Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

HASAN ÖKSÜRÜK PASTÎLLERI Oksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğtis hasttalklarile »esî kısılanlara şi€al tesirleri çoktur. 30 kuruştur. H A S A N 8 Cumhanyei Eylul Kalorifer Radiatörlen En raaruf Alman Fabrikası mamulâtından en son sistem K.ALORIFER RADHTÖRLERI rekabet kabul etmez îiyatlarla buradaki depolarımız<'an derhal teslim edilır. Y A Z GİJNEŞİ Cildi yalnız esmerletmekle kalmaz. Dokunduğu tabakalarda ko • layca geçmiyen bir tskım kabarcıklar, sivilceler; lckeler yapar HANS FRANK ve Şekiki Istanbul • Galata, Voyvoda caddesi, Agopyan Han JNo. 5 Telefon : 4 4038 Kız ve Erkek Amelî Hayat u Cağaloğlu ' Telefon: 23630 I icaret Lisesi 3 senelık or a ve • senelık '1 icaret Lisesi kısımlan \ardir. Orta k sma ilk mek .} tep mezuuları, Iicaret Lisesi kismına orta mektep me/unları kabul edilir. Orta ve Lise kisimlannda resmî m ıfredat proj>ramlarıle bırlıkte rrektebin tesis gavesinc uvgun a\nca meslek ve. lisan derslen kuvvetli bir tar7da n utulaıak mezunlan Ticaret ve Iktısat «ahasinda ve şahsî teşebbuslerde muvalrak olacak jekilde haziılanır, KREM PERTEV Kuüananlar için bundan endişeye lüzum yoktur. Bu harikulâde krem gü • neşin ciltte tahribat yap • masına, kat'iyyen mey dan vermez. Istanbul Kız Muallım Mektebi resı n muallınrıi Şevket Bey tarafından Ilk tedrsat programına uvgun ve Hayat bilgisine ait Şematik resimlenni havı bir alrum tabedilmiştir. Talebeve Ha yat Hilgis dersinde çok büyük faydasi olan bu eserden birer tane edinmele n tavsive oîunur. l«itanbul Ankara cadd si Ay Yıl diz Pazdnnda bir lira mukabilınde satılır. MUALLİMLERE Leyli ve Neharî Kız Cagaloğlu tınnı Yeni Lise Erkek ve karşisinda Orta ve lise kıs mlarını havidir ECZA DEPOSU Akşamları Ayrıca Orta ve lise Bakaloryasına bazırlıyan kur* lar vardır, Talebe kaydına de\am olunmaktadır. Van Göiü Sefain Işîetmesi Müdürîüğünden: Van Cölii Stff.in lşletme Müdiriyeti için 120 beygirlik mazot ya kar bir fazla pervane vc bütün zarurî yedek malzemesile şeraitine uygun b"r deniz motörünün mubayaası 15 eylul 934 tarihinden iti baren münakasaya vazedüroiş olup S teşrinievvel 934 tarihinde ihales? yaDiIacaktu. Münakasaya iştirake talip olanların usulii daire sinde mubayaa komUyonuna ve malumat için Vilâyet Daire Müdiriyetir.e müracaatleri ilân oîunur. ' (5726) Posta ücreti için 10 kuruş zammedilmelidir. J. İTKİN E M P E R M E A B L I üccar teızısının Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve • kısroı dört taksitte senede 40 lira lise Kayıt gün'eri: Cumartesi, Pazartesi. Çarşamba pardesulennın şohrttim teraın eden evsal: f/Uderris K. KömUrcUyan asarından Yeni Turkçe île: Amelî ve tatbikî kambıyo 50 K. Yeni muhasebe usulii 175 » Ticarî malumat ve bankacılık 150 » Iktısat ılmı 125 » İhtısas muhasebeleri 250 > (Şirket, sanayi. zira*t ve banka) Tıcarf ve mafî hesap I 00 » (Eskı Turkce ıte) Yeni lugartıma cetvelleri (Yeni rakamlarla) B0 » Yeni hesabı ticari 200 > Baslıca »atış yerr tkbal kütıiphanesi. Yuzde otuz tenzilât. (2950 BİÇİMDE ŞIKLIK CİNSİNDE MÜKEMMELİYET Taşro gazete bayilerinîn nazarı dikkatıne Gazetemiz, taşra bayilerile doğrudan doğruya muamele yapmağa karar vermiş olduğundan şimdiye kadar Istanbulda gazete bayiliği yapmış olan Artin Efendüe 21 eylul 934 tarihinden itibaren münasebetini kesmiştir. Gazetenıizi Artin Efendi vasıtasile alanlarm islerini matbaamızla yaomaları menfaatleri ilitîzasuıdandır. Nazarı dikkati celbederiz. be\oğlu Utıkiâl caddesi 405 Telefon 4(J4îd Elektrik Mühendisi Refik B. in Amelî elektrik, Makina, telsiz, Oto, mufpssal sınaî elektrik ve hararet kitapları deposu: Postane arka&ında Basiret Ha nı Odabaşısı Şecaettin Bev. Biçki ve Dikiş Yurdu Yalnız küpeîerinin kıymeti 20,000 liradır. Fakat Bruksel Sao'at Muallıro mektebinden mezun Zehıa Hakki Maarıf Vekâletinin tasdik ve ıznini haiz, en son usullerle. nazarî ve amelî bıçkı ve dıkış gösterilır Dokuz ajda diplotna verilır. Talebe kaydine başlanmıştır. AnKara Anafartaiar caddesi Kınacı zade Hanı yanmda Enver Bey apartırnam üçuncu kat. Istanbul atliye 2 nci ticaret mahkemesinden: A. K. Ağharaff Efendi tarafın • dan 5/1/931 tarihinde Bombaydan (Tevere) vapurile gönd«rilerek Portsaitte Loyt Triyestino vapuru kumpanyasmın (Merano) vapuruna aktarma edilen ve 13/12/931 tarihinde tstanbula gelerek ayni gün halı antreposuna çıkarılan M. 1 markah ve 31 numarah bir balya halının oriji • nal konsimentosunun zayi olduğundan bahisle iptali hakkmda iktiza eyliyen merasimi kanuniyenin ifası Hacı Hüseyin Hayi ve mahtumu Efendilerin vekili avukat Hüsamettin Ahmet Bey tarafmdan mahkemeden Utenilmistir. Mezkur konşimento her kimin yedinde ise 45 ?ün zarfında mahkemeye ibraz etmesi ve aksi takdirde bu müddetin hitamınd'a iptaline karar verileceği ticaret ka nununun 638 inci maddesine tevfikan ilân oîunur. (3006) Ankarada • ı m ^Kiralık daire M 4 Hebekte 4 oda, tlektrık. havaga/.ı, MI, 30 lira. Sahilde 1 No. lı kırmi7i valna mür3C<ıat Merkezi Urrtumisinden: E«kişehir Merkez ambarında: Albivon marka seyyar tamirane otomobili, seyyar vinç veâaire (3(1) eylulde, Berli^ekamyonlan (1), lâtil marka markah otomobıller, Perles kam)onlan (2\ muhtelif otomobil ve makiue parçalan (4) teşrinievvel 934 rariblerinde satılacağından taliplerin mfîracaatleri Hilâliahmer • Cildiye ve ZUhreviye • hastaliklan muteha«.sisı tîe\o^lu, Asmıltmesçit, l'ursa ittısalinde Ar'a^; Han Tei. Dr. Ç i P R U T Pazan ZICAAT BAN TUa K C İYE KA51 RADYOLİN kadar dişlerini parlatamadığını, diş etlerini kuvvetlendirmediğini, ağzını temizlemediğini görmüştür. Çünkü birçok pahalı Avrupa diş macunlarını tecrübe etmiş ve hiç birinin Siz de Radyc!Vi kullanınız KANZUK SAÇ LOSYONU K epekleri izale ve saç an besliyerek dökülmesine mani o'ur. Deposu: Kanzuk eczanesidir. Belli baş!ı ıtrıyat mağazaiarında ve her ec?anede bulunur. lhtar: Kanzuk saç losyonu mümasillert gibi yağh dejildır. Tesiri kat'î ve rayibası lâtif bir losyondur. KOMOGENE Daktilo aranıyor Turk tabıivtimdtn olraak şartıle yazı ve kartotek işleri için almancası mukemmel erkek veja kadm iki dak tılova ıhti\aç vardır. Talip olanlann "Daktı o^ rumuzile Istanbul 176 No posta kutusu adresme müracaatleri A. Kadri Selim Kadıköy Pazaryolu İzzetbey apartımanında İNo. 5 Dr. tbsan Sami DOKTOR Birinci sınıf göz mütehassısı Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: Balıkesir Menıleket hpstanesi ihtiyacı için listesinde muharrer 99 kalenı eczayı tıbbiye ve pansuman malzemesi şartnamesi mucibince mubayaa edilmek ve 6 teşrinievvel 934 tarihine musadif pazartesi günü caal on beşte ihale edilmek üzere yirmî gün müddetle alenî münakasaya konmuştur. Mezkur malzemenin bedeli muhammeni 669 lira 70 kuruştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde temi natı muvakkate makbuz veya mektuplarile ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Encümeni Vilâyete, şartname ve listeyi görmek isti yenlerin daha evvel Istanbulda Sıhhat Müdiriyetine, Balı!:esirde Encümeni Vilâyet kalemine müracaatleri ilân oîunur. (5983) İSTAFİLOKOK AŞISI tstafilokoklardan mütevellit (ergenlik, kan çıbant, koltuk aitı çıbanı, arnacık) ve bütün cilt hastalıklarına karsı pek tesirli bir açıdır. Divanyolu No. 189 <g (22 .1 Sahip ve Başmuftarrirt Yuna» NtaeU Umumi neşrıyatt tdare eden Yazt tşlert müdurü Abidin Daver Matbaa'cıhk ve Nefrtpat Turk Anonım Sirketi tstaribvl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog