Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Cumhuriyez tstanbul altmci hukuk mahkemesin Yosef Efendi tarafından Haraççıka • ramehmet mahallesmde Fener cadde sinde 90 numarah hanede sakine Ma dam Anna aleyhine açılan boşanma da ı vasmm icrayi muhakemesinde ikametgâhının roeçhuliyeti hasebile vâki ilâ • nen tebligata rağmen muhakem«ye gelmediği gibi vekil dahi göndermemis olduğu anlaşılarak bittalep gıyabmda muhakemeye baslanmış ve gıyaben ik« nval olunan tahkikat zabotnamesi ki • raat ve davacı istiçvap olunmus ve işbu muameleden bahisle gıyap karan nm bir ay müddetle ilânen tebliği ka • rarğir olmuş olduğundan ve bu bapta müttehaz gıyap karan mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan ta rihi îlânm ferdasmdan itibaren beş gün irinde îtiraz etmediği ve muhakeme günü olan 7/11/934 çarşamba günü saat 13 te Yenipostanede tstanbul asliye mahkemesi 6 ncı hukuk dairesinde be yeti kâkime huzuruna gelmediği tak • dirde davacmın iddia eyleditn vakıa • lan kabul ve ikrar etmiş addile gıya bmda muhakemenin icra olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere i'ân olunur. (3064) Çocukların gürbiiz, toonbul, sihhatli kanli ve canlı olraası ve çok ik mutiaki yaş;mast m 30 Eylul 1934 m Âkşehir Bankasınm 30 haziran 934 • Tarihinde muamelâtını göslerir ikinci iiç aylık bilânçosu İZ AH AT A K T İ F 1r. Lirası Kuruş 58785 86843 243351 21 00 21 248715 40 43 83 60408 426348 42898 10000 10000 4000 7129 11129 39500 17000 56500 00 11129 00 75 75 56500 00 00 00 43099 • 1288081 Müdür T. Lirası 1000000 73871 12411 97649 79401 99 Kuruş 00 00 24 56 90 01 00 75 11 23 70 00 83 61 67 21 Kasa DahiK muhabir bankalar Senedat ciizdam: Vadesine üç ay kalanlar 167051 » » aydan fazla kalanlar 76300 243351 Avantlar: Emtia ve vesaik üzerine avanslar 92670 156045 Saîr mütenevvi avanslar (Kasaba su taahhüdü) 248715 Borçlu hesabı cari Sair muhtelif borçlular tpotek mukabili avanslar iştirakler: A. hisse senedi Menkuller: Kasalar Mefnışat Gayrimenkuller: Banka binalan Diğer gayrimenkuller Nâzıra hesaplar Yekun tşbu bilânço muhteviyah kuyudata mutabıkür. Muhasebeci HASAN Pırinç. yulat, patates, mısir, arpa, mtrcımek ve bezelye vesair Istanbul umumîmeclisine 61 aza seçilecektir. İstanbul Valiliğinden: Kaza merkezleri İstanbul Belediyesi sınırlari içinde bulunan mahiye ve koyler de dahil olmak üzere son tahrirde tesbit olurtın nüfus miktarma nazaran İstanbul Umumî Meclisine 61 âza seçilecektir. Her Bslediye şubesinin umum belde nüfusu üzerinden hesap edilen nüfus nisbetine göre Eminönü şubesine 10, Fatihe 12, Beyoğluna 16, Beşiktaşa 5, Sanyere 3, Beykoza 3, Usküdara 4, Kadıköyüne 5, Adalara 1, Bakırköyüne 2 aza isabet etmektedir. ^ ' Her Belediye şubesi smırı içinde bulunan müntehipler kendi şubeleri icin gösterilen âza miktartnın bir misli fazlasile rey vereceklerdir. Ke>fiyet Belediye kanununun yirmi ikinci maddesine tevfikan ilân olunur. (g217> Özlü Unlarile beslevıniz. Bu saf ve çok mugaddi ve lezız unlarla mahalleb1', tatlı. püre \e çorba \ apılır. Hastalaın ve çocukların ve hatta büyük insan'ann havatî gidasıdır. İZ AH AT P ASİF Sermaye Ihtiyatlar Mevduet Taaarruf tevdiatı: Vadesiz Vadeli: Bir aya kadaı Bir aydan bir seneye kadar Sair muhtelif alacaklılar Tahsil edilmiş karşılıklar Itfa tahsisatı Talep oîunmamış temettüler ve kuoonlar Nâzım hesaplar Yekun 39417 14299 5059 2273 43099 72 35 00 24 90 1288081 01 tşbu bilânço nıuhteviyatı bittetkik Uuyu'data mutab'': olduîu task k l nd ' ' 'Murakıp Murakıp ISTANBUL TRAMVAY SİRKETİ îrtanbul Tramvay Şirketi 20 eylui 1934 tarihînden itibaren Mecidiyekoyü ile Eminönü Sirkeci arasmda yeni bir servi, kurduğunu muhterem ahaliye bildirir. « Nafıa Vekâleti Celilesinin tasvibi üzerine bu hattm sonu Ue Şişli dönemeci ar««ndalri mesafe btr lnt'a sayılacakhr. Yeni bir ilâna kadar hareket »aatleri sunlardır: Mecidiyeköyünden Eminönüne Becidiyeköyünden Sirkeciye Sirkeciden Mecidiyeköyüoe Eminöniinden Mecidiyeköyüne 6,30 7,00 7,30 8,00 12,03 12,19 • 12,36 • 12,52 13,09 13,25 13,42 13,58 11,27 11,43 12,00 12,16 12,36 12,52 13,09 13,25 1 Izmirde Mezarhkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yaptı rılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur 2 Ihalesi 25 teşrinievvel 934 perşembe günü saat on dörtte !z • Ntanbul fkinci Noterliğine: mir Hükumet kcnağmda Vilâyet makamı yanındaki salonda top • Efendim: "" " lanacak olan Evkaf İhale Komisyonunda icra olunacaktır. tstanbul Ücüncu Noterinden 21 ha 3 Bu işe ait projelerle şartname ve mukavelename nüshaları Iz» ziran 931 tarihli mukavelenameyi bu mir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdürlüklerinden 20 lira mukabilinkere tarafeyn birnza fesih ve ikale et de alınabilir. ttkterinden şerikimiz bulunan Apostol Arttırma bedeli kıymeti muhamme • 4 Münakasaya iştirak edecek taliplerin mütehassıs mühendis v*^ Efendi ile gördüğümüz hesap neb'cesinnenin yiizde yetmis beşini bulursa o ya mütehassıs mimar olması veya inşaatın her türlü mes'uliyeti ka de Eyüpte sütçü tspiroda olan 600 alh gün ihale edilecektir. Bulmadığı tak nuniye, idariye ve fenniyesini kabulü kat'inin icrasına kadar kabul yüz lira ve mahalli mezkurda Ispiro y*adirde en son arttıranın taahhüdü baki ve ifa eyliyecek mütehassıs bir mimar veya mühendisi istıhdam ey kalmak suretile ikirci arttırma on be nmda bulunan yanaşma Gencodan o lemcsi ve bu işi yapabilecek iktidan haiz olması şarttır. Müteahhit»inci gününe tesadüf eden 21/11/934 lan 8 0 lha ve Karaağaç mezbahasın çarşamba trünü 15 ten 16 ya kadar iclerin, mühendis ve mimarların iktidar ve ihtisaslarını bildirmek için da kasap Davit ve ortağı Ramiz Efenra olunacak ve en çok artbrana iha'l* bu gtbi if leri yapmış olduklanna dair resmî heyeti fenniyelerden alındflere 90 lira ki cem'an 770 lira mu • edilecektir. mış vesaikı tekliflerine leffeylemeleri lâzımdır. Ancak bu esas daimaileyh Apostol Efendi zimmetinde 2 Tarihi ihaleye kadarki Maliye, resinde müracaat eden talipler münakasaya ithal olunurlar. kaldığı ve bu para Apostol Efendi ta Belediye v«rgilerile Vakıf icaresi, OeU 5 Teklifnameler 661 numarah müzayede, münakasa ve ihalât lâlive müsteriye aittir. rafmdan kendilerine verilmesme mutakanununun onuncu maddesine tevfikan hazırlanarak en geç müna> 3 Arttırmıya iştirak edeceklerin bık kalarak ve hâlen Birvoliça mer'a • kasa günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Izmir Evkaf Müdürkıymeti muhammenenin yüzde yedi buımda 398 adet sağmal ve danuzhk kolüğüne tevdi edilecektir. çuğu nisbetinde temrnat akresi veya milyunlar re köpekler ve demiHbas «şya lî bir bankanın teminat mektubunu ge6 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ettikleri fiatin yüzde ile iki res beygir, ağaç araba ve koşumtirmeleri sarttır. yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuzunu veya mektubunu, Ticalan ve bir res merkepten ibaret bulu • 4 Arttırma bedeli tarihi ihaleden ret Odasında kayitli olduklanna dair vesikayı ve fennî ehliyet vesinan bîlumum hayvanat ve esya kendi bes gün zarfmda mahkeme kasasına tekas>nı tekliflerile beraber vermeleri lâzımdır. diye edilecektir. Aksi takdirde ih?le sine ait olduğunu ve mütebakiıi gerek 7 Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek Umum Müfesih ve fnrkı fiat, zarar ve ziyan, f»iz Çavuşköyünde mandırada mevcut 56 dürlükce haddi lâyık görüldüğü takdirde Komisyonca sekiz gün içinMiâhüküm kendisinden tahsil edilecekmanda, 3 beygir, 2 ökiir, 2 araba ve de ihalesi yapılecak ve haddi lâyık görülmediği takdirde 661 numatir. sair çiftlikte mevcut hububat ve eşya rah münakasa ve ihale kanunu mucibince muamele ifa olunacaktır. ] ve sairenin bir guna alâkası kalmadı • 5 2004 numaralı icra ve iflâs ka8 Münakasaya girmek istiyenlerin kanun ahkâmı ve yukandağmı ve bundan itibaren iarafeyn yek nununun 126 ncı maddesme tevfikan diğvrlerînin zimmetlerini ibra ederek RayrimenlnH üzerindeki ipotek sahibi aki tarifat dairesinde hazırlıyacakları tekliflerini en geç ihale günfl. Apostol Efendiden maada diğer her iiç l»cakhlarla diğer alâkadarlann gay • saat on Jörde kadar makbuz mukabilinde Izmir Evkaf Müdürlüğüne şerik kemafiss&btk ticarethanelerinde rimenkul üzerindeki haklarmı, hususi • tevdi etmeleri veya tayin olunan vakitten evvel yetisecek surette gönle faiz ve masrafa dair olan iddialan müstereken çalısacaklarmı beyanla keydermeleri ve ihale günü tayin olunan saatte Komisyona gelmeleri, nı ispat için tarihi ilândan itrbaren yrrfiyetin alâikadaranca malumu olmak projelerle şartname ve mukavelename suretlerini almak istiyenlerin mi ıjün zarfında evrakı müsıbitelerile üzere dört nüshadan ibaret bulunan işde hergün Izmir, Ankara ve fstanbul Evkaf Müdürlüklerine müra bu beyannamelerden bir nüshasınm mu birlikte satış memuruna müracaat et • • • * * * (6162) 1 melerî. Aksi takdirde haklan taDU si • caat eylemeleri ilân olunur. maileyh Apustol Efendiye tebliğini, i kmci nüshasınm Cumhuriyet gazetesi le ilâmni, üçüncü nüshasınm badettasdik tarafıma iadesöe dördüncü nüsha «nm daireniz dosyasında hıfzını rica ederim efendim. Adres: Balatta Âyan caddesinde 98 numarah sütçü Kozma ve mabdumlan Bflâkoy ve Mihal cillile sabit olmıyanlar sabş b*edeI3iin pavlasm3stndan hariç kalırlar. 6 Şartname mahkeme divanha nesinde herkesin görebüeceği bir y*; • re asılmıştır. Fazla tafsilât almak isti • yenlern 934/14 numara ile başkita • bete müracaatleri ilân olunur. (3056) îstanbul 7 nci icra memurluğundan: Birinci derecede ipotekli olup paraya cevrilmesine karar verilen ve tamamı na 3095 lira kıymet takdir edilen Ak sarayda Gurebahüseyinağa mahallesin» de Şekerci sokağuida eski 23 yeni 25 numaralarla muakkam maabahçe bir bap ahşap hanenin tamarm açık arttır • mıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arthrmıya iştirak edecek müşterilerîn kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nis betînde pey akçesi veya nv'llî bir ban • kanm teminat mektubunu hâmil olma • lan icap eder. Müterakim vergi, tanzi fat, tenviriye ve Vakıf borçlan müste • riye aittir. Arttırma sartnamesi 11/10/ 934 tarihine musadif perşembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edi • lacektîr. Birinci arttırması 3/11/934 tarihine musadif cumartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar îcra e • döecek birinci Mttırmada bedel kıy meti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakıhr. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edüerefe 18/11/934 tarihine musadif pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit ol • mıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâ • kadarlann ve irtifak hakkı sahiplermm bu haklannı ve hususile faiz ve masa • rife dair olan iddialanm flân tarihin den itibaren 20 gün zarfmda evtrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildir • meleri lâzımdır. Aksi takdirde bakla • n tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa • hş bedelinin paylaşmasuıdan hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak îsti yenlerm 934/1108 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyaoaklan ilân olunur. (3072) Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimli ğinden: 1 İsmail Rasim Beyle Madam Marika, Eleni ve trininin sayian mutasarnf olduklan 1899 lira 67 kurus kıy • meti muhammeneli Feriköyünde Kâğı • tane c«ddesinde eski 181 yeni 253/253 numarah ve iki katlı tavanı kârğîr do şeme ve diğer afcsamı ahşap olan Av cı|flr kazinosu namile maruf ve etra • fmda demir parmaklığı olan bahçeyi havi kazinonun tamamı süyuunun izalesi zımnmda açık arthrmıya vazedildi ğinden 6/11/934 tarihine musadif sah günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi başkâtipliğmce bilmüzayede satılacaktır. Izmir Evkaf Mfidfirlügfinden: Kadıköy Bostancı Iramvay seferlerinin işletmeye açıiış. ÜsküdarKadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T. A. Şirketinclen Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Kadıköy Bostancı hattı, evvelce ilân edilen üeret tarifelerine göre, 1 birinci. teşrin 1934 sabahmdan itibaren işletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy • Yoğurtçu, Feneryolu • Caddebostanı • Susdiye • Bostancı mıntakaları arasında muntazam tramvay seferleri tesis edilecektir. Şirketi Hayriyeden: tlctısat Vekâleti Yüksek Makamınca tasdika iktiran etmis olan aşagıda yazHı tarifenin cumartesı sabahından itibaren tatbikma başlanuJığı muhterem yolcularımjza ilân olunur. 29/9/934 Tam ücrete tâbi sivil yolcular kısmı: MINTAKALAR Köprüden iskelelere ve iskelelerden Köpriiye tek bilet 2 inci mevki 1 inci mevki Maa rüsum Maa rüsum bilet bedeli bilet bedeli Kuruş t Selimiyede: Fırka Satmalma Komisyonundan: Haydarpaşa Askerî hastanesinin yemek pişirmeğe mahsus ocak * larının keşif raporu mucibince yeniden inşa edilmek üzere 4/10/934 perşembe günü saat 15 te pazarlık suretile ihalesi icra edileceğinden ocakların plân ve keşif raporlarını görmek arzu edenlerle ihaleya talip olanlarm muvakkat teminatlarile birlikte Selimiyede Fırka Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (6208) Mıntaka Birinci Kisım II 22 14 27so I850 2 inci 25 16 13 3O 2O 25 tkincİ 1 inci 2O 32so 3 8 5 17 0 3O 35 2 inci 23 2© 3 2 so 3 8 50 30 35 Resmî elbiseyi lâbis askerî erlân, ümera ve zabitan kısmı: 1 ınct » Köprüden iskelelere azimet ve avdetli bilet 2 inci mevki 1 inci mevki Maa rüsum Maa rüsum bilet bedeli bilet bedeli Kuruş Kuruş İskelelerden Köpriiye * azimet ve avdetli bilet 2 inci mevki 1 inci mevki Maa rüsum bilet bedeli Kurus Maa rüsum bilet bedeli Kuruş Universite Mubayaat Komisyonundan: 1 Universite Hukuk Fakültesi okuma salonu mobilya işleri. 2 Tıp Fakültesi bakteriyoloji lâboratuvarı tamir ve tadil işleri Yukanda yazıh iki iş olbaptaki şartnamesine tevfikan ayrı ayn olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler şartna • melerini görmek için hergün Mubayaat Komisyonuna müracaat ede • bilirler. Münakasa günü olan 3/10/934 çarşamba günü saat 10 da te* minat mektuplarile Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmalan i » Iân olunur. (5530) •* MINTAKALAR Birinci mîntaka İkinci » Köprüden iskelelere ve iskelelerden Köpriiye Köprüden iskelelere İskelelerden Köpriiye tek bilet azimet ve avdetli bilet azimet ve avdetli bilet 2 inci mevki 1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci 2 inci mevki 1 inci mevki Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş ' Kuruş Kuruş G 25 8 75 7 50 IO 25 1 2 50 1 7 51 Memurin ve zfbitan MINTAKALAR 50 varaklı ve zabitan 2 inci mevki Maa rüsum bilet bedeli Kurus 15 20 s o karneleri: 12'so 1 7 50 15 2 0 50 memurin karneleri 1 inci mevki Maa rüsum bilet bedeli Kurus Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonundan: Fmdıklıda Güzel San'atler Akademisi dahilî tezyinat marangoz atölyesi için 190 liralık marangoz alâtı açık münakasa ile satın alı • nacaktır. Alâtın cins, nev'i ve markalarile şartnamesini görmek isti yenler pazartesi ve çarşamba günleri mezkur atölye muallimine mü • racaatleri ve pazarlığa iştirak için de 8/10/934 pazartesi günü saat on beşte Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (6205), Bîrîncî mîntaka tkinci » 312 so 375 4 3 7 50 5 1 2 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog