Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

'CumhuriyH' 79 Evliil 19S4 insan once Maymun muidi? fazan: Hüseyin Rahtni 6 Kitaplar arasında La Turquie Kemaliste «Kemalist Türkiye» Mühim bir tamim baska imal ve tasfiye şeklinde bir te sebbüs icra etmezlerse bunlara alım ile iftigallermden dolayı vergi tarhına mahal yoktur. Ancak bu müesseseler, Teşviki sanayi kanununun birinci maddesinde tarif edilen şekilde bir sınaî müessese vücude getirir ve mubayaa ettkleri mallan bu müessesede şekli ahara kalbederek ihraç ederler veya satın aldıklan malı, kısmen Türkiyede de satarlar ise bu takdhde kanunun 2 nci maddesi hiikmü dahiline girerler ve o suretle vergiye tâbi tutlurlar. üçüncü tarzda, yani Türkiyede tedarîk ettikleri bir kumusyoncu marifetile, mubayaat icra ettirdkleri takdirde, bu kumusyoncu aldığı kumusyon üzerin • den ve 7 nci maddenin 1 mci fıkrasına ithalen vergiye tâbi tutuknak iktıza eder. Bu kunrasyoncunun hakrkî veya hükmî bir şahıs olması ve yalnız bu müessese nam ve hesabma mubayaat icra etmesi veya muhtelif müessesele rin kumusyonculuğunu deruhte etmiş bulunması vaziyeti değistiremiyeceği gibi mubayaa ettiği mallann bedelnie sarfedilmek üzere, ecnebi müesseseden nakit veya banka kredisi alması da müessesenin memuru vaziyetine girmesini icap ettirmez. \^ Bu üç şekHde, Türkiyede alım yap • makla istigal eden müesseselerin ruhsat ve unvan tezkeres! ahnak mecburiye • tinde olup obnadJdan da bazı mahal • lerden sorulmaktadu*. Kazanç vergisi kanununun 7 9 uncu maddesi bu kanunla vergiden müstes • na tutulanlardan ve hizmet erbabı ile karne almalan lâzım gelenlerden maada bütün mükelleflerin ruhsat tezkeresi almağa mecbur olduklannı ve 83 üncü maddesi de Türkiyede yerlecmiş sayıl mıyan müesseselere bedava ruhsat teıkeresi verfleceğini tasrih eylemiştir. Kanunun bu hükümlerine göre hiz met erbabının ve 3 üncü maddede vergiden müstesna olduklan zikredüen eşhas ve müessesatm ve 80 inci maddede karne alacaklan gösterilmiş olanlann haricinde kalan bilumum mükelleflerin ruhsat tezkeresi almalan lâzım gelmektedir. mücof«scler Türkiyede ki alım tarzlanna göre: 1 Şube halinde icrayı faalîyet ettikleri takdirde, stnaî mahiyette bir teşebbüs icra etmiyorlar ise kanunun 83 üncü maddesi mucibince kendilerine bedava ruhsat tezkeresi verümesi, şa • yet Türkiyede yerleşmiş sayılmalannı icap ettirecek şekilde smaî tesisat vücude getirmisler ise bu takdirde 82 ncî maddenin A fıkrası hükmüne tevfik an yhmi bes liraltk ruhsat tezkeresi alma • lan lâzım gelir. 2 Seyyar memur veya memurlar vasıtasile mubayaa yapıldığı takdirde, bunlar hizmet erbabı olduklanndan ruhsat tezkeresi almalama Kizum yoktur. 3 Mubayaa bîr kumusyoncu vasıtasile yapümakta ise bu kumusyoncu keza 82 nci maddenin A fıkrası hükmü dairesinde yirmi bes Uralık bir ruhsat terkeresi almak mecburiyetindedir. Memlekette yalnız alım yapmakla mesgul olan ecnebi müesseseler hakkında bu dairede muamele ifası ve kâfî mishalannm mülhakata da irsali temennî olunur.» Matbuat umumî müdürlüğü tarafından «La Turquie Kema iste Kemalist dersi verecek değilim. Kısaca söyTürkiye» atlı, resJnli bir mecmua neşliyeyim ki bu devirlerin de araları rediliyor. Ikinci sayısı ağustosta çıkan Enis Buhari Efndi bu kâfirame milyonlar ve yüzbinlerce yıllar sürbu mecmua, Türkiye ve Türklük lehmsözler karşısır.da sakalını sıvazla miiştür. Her devrin tabakalarında de propaganda yapmak maksadile iki dı, sıvazHdı, yüreğinde kıvrılaa bir tesadüf edilen eserler ve müstehase ayda bir ve fransızca olarak çıkarümakacaba? istîfhamile düşünüyor, faler delâletlerile hükümler veriliyor. tadır. Papyekuse üzerine cidden çok nekat gene derhal taassup ciheti gaBirinci devirde balıklar, ikincide fis bir surette basılmakta olan mecmulebe ederek diiştüğü bu ufacık tekurbağalar, zahifeler yani sürünen anın basışmdan dolayı evveîâ Dev • reddütten dolayı kendi kendini lâlet Matbaasını tebrik etmek is'eriz. hayvanlar, üçüncüde kuşlar ve menetliyor, derunî utiğfarlar çekiyorKıymetli arkadaşırmz Hamdi Emiıı Bedu. Nihayet gene dayanamadı, sormeliler, dördüncüde insan görülü • du: yor. Yer yüzünde hayatın ne zaman yin Devlet Matbaasını hakikaten ifti • : başladığım takriben bile tayin müm har edilecek b r müessese haline getir Demek ki «emavî tebliğlerin kün değildir. Bu hususta kabul e • diğini, orada bası'an eserlerden görüp hiçbirine itibar etmiyerek kendi anhyoruz. Meselâ mecmuanm ikinci sadilebilecek birşey varsa o da soğukendimizin ne olduğümuzu arayayısındaki 15 inci asırda yapılmış bir maya başlaraış olan suların yetmiş cağız? Tiirk halısuu gösteren renkli resim, kıy: derece hararete yaklaşmış olduğu Filozof süphesiz. Eğer biz metli bir Türk halısı kadar güzeldir. zamandan evvel arz üzerinde ha • dinin nehyettiği şeylerden taına «Kemalist Türk'ye» nin münderecayat olamıyacağıdır. Yer yüzünde mile çekinmiş olaydık bugün çöl tına gelince, gerek birinci, gerek ikinci lerde yaşıyan bedevilerden hiç far hayat en basitten, en küçükten bas sayısmda cumhuriyet devrinin güzel elıyor. Uzviyette gittikçe tekemmül kımız kalmazdı. Resim yasak, heyserlerini res'm'erDe gösterip anlatan ederek nevilere, cinslere ayrıhyor. kel memnu, nıusiki günah, güzel yazılar iyi seçilmiştir. (Hemen ilâve eBöyle böyle ;nsan vücude geliyor. san'atlere ve eğlencelere dair neler delim ki propaganda kıymetleri pck az Biz bu iptidaî adamları yasadık • varsa hep bunlar lehvülüup namı ve hatta aleyhte olan bazı nadi'leri müsaltında toplanarak meşgullerini ları mağaralarda bıraktıkla.ı esertesnadır ve bu çeşit bir makale hakkmmaazallah cehennemlik eden şey lerden, kullandıkları şeylerden ve da aynca bir yazunız da vardır) lerden sayılır. Din sopalarınm in bulduğumuz iskeletlerinden tanıAnkarada yeni insaat fotoğrafilerile sanl&rı kakıştırdıği bu türeye gi yoruz. Bu bahse girişmek için insan tstanbul manzaralan pek iyî intihap edileydi biitün dünya miskinler tekIa maymun uzviyet ve iskeletlerinin dîlmistir. Resimlerin altuıa yalnız frankesine dönerdi. Halbuki bugün mesızca değil, almanca, ingilizce ve ital taşrihi farklannı, ana rahmindeki deniyetin eğlencelere nekadar gecer.inlerin teşekkül ve biribîrine ben yanca izahat ta konulsa daha iyi olur. niş yer verdiğini görüyorsunuz. Sonra mecmuanın yazı pımtolarını bîzerliklerini, kanlann tabiatlerini Başmuharrir Efendim dinle raz daha küçiik tutup daha faz'a makaiyice bilmeliyiz. Tabiat mikyasın rin bu şeyler hakkındaki memnu le koymak lâzımdır. Avrupalılar bizim da maymun insana en ziyade beniyetleri buyurduğunuz derecede gibi büyük puntolara düskün değiller ziyen mahluktur. Muhtelif neviler şiddetli değildir. Sonradan sonra dir. Onlar küçük puntolarla daha iyi oarasında insana en çok yaklaşan ya kabasofular haddi tecavüzle kurlar, nitekim bütün Avrupa gazete maymun tipine de Anthropoide işi azıtmışlardır. leri küçük punto harflerle dizümistir. derilir ki manası adeta yanm adam Heyeti umumiyesi itibarile iyi ve baFilozof sesini yükselterek: demektir. Biz bu anthropoidelerden sılısı mükemmel olan bu mecmuayı çı Halkı cehennemle korkuta tekemmülen ayrılıp ta mı insan olkardığı için Matbuat umumî müdürlükcrkuta nefes alamıyacak bir hale duk? Mesele bu vadide iken 1891 ğünü tebrik etmek lâzımdır. getiren bu vaiz efendiler değil mi? de Eugene Dubois isminde HolanEnis Buhari Efendi cehennemd en, dalı bir asker doktoru Java ada • zsbanilerin ateşli topuzlarından, s:nda ve üçüncü ile dördüncü de • gırtlağını yırtarcasma haykırarak, vir arasmdakî toprakta bir kafa bahsettiği zaman karsısında istiğ tarile bir oyluk kemiği ve üç diş (Birinci aahifeden mabait) farlarla titriyen bir cemaat görmenistanm aramızda lâyık olduğu mevkesfeder. Yapılan tetkiklerde bunğe alışmıstı.. Çok dar ve kaba dinî Iarın Anthropoide maymunile însan kii aldığını ve bu suretle eserimize tetebbüü bu sadatte çene yarışına teşriki mesaide bulunduğunu görmek arafindaki mutavassıt üçüncü bir çıkmağa pek müsait olmadığı için hususundaki samimî temennimi bir kere daha izhar etmekliğime müsa • »ıkılıycr. Elinden gelse bemen o • mahluka aît olduğu anlaşıhr. Ve buna da Pithe canthropus erectus ade edilmesini rica ederim. Asambleracıkta filozofu boğuvermek sid nin bu kararının, Milletler Cemiyeyani iki ayak üzerinde dik yürü • detlerine düşer haller geçiriyordu. tinin sulh ve terakki yolundaki mayen maymun adatn narra verMir. Filozof bu din umacılarmdan öç alnevî yüksek müzaheretinin bir deAnthropoidelerden daha ziyade mak fırsatını kaçırmıyarak devam lilini teşkil edeceğinden eminim. etti: însana yaklaşan bu Hpe ne dîye Siyasi komisyon, raporun müta • ceğiz? Bu maymun adamın nesli Ieasından sonra Efganistanın Millet fnsaniyetin dinî masallarla oyeryüzünden büsbütün münkariz ler Cemiyetine kabulünü ittifakla yalandırıldığı artık yetişir. Bu dünAsambleye teklif eder.» olmuş mudur? Yoksa hâlâ yaşıyanya ne bir haftada yaratılmıştır, ne Tevfik Rüştü Beyin raporu hak • ları var mıdır? Büyük ormanlar kındaki umumî müzakere esnasında altı ayda, ne on senede .. Hocam dan gfc^enlerin bazan böyle insana İran, Hindistan ve Irak murahhaskulağını bana ver. Aç gözünü, ilk benzer tvylü bir mahluka tesadüf lan kabul lehinde söz söylemişler • nebülözün güneşten aycıldıği za ettikleri işitilmiyor değil... Işte ben dir. tsim çağırmak suretile vaki oman takriben bir trilyon seneden Ian reye müracaatte Efganistan itbunu arıyorum. tnsan tekemmül tifakla Milletler Cemiyetine kabul fazla tahmin olunuyor. Bu rakamede ede doğruca kendine mahsus edilmiştir. lann ifade ettikleri miktan kav • bir ncîUdecı mi geliyce? Yoksa kenTevfik Rüştü Bey pazartesi sadine çok yaklaşan bu hayvanlardan rayabilecek kadar tadadü terkimde bahı tstanbulda olacaktır. mı ayrıhyor? Adına Primates de kuvvetli misiniz? Bilemiyorum. Dünilen memeli hayvanlardan may • şününce bu sayı insana başdönmesi munlara dair olan zümreye bugüngetirir. Ve sonra güneşten kopan Cenevre 28 (A.A.) Sabahleyin kü tasnifte insanlsrı da sokuyorlar. bu ateş parçasının muhiten soğu • toplanan Milletler Cemiyeti konse • Meseleyi ne tarafır.dan alırsak a yinde, umumî kâtip, M. Avenol yup kabuk bağlamaya başlaması lalım, yer yüzündeki nebatî ve hayEkuatörün Milletler Cemiyetine giriçin de iki milyar sene hesap olu • vani ilk hayat, tek höcreden baş meğe karar verdiğini bildirmiştiır. nuyor. Bu hesaplar ne gökten kitapla Ekuatör, Versay muahedesinde layıp sonradan muhitlere göre teimmiş, ne de Cibeil aleyhisselâm va kemmülen hesapsız nevilere ayrılmış yazıh olduğu veçhile Milletler Cesıtasile tebliğ olunmuştur. Bu me olduğu için solucan, salyangoz, kec miyetinin hukukan azası olduğun dan kabulü için başkaca bir mua seleye tealluk eder ilimler, fenler tenkele, köpek balığı, ayı, maymun, meleye tâbi tutulmasına lüzum yoküzerinde çalışılarak tesbite uğra domuzla bir asıldan gelme kardeştur. ğılmıştır. Tabakatulârz âlimleri bu Tevfik Rüştü Bey hareket etti leriz... toprağın tarihini gayri müsavi beş Cenevre 28 (A.A.) Anad'olu Ajansının hususî muhabiri bildiri • bölüğe ayınyorlar. Ben size jeoloji (Mabadi var) yc>. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Cenevreden hareket etmiştir. Pazar sabahı İstanbula varacaktır. Münhasıran ahm yapan ecnsbi müesseselerinin kazanç vergisi nasıl almacak? Maliye Vekâleti, münhasıran ahm yapan ecnebi şirketlerin kazanç vergisi hakkmda vilâyetlere su mühim tamimi göndermiştİT: «2395 numaralı yeni kazanç vergisi kanununım 2 nci maddesinin tavzihine dair yazılan ( 3 ) numaralı umumî teb • liğde Türkiyede münhasıran alım yap • mak ve almıs olduğu malları tamamen ecnebi memleketlere ihraç etmekle istigal eden ecnebi müesseselerinin tâbi olacaklan mükellefiyet seklinin izahı sırasında, bu suretle münhasıran alım yapmak üzere teessüs eden veya tees süs etmeksizin ahm yapan müesseseler, eğer bu işi resen yapmakta iseler kumusyoncu, mubayaacı gibi muamele görürler; memurlardan birini göndermek suretfle yapmakta iseler bu memur hizmet erbsbı gibi vergiye tâbi tutulur denil • mistir. Bu izahatm, tamamen maksadı kanunu ifade edemediği ve bazı mahallerde tereddüdü mucip olduğu carî muhabe • reden anlaşüdığı gibi bu hususta yeni den bazı izahat verilmesi faideli göriil müstür. Kanunun ikinci raaddesi Türkiyede satım veya alım satrnı yapmak üzere yerlesmis olan ecnebi müesseseleri mevzuu bahsetmiş ve münhasıran alım yapmak üzere teessüs edenler bu madde • nin sumuKi haricinde bırakılmıstır. Dahiliye, Adliye muhtelit encümenmin mazbatasmda kanunun ikinci maddesinden satım veya alım • satım yapanlann anlasılması lâzım geleceği zikredilerek yalnız al'm yapan müesseselerin kumusyoncu veya mubayacı veya memur ve müstahdemleri delâletile bu isi temin ettiklerme ve Türkivede sahülan olmadığma göre bu suretle muamele yapanlann mükellefiyetJeri, kumusyonlar ve hizmet erbabı gibi olacağı tasrih olun • mutur. Yalmz alım yapmak üzere çalısan müesseselerin vaziyeti: 1 Türkiyede bu hususun teminî için şube küşat ve depo ve mağazalar tedartk etmek suretile yerlesme, 2 Türkiydeld mubayaatını, mahrul mmtakalanna muayyen zamanlarda seyyar memur göndermek suretfle icra, " J Türlnyede bîr kumusyoncu *marifetüe ve bir kumusyon mukabilinde mubayya suretile üç şekilde tezabür edebilir. Bunlardan birinci ve ikinci tarzda yapılan mubayaalar müessesece resen yapılmış demek olacağmdan, bu müesseseler mubayaa dolayısile Türkiyece yerlesmis ecnebi müesseseler gibi vergi tarhına mahal olmayıp, her iki halde de mubayaa ile mesgul olan memur ve müstahdemleri, kanunun umumî hü kümleri dairesinde aldddan paralar üzermden vergi ile teklif etmsk icap eder. Birinci tarzda Türkiyede şube acan deoo, mağaza ve sair sabit tesisat vü • cude getiren müesseseler. Türkiyede mubayaa ettikleri mevaddı buralarda yalmz depo etmek veya bazı tütün şirketlerirde olduğu gibi, tütünün, esnayı sevkte bozulmamasını temmen yaprakların tasnifi, çüriik ve bozuklarm ayık • Ianması, malm cins cins baîye haline getirilmesi gibi, sınaî mahiyet arzetmi yen ve yalnız bir tertip ve tasniften ibaret olan bir ameliveve tâbi tutmaktan RADYO nrogram j İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı. 19 fransızca ders . 19.30 Türk musiki neşriyatı: 'Fahire, Safiyc Hanımlar, Refık, Fikret Beyler) 21 Eşref Şefik Bey tarafından konferans. 21,30 stüdyo caz ve tango crkestrası. VÎYANA: 16,45 gencler tiyatro heyeti . 18 40 man dolin konseri . 21,15 radyo tiyatro faali yet nin on senelik bllânçcsu ve bazı nü mune'.er . 23.35 akşam haberleri, hava ranonı . 23,55 cazbantla dans havalan 1,05 graT>ofonla gece konseri. BERLfN: 17.05 ıkindi konsert . 19,05 haberîer ' 19 10 Fransada ve Belçikada aşk derslerf. 19,25 efsaneler ve taganni 19.55 piyes: Yaz mevsimlerinde ihtiyar kadmlar 20.45 günün akisleri 21 05 haberler 21.20 dans havalsrı 23.25 hiberler . 23 55 Laypzigden naklen dans havalan. BÜKRES: 18 05 Romanya halk şarküan . 19.20 konser 20,05 radyoda üniversit« . 20.20 gramofon . 20 50 konferans . 21,25 balet mus klsi . 22,25 orkestra konseri: Dans havalan ve dığer fasıllar 23,05 haber'fr MÜNİH: 17.05 iklndi konseri . 18.55 ev musikis'. 19,15 büyuk kızlar için 19,35 Afrikanm cenubu garbisinde otomobille seyahat 19 55 haberîer . 20,05 yarı şaka. yan ciddî. 21.15 karışık proğram 23,05 haberîer . 23,45 eğlenceli musiki neşriyatı PRAG: 19 05 ameleye ait neşriyat 19,20 tagannl konseri . 20.05 haberîer . 21 milli neşriyat . 21,15 şarkı konseri 23,05 haberler23.20 gramcfon . 23,35 ağızdan üfleıae a. letler orkestrasmın konseri. VARŞOVA: 17.35 piyes 18,05 solistlerin konaerl 18,55 ev ve aile 19,05 zlra! neçriyat 20,05 dans havalan • 20,25 röportaj . 20.35 dans musiklsinin devamı . 20,55 ?por 21,20 konser . 21,50 Romadan nakil 21 iC mizah ı dans musik si. Efganistan Akvam Cemiyetine girdi Misafirlerin gezintisi (Birinci »ahifeden mabait) Murahhaslar saat 15 te Adadan ayni vapurla aynlnvşlar ve Boğaziçinde bir gezmti yaptıktan sonra Boylerbeyi sa rayına çıkmışlardır. Orada kenâiH«fine bir çay ziyafeti veri'mişt:r. Tevfik Rüştü Beyin zivafet* Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Parlajpeştolar konferanu nınrahhasları sereftne bu cumartesi akşanu saat 23 te Perapa'as otelinde vereceği suvareye meb'us beyefendilerin refikalari'e birlikte teşrif buyurmalan ricasını, tstanbulda bulunan bütün meb'us beyler'n isim ve adresleri bilinsmediğtnden, s«zetemîz vasıtasile bildirmektedir. (Elbise : Frak) İran heyeti Ankaraya gıdiyor Parlamentolar konferansma iştirak etmekte olan î>an heyeti pa zartesi akşamı Ankaraya hareket edecektir. Heyet azası Ankaraya git meği kendilerine bir vazife bildik lerini ve Türkiyeye gelmişken Ankaraya gitmedikleri takd^de tam bir iş görmüş olmıyacaklarını beyaı etmektedirler. tran murahhas!annın hareketînden evvel İran konsoloshanesinde tran kolonisinin de iştirakile murahhasl'i şerefine bir çay ziyafeti verilecektir Cemiyeti Akvamda yeni bir aza daha ! Leh heyeti Polonez köyünde Leh heyeti dün sabah Polonez köyüne giderek 1855 tarîhinde ölen meşhur Leh sairi (Adam Miçkie wiç) in öldüğü evi ziya/ret etmiştir. Leh murahhaslar bu sabah saat 9,30 da Taksimdeki Cumhuriyet abidesine bir çelenk koyacaklardır. ı ı m ı Ordu Gencler Yurdu Samsunda Konferansa davet Hukuk Fakültesi Talebe cemiyetinden: iao^934 pazartesi günü saat 9 da Universite konferans salonunda yeni ders senesinin başlaması dolayısile hocaları . naızdan profesör doktor Ali Fuat Bey tarafından bir açılış dersi verileceğinden bütün arkadaşlann mutlaka bulunmalan rica olunur. Tepebaşı Şehir tiyatrosunda 2 birincteşnn 934 salı günü akşarnindan itibaren saat 20 de Su topu birinciligini Galatasaray kazandı Rumiarın Ayayorgi yortusu Bu hafta pazar giinir Büyükadaya gidenler Adanın bugün)ere mahsus şık kalabalığı arasında yalnayak yürüyen madamlar, mösyö'er ve mattmazeller görerek hayrete düşmüşlerdL'r. Bu yalnayaklar, iskeleden tur yoluna oradan, Büyükadanm en yüksek (epesi olan Ayayorgiye doğru yüriiyorlardı. O gün daima ıssız ve tenha olan Ayayorgi bir yalnayaklar mahşerine dondüştür. Bu hayret verici hâdisenin se bebi; ortodoks R"mlann hususî bir yortusu imiş. O gün bu kilise son vapur ; dan sonra 3000 k şi kadar bir kalabalıkla dolmuştur. Bu kalabalık arasmdaki yaînayak lar ortodoks Rum.'arın en sofulan imiş. Bir hurafeye göre, bu yortuda Ayayorgi tepesine kadar yalnayak yiirüyenler her türlü murat'znna ererlermiş. Yal nayak kalabahğın içinde hayıriı bir kısmet çıkmasını murat eden birçok ta matmazel vardı. Bu 3000 sofu ortodoks Rum geceyi burada geçirmiştir. Daha sofulan ise üç gün üç gece kilisede kalmışlardır. Zatmun spor kulubu takımile Ordu Gençler Birliği bir aiada Samsun «Hususî» tki maç yapmak üzere Samsun spor kulübü tarafından davet edilen Ordu Gençler Yurdu birinci maçta 21 mağlup olmuftur. t kinci maçta da 22 berabere kalmıştır. Maçta, Vali, Fırka kumandanı gibi büyükler bizzat hazır bulunmuştur. Karadenizde bir teftiş seyahati yapmakta olan umumî racrkez reisi Aziz Bey sehrimizde bulunduğundan maçlan seyretmiştir. Maçlar çok ka!abahk bir halk huzurunda gayet samimî ve ahenktar o!muştur. JehirTıyaîrosu CÜRÜM ve CEZA İ0 tablo Yazan F. M. Dostoye\sky Tercıimc eden. Reşat Nuri 4 lsiTeşrin I KAÇAK! İ |l'ek\dkınch . . . . . Sınemas nda I Huıur ve zevk içinde İOO def a tıraş Dün yapılan su topu maçtndan bir enstantane Dün Moda deniz havuzunda bu seneki Şeref su topu turnuvası icra edilmiştir. Galatasaray takımı Beykozla karsılaşarak 6/1 kazanmış ve final vaziyetine de tstanbul su spocları kulübünü 15/1 yenerek bu seneki Şeref turnuvasını kazanmıstır. Sinemaclık alem'nde mısli eoriılmemiş bir film GORUNMEYEN Sinema teknık ve kudretının SOT sözadür. Hayret ve dehşetler içinde kalacaksınız ADAM HASAN • | ı i |ile mümkiindür. Marfcaya dikkall olmak, ancak Tıraş bıçağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog