Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 îstanbul ve Galata Gümrük ambarlarında yaptmlacak elek trik tesısatı 13/10/934 cumartesi günü saat on dörtte açık eksilt meye konulmuştur. 2 ' Şartnamesi hergün Komisyondan alınabilir, projeleri de go • rulebilir. 3 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminatlarile belli zamanda Komisyona gelmeleri. (5924) Camhuriyet VAPtlRCULUK TÜRK ANONİM Ş1RKET! İstanbul Acentalığı Liman han, Telefont 22925 Yüksek îktısat ve Tîcaret JVfektebi Müdürlüğünden: Mektebin her üç kısmına talebe kaydi 30 eylul 934 pazar gününe kadar devam edecektir. (5978) Denfzyolîarı İŞLETMES! Acentalan: Karaköy Kopriibafi Tel. 42362 Sirkeci Muhürdarzade ^ Han Tel 22740 Trabzon yolu .ylul günü saat 20 de Gaiati nhtimmdan kalkacak. Gid'şte Zong;uldalc, înebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordn, Gfresun, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürtneneye ugravacaktır. Oumlunınar v; vanııru 30 Pazdr Selimiyede: Fırka Satınalma Komisyonuncîan: Selimîyedeki Kayvanatln ihtîyacî için 330,000 kilo ot 2/10/934 salı günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin teminat larile birlikte Selimiyede Satınalma Komisyonuna müracaatleri lâ zımdır. • (6207) Gümrük Muhafaza Umum Kumaedanlığı İstanbul Satınaîma Komisyonundan: lhale tarihi Günü Saati 1750 melro kıshk boz elbiselik Kapalı 10/10/934 çarşamba 11 kumaş zarfla 1700 metro boz kaputluk kumaş » » 3 » » » 14 1920 çirt kundura „ . ... » 11/10/934 perşembe 11 710 adet kilim » » » » » 1 4 1 Yukarıda yazılı kundura, kilim ve kumaşların hizalarındaki zamanlarda ayrı ayn eksiltmeleri yapılacaktır. 2 Şartnameler hergün Komisyondan alınabilir ve nümuneler de görülebilir. 3 Isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olarak elbiselik kumaş için 309, kaputluk için 326, kundura için 720 ve kilim için de 144 Iiralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamelerini tek lif mektupl&rile birlikte belli zamandan evvel Komisyona vermeleri. (5901) Mersin yolu Inebolıı Pazar Çanakkale, Izmir, Kuşadası, Kiilliik, Bodrura, Ro^os, nıke, Antalya, Mersine. bunlara lıboluya ugrayacaktır. Marmaris, üönüşte (6194) Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Fiilâvtten Alanya ve Ge IZMİR ve MERSİN SÜRAT YOLU | Isianbul Belediyesi ilânları \ İNÖNÜ u w n u vapura "BAND1RMA postaları îstanhuîdan makta olan CUMARTESİ ve Bandırma postalan (6195) SALI günleri saat 19 da kalk2 T. evvelden itibaren saat 15 te kalkacaklardır. 4 teşrinîevvet keci Eminönü Kaymakamlığından: Sebze hali derunünde kâin bir nu • marah kantar kulübesi pazarhk suretile kiraya verileceğinden tut mağa talip olanlann teminat akçesi makbuzlarile 9/10/934 tarihi ne musadif salı günü »aat on dörtte Encümene gelmeleri ilân olunur. erçemos karak dofcnı tzrair, Antalva, Alanya, Anaraar, Mersin ve Payss* gîdecek. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Çanakkale vefîelicolnva ngTavacaktir. . n h r ı m m d a n kal FEYZİYE LiSESi Leylf ve Nehart |>NIŞANTAŞINDA4| Kız ve Erkek M. M. V. Harita Umum Müdüı îüğünden: 1 Harita Umum Müdürlüğü kıt'ası için insa edilecek paviyon kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ihalesi 15/10/934 pazartesi saat 11 dedir. 2 Taliplerin keşif, şartname ve krokisini görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak edeceklerin de teklif mektuplarını vaktinde Ankarada Cebectde Harita Umum Müdürlüğü Satınalma Komis yonuna getirmeleri. ' ' (5948) îzmir sür'at İskenderiye yolu E*e 6* Sâll va f • • | ( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altmda manevî bir şaheiyet olan müessese Memleketimizin en eski husususî mektebidir. Kayit için hergün mektebe müracaat edılebilir ve istiyenlere mektep tarifenatnesi gönderiifr. Teiefon : 44039 Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımları vardır. P uru 2 11 dan teşrinievvel ^ e ^ a ' a t a nbttmmkalkacak, doğru (6211) fzmir, Pire, Iskenderiyeyegidecek ve dönecektir. Fatih • Saraçhanebaşı Horhor Caddesi f hk h M f Vkâli d Restnt lıgclerin bütün Jtnrfyaz ve hoknkunn halz ve Maarif Veklletince nmadeletl tasdik olunroaştur. Tedrisattndaki cıddıyet ve inrizamıle talebenin «ıhhat ve gıdasına itınasile tanınmıs olan mektebimizde kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. İlk kısımdan iribaren ecnebi lısanı başlar. Talebe mektebm hususf otomobil ve otobüslerıte nakledilir. istivtnlere tarifoame gönderılir. Hayriye Lisesl Teiefon 20530 Münir Paşa konağı Bartın yolu vapuru I teşrinievvel 19 da Sirked rıh tımından kalkacak mutat iskelelere uğrayarak Qdeye kadar gidip dönecektir. (6212) ZAYİ Nüfas tezkeremi kaybet • tim. Yenismi çdcartacagnndan diğerinin hiikmü yoktur. Ayaspaşa Elektrik Şîr> keti kapıcısı Salih oğlu Rüstem. (3068) Tasnif Keyetine bir kâtip Lâzım: Başvekâlet Hazinei Evrak Muavinliğinden: tstanbul Hükumet Konağı bahçesinde Hazinei Evrak Tasnif heyetinde açılan bir kâtiplik için aşağıdaki sartları haiz olanlar, teşrini evvelin üçüncü çarşamba günü saat on dörtte yapılacak imtihanda hazır olmahdırlar. (6041) 1 El yazısile ve fotoğrafh bir istida ile müracaat 2 Liseyi bitirmis olduğuna dair vesika göstermek 3 Daktilo makinesinde süratle yazmak 4 Eski yazıları doğru okumak ve anlamak. BURSA umammm^mmmmm^mammmmmt | IstanbuJ Kumandanlıtjı Satınalma Komisyonu ilânları | Sipahi Ocağı HEYETÎ İDARE REİSLİĞÎNDEN: Mevsimm bitmesi doIaynOe Sipahi Ocağmm yazlık YenScöy şubesi 1/10/ 934 tarihinden itibaren kapablarak o • fşk ktflık «alonlannda «Idri gibi ker auretl* faaliyete devam edecektir. (3061) Şile h&kimliğinden: Şilenin Hactkasım mahallesnıde nm* krm Apul HSseyin km Hatice Hannn vekili tdrit Efendinin Şile jandarma çavnflarmdan iken bastalanarak jandar « tnabktan çtkanbp semti den Celâl Çavuf aleyhine hukıdc mahketnesmde meçhule gi • Şfle asliye Kumandanhk kıtaatı ve Gü F. kıtaatı hayvanatı ihtiyacı imüşsuyu hastanesi ihtiyacı için çin pazarlıkla alınacak olan (341) kapalı zarfla münakasaya konu • ton samana verilen fiat pahalı lan. 16360 kilo beyaz peynire ta • görüldüğünden yeniden pazar 4ip çıkmadtfmdan pazarhkla sahkla alihacaktır. thatesi 2 tesri • İhn alınacaktır. Ihalesi 2 birirci nievvel 934 salı günü saat 14,30 teşrin salı günü saat 15 tedir. Tadadır. Taliplerin sartnamesini liplerin sartnamesini görmek ü görmek üzere hergün ve zamanınzere hergün, iştirak edeceklerin dan evvel teminat makbuzlarile teminatlarile beraber vaktinden beraber Fındıklıdaki Komisyonevvel Fındıklıdaki Komisyonda da hazır bulunmalan. faazır bulunmalan. «150» (6120) «154» (6213) ••• Kumandanhk kıtaatinm kışlık ihtiyacı için açık münakasa usu lile satın alınacak olan «278» ton Lâve kömürüne talipler tarafın • dan verilen fiat nahalı görüldü ğünden pazarlıkla satm alına .•Caktır. Ihalesi 2 birinciteşrin 934 dadır. Talipw *ah günü saat 15,30 lerin sartnamesini görmek üzere A hergün ve istirak edeceklerin o gün teminatlarile beraber vak • tinden evvel Fındıkl'daki Komisyonda hazıc bulunmalan. «153» (6121) Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için kapalı zarfla iha'esi vapılan «330» ton kok kömürü Kuman • danlıkca pahalı görüldü?ün^en pazarlıkla satın alınacaktır. t halesi 2 birinciteşrin 934 salı günü saat 16 dadır. Taliplerin sartnamesini görmek üzere hergün Fındıkhdaki Satınalma Komis yonuna müracaatleri ve i'tirak edeceklerin teminatlarile birlik te vaktinden evvel Komisyonda hazır bulunmalan. «152» (6122) İstanbul kumandanlığı kıtaatı hayvanatınm ihtiyacı için pazar • hkla münakasaya konulmus olan 150 ton yulafa verilen fiat pa • halı görüldüğünden yeniden pa zarhkla satın alınacaktır. lhale ei 4 teşrinievvel 934 perşembe günü saat 14 tedir. Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve teminat mak buzlarile beraber vaktinden ev vel Fındıklıdaki Komisyonda hazır bulunmalan. «155» (6215) *** 1. Fırka kıtaatı hayvanatınm ihtiyacı için pazarlıkla münakasaya konulmuç olan 160 ton yulafa verilen fiat pahalı sörüldü • ğünden yeniden pazarlıkla satın ajınacaktn*. Ihalesi 4 teçrinievvel 934 perşembe günü saat 14 te dir. Taliplerin çartjname ve nü munesini görmek üzere hergün ve teminat makbuzlarile bera ber vaktinden evvel Fındıklıda ki Komisyonda hazır bulunma • lan. «157» (6216) BAN KA51 A AT bflvekâle açtıfı bofatmıa davasmın Celâl Çavnftm gı yabmda icra kıhnan mohakemen neticesmde riibutü davaya binaen taraflarm bofamnalanna 17 kânunuevvel 929 tmrihmde tadır olan ilâmt gıyabî snreti müddeaaleyh Celâl Çavuşun Sumetgrfthmm meçhuliyetine binaeo mahkeme divanhanesm* talik edflmîş olduğundan ilan tarihinin ferdan cimunden kibaren on beş gün zarfmda temyizî dava edümediği takdirde ilâmı mezkurun kat'i • yet kesbedeceği hukuk usulu muhakemeleri kanununun nur. 141 inci madderf (3054) hükmüne tevfücan ilânı keyfiyfet olu • I S t e ş r î n î e v v e l e k a d a r köprüden 6,30 7,35 13,15 TUZLA Karociğer Mide • Barsak • TaşKum hastalıklarına • İÇMELERİ ve O T E L i 8,05 950 n Beyoğlu 4 iincü Noterliğine Efendim, Şislide Bomontide tramvay îstasyo nunda Ebeku soka^mda 9 No. lı bak kaliye mağazasntdaki kâffei hukuk ve menafüni bizlerden Lâmbo Efendi ol baptaki mukavelename muclbince be deli malum mukabilmde Hiristo Efen diye satarak alâkasmı tamam3e katet miş olduğundan keyfiyetin Vilâyet ve Cumhurîyet gazetelerile neşir ve Uânını rica ederim efendim. SisMde Bomonti tramvay istasyonunda Ebeku sokapmıa 9 numaralı bakkaliye di^kânmda Hristo ve Lâmbo Efendıier. (192) tstanbul 4 üncü noterli?inden: Noter kanununun verdiği salâhivet ve hükiim'er daıresinde emvali Kayrhnenkule idaresi için daîremizde bir şube küşat edilerek bir mütehassu zat ta tavzif edîlmiş olduğundan selâmeti mua mele noktasmdan emvaK gayrîmenku • le sahiplerinin bu kabil İ91ennin ted viri için dairenvzhı emlâk idaren şa • be«ine müracaat eylemeleri. ZAYİ Difçi mdctebinden olduğum büviyet cüzdanum kazaen kaybettim. Yenisini alacağundan eskisinin hâkmii yoktur. 94/681 No. da mukayyet tvan 15.10 164T te Havdar aşava giden vapurlann trenleri içmelere gıdtr'e Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonun:?an: Tarihi Saati Elbise imaliyesi 1/10/934 14 Palto » 1/10/934 15 lskarpin » 1/10/934 15,30 Yukandaki işlerin yapılan münakasalarmda verilen fiatler fazla görülrmiş olduğundan hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarhk suretile ihale edilecekleri ilân olunur. «6170»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog