Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

29 Evlui » ' 3 4 TELGRAF MABERLERİ Sofyadaki konuşmalar Yugoslavya ve Bulgar kralları arasında yapılan mükâlemeler hakkında resmî bir tebliğ neşredildi Sofya 28 (A.A.) öğleden e v vel Krallar tarafından kabuller yapılmiftır. Saat 11 de Kral Aleksandr, Varna<faki sarayda, Başvekil M. Georgiefi ve saat 11,30 da da Ha • riciye Nazın M. Batolofu kabu] ey. lemiştir. Saat 11,30 da Kral Bori» Yugoslav Hariciye Nazın M. Yevtiçi kabul etmiştir. Samimî bir öğle yemeği Varnada iki Kral ve Kraliçeleri bir masa etrafunda toplarken ayni zamanda Hariciye Nezaretinde M. Batolof tarafından M. Yevtiç şerefine veri • len bir öğle ziyafetinde bütün hükumet azası ve iki Kralın maiyeti erkânı hazır bulunmuştur. Sofya 28 (A.A.) Aşağıdaki re»mî tebliğ neşredilmiştir: «Kral Aleksandr bu sabah Baf • vekil M. Georgiefi ve »onra da Hariciye Nazın M. Batolofu kabul etmiştir. Ayni zamanda Kral Boris, Yugoslav Hariciye Nazın M. Yevtiçi ka bul eylemistir. Bundan »onra, Kral Aleksandr ve Kral Boris birlikte oIarak Başvekil M. Georgiefle iki memleketin Hariciye Nazırlannı kabul eylemiflerdir. Bu konferans esnasında Bulga • rîstanı ve Yugoslavyayı alâkadar eden bütün meselelerle bu iki memleketin dostane ve samimî münasebetlerinin bundan sofıraki inkişafı imkftnlan görüşülmüştür. Nazirlar, yarın görüşmelerine de< vam edeceklerdir.> Süt meselesi ünyada (mesele) yapJmaman lâzon gelen birsey varsa, o da süttür. öyle iken, biz bunu müzminlesen, ve müzmileştikçe çaresi bulunamıyan bir dert baline koyduk. Beyanat.. MukabO beyanat.. Havadis.. Makale.. Tebsir.. Tekzip.. Tedabir.. Müsavi, sıfıra sıfır, elde var gene sıfır!. Istanbulun cocuklan gıda cibetinden cidden talihsiz. Büyuyorlar ve sapır sapır dökülmüvorlarsa. biinyeleri saglam T da ondan. Yoksa, süt natnına mide e rine giren mayiin bir damlası mikros kop altına konicak olsa, bakanm, tepe* sinde saçları dikilir. Sabahm alaca karanlığmda, duvar diplerinden, kabahatli gibi suzulerek geçen sütcünün, evlere bıraktığı siitte, gene en zararsız kanic çesme suyudtr. Sutun ma^şuRİuğu keske bundan ibaret olsa idi! Su kaynamakla gider, içîndeki mikroplan galeyan öldürur. Yanyanya ininciye kadar ateste bırakılan süt gene az çok aslma rücu eder. Fakat »ütçü'üçün, daha bin bir hüesi vardır. Ben bir ara, Belediyede bulundugum zamandan bi'irim. Doktor arkadaşlan* mm verdikleri raporlan okudukça, za • vaüı çocuklarm hesabuıa kan aglardnn. Ve kendi tecrObelerimle o kanaate vardm ki, süt meselesinin halli, sadece Belediyenin isi değildir. Buna, Sıhhiye de, zabıta da, adliye de dort elle sanl« malı, bunu bir memleket meselesi, bir hUkumet meselesi yapmalıdır. Süte hile katanlar, meseli karpuza Pravaz şı> rmga«!le kırmjzi aniIH boyast zerk edenlere benzemez. Verdikleri zarar bunun badar mahdut degfldir. tşledik • leri snç, kabahat derecesinin çok fev • kinde, cinayet hududuna girmiştir. Süte bile katanlar, sutte öjtikâr ya panlar, memleketin çocuklarnn zehirlemekle, istikbalma kastediyorlar. Süt meselesi komisyonlarla, tetkik • lerle, Trakyadan, Anadoludan daha bihnem nerelerden süt getirtmekle halledüemz. Bunun hal çarsi, sıkı takip ve teftiş ve ağır cezadu. Bu da Belediye ile beraber adliye ve sıhhiyenin muştereken yapacagı şeylerdir. Belediyenin aynca vazifes! yolc mu? O da var. Birkaç sene evvel yapılan sirket tesebbüsânun elim akibetini bü • miyor değılim. Lâkin o isin tutumu bozuktu da ondan üeri gitmedL Yoksa çok faydalı, cok hayırh, mukemmel bir tesebbüstü. ^'e bu gene yapılabilir. Belediye, sehre yafem bir yerde btr nu • raune eiftligi vucude getirir, burada nhhatli, cins inekler buluadurar, fenni takim, Pastörizasyon tesisan yanar ve kapalı şişeler içerismde, abone olacak çocuk sahiplerîne kamyonetlerle süt sevVederse, bu derde, kumen oltun care bulunmuş demektir. Buna, olmaz demesinler. Varsovada, kendi çocugum, boyle 3d sene, beledi • yenin nfimune çiftliginden nmntazaman evime kadar gönderflen sıhbl ve temiz sütle beslendi. Bu siKfin Utresini bizim para ile on iki kurusa ahrdnn ve buradan götürdüğum zaman hayatiyetinden şüphe etb'gimiz çocuk oranm bu güzel sütü sayesinde sıhhatli ve gurbüz oldu. Varşova beledîyesinîn bu iste beDd kân yoktu; fakat on senede Polonya nüfusunun yuzde krrk derecesinde arttığuu gösteren istatistikleri okuyunca, memleketin ne büyük k&r etmiş oldu • ğunu anladım ve o belediyeyi takdir ve takdis ettim. ERCÜMENT EKREM Bulgar matbuatı siyasî muvaffakiyetlerimizden Vali Fazh Bey vilâyet dahilinde yaptığı seyahatten takdirle bahsediyor aldısı neticeleri muhabirimize anlatıyor Sofya (Hususf muhabirimizden) Bursa (Hususî muhabirimizden) Valımiz Fazh Bey; biitrn kazalara g» • dip geldiği için buralarda edindiği infabalan anlamak ve muhtelif vilâyet iflerine dair malumat almak üzere bu gün kendisüe (Cumhuriyet) için bir için mülâkat yaptım. Fazh Bey sorduğum suallere su csvaplan verdi: Kaza ve köylerimizm halini na • sd buldumız? Köylüııün iktısadî vaziyeti dün • ya vaziyetine göre herhalde fena de • necek mahiyette değildir. Ekseri köylülerimiz çalışkan ve vilâyetimiz mah • «uüerinin bdlibash fiatlon elverecek kadar olduğundan gezdiğim yerlerde köylüleri umumiyet itibarfle hallerin • den memnun buldum. Kuraklıktan müteessir olmuş bazı köylerîmiz varsa da bunlarm vaziyeti de endişe edüecek halde değildir. Vilâyetin en muhim tîcaret yo • lu olan Mudanyaya muntazam vapur temini meselesî ne oldu? Mudanya hattma muntazam va pur temini ve vapur tarifelerinin Hic • cara ve yolculara musait hale ifrağı cibetleri alâkal: devlet maJtamlannın dikkat gözünden kaçmamışttr. Herhalde imkânlan bizden daha salâhiyetle se • zen bu makamlar is'erin icaplarmı yerine getirmekte gecikmezler.. Armutlu kaphcalarmda ne gibi tesisat yapıldı? Armutluda Hilmi Bey isnunde bîr zat tarafısdea yapıhnış bir otel ve tanzim ediltniş eskîden kalma bîr hamamdan baska ehemmiyetli tesisat yoktur. Devletçe ve Vüftyetçe tasavvur edil • mis ve tatbik mevkune konulmuş, ora • « için bir program da mevzuubahs değildir. Bu sene Vilâyetin yaptırmak ta savvurunda bulunduğu işler var mıdır? Vilâyette yapılacak işler hakkında alâkalılan dinlevip program tanztm edOmeden a8z soylemeği doğnı buT • mam. Gezdiğim yerlerde aldığnn intı • balardan bazı esaslar üzerinde tevak • kuf etmek lâzun geldiğmi anladım. Bunlan program haltne sokmazdan evvel kuvveden fiil sahasma getirmek hnkânlan Bzerinde konuşmak ve ona göre bu tasavvurah programiaşormak ve sonra ise başlamak daha doğrudur. Bu proprom esaslannı ancak bir bu • çuk ay kadar sonra kazalardan da davet edeceğimiz haHc mümessuierile yapılacak umumî temastan sonra müte • hassıslann da reyleri alınarak tesbit e • debfleee&iz. Vil&yette kurdugunuz ıtikâyet bBrosundan natı) bir netice aldmız Şik&yet kalem'nin iştigal mevzularmı evvelce en hücra koylere kadar tamim etmi^tik. Bunun güzel neticele • rini görüyoruz. Birçok köylerden mektuplar ahyorum. Bana ofi emnekliğ?m lâzim olan dertler samimî suretle soy • Kimon Georgiyef kab'nesinin naşiri efkân olan Novi Divi gazetesi 26 «ylui tarihlî püshasmda Ankara muhabirine atfen (Türkivis Cumhuriyetinîn yenî muvaffakiyet'eri) serlevhası alhnda şu makaleyi yazmaktadrr: «Türkiyenin siyasî tarihi, eylul ayı içerisînde büyük bir nvemnuniyetle, daha on senelik genç Cumhuriyetîn ku günkü manevî kuvvetini gösteren ve bütün düny.fm nazan dilckatini cel beden cok mühim iki hâdise kaydetti. Bu hâdîseler Türkiyenin Cemiyeti Akvam konseyîne kabulile beynelmflel Parlamentolar Konferansının bu sene tstanbulda toplanısıdır. Bu iki hâdise Ankara zünamdaranmın on sene gibi çok kısa bir müddet zarfmda yeni Türkiyenin milîetler arasmdaki re^vkiini •ağlam'aşbrmak için giristikleri sava • şa iki kıymetli eleman daha ilâve ettı. Türkiye Cumhuriyetinin iyi bir kom • şusu sıfatile bu hâdiseler tabiî bîr dost gibi bizim de nazan dikkatimszi cel • betti. Son seneier zarfmda Japonya ile Almanyanm Cemiyeti Akvamdan çıkma» sı onlarm haysiyetini kücülhnüştü. Ce • nevre müessesesinrn yüiksek kıvmetini çok iyi takdîr eden bizler Türkiyenin orada kazandığı muvaffakiyeti haki • katen bir hâdise olarak kayde mecburuz Türk matbuatı bu hususta nekadar sevinse yeridir. 52 devletin 48 mm Türkiyeye rey vermesi ve uzun senelerden* beri Türk diplomasismin birlikte çalış* tığı Sovyet Rusyaya da tam o sırada Cemiyeti Akvam konseyinde bir raevki verilmesi Türkiyenin Cenevre mue«secesinin idaresinde mühhn Wr mevki abnasmdaki kıymeti bir kat daha ar tırdı. Bursa Valisinin yaptığı tetkik seyahati Bulgarlar •"...»..nnmmınıllllllffllUlllllllfllllllRIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIKUHiMMMnnM: Firdevsi günü Şark itilâfı "Bursa Valiri Fazlt Bey leniyor. Kendilerine eevaplar veriliyor. Bu kalem günden gfine daha iyi çalı şabilmek kudretini alacak ve lüzum gördiikçe kadroya hiçbir memur flâ ve etmeden arkadaşlarıma tahmfl ede • ceğ'm fazlaca mesaı fle takviye edi • lecektir. Halkın şikâyetlerile alâkalandığun günden bugüne kadar epey mü racaat olmustur. Bazı komşu vflâyetlerin kazalanndan bile gelenler ve dert • lerini dökenler olduğunu söylemek bunun ihb'yaclara nekadar cevap verdi • ğini izaha kâfidir sanınm. Dağ sporlan için Vilâyetin yap tığı ve yapacagı yardımlar nelerdir? Bursanm tnevkit hususiyeti itiba • rile inkı'şafa musait olan daft sporlan • na ehemmiyet venneği seleflerimin bana bırakt'klan guzei bfr iş mevzuu o • larak teslım aldrniî ve bunu ileri gö • rSrmek için bu kuluplere ihtiyaçlan olan bazı sığmaklar ve paviyonlar yap • hrmak hususlarma bîlhassa ehemmiyet verdim. Dağın başında 100 Idşiyi ala • bflecek bir paviyonun temelleri atümış ve mşasına batlanmutır. Gelecek yaz içînde bnna îcabı kadar sığmaklar da îlâve ediiecektir. tnegöl kazasma veri • len bazı köy yollannm yapJmasile dağra o taraf mailesinde de bir yol esası bu sonbabarda ve {rdecek Bkbaharda kuru'mus olacaktu*. Bunu Vilâyet me • saisile takviye ederek dağ volunu Bursa tarafından baslıyarafe tnegoi tara • fından «oselere baŞlamak suretile dağ cılar için bir tur yohı halme getirece • ğiz. tnegS! maile«inin Icap ettireceği siğraakları da gelecek yaz içinde ikmal etmek emelindeyiz. Dağcılan toplu bulduğumuz için dağ isleri programmm ana hatlanm daha kolay yapabildik. Maahaza bu program üzerinde de işlemek ve bunu daha ge • nîşlehnek icap edecektir. Onu da o rmrnıî programımıza bağlamak sureH • le yapacağız.» Muta Berlinde biiyük mera Polonya iştirak edemiye ceğini Fransaya bildird simle kutlulandı Cenevre 28 (A. A.) M. Bek, Berlin 28 (A.A.) Alman şarkiLehistanın fark misakı hakkındaki yat cemiyeti, dün, siyasî mehafile mensup btrkaç zahn huzurüe,roeşhurAcero hattı hareketine dair muhtırayı M. Bartuya tevdi etmiştir. şairi Firdevsinra doğumunun bininci yıCevapta, Polonya, projeyi bugünku lı kuthılanmıştır. şekille kabul edemiyeceğini bildir Alman maarif nazm M. Reistun namektedir. mma bir nutuk söyliyen müşavir M. Polonya hükumeti, Fcansa, Al • Vahlen, Firdevshun eski cermenlerle manya ve Sovyet Rusya ile yapmış eski tranüer arasmdaki akrabalığa şe • olduğu atılaşroalara «tayanarak Avrupa milletlerile dostluk münase • hadet ettgini teyit etmiştir. betleri kurmağa çahsmaktadır. tranm Berlin sefiri Ebulkassam Han Cevap, misakın Polonyaya daha tranhlann, vatanlan olan clran menv fazla bir emniyet getirip getirraiye» leketi» nin, «Ariler mem^eketi» manaceğini tetkik etmekte, bu hususta sına gehnesînden şeref ve gurur duy • şttpheli olduğunu bildirmekte, fakat duk'annı bildirmiştir. bilihare yapüacak müzakerelere açık kapt bırakılmaktadır. Bir İngiliz tayyaresi Konvada yere indi Nurullah Esat Bey geliyor Parlamentolar konferann Turk diplomasisi Cenevrede kazan • dığı bu bByvk muvaffakiyetten sonra «mdi tstanbulda toplanan Parlamen tolar Konferatısmda da mühim b;t rol oynıyacaktn*. Kongrenm bu seneW le • timaı devlefler arasmdaki umumî va • ziyet, terki teslihat, umumî emniyet, işsizlik, parhmanterizmdeki buhran ve onun ısiahı gibi meselelerle alâkadar olacaktır. Bu teçekkülün merkezî Ce nevredîr ve reisî de uzun seneler Fransız meclisi meb'usanmın reislîğmi yap» mış olan Ferdinand Buisondur. Bu konferansın mesaisinden fleride gene bahsedeceğiz. Şimdi bazı teferrüattan bah^edelim. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Birmci Reis Vtîkfli Hasan Bey riyaset edecektir. Hasan Bey bu seneki Balkan konferansmm da reisidir. Sabık Maüye Veküi, munevver bir devlet adamı, Balkan yakmlaşma suun en hararedii bir taraftan, gayet güzel fransızca bilir yüksek bir kültfir adamıdır. Fransızlarm dediği gibi Ha • san Bey hakükî bir charmeur, teshir edicidir. Konya 28 (Hususî Muhabirimiz der.) Londradan Ammana gitmekte o!an C. B. A. M. X. markah tngiliz tayyares:, bir anzadan dolayı bu • raya inmeğe mecbur olmuştur. Tay yaredeki arıza ehemmiyetli olduğun • dan seyahate devam ederoiyecek, trenle Londraya dönecektir. M. Ayıel Iktısat Vekili Izmirde tzmir 28 (Hususî muhabiırimiz • den) Iktısat Vekili Celâl Bey buraya gelmiş, Karşıyakada Osman zade Haradi Beyin evine misaf ir olmustur. Moskova 28 (A.A.) Türk sanayi heyeti murahhasası reisi Nu • rullah Esat ve Sümer Bank idare cneclisi reisi Sefa Beyler Türkiyeye hareket etmişlrdir. Kayseri mensucat fabrikası için Sovyet imalâthanelerinde yapılmakta olan ma • kinelerin yapılısmı görmtfk ve Nazillide kurulacak olan iktnci mensucat fabrikasına ait plânın tan zimi ve makinelerin tevdii gibi teknik meseleleri göriişmek iizere bir mühendis heyeti burada kalmistır. Yunanistanda hukumet muhaliflerle anlaşabilecek mi? Atİna 28 (Hususî) Dün Na • zirlar meclisi toplanmıştır. Başvekil M. Çaldaris muhalif fırkalar liderIerile cereyan eden müzakerat hakkında izahat vermiştir. Fırkalarla uzlaşma hususunda M. Çaldaris tarafından yapılan teklifatm çoğunu nazvrlar tasvip eylemiflerdir. Atina 28 (Hususî) Geceyansi Başvekil M. Çaldaris tarafından matbuat mümessillerine vaki olan beyanatta muhaliflerle uzlaşma ümitleri kaybolmadığı anlasılmak • Udır. Maamafih muhaliflerin fikrince hükumeti e uzlaşmak kabil olmıya caktır. Çünkü hükumetin noktai nazan evvelâ Reuicumhur intihabı icra edildikten sonra diğer hususatın halline doğru gidilmektir. Hal > buki muhalifler bunu kabul etme • mektedirler. Yüksek tedrisat mUdUrlUğü Ankara 27 Yüksek Tedrisat müdürü Hamrt Beym Galatasaray tarih muallimliğine tayin edilerek yerine eski Darülfünun Feansız e* debiyatı müderru Şeref Beyin ge tirileceği haber verilmektedir. İstanbul Maarif müdür muavin • liğine Şevket Süreyya Bey tayin e • dilmistir. Bir Alman profesörün garip bir yazısı Ankarada açılan ehlî hayvanlar sergisi Ankara 28 (Telefonla) Bugün saat 14 te Ankara Ehli Hayvanlar sergisi açılmıştır. Sergiye 34 kısrak, 58 tay, 68 teke, 124 disi keçi, 57 çepiç girmif ve bunlardan 14 kısrak, 21 tay, 22 teke, disi keçi ve çepiç mükâfat almışlardır. Kısraklardan birinciye 100, ikinciye 70, taylardan birinciye 80, ikinciye 50, tekeler • den birinciye 40, ikinciye 25, dişi keçilerden birinciye 40, ikinciye 25, çepiçlerden birinciye 30, ikinciye 25 er lira mükâfat verUmiştir. Çin demiryollarında itilâf Moskova 28 (A.A.) Royter ajansınıa aldığı bir habere göre Çin şark demiryolunun Mançuko hü kumetince satın alınması fiati aşaği yukan tesbit olunmuştur. Tediye şartlan ve mezkur hatta çahşan memurlann istikbali gibi halledil mesi icap eden daha birkaç pürüzlü mesele vardır. Bu ilk itilâf yanrestnî müzakereler esnasmda elde e • dilmiştir. lyi malumat alan mehafil bu müzakerelerin Sovyet Rusya ile Mançuko arasında resmî bir konferans akti için zemini hazırlamakta olduğu mütalâasmdadır. Kanser mikrobunun keşfedildigi iddiası mUnasebetile yapılan bir tebliğ Ankara 27 (Hususî) Alman yada ihtısasınra kimya olduğu son • radan öğcenilen doktor Brehmerin kanser mikrobunu keşfettiği hak • kında bir takun neşriyat yapılmıştı. Sıhhiye Vekâleti bu münasebetle Almanya tmparatorluk sıhhat ida • resi reisliğinin bir tebliğini aynen alâkadaclara tebliğ etmiştir. (Birind aahifeden mabait) profesör Dr.Seuffertten bahsederken bu zahn baytarlık cerrahisi, cerrahî ameliyatlar, göz hastalıklan, cerrahî klinik kursüsü profesörü olduğunu söylüyor. Bu sabrlan okuyunca baytarlık bilgileri fakultestnde hiçbir Tü.k profesörü olmadığmı ve birkaç Alman profesörün bu meyanda herseyi doktor Seuffertin okuttuğunn samrsmız. Halbuki bizim bildiğhnize göre, tam on tane Türk vardır. tşte isimleri: Salih Zeki Bey (cerrahî doçenti), Hilmi Bey, (teşrih doçenti), Samuel Bey (dahüiye doçenti), Süreyya Tahsin Bey (bakteriyoloji doçenti) Salâ hattin Bey (dah'liye *efi,) Tevfik Bey (cerrahî şefi), Hamdi Bey (kimya şefi), Nevzat ve Hasan Şükrii Beyler (paraztoloji şefleri), Bedii Bey (fizyoloji şefî). ızmirde üzüm ve incir satışları tzmir 28 (A.A) Aym 22 sinden 27 nci günü akşamma kadar bir hafta içinde borsada 8 kuruştan 23 kuruşa kadar 13.093 çuval üzüm ve 4,50 kurustan 13,50 kurusa kadar 26.987 çucal incîr satılnuştır. Küçük Lindbergin ölümUne dair tahkikat Nevyork 28 (A.A.) gin çocuğu ifile uğraşan müddei umutniye yapılan şehadetlere göre Hauptmanın arkadaşı kendisi tevkif edildiği gündenberi ortadan yok olmustur. Bu adam aranmaktadır. Berlin 28 (A.A.) Amerikab «poli* hafiyesi Conson Paro yolile buraya gelmiştir. Conson Haupmar hakkında tahkikat yapacak çocuk kaçmlmadan evvelki faaliyeti ve muhtemel suç artıklan üzerinde çabşacaktır. Japonyada tayfun felâketinin tamiri Tokyo 28 (A.A.) Sovyet Rusya tayfun kazazedelerine yardım için 100 bin yen vermiştir. Bu su • retle, toplanan pıra, bir milyon yenden fazla olmustur. Kabine tayfundan harap olan şehh ve mmtakalann iman için bir program yapraak üzere diyet meclUini fevkalâde olarak toplamağa davet etmeğe karar vermi«tir. Bütün ecnebi sefirler, M. Hiro • taya, bizzat, hükumetlerinin tazi • yetlerini bildirmislerdir. Lord Eden Isveçe davet edildi Türkiye için propaganda yapmak rr:ak.3dile neşredilen bir mecmuada bir Alman profesörün bir Türk enstitü sündeki Türkleri kâmilen ihmal ederek yalnız Alman profesörlerden bahset • Alman sıhhat idaresi bu tebliğinmesi doğru mudur? tnsan, makaleyi ode, doktor Brehmerin keşfi etrafında tetkikata geçildiğini bildirmekte, kuyup ta bir tek Türk ismi olmadan 20 halka ve alâkadarlara mahiyeti meç1 kadar Alman profesöriin ismîni görünce, bu yazının Ankara Yüksek Ziraat hul olan bu keşif haberine karsı ihEnstitSsu hakkında deği; bir Alman tiyatkâr davranmalarım tavsiye etmüessesesi için yazjmış bir makale omektedîr. kuduğunu samyor. Londra 28 (A.A.) Resmen bil dirildiğine göre tsveç hükumetinin daveti üzerine M. Eden 15 teçrinievvelde Stokholme g'decek ve ora • da 17 teşrinievvele kadar kalacaktır. K Bu muessesenin yainu baytarlık kısronıda on Türk Umi saydık, elbette diğer kısımlannda da Türk hocalar olacaktu. Bunlarm isimleri propaganda için neşredilen bir makaleye neden girme • roiştir? Yoksa Alman profesör Türk arkadaşlannı hor mu göröyor? O, böy Türkler, misafirlerinin bu birkaç gönünü tstanbulda mümkun olduğu ka dar hoş geçJrebilmeleri için hicbirçıeyi le düfünüyorsa enstitünün merbut bu esirğeroemektedirler. Bu vesile üe bü lunduğu Ziraat Vekâleti ki bu makatün dünyaya bir defa daha o meşbur leyi neşredilmeden evvel görroüş olsa gerektif nedense Alman profesörün bu Türk misafirDerverliğmi göstermek ftrsatmı bulacaklar. Murahhaslar şarkm hareketini hoş görüyor ve iç'nde bir tek bir incisî olan tstanbuldan ve TürkiyeTürk ismi olmıyan makalesinin neşri den en iyi inhbalarla avnlacaklardır.» ne neden müsaade ediyor? Bu, bize Süvari zabitlerîmîze Sofya istagUmumî Harpte Alman kumandanlann yontında yapılan gamimi ittikbal Türk ceohelerinde kazamian bütün zaViyanadald at yanslarma giden su ferleri kendilerine, bütün mağlubiyetvari zabitleruniz pazar günü akşamı leri Türklere atfetmeler'ni hahrlattı. Sofya îstasyonuna geldîkleri zaman tsDoktor Falkenin bir Türk propaganda tasyonda kendDerini kıymakam Stoymecmuasında münhasıran Alman proçef basta olmak üzere yirmi kadar Bulfesörlerine reklâm yapması, profesörün gar »üvari zabiti cok scnvmf bir suretde eski süâh arkadaşlarmuz Alman kute karsılamıştır. Tren Scfya istasyonunroandanlannın «naLncı keseri gibi hep da iki saat kalacağı icm zabHlerimiz keadaerine yontraak» «hniyetmde olBulgar zabitlerinin refakatlerinde şehiduğunn gosteriyor. A'man profesör bu re gelmişler, Bulgar reffftleri kendilerizihniyette olab^ir ama Ziraat VekâleH ne (Balgarya) lokantasmda güz«l bir o zihniyetin bu »*k:!d* teeellifine muziyafet vermişlerdir.Ziyafet büyük bir sa saade etmeme'i. ale1 olmamahydu 0 mimiyet ve neş'e içerisinfie geçmiş ve mit ederiz ki mecmoanm gelecek sayızabitleruniz Bu'gar zabitleri tarafm sında ı»31i izzetinerrroze karşı yaptığı dan istasyona kadar teşyl edilmişler dir. Türk süvari zabitlerinin îki saat hata bizzat profesore tashih ettirflir. Sofyada kalmaUn Turk ve Bulgar zaBundan sonra da «Kemalist» Türkiye» bitleri arasmda çok samimî <?ostluk tegibi güzel bir mecmuada bu sibi yan zahüratına vesile olmuştur. Bfitün BulIif propagandalara meydan verîlmez. gar gazeteleri bunu kaydetmsMe ve bundan bahsetmektedirler. Yakalanan kaçakçılar Ankara 27 (A.A.) 20/9/934 tarİhinden 27/9/934 tarihine ka • dar sekizi musademeli olmak üzere 31 kaçakçı vak'ası olmustur. Bu vak'alarda dö t ölü, üç yaralı, elli kaçakçı ve 831 kilo gümrük kaçağı, 234 kilo inbisar kacağı, bir si'âh, 56 mermi, 27,727 defter slgara kâğıdı ile 90 çuval tuz ve 31 kaçakçı hayvacu yakalanmıştır. Memdah Talât Yugoslav Kraiı Fransaya pidecek Sofya 28 (A.A.) Gayet 5yi bini tnembadan alman haberlere göre Yugoslavya Kralı Fransayı reımen ziyaıet edecektir. Kral, bir Yugoslav harp gemisile 9/10 tarfhinde Marsilyaya gelecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog