Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

»r • ty &VİUİ Veren Annelere stıt Fosfatlı ŞarkMaltHulâsası den alınız. Feçeteleriniz buyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. Cumhmiyet Kullanınız. Sütünüzü arttınr. Çocuklann kemiklerini kuvvetlendirîr. <2246) l l â ç l a r m ı z ı 2 ; SALiH NECATi FOSFOTiN NECATİ Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bunuala beslenea y avrala tombul ve kuvvetli, neş'eli o!ar. ( 288 * ) Maliye Vekâletinden: 1 Vekâlet kalöriferleri için almacak 350 ilâ 450 ton yerli kok kömürü kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa 30/9/934 tarihine musadif pazar günü saat 15 te Levazım Müdürlüğünde müteşekkil mubayaat komisyonunda icra kılınacaktır. 3 Şartnameyi almak için hergün Levazim Müdürlüğüne ve ls tanbul Dolmabahçede Evrakı Matbua Amban Mümeyyizliğine müracaat edilebilir. Münakasaya içtirak etraek îstiyenlerin yedi yüz yirmi altı Hra mu•akkat teminat akçelerile tayin olunan saatten evvel Levazım Mü • dürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (5615) TÜRK ANONİM ŞİRKETİ VAPURCULUK r a 30 Nafıa Vekâletinden: Çankaya: Riyaseticumhur ikametgâhı yollarile Orman çiftliği, Maraıara havuzu civarı yollan, Hakimiyeti Milliye meydanı ve Yenisehirde, Nafıa Vekâleti binası önünden geçecek yolda yapılacak «49,716» Hra keşif bedelli tesviye, bordür şose tamir ve asfalt kapIama insaatı kapah zarf usulile 19/9/934 tarihinden 9/10/934 ta rihine kadar 20 gün temdidi müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa Ankarada Nafıa Vekâleti Müsteşarhk makamında 9/10/ 934 >ah gunü saat «15» te yapılacaktır. Münakasaya içtirak için verilmesi lâzım gelen teminat «3,728» Hra «70» kuruştur. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu sartnamede yazıh ol duğu veçhile hazırhyarak münakasa saatinden evvel Münakasa Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri veya bu saatten evvel vasıl olmak şartile gönderihnesi lâzımdır. Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyenler «250» kuruş mukabüinde Ankara Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlü&ünden satın alabilirler. (5839) Denizyolları İŞLETMESİ Acentalan: Karaköy Koprubası Te!. 42362 Sirkeci Mubürdarzade Han Tel 22740 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu Dnmlnpınar ™ P razar giJnfl wat 20 de Galit» nht)mından Karadeniz Cumartesi Postası |Cnmhuriye! Pnm«rİA»i I 8 ^ a ^ . &. Vap ^ 29 Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrükler için yaptınlacak 20 örtülük musamba 17/10/934 çertamba günü saat on dörtte açık eksiltmeye konulmuftur. 2 Şartnamesi hergün Komisyondan ahnabilir. 3 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzu veya banka kefaletnamesile belli zamanda Komisyona gelmelerî. (6021) dişte Zonguidak, Inebolo, Ayancık, Samsnn, Ünye, Otdn, Giresun, Tlrebolo, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüste bunlara ilâveten Of ve Sürmeneyc nğrayacaktır. Gnmartesı de Ga'ata nhtı Karabiga yolu Cnmarfesi, çarşamba gflnicri saat 20 de Tophane nhtnnmdan bir vanur kalkar. Gidf$ vc dönüşte tnntat iskelelere ograr. İstanbul Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğünden: Topkapi Sarayî müzesinde keşifname ve şartnamesi mucibince yaptınlacak olan yangından korunma tesisatı kapah zarf usulile münakasaya konmustur. Mezkur tesisatın 11/10/934 tarihine musadif persembe günü saat 14 te ihalesi yapılacagından taliplerin seraiti anlamak üzere cumadan maada hergün Müzeler tdaresine müracaat eylemeleri. Teklif mektuplarile ehliyetname ve teminatlarını ihtiva edecek kapah zarfları yevmi mezkurda saat «14» de kadar Müzeler Umum Müdürlugu Mubayaat Komisyonuna teslim eylemeleri lâzımdır. dişte inebolu, Sinop, Samsun. Giresun, Trabzon, Rize, Hopâ ya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Sürmene, Fatsa ve Ünye ye oğrayacakor. (6156) m ı n d a n kalkacak> Gj AYVALIK sürat yolu va Şirketi Hayriyeden Boğaziçi vapurlanna mahsus sonbahar tarifesi teşrinievvelin bîr'nci pazartesi sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde saHmaktadır. İzmit yolu "tıma, nazar, salı, carşamb' £ünler? bir vapnr saat 9 da Tophane nhtıtmndan kalkar. Iforciıı Puru 2 9 mersm eylul • ve Ayvalik yolunun mutat lskelelerine uğrayarak Izmire gidip dönecektir. (6193) istanbul Kibrit Satıcılarına 1 1 tesrinievvel 1934 ten itibaren halka BÜYÜK KUTU KİBRİTLER 60 PARAYA, KÜÇÜK KUTU K1BRİTLER 50 PARAYA sahlacaktır. 2 Ellerinde eski fiatten kibrit bulunan »atıcılar 29 eylule kadar kibritlerini aşagıda gösterilen mahallere iade edeceklerdir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir talep veya müddeiyat kat'iyyen nazarı itibara ahnmıyacaktır. 3. 1 tesıînievvelden itibaren perakendecilere terk olunacak bey'iye ve ikramiyeler aşagıda gösterilmiştir. BÜYÜK KUTULAR İÇİN: % 4 «Yüzde dort» bey'iye KÜÇÜK KUTULAR 1ÇİN: % 4 «Yüzde dört» bey'iye ve % 4 ikramiye ki ceman % 8 «Yüzde sekiz». Mudanya yolu Cumartesl gfinftnden masda hergün saat 9.30 da Mudanya yoluna Tophane nhtımmdan bir varnr kalkar. Ankara Kız Lisesi Müdürlüğünden: Ankara Kız lisesi laboratuvar mobilyan 19/9/934 tarihinden itibaren 2C gün müddetle ve kapah zarf asulile münakasaya konul mustur. İhale 9/10/934 salı günü saat 15 te Maarif Vekâleti fnsaat Komisyonunda yapılacaktır. Talipler, Komisyona asgarî 2000 Hra kıymetinde bir laboratuvar tesisatını muvaffaldyetle ikmal etmiş oldukîannı natak vesika ibraz etmefe mecburdurlar. Talipler şartname ve teferruatını Vekâlet însaat dairesinde «rorebilirler. (5922) Mersin yolu Ineboln 30 mutn tahlilât. Bahçekapı, Emlâic ve Ey tam Bankası karşısında Izzet Bey Hanı ftimyager Hüsameddin Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. Bilu Tophaneda Levazım Amirliği Satınalma komisyonu ilânları Yüksek îktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüsünden: 10 da Sirkeci nhnnnndan kalkacnk gidişte Çanakkale, Izmir, Kuşadası, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya ve Geliboluya uğrayacaktır. (6194) Türkiye Kibrit ve Çakmak İnîıisan İSTANBUL ACENTAUĞI TAHİR Tahmis sokak No. 52 Müracaat Mahalleri: İstanbul Mehmet Ali Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 numaralı tütüncü. istanbul Aü Efendi Fatih Atpazan caddesi 2 numaralı bakkaliye mağazası. Bakırkö> Bedros Efendi tstanbul caddesi kurukahveci, Beyoğlu Pangaltı Kurtuluş caddesi 33 No.lı kurukahveci. Beyoğlu Ali Ef. lstiklâl caddesi Agacami karşısı 163 No. Beyoğlu Sadık Ef. Kalyoncukulluk 2 24 No.lı tütüncü. Galata Moiz Efendi Kürekçiler. Beşiktaş Abbas Ef. Ihlamur Küçükhamam 26 No. tütüncü. üsküdar Ali Ef. Horhor çeşme karşısı 40 No. Kadıköy Kaydar Ef. Kilise meydanı 38 No. Ortaköy Malul tbrahim Uncu sokak 26 No. Büyükdere Ibat Efendi Piyasa caddesi 64 No. Beykoz Nihat Efendi lskele karşısı 70 No. Büyükada Macar caddesi 14 No. I Mektebin her üç kısmına talebe kaydi 30 eylul 934 pazar gününe İstanbul Levazım Amirliğine (5978) bağlı kıtaat için 35 bin kilo be ' kadar devam edecektir. yaz peynir 14/10/934 pazar gü« nü saat 14 te kapah zarfla ali nacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli Yangın TURK SiGORTA ANONİM ŞİRKETİ Nakliyat saatten evvel tekliflerinin Top hanede Komisyona vermeleri. BanKasi : Adapazarı türk ticaret Banksıdır. «333» (5935) Adapazan Tfirk Ticaret Bankasınm Merkez ve Şubelerinin Avukat bnlunduğu mahallerle memleketin bellibaşh Ticaret merkezlerinde Bandırma postası Istanbuldan CUMARTESi ve SALI günlerİ saat 19 da kalkmakta olan Bandırma postaları 2 T. evvelden itibaren saat 15 te kalkacaklardır. (6195) Adalar sulh mahkemesindent Büyükadada Mehmetçik sokafıa» da 7, 9, 11 numarada sakin iken elyevm ikametgâhı meçhul Evange • lidi EfendL Osman Ef«nd1nin aleyhiniz© açl» Jı 34 lira alacak davasından dolayı yazılan davetiye zabrjnda verilea şerhte ikametgâbınız meçhul bulun» duğu anlastlmif olduğundan ilânen tebligat ifasıae ve dunışmanın 2 1 / 10/934 tarihine musadif pazar günC saat 11 e talik edilmiştir. Yevm ye •akti mezkurda bizzat gelmediğimzi Teya bir vekil göndermedlğioiz tak* dirde muhakemeye gıyaben bakılacağı tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. nITIMADI TeL tTIMAT MILLI Hüsamettin Ahme I Gonokok Aşısı ACENTALARI VARDIR X Sirkrdde Ktorülü Handaki vaznhanel slni Galstada Ksraköv Paiasa nakietmiştiTj istanbul Galata Itimadı Mıllt Hanı Telefon,14937 # ^ ™ " Dr. İHSAN SAMİ •• Belsof"MoŞn T» ihtn3t1»rma karn •"'< te«rTi ve taze aeıdır. Dîvanyoio % • "uîtan Matımnt tBrbesî No. 1* (2232) Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 3500 T o n Lâvamarin komüra 3000 » Jeneratör » 12000 » Zerodis » Yukaridaki maîzeme pazarhk suretile 30/9/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminatla müracaatleri. (6127) Ankara Nümune Hastanesi Şişli Çocuk Hastanesi Baştabipliğinden: Bastababetinden:' Şîçlî Çocuk nastanesinde bulunan Kabile Yıardu talibesi için iki bin iki yüz otuz dört lira elli dört kuruş bedeli ketifli tevsian ve ilâveten inşa edilecek olan yatakhane insaatnun 2 tejrinîevvel 1934 sak günü saat 15 te tstanbul Sıhhiye müdiriyetinde müteşekkiS mubayaat komis yonunda alenî pazarlıkla münakasa ve ihalesi icra edileceğmden talip olanlann mezkur komisyona keşifname ve şartnamesini görmek arzu ed'enlerin de Şisli Çocuk hastanesme müracaat etmeleri ilân olunur. NHHİ Ziraat Vekâleti Satınalma Selimiyede Fırka Satınalma Komisyonundan: Komisyonundan: Satın almacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet tazyikli pülverizatörle 400 adet adî pülverizatör 2 ay müddetle ve kapah zarf usu Hle münakasaya konulmuştur. Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâ leti Satınalma Komisyonile lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden veri lerektir. Arsenikiyeti rassas 20/11/934 ve pülverizatörler de 22/11/ 934 te ihale olunacaktır. tsteklilerin teklif mektuplarile tahmin edi • len bedtlin % 7,5 u üzerinden teminat mektuplannı yukarıda yazıh ihale günlerinde saat 15 e kadar adı geçen Komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bulunmalan ilân olunur. (61 ?fc) Hastanenin 1934 mali senesi ihtîyacı için 185 kalem eczai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecva ve 62 kalem teşrihi marazî lâboratuvarı eczası 3 tesrinievvel 934 tarihine kadar ayrı ayn olarak 20 gün müddetle alenî münakasaya konulmuştur. Talip olanlar temi natlarile birlikte yevmi münakasa olan 3 tesrinievvel 934 çarşamba günü saat 10 da hastanede müteşekkil komisyona ve litesini görmek ve evsafını öğrenmek için Ankarada Hastane Baştababetine ve ts • tanbulda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürlüğune müracaatleri ilân olunur. (5798) 1 tesrinievvel 1934 ten başlıyacak Yeni Kibrit fiatleri Büyük Kutu: 60 para Küçük Kutu: 50 para 1 Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritlerin 1 teşrinievvelden itibaren 60 paraya, ve halen 60 paraya satıl makta olan küçük kutu kibritlerin de 50 paraya satılacağı muhterem halka ilân ve fazla talep eden satıcılann derhal şirkete veya acentalanna ihbar edilmeleri rica olunur. 2 Acentalar perakendecilerin ellerindeki kibritleri 30 eylul 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın kib • ritsiz kalmamalan için birkaç günlük ihtiyaçlarını şimdiden temin etmeleri mercudur. Liseler Alım Satm Komisyonu Reisliğinden: Kabatas Lisesi için yaphnlacak 230 adet sira kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale 13 tesrinievvel 934 saat dörtte komis yondadır. Şartname ve nümuneleri görmek istiyenlerin komisyon kâtipliğine uğramaları. (5986) Asagıda cins ve mflctari yazılt komürün kapah zarf usulile ve bulgurun alenî münakasa suretile ihaelsi yapılacaktır. tsteklilerin 14/ 10/934 pazar günü saat 15 te muvakkat teminatlarile birlikte tek lif mektuplannı alarak Selimiyede Satınalma Komisyonuna müracaatleri lâzımdır. «Arzu edenler şartnameyi daha evvel komisyonda gosebilirler.» İhale tarihi Günü Saat Kilo Cinsi 14/10/934 Pazar 15 1,048,000 Lavemarin kömürü » » » » 15 ' 215,000 Krîple » » » » » 15 10,000 Bulgur Karacabey Harası Müdürlüğünden: Haramn tsmetpaşa mevkiinde ortaklama suretile bin dönüm pirinç ekilccektir. Şeraitini anlamak istiyenlerin ve talip olanlann ya bir mektupla veya doğrudan doğruya Hara Idaresine müracaatleri ilân olunur, (5949). Türkiye Kibrit ve Ca^onak tnhîsarı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog