Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

63 çıktı üncü cüzü üunun en buyuk Meselesi: Ihracatın tanzimi iraat memleketleri ıçin ikhsadî vaziyetin bergün daha fazla dikkat ve daha müeasir tedbir îstiyen ciddiyeti devam ediyor. Tiirkofi» Um vaktinde teskil edilmiştir. th • racat işlerimizde bu yeni tesisten pek çok müspet neticeler bekliyebileceği mizi vaktinde l u sütunlarda izah et • ır.iftik. Bugüa l>u yoldakı mesaisinde Tiirkofutn de mütemadiyen teyit ve takviye olunmak ihtiyacmdan asla kurtulmus saydamıyacagını İlâve ede • cegiz. Retmi ve gayriresmî bütun mfllet teskilâtının, yani hükumetin ve halkın olanca dikkatlerile daima izuıde Oİacaklan bir mesele üzcindeyiz. Ortahğı kanşbrmkata devam eden buhran hergün yeni yeni zorluklar doğurmakta ve her taraftan fazla himmetler ve gayretler istemektedir. öyle vazi yetler hâdis oluyor ki yalnız devletin eli ve gücü üe hallolunabilir. öyle haller görülüyor ki millet kuvvetlerinin birlesthilmesini zarurî kılıyor. Haddi zabnda çok faydalı bir unsur olaca ğmda uphemiz olmıyan Türkofis kendi başına bütün bu lorluklan yenmeğe muktedir olamaz. Onun hemen her a dımda devletçe ve roilletçe takviyesi bir zamrettir. Yugoalavyanın Almanya fle aktettigi mübadele itilâfmın pek enteresan hususiyetler arzetmekte olduğunu istihfcar ediyoru*. Yugoslavya için bir mu•afrakiy*t sayılmak lâzım geldiğine hükmettiğimiz bu itilâfı hangi bir ticanrt biirosu veya daireti değiî, doğru dan dogruya Yugoslavya devleti müzakere ve intaç etmiftir. Henüz metni «limize gelmemi* olan bu itilâf ü zerinde bilâhare daha mufassal konuçacağız. Maksadumz da şimdiki mübadele iflerinm naul yikütülmek yolun • da olduğuna dair sadece naisal varmekten ibarettir. Bulgaristanın Almanya ile ticaret işlerinde bükumetçe ve milletçe sarfetb'ği müsterek ve mütesanit mesai bizim ciddiyet ve samimiyetle takdir etb'ği miz sebath bir calısma tarzıdır. Kom • fumuz taze meyva ve bühaua taze ü • süm ihracahnda her cene dikkate ve takdire lâyık terakkiler kaydederek yüriiyor. Yirmi milyon kiloluk tütün muzakeresinin de canlı hir is olduğunu gıptalarla öğrenmekte devam ediyoruz. Ahiren Avrupa ve Amerikada süratli bir cevelân yapıp gelmis olan bir bemşerimizin getirdiği müsahede ve inhbalar bizi pek ziyade düfündürdü. Ziraî istibsalâtımız büyük bir ekseri yetle teskilâtlandtnlmıs değUdir. Biz de büyük bir ekseriyetle ziraat müstah•illeri serbesttir, ticaretin Ue bütün bütün başı boştur. Buhranm devam etti gi seneler için bu serbestliğin ve bu basıboşluğun manası sadece perisan lıkta karar kılacakhr. Bu vaziyetin bu suretle tezahürleri göriilmeğe başla BHftn* bile. tzah edelim: Ticaret ucuz alıp pahalı satmak demektir. Buhran ziraat mahsullerinin fiatini bütün dünyada düsürmüsken bu tnahsuller üzerinde ucuz alıp pahalı satma ameüyesinin nasil yürüyebileceği düşunulmeğe değer bir mevzudur. Nihayet denebiKr ki bu olduğu kadar olur, ve iktısadiyat kaidelerinden harice çtkmanın mürakün olmadıği ve olmıyacağı da ilâve tdilebilir. Normal zamanlarda caiz olan bu işin buhran devirlerinde öyle basıboş bırakılabilecek bir vaziyet ohnadığını kabul etmek mecburiyeti vardır. Z«ten düşük olan fiatler üzerinde alabes oyunlar oynanmasraa göz yummak imkânı yoktur. Filhakika bazi mallanmız üzerinde bazı tadrler alabes, yani daha asağı fiat oyunu oynuyorlar. Alıcının zaten nazlı olduğunu bilen routavassıt tadr bütün yükü mustahsile yükletmeğe çalısmaktan çekinmiyor, yani zaten düsük olan kiymetî daha ziyade dütürmeğe baln yor. Hiç olmazsa bir kisım mahsullerimiz üzerinde bu oyun vardır. Alıcı piya»a daha ucuza alabileceğine ikna edilince aradaki mutavassıt kunvısyoncunun rolü oynanmıs olur. Filhakika aha çekingen bir vaziyet alınca beride piyatanm daha ziyade düsmesi basit bir zaruret olur. Çünkü beride teskilât kyoktor. Bin dertle musap olan müstah HAYAT Ansiklopedisi fcj 0 7 i n İSTANBUL CAÛALOÛLU pQ»op*oei Q Fulftl NO 91 l U Telgraf ve melctup adres!: Cumhuriyet Istanbul Posta kutusu: tstanbal No 246 r d Z d r i B ö l O CJIUI TeJefon. Başmuharrir ve evi 22366 Tahrcr heyeti: 24298 Idare ve matbaa kısmile MatbaacıJıfc ve Neşriyat Slrketl. 24299 242M) umhuri I Q3A lOö'r . nci cilt hanrdır. Cttzlerinizi bir an evrel ciltletiniz J Türk mühendisliğine istiklâl Hiç bir yoldan Edirneye gidilmez! Trakya komitesinin Şıpkaya kurduğu tak... Buna parolalarını yazmışlar: Şıpkadan Edirneye! Bulgar hükumeti de Şıpka puiları çıkardı Sofya (Husu sî) Şıpka sen • liklerinde; hüku metin rr«men in sa ettirdiği t?k lann birisinin ü zerinde Pilevne Şıpka ve d'ğe rinin üzerinde de SUvnitsa Edirn! yazıh imiş! Şimdiye kadar üzerinde Edime ibaresi yazılı olan taklar ancak Trakya komftasınm kongrelerinde yapılır ve Bulgar L«* tf • ^. ' ISHHIÎI! **.„** **" *"^J49^%*^^ Bulgar hükumetinin yeni çtkardtğt Şıpka puiları hükumeti de Bulgaristanda teşrJcküller hürriyeti var deyip isin içinden çıkardı. Fakat shndi Şıpkada yapılıp üzennNafta Vekili Ali Beyin Yiiksek MühendU mektebini ziyaret intıbalarıt Y akarıda »olda Vekil Bey profeıör Salih Murat Beyden izahat alıyor, »ağda Salih Murat Bey fizik lâboratu varmda teerübeler gosterîyor; aşağıda »olda, Ali Bey talebeye hitabeaini irat ederken; »ağda, mutfakta talebeye verilen pilâvm tadına bahıyor de Edirnc ibaresi yazılı olan tak resmen hfikumet tarafından mşa edilmis ve (Mabadi besinci aahifede) Mühendis Meklebi dün çetin bir imtihan geçirdi Nafıa Vekilimiz Ali Bey, dün u bah, imtiyazh sirketlerin vaziyet • lerini tetkikle meşgul olmus ve saat 15 te Vekâlete bağh, Yüksek Mühendis mektebine giderek bu müesseseyi sıkı bir teftise tâbi tutmustu>. Ali Bey, ewel& mektebin Rektörü Fikri Beyle görüserek idare ve tedrisat isleri hakkında izahat almıs, müessesenio nizamnamesini, hoca ve talebe kadrolarını tetkik etmis (Mabadi dördüncü tahifede) Halî ıslahat Kanunlarda müKim tadilât yapılacak Sergi müddeti uzatıldı ^Ki Halkın tehacümü tş Bankası sergisinin bir müddet daha açık bulundurulmasını bir emrivaki yaptı Naf la Vekili müesseseyi 3 saat süren sıkı bir tef tişter geçirdi ve bir hitabe irat ederek memleket imarınır Fransadan bir müte^assıs Türk mühendislerine tevdi edildiğini söyledi daha getiriliyor ŞehnmÛKİi bulonan Maliye Vekili Fuat Bey dün aksam Ankara ya hareket etn»;ştir. VekH Bey bfar muharririmize sunlan söylemistir: « Maliye teskilâtmın ulahı * • çin bir ecnebi mutehasns getir misb'k. Bundan Gazetemıze bevann.Ua baska vergi ve bulunan Maliye diğer maliye kaVekili Fuat Bey nunlarmı, mükelleflere daha zivade kolaylık temm edecek sı«rette tadil etmek. uzere bir büro açtık. Bu büro, kanunlarm tatbikatmdan ilham alarak lâzım gelen tedbirleri tesbit edecektir. Bu if(Mabadi üçuneu »ahifede > mmmmu ımunıln tooec >e Harpten sonraki en büyük grev Amerikadaki grevcilerin sayısını 1,500,000 olarak tahmin edenler var, vahim hâdiseler oluyor Bankası terginnin hepti birbirinden güzel kuımlartndan bin: Kömür iş paviyona İs Bankası sergisi çok kesif bir ziyaretçi kalabalığı tarafından gezilmistir. Halkm akmı bilhassa aksama doğru ziyadeleşmiş ve pek çok kimseler serginin aksamlan e?ken kapandığından sikâyet etm'sler ve saat 21 de olan ; kapanma zamanı b raz temdit edildiği takdirde tehacümün hafiflemesi kabil olacağını ileri sürmuşlerdir. Aynca Is Bankasma da serginin bir müddet daha devamı için müracaatlerde bulunulmuştur. Bir taraftan halkın gün geçtikçe artan tehacümü, bir yandan da birbirini takip eden müracaatler nazarı dikkate altnarak serginin kısa bir müddet da ha açık bulundurulmasma Bankaca karar verilmistir. Bir hafta için açılrms olân serginin ziyaret müddetinin uza (Mabadi ücüncii aahifede) mııtıiMinıııııııııııiıııııııiMiıııınıııtıt Türkîye Mısır münasebatı Tebaamızın hukukî meselesi hallediliyor Amerikada bundan kısa bir müddet evvel vukubulan Sanfransisko grevinden bir intıba Nevyork 2 (A.A.) Mensucat sanayü icra kom tesile uzun boylc müzakerelerden sonra, M. Gorman, vazi yetin değijmediğini söyleyince, gre vin önüne geçmek ümidi kalmadığı anlasılmısbr. sil kendi basmadır, ve o pazara gide • rek elindeki mah her kaça olursa satacaktır. Böylelikle rençper düşük piyasada adeta bir çamur berzahına düşer gibi batar. Faraza üzümde ve incirde aüvre sabslann büyük bir mevkii vardı. Şimdi piyasayı beküyerek daha ucuza almak modan çıkartlmak istenildiğine ve bizde müstahsil de te;kilâtlı olmadığma göre şimdiki halile müstahsilin bu vaziyetten ne müthis hasarlara uğrıyabiIeceği, biraz düsünmekle, kolayca an • lasılabilir: TürkofUin de vaziyeÜ bu hakikî seklinde görebileceğini süphesiz sayanz. Fakat o kendi basına bmıa çare «Havas» muhabirinin kanaatine göre, Amerikada mensucat amel?s'nin grevi, 900,000 ameleyi issi? bıraka caktır. Bunlardan 500,000 i pamuk, 200,000 i yün, 200,000 i de ipek işli (Mabadi dördüncü aahifede) saz olamaz. Bu oyunu bozmak için gidilecek yol müstahsili ve dolayısile piyasamızı tesküâtlandırmaktan ibaret tir. lcap ederse kooperatifçiliği mecburî kılmağa kadar giderek. Bu devletin ifidir, bu roilletin isidir, hulâsa bu bir içtir ki ister isternez yapılrralıdır, ve yapılacakhr. Elverir ki bu huswta daha ziyade geç kalmış olnnyalım. tstrhsale atfettifimiz ehemmiyejhs lâakai birVkadanfîı ihracataTahsis etmek mecburiyetindeyiz. Kendi haline bnakılacak bir mületler arası mübadelesinin şimdiki şartlar dahilinde vara cagı netice ancak hüsran ve felâket olur YUNUS NADİ Kahireden Tan gazetesine bildiril diğine göre Türkiye il<* Mısır arasında dosthık ve ikamet muahedesi akti icin uzun müddettenberi ceryan eden müzakereler neticesinde Mısnd^ tenvık • kün eden Türk tebaasınm hukukî vaziyetin» ait müskülât iktiham edümek üzeredir. Mısırdaki Türk tebaası için kapiHilâsyon hukukunu haiz diğer de?letlerin tebaası gibi Türk konsoloslan • na hakkı kaza verilmesine ait bir HUâf yakmda imzalanacakhr. ııııııııııımiHiııııııııııınıııııııııııımııııııııınıııımıııiMiııııııııııııııiHnııııııııınıınmnıımııın Intihap faaliyeti arttı Tetkik heyetleri teşekkül etti, defterler gözden gecirilerek birkaç güne kadar asılacak Belediye inti habatı faaliyeti devam etmek tedrr. Kaza be yftleri kendî mmtakalanna ait bu iunan defterleri tetkike başla mtslardır. Tetkik heyetlerni teskil ed'ro zevat sun lardır: Fatih mınta kasmda: Necati, Ethem, thsan, ts Intihap encümenlerinden biriri toplanti halinde mail, Mehme1, Hasan Basri, Mehmet Ali, Ha*an Ş'kr, Ihsan, Şükrii, Mehmet Sun, Semih Kâzım, Fazıl Beyler. Fethı, Hamdi Beyler. Beyoğlu mmtakasında; Nakiye Ha Üsküdar mmtakasında; Muharrem nım, Kadri, Mustafa, Faik, Hasan Sa Naiiî, Cflâl, Sami, Ahmet Refik, Mazdi, Naci, Nail, Celâl, Sait, Nazım Hamhar, Cemil, Mehmet Ait, Mustafa, Hüdi. Hulki, tsma>l Ha^feı Beyler. sey'n Beyler. Sarıyer mmtakasında: AH, Kâzm, Besik^as mmtaksında; Kıvmet Ha • H y r i , Abdul'ah. Ahmet, Hamdi, Sa: njm, Hükm , Arif, îhsn. Fehm', H"K di Beylerle Hüsamettin Paşa. met, Muhıttin, Şevkrt, Ethem Akif BeyBevkoz muıtak?ı«tnda; Sdat, Müm ler. taz, Şevki, Ragıp, Rifat, Yusuf, AbdulEminönü mmtakasında; Hacı Rscep, (Mabadi besinci aanıîea*j Hasan Fehm!, Baha, Hâmit, Muhsin, ııııiMiıııııııııiHinıııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııiııııııııiiiHimıııııııııınıııııınıııııııııınıııııtıııııııııınıııııııııııııi! Bugün Bugünkü Rusya Eski Fransa Mahve Nasirı M. Bonnet 3 üncü sahifemizde Yeni kambiyo kararnamesinin esaslan 4 üncü sahifemizde Almanya mektuba: Hitler i>e Uçüncti devlet Yazan' M. Nermi 5 inci sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog