Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

'29 Eylul 1934 SEYAHAT HATIRALARI Camhuriyet' Fransızca Illustration'un yeni matba Istanbul atletleri 81 puvanla ası muhteşem bir mabettir; bir ede Türkiye şampiyonu oldu biyat, güzel san'atler ve fen mabedi.. Ankara 35 puvanla ikinci , Izmir 3 ncü Bursa 4 ünciL Balıkesîr 5 inci oldular Türkiye atletizm birincilikleri müsabakalarına dün de Fener sta dında devam edilmiş ve müsabakalar neticelenmiştir. Saha perşembeye nazaran d'aha kalabahktı. Sabahleyin saat 11 de 200, 400 ve 110 metro yarışla>"inın seçmeleri yapılmış, final müsabakalarma saat 15 te başlanmıştır. Dünkü müsa bakalarda alınan teknik neticeler şunlardır: Gülle atma Birinci Ateş tbrahim (İstanbul 12,33 raetro, ikinci Niyazi (tzmir) 11,55, üçüncü Sabahattin (Izmir) 10,23. Eski rekor: 14,19. 1500 metro mukavemet B i rinci Şevki (Ankara) 4,35 dakika, ikinci Ibrahim (Bursa), üçüncü Ruhi (fstanbul). Eski rekor: 4,16 dakika. Sırıkla yüksek atlama Birinci Fethi (fstanbul) 3,20 metro, ikinci Talât (tzmir). Eski rekor: 3,40 metro. tanbul ) 16 8/10 saniye, ikinci Me110 mania Birinci Sedat (Islih (tstanbul) 18, üçüncü Hüseyin (tzmir). Eski rekor: 16,6/10 5,000 ır.etro mukavemet Birinci tbrahim (tzmir) 17,18 dakika, ikinci Galip (Ankara) 17,21, üçüncü Ahmet (Bursa) 18,34. Eski rekor: 16,24 dakika. Üç adım atlama Birinci Pulyos (tstanbul) 13,94 metro, ikinci Selim (İstanbul) 13,32, üçüncü Hüseyin (tzmir) 13,02, Eski rekor: 13,57. Bu müsabakada Pulyos kendisine ait olan Türkiye rekorunu çok iyi bir farkla kırmıştır. tzmirli Hüseyin de gene kendisine ait olan tzmm rekorunu kırtnıştır. 200 metro sürat Bkfeıci Mufahham (tstanbul) 24 saniye, ikinci Hakkı (Bursa) 25,2/10, üçüncü Ahmet (Bahkesir) 25,4/10. Eski reBu yarısa müsabaka harici giren kor: 22,6/10. tstanbuldan Raif 23.2/10 ile birinci Mehmet AH de 23,7/10 la ikinci koşmuşlardır. Cirit atma Birinci Karakaş (tstanbul) 51,20 betro, ikinci Mu fahham (tstanbul) 48,88, üçüncü Niyazi (tzmir) 43,49. Eski rekor: 53,29 metro. likesir) 56,6 saniye, ikinci Salâhat400 metro Birinci Niyazi (Batin (Ankara) 57, üçüncü Firuzan (tstanbul). Eski rekor: 51,6. 4X100 bayrak yarışı Bu ya nşa giren takımlardan 46,6 saniye ile tstanbul birinci, Ankara ikinci, Bursa üçüncü geldiler Miiyonlarca basan gazeteler Galattucaraylı izcilerle muattimler tllustration matbeuutmn kapm önünde 1 >.• y » 4 ~\ 5 g ! J fı : »Mî ? t ; ı ., Paritte.haftalık tllustration gazetennin yeni matbaa*t 1 Gazetemiz, henüz on iki senelik o'masına rağmen, bir milyon beş yüz bin nüska basıyoruz. Akşam gazetesi olmasak birinci .igi kazanırdık. 2 Bir milyon sekiz yüz bin nüsha basıyoruz. Fevkalâde zamanlarda iki milyonu da bulurz. Fransanuı ençok okunan gazetesiy'z. 3 Tabii basışımız 200,000 le 250,000 arasmdadır; Mareşal Foş içm bastığımız nüsha 700,000 nüsha ;le bir rökor tejkil eder. Yukanki sözleri, son seyahatimde ziyaret ettiğ'm bazı Franrız gazetelerinin idarehanelerinde işittim. Birlncisi ParisSoir (Pari Suvar) isimli akşam gaze • tesine, ikincisi sabah gazetesi Petit Parisien (Pöti Parizyen) e, üçüncüsü de haftalık tllustrat:on (lllüstrasyon) mecmuasma aittir. Gördüğüm iki yevmî gazetenin her ikisinin de idarehaneleri ve matbaalan yepyeni, ntükemmel modern binalar • dn*. tkîsi de ev veya konak bozman değil; bilhassa gazete idarehanesi olarak yapılmıştır. Hiç durmadan iş'iyen çifter çifter asansörlerle yedi kat göke çıkar, sonra yedi kat yerin dibine inersiniz. Saatte 60 bin nüsha basan ejderha gibi makinelerin onu, on ikisi, yırmisi birden çalışır. Büyük demokrasi meroleketlerinde dördüncü kuvvet deniien mahluk kulaklan sağuiaştıran, beyni uğuldatan bir gürültü ile dünyaya gelir. Akşam gazete'erinde öğ'eden itibaren başhyan basış geç vakte kadar devam eder. Perit Parisienin makineleri gündüzün saat dördünde başlar ve ertesi sabah bese kadar on üç saat durmadan ifler. Bu arada gazete, yedi sekiz tabı yapar. O kadar ki ekseriya gazetenin manzarası ve münderecatı kâmilen değifîr. Bir'nci tabıla sonuncusunu büsbütün başka günün gazeteleri samrsınız. Tefrika ve ilânlar müstesna olmak ü • zere bemen hemen bütün havadisler ayndır. Yevmî gazete idarehanelerinde her •ey pnömatik deniien tazyik edilmiş hava ile ifliyen borularla nakledilir, her moharririn önünde haricî ve dahilî telefonlar durur. Ust katta telsiz tel graf istasyonlan, radyo istasyonları ve telsizle fotoğraf alıp veren makineler vardır. Herşey otomatiktir; hatta in • sanlar bile otomatik olmustur. Az in • sanla çok iş görmek için fennin bütün •asıtalarından, tekniğin bü ün icatla • nndan istifade edilmistir. Biz'm en iyi gazete idarehaneleri • miz, onlann yan nda, muhteşem saraylara nisbetle küçücük evlerden ibaret kalır. Perapalasla Sirkeddeki han bo • zuntusu ahşap oteHer arasmdaki fark ta, bu nisbeti ifade edebüir, fakat ga • riptir ki çıkan mallar arasmda büyik fark yoktur. Akşam, Paris Soirdan daha iyi basılmıştır; Cumhuriyetin Petit Parisienden yüksek ve nefis olduğunu bizzat o Franstz gazstesinde çabsan bafmuharrirden başmakiniste kadar her. kes tasdik ve beni tebrik etmiştir. Münderecat itibarfle mukayeseyi, onlarm faikiyetini kabul etmekle beraber, fazla söz gotüreceği içm bir tarafa bıra kıyorum. tllustration matbaasuıa gelmce, bu 90 seneHt meşhur hafU'ık gazetenin yeni matbaası için not defterime şunu kaydetmttim. «Burası bir matbaa değil, bir mabet!..» Dokuz katlı bir kulenin üstüne oturtulmuş saat kulesile muhteş«m binanın haricî manzarası modern bir kiliseye benziyor. tçerisi ise mimarlık ve matbaacılık tekniği itibarile adeta bir cennettir. Muhtelif şubeleri, garajı ve babçesile 30 hektara yakın yer işgal ediyor. 152 memlekette okunan ve bütün dünyaya yayılnnş olan bu gazetenin matbaasmda 550 kişi, Pariste SaintGeorges sokağındaki idarehaoesin de 500 kişi çalısıyov. Bu Fransız gazetesinin o nefis renkli resimleri, bu matbaada bin ihtimamla bazır • lanıp basılıyor. En son sistem oto matik makineler, her hafta 2 00 ilâ 250 bin gazeteyi, basıyor, kesiyor, dikiyor, yapıstırıyor. Müessesenin içinde kâğıtların çekmemesi için rütubet derecesini daima ayni tutan tertibat vardır. Böyle temiz aydınlık, ferah raatbaada çalışmak, her biri nefis bir san'at eseri olan sayilan çıkarmak ne büyük zevktir. Somra işçilerin istirahatine fevkalâde itina edilmistir. Yemek yedikleri lokanta muhakkak Tokatlıyandan daha güzeldir. Atölyelerde su içmek isterseniz, suyu havaya doğru tatlı tatlı fışkırtan bir musluğa ağzımzı uzatmak kâfidir. Elleriniz dblu olduğu halde bir kapıya y^naşırsanız, kapıyı açmak için ellerî nizdeki paketleri yere koymağa, koltuğunuza sıkıştırmağa ve yahut elektrikle müteharrik yük arabanızı durdurup kapıyı açmağa hiç ihtiyaç yoktur. İki kanatlı ve kanat • ları tünel arabalarınm kapılan gibi birbirine yaklasmak suretile kapanıp açılan şekilde olan bu kapı da otomatiktir. Kendı kendine açılır, kendi kendine kapanır. Bu fennî kapı, işine en dikkatli kapıcıdan daha hassastır. Sanki sizi görüyormuş veya kokunuzu alı • yormuş gibi siz yanına sokulunca açılır, geçip te iki metro uzaklastınız mı kapanır. Elektrik deniien göze görünmez kuvveti kendine rameden insan zekâsınm bu harikasım selâmladiktan sonra Galatasaraylı izcilerle bera • ber binanın güzel bir san'at eseri olan büyük kapısı önünde resim çıkarırken birer odaya sıgmmış olan haftalık mecmualanmızın zavalh halini ve orada bin bir zahmetle çalışan fedakâr arkadaşlarımı düsündüm. On, on bej bin nüsha sa tışla bir milyon beş yüz bin, bh* milyon 8 yüz bin nüsha basan gazetelerle ve beş altı bin sayı ile de iki yüz, iki yüz elli bin nüsha satan mec mualarla yarısa çıkan bizlere acıdım. ABİDİN DAVER Ateş tbrahim Bey gülle atarken ğer mıntakaiarda yetiştiğinî gor • düğümüz yeni elemanlardan dolayı mucibi memnuniyettir. Bilhassa altı mühim birinciliğin tstanbul mıntakasından almması şayanı dikkattir. Geçen seneki müsabakalarda yeni bir Türkiye rekoru kınlmıştı. Bu sene de üç adım atlamada kınlan 13,94 metrelik yeni rekor beynelmilel derecelerden madutrur. önümüzdeki sene memleketimizde yapılacak olan Balkan atletizm oyunları için bugünkü müsabaka • lar çok işimize yaradı. Balkan bi rincîliklerinden lâakal üç ay evvel bu mıntakalarda gördüğümüz genç istidatlı gençlerimizi bir araya getirerek sıkı bir şekilde çalıştıracağız. Bu suretle, bu sene Zağrepte uğradığımız muvaffakivtsizliğin acısını sileceğimizi üm;t ediyoruz.» Bu mtisabaka, heyeti umumiyesi itibarile zevkli olmanuştır, bilâkis ikinci devreden itibaren yavaş yavaş sert bîr sekil almış, bilhassa ü • çüncü ve dördüncü devreler tahammül edilmez bir boğuşma halinde geçmişth. Bu sert oyun neticesinde iki taraf ta sakatlananlar olmuş, Galatasaraylı bir oyuncu da ha kem tarafmdan sahadan çıkarıl mışttr. Müabakaya gayet seri başlan • mıştır. Bidayette tstanbulsporlular daha atılgan ve cesur oynamışlar, Galatasaray kalesmî hayli sıkıştırmışlardır. Fakat yavaş yavaş bu hızlan kesilmiş, hücum sırası Ga • latasaraya geçmiştir. Maamafih ilk devrede Galatasaray da müessir bir iş görememiştir. tkinci devrede Galatasaray daha iyi oynamıştır. Hemen bütün akınlar Sankırmızılılar tarafmdan ya pılmış ve müteaddit gol fırsatlan çıkmıştır. Buna rağmen top bir türlü kaleye girmemiştir. Maamafih Galatasaray sağaçığmm iyi oynı yamaması da birçok fırsatlan kaçırmıştır. tkinci devre de neticesiz kalınca oyun, on beşer dakikadan iki devra daha uzatılmıştır. Fakat iki tara • fın da nefes kabiliyeti sılra indi • ğinden ve hava da yavaş yavaş kararmağa başladığından bu otuz dakika pek ahenksiz olarak geçmiş ve müsabaka 120 dakikalık bir mücadeleden sonra sıfırsıfıra bit miştir. Gelecek hafta 1934 1935 ş<It maçları başlıyacağı için bu m e c n ancak gelecek sene oynanabileceği anlanlmaktadır. Umumî tasnifte Yapılan umumî tasnifte tstanbul mıntakası (81) puvanla Türkîye şampiyonu olmustur. Ankara 35 puvanla ikinci, Izmir (30) puvanla düncü, Balıkesir de (6) puvanla üçüncü, Bursa (10) puvanla dörbeşinci olmuşlardır. Yapılan 18 müsabakada tstanbul atletleri (12), Ankaralılar 3, tzmirliler 2 Balıkesifliler de 1 birincilik Müsabaklardan sonra Atletizm almışlardır. Federasyonu reisi Bürhanettin Bey muharriritnize şu izahatı vermiştir: < Bu seneki müsabakaların teknik neticelerinden değilse bile di Etibba muhadenet cemiyetinin heyeti umumiye içtimaı Etibba Muhadenet ve Teavün eemiyeti umumî heyeti, ikinci reis profesör doktor Fahrettin Kerim Beyin riyasetmde toplandı. Cemiyete girmek istiyen operatör Şerif Turgut, Hüseyin Besim, Rusen, Galip Kâsif, Hüseyin Enver, Baha, Fahrettin, ömer Seyfettin ve Bürhan Beylerin azalıkları kabul olundu. Bilâhare serbest çalifan hekim lerin inkisafı üzerinde aza, fikir müdavelesi yapmı;Iard'ır. Bilhassa pratisiyen Tüı k hekimliginin istikbali üzerinde konusulmuçtur. Fethi, Mustafa Talât, Tevfik, Ferit Ibrahim ve Fahrettin Ke im Beyler söz almıslardır. Yeni kazanç vergisi dolayısile hekimlerden gelen cevaplar da okunmuf ve müzakere yapılmıştır. Galatasaray Istanbul Spor berabere kaldılar 1932 933 şilt maçının finalı dün Taksim stadyomunda Galatasaray tstanbulspor takımlan arasmda oynanmıştır. Bu müsabaka bir buçuk saatlik muayyen bîr müddet zar fında neticesiz kaldığından on beşer dakikadan yarım saat daha temdit edilmiş, fakat iki taraf ta gene pol yapamamış ve müsabaka sıfır sıfıra berabere bitmistir. Bir amele ezilerek i Beykozda Umuryerinde Vasil ve Ratlp Efendilere ait olan taş oca ğmda bir kaza olmuş ve Rizeli Ahmet isminde bir işçi ölmüştür. Ah • K^edin üzerine büyük bir taş düş mu;, &^şından, karnından yaralanmıştır. Derh^J tedavi altına alınmışsa da yarası ağtr olduğundan ha yatı kurtarılamamıştır. Lik ve şilt maçları ba?lıyor tstenbulun yeni lik ve şilt maçları için fiksür tanzim olunmuştur. Bu maçiara te;rinievvelin beşinci gününden itibaren Fenerbehçe, Taksim ve Beşiktas stadlarmd'a ayni günde üç birinci küme, üç ikinci küme ve B takımlan karşılaşmak suretile baslanacaktır. Her devre sonunda her hangi suretle tehir edilebilecek maçların yapılmast için üç 'jafta ayrılacaktır. Bütün maçlar 29 (Lutfen »ahifeyi çeviriniz) Dünkü futbol maçından bir enstantane
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog