Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

»12 Cumhuriyet 30 Eylul 1934 Dr. İHSAN SAMİ Yerli Mallar Pazşrlan Sümer Bank Tifo ve paratito hastaliklanna tutulmamak için tesiri çok kat'î, ınuafiyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane ve I ecza depolannda buiunur. C223T Bir Alman rabrikası: Deri, yamnaz taş, kauçuk ve sair malzemeyi kumus yon Szerine satacak ve fabrika ve imalâthanelerîe, hükumet devairile münasebeti bulıman faal BİR ACENTA ARIYOR TIFO ve PARATIFO ASISI Dlşlerinln bozulup Çürümiyeceğinibillr GALATA ŞUBESi Bugün açı'ıyor Bu şube B E Y K O Z Deri ve Kundura Fabrikasının mamulâtını satacaktır BEYKOZ Fabrikası en son sistem makinelerle gayet sağlam kunduralar yapar. Beykoz kunduralannı giyersenîx sonbaharın yağmurlu ve kışm karlı günlerinde ayaklarınız ıslanmaz, hasta olmazsinız. Şayanı itimat zevıatın referans göstererek almanca veya fransızca zirde ki adrese yazmalan; Max Storch G. M. B. H., Hambourg 11, AHemagne. (3073) |ti. iırkecide Köprülü Handaki vazıhanel sini Galatada Karaköy Palasa nakletmiştirl Emniyet Sandıgı Müdürlüğünden: Zonguldak amele birliği resmi ta • bibi ve operatörü Necati Bey kânunu sani 1934 tarihinde Sandığunıza bırakbğı para için verilen 50146 numaralı bonoyu kaybettiğini söylemiftir. Yeni ct verileceğinden eskisinin hükmü ol • mıyacağı ilân olunur. (194) Hüsamettin Ahmel A vukat Daktilo aranıyor Türk tabııyeiınden oiroak şartile yazı ve kartotek işleri için alroancası mükemmfl erkck veya kadın iki daktilova ihtıvaç vardır. Talip olanlann "Daktilo, rumuzile İstanbul 176 No oosta fcutusu adresine müracaatleri Istanbul asliye 2 nci ticaret mahkemesinden: A. K. Ağharaff Efendi tarafın • dan 5/1/931 tarihinde Bombaydan (Tevere) vapurile gönderilerek Porttaitte Loyt Triyestino vapuru kumpanyaamın (Merano) vapuruna aktarma edilen ve 13/12/931 tacihind'e tstanbula gelerek ayni gün halı antreposuna çıkarılan M. 1 markalı ve ' 31 numaralı bir balya halının oriji • nal konfimentosunun zayi olduğundan bahisle iptali hakkında iktiza eyüyen merasimi kanuniyenin ifası Hacı Hüseyin Hayi ve mahtumu Efendilerin vekili avukat Hüsamettin Ahmet Bey tarafından mahkemeden istenilmiştyr. Mezkur konşimento her kimin yedinde ise 45 gün zarfında mahkemeye ibraz etmesi ve aksi takdirde bu müddetin hitamınd'a iptaline karar verileceği ticaret ka • nununun 638 inci maddesine tevfikan ilân olunur. (3006) Kadın, Erkek, Çocuk Hazır ve ısmarlama Beykoz fabrikastnda kunduralar böyle »on sistem makinelerle diki • lir ve dikisleri kat'iyyen sökülmez Radyolin en müessir diş macunudur; disleri kat'î surette temizlcr ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişlsri çizmez, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gi* decek dif macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. Sağlam, Güze), Ucuz RADYOLİN Kullanınız 1 îitanbul gümrük binaları tarasalarının tamiri kapalı zarfla 16/ 10/934 sah günü saat on dörtte eksiltmeye konulmuştur. 2 Tasdikli şartnamesi hergün Istanbulda Muhafaza Basmüdür* lüğü binasındaki Komisyondan ahnabilir. 3 ht*klilerin Ticaret odalarmdan b^rine kayitli, diplomalı mî mar veya mühendis olduklarını gösterir vesikalarını ve yüzde yed» buçuk teminathk vezne makbuz veya banka kefaletna mesini teküf mektuplaıile birlikte belli zamandan evvel Kcrnisyona vermeleri. (5950) GALATADA KARAKOY CADDESI r Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: • I I I I 1 GiİRirlik Mıshafaza Umum Kumandanlığ* İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Kız Te erkekler için ayrı teşkilâta maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise siDiflanna leylî, neharî Uleb« kaydine başlanmıştır. 2 Kayit için her gün mektebe veya Yenipostane arkasında Basiret hanında ozyol idarehaaesıne mfiracaat edebilir. 3 isteyenlere mektep tarifenamesi gSnderilir. * • Vnavutköyünde tramvay caddesinde Çiftesaraylarda Meict bîn teiefnmı : 36.210 özvoiun ttiefonn 24113 Üsküdar icra dairesinden: Beyoğlunda Pangaltıda Alhnbakkalda Ferdi Paş* apartımanında 4 numarah Müberrer Hanım hanesinde mukim Süleyman Server Beye. Kandillide bakkal tsmafl Beye olan 120 lira 97 kurusun tahsili hakkında Usküdar sulh hukuk mahkemesince sadır olan 933/177 numaralı ilâm üıerine Scametgâhmıza yapüan icra emri uzerine miİbaşirin verdiği meşruhatta ikametgâhmızın meçhul olduğu anlaşıl masına mebni işbu ilân tarihinden iti baren bir ay zarfında bîzzat ve yabut bilvekâle Htrazmız varsa Usküdar icra dairesîne bfldirmeniz ve aksi takdirde cebri icraya devam olunacağutdan işbu ilânın icra emri makamma kaim olmak Szere üân olunur. (199 ) SIHHATINI SEVENLERE Ü JD E Afyonkarahisar M adensıyunun hazimsizüğe, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifaî hassalarından istifadeedenlerinadedigün geçtikçe artmaktadu Nişantafinda • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ANA Terakkl • ILK • ORTA • LISE 56 «ene ev\el Se'ânikte tesis \e 1QIÇ* da Istanbula nakledilrniş, Tuıkiyenin en eski rıususî meİuebidir. AFYONKARAH SAR Madensuyunu fcs^ıJİ^J \** 8ARS»»V.***JI t »ı»'»'1 A içen'ere kolaylık olmak üzere su kamyonette müşterilerinin yer'.enne kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik kasalarla da su verilmektedir. Umami sotıs ycriı Yenipostane civannda Aksaraylılar hanında Hılâliahmer satış tnağazasıdır. Telefon 20062 Resmi liselere muadeleti ve muamelâtmın düzgünlüğü Maarif çe musaddahtır. Kız v e E r k e k talebe i ç i n yanyana ve geniş babçeli iki binada a y r ı l e y l i t e ş k i l â t ı vardır. Mevcut fransizca? a l m a n c a , ingîlİZC* kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Resmî miifredat programlarına göre talebesini ciddî ve muvaffak bir surette bakalorya imtihanlanna hazırhyan müessese 20 kisilik bir Maarif Encümeninin ne7aret ve himayesine mazhardır. Mektep hergün saat 10 17 arasında açıktır. Kayit işlerine CiUUartesi • P a z a r t e s i • Ç a r ş a m b a gün leri bakıhr. Telefon: 42517 Maarif Vekâleti Asarı Atika ve Müzeler Müdürlüğünden: Fti eserleri için açık müze yapılmak üzere Ankara Etnografya müzesı önündeki sahanın düzeltilmesi 19/9/934 tarihinden itibaren 21 gur: müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale 10/10/934 çarşamba günü saat 15 te Maarif Vekâleti lnşaat Kotnisyonunda yapılacaktır. Talipler şartname ve teferruatını Vekâlet lnşaat dairesinde görebilirler. (5977) 0 istanbul Üniversitesine ve yüksek mekteplere Harbiye mektebine bağlı kıta • atm hayvanatı için 420,000 kilo kuru ot 3/10/934 çarşamba gü nu saat 14 te kapalı zarfla ahna • caktır. Şartnamesini goreceklerin hergün ve taliplerin belli raatten evvel teklifleini Tophanede Sa tınalma Komisyonuna vermeleri. (* " «288» (5537) Dikim Evi Müdürlüğünden t Tophanedeki Dikim Evi ıcın kaput, elbise, çamaşır ve saireyi dikebilecek kudrette erkek terzi almacaktır. San'ate âşina olan larm evsafı lâzimeyi öğrenmek üzere Dikim Evinde kaydü ka bul için teşkil kılınan komisyona hergün mesai saatleri içinde mü racaat etmeleri. Ayni zamanda mezkur Dikim Evi îçin yevmiye lirt bir makastar ve iki terzi m tabaşına ihtiyaç vardır. Taliple rin kabul seraitini öğrenmek üze re mezkur komisyona müracaat leri ilân olunur., « » ,«348» Sahlp ve Başmuharrin Yunus Nadi ümumt nesrîyatt idare eden Yazı Isleri müdürü: Abidin Daver I Tophanede Leyazım Amirlitji Satınalma komisyonu ilânları /isfiktâl Lisesi Müdürlüğünden: 1 Henüz kadrosu dolmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine devam olunmaktadır. 2 Kayit için her gün saat ondan no yediye kadar müracaat edilebilir. 3 Isteyenlere, mektebin kayit şartlarını bildiren tarifname gönderiJir. 4 Derslere 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Adres: Şehzadebaşı, Polismerkezi arkası. Tel 22534 Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğinden: Halen Baknrköy emrazi akliye ve a sabiye hastanesinde tahtı tedavide bu • hman Abdullah kızı Hatice Hanımın hacrile kendisine kızı Pakize Hanımın 24/9/934 tarihinden itibaren vasi ta • yin edildiği ilân olunur. (124) Üsküdar icra memurluğundan: Mukaddema Kadköyünde Fesıer • bahçede Dalyan sokagında 13 numa ralı hanede sakin iken elyevm ikamet • gâhlan meçbul bulunan müteveffiye Madam Eleninin varisleri Aleko Efen di ile Sofya ve Teodosya Hanımlara: Madam Katinaya bihasbelverase borcunuz olan 4000 liranm temini için Kadıköründe Fenerbahçede Dalyan sokağında eski 25 yeni 26 numaralı ha • nenin mahallen haciz ve takdiri kıymet edildiğine dair mahallinde tutulan ha • ciz zabıt varakasmm tetkiki ve bir di • yeceğin» varsa bir ay zarfmda bildirüme»i icra ve iflâs kanununun 103 üncü maddesine tevfikan ilânen tebliğ ve daret olunur. (193) TURK KADIN BİRLİGİ diğer şehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus «** Dikiş ElfşleM ergisi açılmıştır. Ay nihayetine kadar devam edecektir. Umuma serbesttir. Talebe kaydina başlanmtştır. Mektepte en son usullerle biçkî, dikiş, nakiş, çapkacılık, korsacılık, çiçekçilik boya ile tezy^nat ders'eri gösterilr ve tnusaddak dıploma venlir. Mezuneler muaüira ve makasdar olur ve Yurt açabilirler. Türk Hanımlan Dikiş Yurdu KIZ TALEBE YURDU C Halk Fırkası kâtbi umumiliginin ve Maarif Vekâletinin yüksek tavsiyenamelennı ve resm* ruhsati haizdir. himaye ve murakabesinde Isleyenlere şartname gönderilir. Akaretler 64 No, Mfidttr t Muallim MUEYYET Hanımefendi Yurt I Teşruıievvelde açılıyor. Kayit muamelelerint iktnal etroıyen taiebenin Cağaloglunda Bırlik Merkezıne veva şahzadebaşmda Yurt müdıirlüjîüne müıacaatieri Mudanya Beledîye Riyasetinden: 2679 Hra 76 kuruş bedeli keşifli üç kârgir dükkânın ve üzerleri nin beton arma taraça ve parmaklıkları 17/9/934 tarihinden 7/10/, 934 tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kanulmuştur. ; Münakasaya girecek talipler evvelemirde yüzde 7,5 teminat akçesi veya millî bankalardan birisinden alacakları teminat mektu bunu ve evsafı kanuniyeyi haiz olduklarına dair ehliyet vesikasını ibraz etmeleri ihale 7/10/934 pazar günü saat 14 te Encümende yapılaraktır. Talipler muayyen gün ve saatten evvel teklif zarflarıni ve evsaf vesikalarını birlikte olarak Encümene tevdi etmeleri ve ke«if, proje ve şartnamesini görmek istiyenlerin de hergün Beîedive Fen Memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (5976) îçel Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürîüğündfen: İçel Vilâyet hastaneleri için alınacak 294 kalem eczayı tıbbiye 10 teşnnievvel 934 tarihine düşen çarşamba günü saat 15 te ihale edil mek üzere münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu müddet zarfın • da % 7,5 teminat akçelerile birlikte İçel Vilâyet Daimî Encümenine ve sartııameyi ve listeyi görmek üzere de İçel ve İstanbul Sıhhat Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilân olunur. (6119) Uatbaacüık ve Nesriyat Türk Anonlm Şirketi Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog