çarpılmıştır. Karimm biri kolu kırıkmıs gibi alçıya koydurtmus ve mühim es • rarı ihtiva eden raporlan alçı ile teni arasına saklamıştı. Fakat, bu şeytanatına rağmen gene yakalandı. Bir başkası kostümünün veya sapkasınm astanna gizli mürekkeple yazılar yazdırmıştı; yakalandı. Başka bir kadın dibinden kestirdiği saçlanndan bir peruka yaptırmış ve gizli mektuplan penıkanın altına saklamıştı; yakalandı. (Mabadi var) Muhteüf eşya ve bilhassa gıda maddelerlnde fiatler bu metalaruı elden ele geçmesi yüzünden dehsetli pahalandıgı ve buna bir türlü mâni olunamadığı malumdur. Hatta Devlet DemiryoUanmn nak'iye ücretlerini bilil'.izam ucuslat • masına ragmen sünendiferle nakledilen esyanın müstehlike satıs fiati üzerinde hiçbir tesir yapmadıgu» da görmüstük. Dün bu husosta bir muharririmiz Belediye tkhsat Müdürii Asım Süreyya Beyin noktai nazarmı ve Belediyenin bu hususta neler düsündügünu sormustur. Muharririmize verilen malumat sudur: « Havayici zaruriyeden yaş sebze ve meyva üzerinde mutavassıtm oynadığı rol, yeni hal binasmın insaab bittikten sonra almacak tedbirlerle izale edüecektir. Diğer maddelere gelince: Bunlarda da öyle birbirine aykın menfaatler çarpısır ki buyük bir ihtikâra hnkan kalmaz. Yalnu ticarette a n ve talep ka'desi caridir. Malı elinde bulun* duran birinci veya ikinci el müsterisine, piyasanm vaziyeb'ne, göre fiat ister ve satar da... Bu serbest Hcaretin tabö bir neticesidir ve tabii onüne de geçümez. tsin en fena tarafı halkın pazarlık inhimakidir. Fiat tereffüünü doguran amillerden biri ve beBci de birincîsi budur. Üzerinde 25 kuruş etiketi tasıyan bir malın 15 e verildigi hemen her xaman vakidir. Fakat bu malı kimi 25, kimi 20 ve kimi de 15 e alır.» Halbuki arz ve ta'ep kaidesi ök defa mal satan ve alan adam zamanm • danberi baslamısbr ve hâli her tarafta caridir. Fakat her tarafta bu arz ve talep mazeretinin ihtikâra yol açısı cari defildir! Bes kuruşluk mal için yüz beş kuruş istendigmi gören haik pazarlık yapmasm da ne yapsın? Serbest tica • retle ihtikânn farkı hayli mühim olsa gerektir. Meğer ki ihtikâr da serbest ticaret saydat.. Anlafdan sebze hali beklemekten halkın hali duman ohnakta devam edecek!... Ikmalli talebe Üniversiteye alınmıyor Elektrik, havagazi abone işleri... Nafıa Müfettişi yeni bir rapor hazırladı Nafıa müfettisliği tarafından şirketler hakkında yapılan tahkikat meyanında Elektrik ve Havagazi şirketlerinin abone içleri de tetkik edilmiş ve bu tetkikat neticesind'e halk için mahzurlu bazı vaziyetlere tesadüf olunmuştur. Alâkadarlar, bozulan saatlerin tamiri için halktan bir para almayı mu vafık görmemektedirler. Bu gibi sirket lehine konulmuş bazı usullerle şimdiye kadar halktan lüzumsuz yere alınmış olan paralann birkaç yüz bin lirayı bulduğu tesbrt olunmuştur. Müfettişiik bu hususu mufassal bir raporla Nafıa Vekftletine bil dirmiştir. İlk, orta mekteplerle liselerde tedrisat yarın başlıyor İlk tedrisat kadrosu geldi Tarife komisyonlan Bazi casuslar, kesriadi rakamlarnıı şifre yerinde istimal «diyorlar<Ji. Kesrin sureti, muayyen bir ki fcabrn bir sahnnı, mabreci de ay ttf satırrn harflerini ifade ediyor ve bu suretle gösterilen alfabenin muhtelif harfleri yanyana getirilerek bir metin elde ediliyordu. ' Bu usullerin çoğu Hamburgta yalcalanan Liandar ismindeki odun laciri Rus casusu tarafından itiraf todilmişti. Bu adam, bir siirü casus idare ediyor ve onlarla çeşit çeşit muhabere vasıtalarile haberleşiyordu. Bunlar arasında Frankfort operasında çalışan bir muganni, ve bir üctısat doktoru da vardı. tktisat doktoru kısa bir zamanda 70,000 mark kazanmifti. Odun tacirinin tnuha • bere vasıtalan hakkındaki Hhafati fizerine Alman caraslukla mücadele leşkilâtı, gayet tehlikeli birçok casus yakalamağa muvaffak oldu. Açık veya gizli mürekkeple ya Bir hırsız çefesinin muhakemesi Orman işlerimizde madalyanın öbür tarafı: 1 (Başmakaleden mabait) tarasahlmıstı. Yeni Ziraat Vekili Muhlis Bey daha bfiyfik bir şiddetle eski fflcre sanlnnf okrak geldi, ve fazla olarak o fikrin •gababan olan ihtiyar mütehassısı da tekrar raemleketimize gefa'rdi. Anlan • lao başı sdaldıgmda: Yalmz ben söylemiyorum, ifte «nütehassıs! Diyebilmek için. Ba sütanlarda ihhsasa hürmet ka Idesine nekadar dikkat ve itina göstelüdigini okuyuculanmız bilirler. Eğer mütebassu M. Bernhard yetmis yasma yaran uztra Smrimün son demlerinde 4ahi Türkiye ormanlarmı adamakıllı gezmek nctidar ve bnkânma malik ol»aydı, bize vereceği raporlarda yalnız Avropaya ait bîlgilerinin nazarî malumatma mSnhasır kalnuyarak hiç süp • tıesiz burada tatbikı kabü baska ça • tcler de göstermif olurdu. Evvelce fiktmi motantan bir raporda söylemiş olan 'muhterem bir ihtiyar mötehassısı tekrar memleketimize ne diye getirerek bir daha rahatsiz etmis olduğumuzu kendi hesabrmm b u bir türlü anlıyaaat, yoruz. Evvelâ Avrupada butün ormanlart devletler işletiyor değildir. Saniyen orada devletin islettigi or • manlar muntazam soselerin katettigi mamureler içinde adeU birer bahçe tarh ve tanzimini haizdir. Oralarda kim olsa kolaylıkla kesüen kütüğü sose kenanna «ürükliyebOir. Eger bizde vaziyet böyle degüse ba fikir üzerinde ısrar etmek abes olacakhr. Karadere tecrübesile vaziyeti 5ğ renmiştik zannediyoruz. Kâfi değilse daha küçük ve daha kolay bir ormanda altı aylık kısa bir tecrübe daha yapılarak hakikat açıkça tekrar görülebilir. Ancak unutulmamak lâzımdır ki bu tecrübe muvaffak sayılmak için mfllî ve bey > nelmilei ticari maliyet fiatierine naza ran muayyen bir nisbeti tutabilmek sarttır. Yoksa lüks olarak yapılacak or mancılığın hiçbir kıymet ve manast yoktur. Kaldı ki bu muhal tedbirle de or manlarmnz tahrop edilmekten kurtanlmıs olamaz. Çünkü asıl dert baska yerdedir. Anlatacağız. YUNUS NADl Yeni elektrik ve tramvay tarife • , „ ADLlYEDE lerinl tesbit edecek olan komisyonlar , tesrinievvelin ilk haftası içinde tesekkül ederek faaliyete başlıyacak • Istanbulun birçok semtlerinde ve lardır. bilhassa Mecidiyeköy ve Besiktas Elektrik komisyonu yeni terifeyi taraflarında müteaddit evleri soytesbit ederken memleketteki işçi sımak ve buralardan birçok eşya çalnıfının umumî kazancının vasatisini nazari rtibara alarak ve kömür fi • makla suçlu Ibrahim, Yasar ve Hüseyin isminde üç sabıkah hırsızın atlerinde de İktısat Vekâletinden Uu hususta yapılmıs en son tetkikata muhakemesine dün üçüncü ceza müstenit raporu esas tutacaktır. mahkemesinde devam edilerek ban Şim<fiye kadar tarifeyi tesbit eşahitler dinlenmiştir. Dinlenen sa • den komisyonlar ise amele ücret hitler bu adamlaruı ne suretle hırlermde, yalmz, sirketin Sil&htara • sızhk yaptıklannı anlatmışlardır, ğadaki fabrikasmda yüksek ücretlerDaha bazı sahitlerin celbi için dava le çalıştırdığı mahdut miktarda a • talik olunmuştur. melenin ücret vasatisi, kömür fiatler inde de gene sirketin Ereğli şirketile yapmış olduğu mukavelelerdeki fiatleri nazari itibara alıyordu. Esnaf Bankası tahkikatile mesBu suretle de sirket amelesinin ücretleri, hariçteki amele ücretlerine nagul bulunan Müddeiumumî mua • zaran fazla olduğundan ve şirke vinlerinden Muhlis Bey bu hususta tin kömür mukavelelerindeki fiat • icap eden tetkikatını bitirmiştir. tler de yüksek tesbit edildiğinden darî cepheden yapılan tahkikat neelektrik fiatlerinde halk lehine tenticesinde tanzim olunan iki rapor da zilât icrası kabil olamıyocdu. Yeni mutnaileyh tarafından tetkik oluntarife, memleketin umumî iktısat muş ve fezleke hazırlanmağa baş şartlaruıa göre, daha makul esas • lamıştır. Binaenaleyh pek yakında lar dahilinde tesbit edileceğinden bu fezlekenin tanzimi işi de bite • kilovat ücretlerinin bir iki kuruş indirilmesi kabil olacaktır. cek ve hakikî vaziyet tavazzuh edecektir. Elektrik ücretlerinin indirilmesi, bittabi, tramvay tarifesi üzerinde de hayli müessir olacaktır. Mardiros ve Nesim isminde iki sarraf, Galata yolcu salonu yaninda, ecnebi parası alım ve satımı yaparParlamentolar konferansı müna • larken gümrtik muhafaza memursebetile şehrimizde bulunan Büyük ları tarafından yakalanmışlardır. Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hz. nin bu akşam Ankaraya hareket Sarraflann üzerinde 3 bin leva, etmeleri pek muhtemeldh*. 2 bin liret, bir miktar Türk lirası ve sterlin bulumuştur. tki sarraf ŞEHIR İŞLER1 mahkemeye verilmiştir. Mezuniyet imtihanlarının neticesi Esnaf Bankası tahkikatının fezlekesi yapılıyor İki sarraf mahkemeye verildi Kâzım Pasa Hazretleri Irak tayyareleri gittiler Bir esrarcı kadın hapse mahkum oldu Esrar satısı yapmaktan suçlu Madam Katina ile Kegamın güm rükte 8 nci ihtısas mahkemesindeki muhakemesi dün bitmiştir. Dün, vak'ayı ihbar eden sabı • kalı Mehmet Ali ile emniyet mü dürlüğü kaçakçılık şubesi şefi şahit olarak dinlenmiş, madamm es • rar kaçakçılığı yaptığı sabit olduğundan bir sene hapsine ve ken disinden 200 lira ağır para cezası alınmasına karar «erilmistir. Ke gam beraet etmistir. Oç yerde daha kapalı tramvay istasyonu yapılıyor Kışın yağmurlu havalarda tramv»y duraklarında halkın meydan da beklememeleri için tramvay kıt'a istasyonlannda kapalı ma • kapalı yerlerin plânlan hazırlanmıstır. En ziyade ihtiyaç hasıl olan Bebek, Karagümrük ve Çapada yapılacak kapalı yer plânlan hazırlanmıstır. Bu mahaller Cumhuriyet bayramına kadar ikmal olunacaktır. Bundan başka daha bazı istasyonlarda da böyle kapalı mahaller yapıla • caktır. LÎMANDA den Halebe hareket etmişlerdir. Irak tayyareleri Halepte bir gün kalarak oradan Bağdada gideeeklerdir. Vapurculuk Şirketinin alacagı vapurlar Vapurculuk şirketi müdürü Marsilyayada Piyer Loti veyahut Lâmartin vapurlarından birini şirkete satm almak üzere temaslara geçmişti. Son gelen malumata göre vapurIarın fiati henüz takarrür etme miştir. Mesejeri Martimm idare meclisi bugünlerde Vapurculuk şirketi mümessillerine fiat söyliyecek, vapurların muayenesi bundan sonra yapılacak, elverişli görülen satın alına caktır. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur JTürkiye Senelik Altı aylık Üç ayhk Bir aylık şeraiti! x 1400 Kr. Î70Ö 750 1450 400 80Q 150 yoktur < m îçin Hariç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog