Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Bulgaristanda zulüm devam etmektedir (Birinci tahifeden mabait) met mi?. Dayağa müstahaksm, parasız gezmeğe mahkumsım, seni süründür • mek sevapur. Ah, birader, sorma bu raya gelirken hepimizin az çok beş on kurusumuz vardı. Evimiz, tarlamız, çiftimiz, çubuğnmuz vardı. Fakat (pasa • portu aldm mı cebinde ( 1 5 ) liradan fazla bulunamaz) diyorlar. BizİRt koyümüz Romanya bududuna yakmdır. Rumenlerle dost olduğumuzu büdiğimiz için paralanmızı alıp Bulgar mntıdundan sıvıımanın yolımu bu'uruz ama, ne yapahm ki kız ve eocuklarımız ve kadınlanmız var. tste gördüiHin gibi bası kabak, yalın ayak ve çtnlçıplak ettikten sonra bizi çıkardılar. Buna da sükür! Doğrusu hukumetinue çok borçhıvoz. Ona ana baba *ibi sanldık. Canımızı kurtardığımıza bm sukiir!» Diğer bir muhacir ırkta* ta sunlan anlatmifhr: « Orada çektiklerimizi soruyorsu • nuz. Size yalnız bir ikisini anlatayım da bakm: Köye kolcu gelivor, kacak birşey var ım, diye uzerimizi arıyor, ve bu sırada elmde sr«ladığı bir yumak tütiinu kuşağımıza sıkistınvor. Sonra da vay kaçak tiitün ha!» diye hem müth't dövüyorlar, hem de ceza diye vanmızı yoğumuzu ahyorlar. Bizim köydeki Türklerden birinin de sanrMilıihn* bir silâJı bırakmıslar, sonra gelip aradılar. Silâhı buhmca, zavallı köylünün üzeri • ne çuüandılar. Geçenlerde biimem nasd oldu Bul • gar hülcumeti kaymakamlara emretmif bize zulüm yapılmasm, diye... Kaymakam bizi topladı. Sikâyetierimizi sor du. Biz d« töyledik.. Şikâyet edenlerm hepsine ertesi gfin bir fenaldc yapıldı. Halk bizî eekemediği için yaptığım» fikÂyetlerden fayda degü, zarar gorii • yordak. Bflhassa küçiîk memurlardan çektiğuniz eza ve cafayi allah düsman lanzntza çektirmesîn. Son zamanlarda Romanyadan Bulgaristana hicret eden Bulgar muhadrleri de zorla evlerimize doldular.» Baska bir muhacir de şunlan söyle minb'r: « Cumhuriyet gazetesi ber zaman b'zim koye gelir. Hepimîz onu oktmız. Siz mademki bizim hakkmuzı müdafaa «diyonumız, şunu da yazrverin. Bulgaristanda Kenudler kazasmdan Ramiz Aga nammda birisi var, o hain, Bulgarlarla bir oluo bizim soyu!mam>za yar • dım ediyor. tnsaallah oradaki Türk se • rntmiz bu sohrlan okur da o hainîn diğer kardesleirmize de fenalık yapma nna mâni olur.» Coihı 7 8 nüfuslu olan ımıbacîr ırkmartta întaç edilmis bulunacaktır. Yalnız şilt maçlan her ayın ilk euması yapılacaktır. Şilt maçlan günü lik maçlan yapılmıyacaktır. Bu yıl filt maçlanmn iki kısma ayrılacak üç kfime yani 24 takım arasında yapılması esasi kabul edilmiştir. Her ayın ilk cumasmra silt maçlartna tahsisi dolayısile S tesrinievvel cuma günü futbol mevsimine silt maçla • rile girilmiş olacaktır. Lik maçlan da 12 tesrinievvelde baslıyacaktır. Yalnız ayni günde grup birincilikIeri de yapdacağı için bu birincilik maçlanmn yapılacağı sahada rastgelen lik maçlan tehir edilecektir. Fikstür çekilmekle beraber maçların nered'e yapılacağı henüz tesbit edilmemistir. Kulüpler bunları kendi aralarında tayin edecekler, yalnız birinci ve ikinci devre maçlarında maçlarm yapılacağı sahalar ayrı olacaktır. 12 tesrinievvel tstanbulsporla Galatasaray, Beşiktasla Fenerbahçe, Vefa ile Süleymamye. taşlanmız birkaç güne kadar iskân edümek üzere Tekirdağı ve bavalisine sevkedi'eceklerdir. Bir dostluğun semereleri (Birinci tahifeden mabait) îiğradığımu zaman millî topraklanmızi müdafaa etmeğe kat'iyetle azmetmis bulunyoruz. Biz buraya bunu herkese c.çıkça ilân etmeğe geldik. Bu ves:le ile Türk Yugolsav dost • luğunun çözülmek bilmez bir temel ü • zerine kurulmus olduğunu da beyan etmek isteriz. Ziyaretimizin ikinci sebebine gelince* Yeni Türkiyenin Dâhi inkılâpcısı Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine karşı hissetti^imiz hudutsuz hayran'ığı alenen bildirmskten ibarettir. Gazi Hazretlerînin yeni Türkiyeyi yaratmakta göster dHcleri mümtazivet butün dünyanm takdirini kazanmıstır. Biz bu örnekten i'hatn a'mağa, iradeli bir tefin idaresinde nasıi yeni bir nv'Met vücude getirildiginî öğrenmeğe ge'^ik. Bu samimî ve hiirmt duygulartmızı Gazi Hazretlerine bPdirmenizi rica ederitn. Kadehimi Mustafa Kemal Hazretlerinin serefine kaldınyor ona uzun ömür ve nec'o Türk milletine de terakki ve refah temenni ediyorum.» alkıslanan bu nutka şu cevabı verdi: « Asfl milletlerimiz arasmda teessüs etmis olan dostluğu kuvvetleştir • mek ve Türk meslektatlarile temasta bulunmak fizere Yugoslavya âyan ve meb'usan meclislerinin yiiksek azalanm Büyük Millet Meclisi reisi namına selâmlamaktan memnun ve mü*errefim. Memleketimizi ziyaret ederek bu : yük fefiro zle milletimize karsı ibraz ettikleri hissivata tesekkür etmek fırsatını bize bahşettiklerinden dolayı muhterem misafirlerimize tesekkür edetntihap dairelerinde mesgul olduk • larmdan dolayı bugünkü dostane toplantıya iştrrak edemiyen arkadaslan • mız miiteessir olacaklar, fakat burada söylenen sözleri isiterek memnun ka • lacaklardn*. Ayni hissiyat ve fncirleri taşıyan reisimizle arkadaslanma tercüman ola • rak kadehimi hasmetlâ Kral ve Kraliçe Hazerabie asfl Yugoslavya milieti serefıne kaldırmağa müsaadenizi rica ederhn.» Yugoslavyah mis&firler Pariamento azalarmı Büvükadaya gotüren vapura binerek Boğaziçinde yapılan gezmtiy* istirak etm<slerdir. nm. w OVfİMUf 4 29 Eylul }934 { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ 6 Türbe, istanbul • • • ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ Türkçe, Jngılizce F.ansızca, Almanca Stenograti, Daktilografi, Dikis, Jironsstik I Yemek, Evişleri kurlan başlıyor. Istifade ediniz. i Amerikan Lisan ve San'at dersanesi I Universite Mubayaat Komisyonundan: T.p Fakültesi Teşrih ve Ensaç Enstitüsile Marazi Teşrih Eastitüsu mobilya işleri ayrı ayrı olarak 7/10/934 pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talipler hergün Universite Mubayaat Komisyonuna müracaat edip her iki ışin de resim ve şartnamelerini tetkik edebilirler. Münakasaya iştirak edecekler verecekleri fiatın yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihafe çünü Mubavaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. Romanyaya ütica eden Bulgaristan Türkleri Romanyanın Pazarcık sehrinde çıkan türkçe «Yıldıran» refiküniz de Bulga • ristandan Romanyaya kaçan Türkler hakkmda şu maluraatı vermektedir: «Silistire, Pazarcık ve Köstenceye iltica eden din kardeslerimizin pejmürde halleri her gün gözümiizün önünde vicdamları sızlatmaktadır. Şimdiye kadar huduttan geçerek buralara »ığınan mültecilerin adedi 400 ü geçmiştir. Geçenlerde 16 kişiden mürekkep bir kafileden mı ada bugünlerde ekserisi kadm ve kızdan mürekkep 24 kişi kasabamıza gelmi'lerdir. Bu zavallıların vardıkları yerlerde altlarına serecek bir minderleri olmadığı gibi bir lokma ekmek ala • cak paraîarı da yolrtur. Silistireye iltica edenlere, ora Prefekti Domno Taşko Poçera ve Silistire münevverleri canla başla çalışarak ilk vasıta ile gelenleri Köstenceye göndermeğe çalışmıs lard'ır. Bundan bir hafta mukaddem Si • listireden Köstenceye gelen 35 kişi de Bükreş elçisi Hamdullah Suphi Beyin emrile Köstenceye gönderil • mislerdi. Her taraftan akın eden nihayet Köstencede toplasan yiizlerce mültecilere karşı eskidenberi hamiyeti ve fedakirlığile tamnmıs Ahmet Nitsah Efendinin gösterdiği iyilik son derece takdire şayamhr. Yolun meşakkatile beş parasız Köstencede vapur bekliyen bu soydaş ve din kardeşlerimize sıcak çorba ve yemek vermek hususunda kendi kesesin den ayrıca para vermek ve hanında odalarda meccanen yatırmak gibi iyiliklerde bulunan Ahmet Efendivi ve Köstence halkını, Silistire ve Pazarctkta mültecilere muavenette bulunan isimleri yukarıda geçen efendîler bu yaptıkları insanî muame lelerinden dolayi takdire lâyıktır. Mültecilerin vapurla sevkleri için siihulet gösteren ve yardımda bulu nan Köstence konsolosu Nebil Sü reyya Beyle maiyeti erkânını vazifelerini yaptıklarından dolayı tebrik ederiz.» | İstanbul Kınanc'arlıpı Satınalrra Komisyonu ilânları 4/10/934 perşembe günü saat 15,30 dadır. Taliplerin şartna meyi görmek üzere hergün ve teminatlarile beraber vaktinden ev vel Fındıklıda Satınalma Komis • yonunda hazır bulunmaları. «144» (6056) 1. F. kıtaatı hayvanatımn ihtiyacı için «213» ton kuru ot ka palı zarf usulile satın alınacak tır. İhalesi 7 tesrinievvel 934 pazar günü saat 15,30 dadır. Ta liplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve ihale için zama nından evvel Fındıklıda Satın alma Komisyonunda teklifna melerini hazır bulundurmaları. «121» (5719) 1. F. kıtaatı ihtiyacı için «9000» kilo beyaz peynir alenî münakasa ile satın alınacaktır. thalesi 7 tesrinievvel 934 pazar günü saat 14.30 dadır. Taliple rin şartnameyi görmek üzere va ihale için vaktinden evvel Fm dıklıda Satınalma Komisyonunda teminatlarile beraber haz*r bulunmalan. «124» (5720) | Esat Bevin nutku Esbak Maarif Vekili Esat Bey çok Inhisartar Umum Müdürlüğünden \ 2280 Adet Ağaç kal«m sapt 2000 » Mürekkep lâstiği 1100 » Büyük el defteri 1425 » Mukavva kaplı küçiik el defteri 13/10/934 cumar 200 » tmza kurutma defteri tesi saat 14 te 14500 » Kâğıt dosya 900 » Mase. kartonu 125 » Maden kalemlik 4825 Yumak 50 gramhk sicim 2000 .Şişe Yarım kiloluk »abit mürekkep 1000 » » » kırmızı mürekkep 1800 » tstampa mürekkebi 1800 Kutu Büyük ve küçük tel raptiye 15/10/934 pazarte1650 Şişe Zamk 125 gramhk siçclerde si saat 14 te 1800 Adet Zamk fırçası Cam süngerlik 1150 » Küçük sünger 1000 » Yazı makinesi şeridi 2650 » 530 Top Çizgili kâğıt Kahn ve ince makine kâğıdı 5350 » Tezkerelik kâğıt 675 » 17/10/934 musadif 3610 Kutu Büyük ve küçük karbon kâğıdı rrha günü 36000 Adet 7 numara sarı zarf saat 14 te 15600 » Siyah kurşun kalemi *""* " " " " Kopve kurşun kalemi 29000 Renkli kurşun kalemi 9600 Yazı makinesi fırçası 275 Yukarıda nevi ve miktarları yazılı levazîmı kırtasiye hizelarînda yazılı tarihlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnamelerini görmek üzere hergün ve pazarl'k icin de tayin olu • nan vaktinde % 7,5 muvakkat teminat parasile birlikte Cib'lideki Alım Satım Komisyonuna müracaatleri. (6190) Bükreş sefirimizin alâkası «Oniversül» gazetesine Silisti • reden bildirildiğine göre Bulgaris tandan kaçan Türklerle alâkadar olmak ve son zamanda Türkiyeye o lan kuvvetli hicret cereyanının se beplerini anlamak üzere Bükreş elçisi Hamdullah Suphi Bey Silistireyi ziyaret etmişlerdîr. 19 tesrinievvel İstanbulspo. la Beykoz, Galatasarayla Beşiktas, Fenerbahçe ile Süleymaniye. 26 tesrinievvel Vefa ile Beykoz, tstanbulsporla Beşiktas, Galatasa • rayla Fenerbahçe. 9 tesrinisani Süleymaniye ile Beykoz, Beşiktasla Vefa, Fenerbahçe ile İstanbulspor. 16 tesrinisani Galatasarayla Süleymaniye, Beşiktasla Beykoz, Fenecbahçe ile Vefa. 23 tesrinisani Beşiktasla Sü leymaniye, Galatasarayla Beykoz, lstanbulsporlar Vefa. 30 tesrinisani tstanbulsporla Süleymaniye, Fenerbahçe ile Bey koz, Galatasarayla Vefa. F. kıtaatı ihtiyacı için pazarlıkla alınacak olan 50 ton una ta liplerin evvelce verdikleri fiat pahalı göriildüğünden işbu unun yeniden pazarlıkla ihalesi 30 eylul 934 pazar günü saat 15,30 dadır. Taliplerin şartname ve nü munesini görmek üzere hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin de zamanından evvel teminat makbuzlarile Fındıklıdaki komisyonda hazır bulunmaları. (6172) * ** F. kıtaatı ihtiyacı için namı hesaba münakasaya konulan 4,000 kilo pirinç pahalı görüldü ğünden açık münakasa ile alına • cakiır. İhalesi 30 eylul 934 pazar günü saat 16 dadır. Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve ihale zamanın • dan evvel teminatlarile beraber Fındıklıdaki komisyonda hazır bulunmaları. «154» (6171) **• ' Kuroandanlığa bağlı müstakil kıtaat ile Gümüssuyu hastanesi ihtiyacı için «6,000» kilo şeker pazarlıkla satın alınacaktır. lha lesi 4 tesrinievvel 934 perşembe günü saat 15,30 dadır. Talinlerin şartnamesini görmek üzere her • gün ve pazarhga iştirak için de o gün teminatlarile beraber Fın • diklıda Satınalma Komisyonun da hazır bulunmaları. «145» (6053) * ** * Gülhane hastanesi için bir a det antiformin cihazı pazarlık suretile «atın alınacaktır. ihalesi •** 1. F. kıtaatı ihtiyacı icin «14000» kilo makarna aleni münakasa ile satın almacaktır. İhalesi 7 tesrinievvel 934 pazar günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek için herjfün ve ihale zamanından evvel Fındıklıda satınalma komisyonunda te . minatlarile hazır bulunmalan. "f * * «123» (5721)* İstanbul Evkaf Müdiriueti ilânları \ 1 Şişli. Meşrutiyet, Ebekız So. 26 28 No. lu Valde apartıma nının 5 ve 9 ve 10 No. lu daireleri. 2 Eminönünde Valde hanı müştemilâtmdan tramvay cadde sinde 2 No. lu mağaza. 3 Eminönünde Valde hanında 13 14 No. lu maaoda mağaza. 4 Eminönünde Valde hanında 21 No. lu dört adet küçük oda, 5 Çelebioğlu Aliettin, Yenicamı avlusunda 39 • 109 No. lu dükkâr. 6 Çarşıda Yorgancılarda Hacımemiş sokağında 1 1 9 No. lu dükkân. 7 Çarşıda Takkecilerde 77 No. lu dükkânın dörtte üç hissesL 8 Üsküdar, Hacıhesna hatun, Paça limanmda 82 No. !u dükkân. 9 Üsküdar, Hacıhesna hatun, Paşa limanmda 84 No. lu iki oda. 10 Beşiktas, Muradiyede cami altında 48 No. lu dükkân. 11 Kasımpaşa, Bedrettin, Havuzbaşında 37 39 No. lu ahır. 12 Beşiktaşta vapur iskelesinde 33 35 No. lu arsa. Yukirıda yazılı emlâk 935 senesi mayıs nihayetine kadar kirayâ verileceğinden müzayedeye konmuştur. Talipletfin 6/10/934 cu martesi günü saat on bese kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatleri. «6087» * * Sartnamesi mucibince 12000 kilo vakum yağı 6^10/1934 tarihine musadif cumartcsi günü saat «14» te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin % 7,5 muvakkat teminat parasile birlikte Cibalideki Alım. Satım Komiayonun» müracaatleri. (6191) Esnaf Teskilâtı BasmurakiDİıgından: tstanbul Garsonlar eemiyetinin 24/9/934 tarihinde yapılan idare heyeti intihabında ekseriyet olmadığından 29/9/934 cumartesi günü saat 10 dan 14 e kadar Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han ikinci kattaki dairei mahsusada intihaba devam edileceği alâkadarlara ilân olunur. (3004) Tenis maçlan Şehrimizde bulunan Yugoslav • yanın maruf tenisçileri dün bizim tenisçilerimizle karsılasmıslardır. Teknik netayiçi sunlardır: Şaffer, Şirine 6 2, 6 • 4 ve ko layhkla galip. Puntes, Sedada 6 • 4, 6 4 galip. Ünîversite Mubayaat Komisyonundan: Universite Tıp Fakültesi Hayatı Kimya Enstitüsünde yapılacak olar tamirat ve tesisatı 29/9/934 cumartesi gününden 20/10/934 cumartesi gününe kadar kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talipler hergün Mubayaat Komisyonuna müracaatle dosyasını tetkik edebilirler. Münakasa günü olan 20/10/934 cumartesi günü saat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlikte harır bulunmaları ilân olunur. (6169) Binanın bulunduğu sokak kalaba • lıktan mahsere dönmüstü. Bille doktor binaya girmek müsaadesini güçlükle alabildüer. Merdivenleri çı karlarken Selbi ile burun burna geldller. Ateş beşinci kattan çıkmış Bil. Kimse için tehlike yok. Hatta ihtiyar Evans için bile. İhtiyar zaten çok evv«lden savuşup gitmis. Doktor Eversham sordu: Marküs Flitin yazıhanesi yanmıs mı? Selbi lâkayit bir eda ile cevap verdi: Hayır. ttfaiye vaktinde yetiş ' miş. Hasar yalnız beşinci katta, it • faiye kumandam ateşin ihtiyar E • vansa mahsus odadan çıktığım, bu odanın tahammül olunmıyacak şe kilde gaz koktuğunu, beşinci katta» ki bütün yazıhanelerde sağlam bir . şey kalmadığını söylüyor. Karacabey Harası Müdürlüğünden: Birinci kumeye ait program Haranın bir senelik kara sığır ve manda sütleri kapalı zarf usuli Ie satılacaktır. Satış günü 4 tesrinievvel 934 tarihine musadif per sembe günü saat on beştedir. Taliplerin teminatlarile birlikte satıs. günü harada bulunmalan ilân olunur. (5682) hakkında söylenenler onu »ersem • leştirmişti. Şimdi kendine gelince yaptığı kareketin pek budalaca olduğunu anlıyordu. Her hangi bir mukavemet teşebbüsü beyhude idi. Yanındaki adam ona doğru iğile* rek fısıldadı: Eğer tutulursam beni asarlar. Bunun ne demek olduğunu elbet anlarsınız. Norma cevap vermedi. Fakat bütün tüyleri diken diken olmuştu. lçinde bulunduklan otomobil Kanal köprüsü civarmda durunca Norma metruk fabrikaya götücül • düğünü anlıyarak bağırdı: Beni Jumanın yanına götürmeyiniz! Etrarengiz adam homurdandi: Juma orada yok. Demek siz olup bitenleri biliyorsunuz ha! Şansınız vacmış. Juma şimdi fabrika • dan epey uzakta. Norma düşünüyordu. Acaba bu »özlere inanmah mıydı? Kılavuzu ta> rafından Selbinin (kafesli oda) ismini verdiği odaya götürülünce kal bi hub hızlı çarpmağa başladı. A> dam kapıyı örtüp lâmbayı yaktı. Tavana kadar yükselen derairleri pash kafe»in manzaratı Normayı büsbütün ürküttü. Normanın muhafızı manpuaımun korkuranu görerek uzun uzun güldü!. Korkmayın! Sizi bunun Içine kapatacak değilim. Onun kiracı»ı öldü. Otursanıza... Beni burada mı bırakacaksınız 1 Adam tekrar gülmeğe başladı. Hayır! U»lu oturur»anız hiçbt tehlike ile karşılaşmazsmız. thtiyarlayıncıya kadar rahat rahat yaşar»mız... Fakat rahat durmıyacak olursanız... Anhyorsunuz ya... Bu urda kapı vuruldu, Adam c~ turduğu yerden kalktı. Lâmbayı söndürdü ve yük»ek »esle bağırdı: Gnriniz! Oda zifiri bir karanlığa gBmül müştü. Norma kapının açıldığını duydu. Fakat içeri gireni görmek mümkün değildl. Yalnız hafif ayak tetleri işitiliyordu. (Mabaâi t>ar) DeliUiz <fe bir adam itham oluna maz, değil mi? Megafonda Mister 5«lbiy* dair yaulan yazıyı okudu nan mesruk tüplerden biri, dedi. Bunun nerede bulunduğunu tahmin edersiniz? Neıede bulundu? Marküs Flitin cebinde. lçkıd« ne oldğunu anlamak üzere bana gönderdiler. Bil yeni bir rual sormağa hazır lanırken telefon çaldı. Yazan: Edgar Vallas Bil telefona gitti: Tercume eden: ömer Fehmi Doktor sizi arıyorlar, dedi ve 57 konuşulacak şeyleri dinlememek için bitişik odaya geçti. Doktocun nuz mu? Evet, fakat ayni gazete bilâha mükâlemesi yalnız birkaç saniye sürdü. Telefonu kapayınca Bilin bure itizarda bulundu. Iunduğu odanın kapısından bakarak Bunu görmedim. Benim diyeseslendi: ceğim, madem ki tesadüfler Selbi Ben gidiyorum, mazur görün. gibi namusu mücessem bir zabıta Trust Bilding yamyormuş. Kabinemmeraurunu dahi füphe altına sokude bence çok kıymetli bazi kâğıt ve yor, şu halde bu, bir adamı uluorta itham etmenin doğru olmadığına bir kitaplar var. Onları kurtarmak lâzım. işaret olarak gözönüncTe tutulma • hdır. Bakın, mevzu nerelere kadar Müsaade edecseniz ben de sisürüklendi. Halbuki ben buraya bas zinle geleyim doktor. Benim yazı ka birşey söylemek icin uğramıştun. hanemde de kurtarılması lâzım şeyler var. Doktor cebinden küçük bir kutu çıkardı. Bu kurudan tçi boş bir tüp *** alarak: Trust Bildingicı üstkat pencerele İşte içlerinde X37 zehiri bulu rinden duman selleri fışkınyordu. Cellâtlar Şirketi Norma bir tuzağa yakalandığı • nı çabuk anladı. Yabancı bir adamla anlayip dlnlemeden yola çıktığı icin ne büyük delilik etmîştil Selbi Yanhşlîk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog