Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ÂIÎŞK BUGÜN ÇOCUK üü SAYISI ÇIKTI umhuriy Avusturyanın istiklâU HAYAT Ansiklopedisı "^ 6 Ormanı korumayan lktısadiyatı bozan Orman ^iy^€^1 ,î Aİİadoludrötedenberi ke. »anayi ve ticaretüe mes • olan bİr kısu» vatand^L.rbi Cumburiyet »ütunl» nejrettik. Bu »ikâyetlerin kan ağ, ı y a n li«uu nazan dikkati cclbetmemek ihtimali yoktur. Bu i»te vaziyetbJ»bilenler »Jkâyetlenn çok yermW Üç büyük devletçe tekrarJaahhüt edıidı Cenevre 28 Fransa, Ing Uere ve beyanabn roetni inualannuştır. Avurturyann, vaziyeti tekrar tetkik edildlkten »onra Fraıua, Ingütere ve italya müme«üleri, Av«tury.nm • r ah tikm v e taroamiyetin n * * . tevifkan muhafaza». lözumuna d«r 2.934 Unhinde yaylan beyan.tm bfr tün kuvvetini mubafazi möşterek «ya»etlerine « dev«n edeeeğine hükumetleri mutabdk kaîmışlardır. Beyanat te Küçak Cenevre 28 (AA, UtikUU bakkıd. 17/2 de yapüan letler tarahndan tekrar y K yit eden Çeko.!ovJcv. H«îe»ye N u « M Bene^ Küçük WUfm hu bey««tı, are bun. ne «ıretle işbrak e £ tetkik etmek hakfam ıwı rip olunmaktan tedenberi tferi ol.» k s l r i e e m e gOfikn imtina etjnekted.r. H r Balkan Konferansı Yunan grupu sız talıyan Haridye Naztn M. Bartunun İngMere Horiciye Nazın Slr Con Sımonla WHkf çizümtf W terikatürleri HIIIIIIMIM Bir ittifak akti için müzakerelere başlanmasmı talep etti «BİzTıırâya^a^iı^ ese rini gönneğe^eldık!,. Dost dün Büyükadada Bir Alman Profesorun garip bir yazısı J2C **« olunur fcJjJ duinde» Utif.de ken bir Türk i«mi zikretmfyor? Matbuat umumî mödürlfiia Urrfmdan Türkiye ve Türklük lehinde pro Atina 28 (A. . ) Balkan A konferan»ınd. * kf Yunan grupu hükumete müracaat ederek, Selânikte toplanan «>n Balkan konferan«ının kararına tevfikan mıntakavî W*' Balkan itîtfak misakının akri l otelmde bir ziyafet e*nasmd. Yu«o»lavya . ^M.Ku.nanodibirnutuk.r.te. derek demisti rki: « tkİ mühim »ebepten dolayı I ur «nginKk* O « U n ** olunabilecek wm | ~nlar *etilecek, fakat üe fle tahriplere man« ittihadı mecmuanın ikinci , Yük.ek Ziraat En,titüsü haklund. «tünün rektörü Alman profe»o", dok tor Falke tarafından yazUmş bir vaz '"•;;„.; vardı. Profesör bu titüyü methediyor ve bu *ü se hakkmda malumat ve taf bin bu hakikatten gafle Bu tafoi'ât ara»ında Enstitünün y . ormanlann rouhaf.z.« h«ab.na | fakültelerindekİ kürriilerden *>' 1 , olma.mda elb*tte i»betm zerres, j kenroütemadiyenAl öni zikrediyor. dahi yoktur. a M nî Ş Ie»me.indebâ Vekâleti haudir. tfletme.. » u ; bağh bir ornnda müjfahb»timd ederek K e h , ^ ,el damga«« ağaçlar kesmek suretfe k » edecetini fc. kabu n ^ . Meger ki onnan bu h«u.to kerestecJerle »«. . B« kt'î prensibe nazaran ^»laban^taçb^pHey onun munhasuan Vekalet t . bulundufranu kabd Eİfganistan Akvam l Cemiyetine gir*! Tevfik Rü?tü B.in raporu dinlendikten «onra asam ble ittifakla k a r a r v ^ ' Cenevre 28 (A. ) Anadolu A Ajansmın hu»u ,î muhabirinden: Mhietler Cemi H«r ?artla k« uîğanstanda zulum devam etmektedir Mİsafirferjnjezinö Konferans diler. Beylerbeyi dün, »iyasî ko misyonun mazba ta muhanriri Tev fik Rü>tü Beyin Efganistamn ce • mivete kabulü poruru dmle fizere toplanmıştır. Bey raporunda diyor ş t ü y »«nurl^m. ve kend. et.» denüebiur. Vekâ et ise bunun bnıcnn tevdi ederek eder Vekâletin orman «iyasefn. •« •I etmekte u sir rnemn'U Irman n,en»n, d» n. muslu bir vatanda»tır bir veya iki lir«. »uteahn.a'n ive kabul olunabüir. Bir buçuk veya L da orman resmi, etti üç buçuk lira. Bunun ü»ttarafı orman .uhtelif şekiUerinde *Jâ ka»ı olan geni» bir halk ta a asına fcbr. Bu ikt»adî nizamı bozma«a b ztaat Vekaletinin »ahsî içtihad. yetemetnek lâzımdu. z î r a a t Vekaletinin ika ettıg. mu»ku. dolay» Garbî Anadolu kere«te *« *» rnantarın ıy»^m tahribi neticesi çıka 'e mucibinee müteabnrt Vekâletı J£te*k i daha • ~ •• ..Ira » iki güne Kaaar ı=~»•> terafuu kerdi»inin teşkfl ett^t «nuka ^ Iran k i d amc" arasınaa da «zah ettıg.m ^ Î ya»î komisyonda *****?' £ra bi hakeme tevdi edîhn.*t.r. trga venlecek olan b« Bulgamtanlı^rktajU » d . bir muharririmiz ^ m a ^ Mazlum » ^ d « • rkadas»™ za orada ^f^^ . S t f Kr « Biz Razgradm K«UÎ kaza«le Sumnudan, Pravadiden ve DeHor.nanH rençperu Bull y halde bize ad.lar. Umfn Ahmet y (Mabadi alttncı sahıfedej iile göriişürken • ' • Bizim Budin YazanlSMMLHABlP Yannki »ayımızda dade ^enfaati bulunabüec^n. I. nnimkün degOdir. Btr kereSte yirmî V * bozmağa kimserîn lti faaliyefl." ? 6yle dor8un,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog