Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

r 3 uncu • • • • Çalışkan Çocuk Yarın çıkıyor. umhuriy S6Î1B NO. 3 7 3 5 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, İstanbul . Posta kutusu: İstanbul, No. 246 ve HAYAT Ansiklopedisi 1934 CUfîlH 2 8 EylÛl Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366, Tahrir heyetl: 24298, İdare matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi, 24299 24290. ncı cilt hazırdır. CUzlerinİzi bir an evvel ciltletiniz 6 . J Yugoslavya Kralı Hz. nin Sofyayı ziyareti ugoslavya Kralı Aleksandr Hz. dündenberi Sofyada Bulgaris tan Kralı Boris Hazretlerinin mUafiri bulunuyor. Bu seyahatte Yu goslavya Hariciye Nazın M. Yevti; Kral Hazretlerinin beraberindedir. Bulgaristan Kralı Yugoslavya Kralına bir kaç kere mülâki olmuş ve ezcümle son Pan's seyahatinde Belgratta tevakkuf etmek suretile Yugoslavya Kralını zi • yaret etmişti, ve o zaman Bulgaristan Kralnun kendi memleketi haricinde bu ilk resmî ziyaretine fazlaca bîr ehem • miyet verilmek istenilmişti. Yugoslav ya hükümdarının Sofyaya seyahati şeklen bu ziyaretin iadesi maksadile vuku bulmakta ve bu telâkiden iki memle ket arasında daha ziyade yakınlık husulü şekîinde müspet neticelere intizar olunmaktadtr. Şimdiye kadarki hükumetlerinin takip ettiği hattı hareketlerle Balkanlarda daha ziyade tecrit edilmis bir vaziyete sokulan Bulgaristanın fcu yalnızhktan kurtulmağa çalıştığı ve çahşacaği malumdur. Haddi zatmda pek makul olan bu gayret bilhassa ev ve'â Bulgaristanla Yugoslavya arasın da bir yakınlık temin etmek maksadı etrafında daha ziyade tebarüz ve adeta temerküz etmiş gibidir. Yugoslav ya Kralı Hazretlerinin Sofyayı ziyaretlerine Bulgaristanda bu itibarla biiyük ehemmiyet atfolunaca*ını ve bilhassa ondan biiyük menfaatler husule geîdi ği ve gelecegi noktalannda ısrar edilecğini tahmin ederiz. Bu tahmine bü tün bu arzulann tahakkuku icin kendi lemennilerimizi ilâve eyleriz: Bizim kanaatimiz.ce Balkanlılar arasındaki an laşmaların her şekil ve derecesi sulha hâdim olur da onun îçin. Hususile bir tarafını Yugoslavya teskil edecek siyatî mukarenetlerin ciddiyet ve emniyetine en kat'î manıırnz vardır. Balkan paktine iştirak etmiş oJan devletler, Balkanlarda ve Balkanlıîar arasında takip olunacak siyaset yolu üstünde kararlaruu vernMsler ve bu kararların altına imzalannı koyrous lardır. Yugoslavya devleti Balkanlar da hiçbir vesika altına imzasını koymanvş o?3a da sözünün makuliyet ve cid diyeline itimat olunur yüksek kıyın^K bir siyasî heyet tetkil etmektedir. Bulgaristan, takip olunacak doğnı yolu bulmak hesabına Yugoslavyava teveccüh etmekîe ümitlerini çok saglam bir te • mele bağlamıshr. Yugoslavyaya yak'aşırken diğer Balkanlılardan ve o me yanda meselâ bizden de uzaklaşıyor gibi göriinen Bulgaristana bütün bu zahirî şekUlere rağmen Yugoslavya ile anlaşmakta muvaffak olmasını bakikaten bütün samimiyetimizle temenni e • deriz. Bu anlaşmanın tahakkuk ede bilmesi hesabına Yugoslavya tarafın • dan gosterilecsk yolların takibinde kat'i bir isabet bulunac&fım Bulgaris • tana temin ederiz, ve Yugotlavya devlet adamlannca Bulgaristana yapılacak tek'ifleri hüsnü telâkki etmekte ancak isabet bulunabileceğmi de 'lâve ederek k<~mşumuzu Yugoslavya ile bir anlaş • rna zemini bulmağa bilhassa teşvik b>»« etTKği halis Balkan roenfaatleri ica • bınc'an büiriz. Yugoslavya Kralı Hazretlerinin Sofyayı ziyaretlerile vukua gelmektc olan ehtmmiyetli hâdise neticesinde Bulga ristanda yapılacak tezahürlerin resmî ve zahiri şekillerden ibaret kalmıyarak hakikaten temin olunmuş ve olunacak anlaşmalara tercüman ohnası en sa • mimî arzulanmız dahilindedir. Yakradan temaslarla hasıl ettiğhniz kanaatlere istinaden söyleriz ki Yugoslavya devlet olarak başta hükömdarının ve bu ctdden muhterem şahsiyet etrafında hâle teskfl eden siyasî ricalmin sözle rfne kayîtsiz ve şartsız itimat olunabi , lir yüksek derecede siyasî bir heyettir. ÜSulgaristana ozü gibi sözü de doğru bu komsusunun sözlerine itimat ve istinat edebfleceğmi temin ederek onunla hatkikaten anlaşmağa doğru gitmesini bü4ün bir hulus ve ciddiyetle tavsiye ederiz. Yugoslavyamn Balkan mlsakında en •kuvyetli mesnetlerden biri olduğunu zOcrederek komsulanmız Bulgarların şuphe ve tereddütlerîni uyandırmak isteroeyiz. Malumdur ki Bulgarlar ken • dflerine ait hususî bazı mülâhazalarla YUNUS NADt (Mabadi ikinci sahifede) Parlamentolar Konferansı cumartesi günü dağılıyor Fransız murahhaslarından Hamlin müessif bir kaza geçirdi Otuzuncu Beynelmile] Parla mentolar konfe ransı dün sabah saat 10,30 da Hasan Beyin ri yasetinde topla n a r a k içtimaî meselelerin tetki kile mesgul oldu ve bu meyanda issizlikle mesai saatlerinin tesbiti meseleleri hak kında müzakere • lerde bulundu. hndandır. Iş mecburî bir vazife olmalıdtr ve herkese bir vazife verfl melidir. tş saatlerini tenzil etmekle işsizlere de çalış • mak fırsab vermis oluruz. tş saati haftada 40 saati geçmemelidir. ttalya atnele sınıfnun kalkınmasına çalışı yor.» Hazine ve halkın zararına kâr edenler. Dün öğleden evvel ve sonraki celsede Tren tarifelerinde yapılan büyük tenzilâta rağmen eşya fiatlerinde hiçbir değişiklik olmadı işsizlik meseleleri müzakere edildi Eşya fiatlerinde îhtikâr olduğu anlaşılıyor! Frantız noktai nazarı İçtimaî ve in Fransız âyan asanî işler komis zasmdan M. Touryonu raportörü nan söz alarak ve İsveç âyan amilletler arasında zasından matma aktedilen ticari ve zel Kerstin Hessel Dün konferansta tş saatlerlnin tesbiti hahkında nutuK sdyltyen hatipler: Yulciıİktısadî itilâfların nda sağda Irlanda murahhası, solda Fazıl Ahmet Bey, aşağıda sağda Fransu mugrin Cemiyeti Akherseyden evvel ra'ı hisı, solda konferans mesaisinden bir intiba vam içtimalarına içtimaî prensipleiştirak ettiğinden dolayı tstanbula ge re istinat etmesi lâzım geldiğini, zira lemediğinden ona vekâleten iktısadî ve ekseriyetle devletlerm iktasadî siyase malî işler komisyonu raportörü Leh hetinin banka ve yahut tröstler tarafından yeti azasmdan M. Debski içtimaî ko idare edildigini söyliyerek kadınlarla misyon tarafından hazırlanan rapor suçocuklan çalışmaktan meneden kanunretini okudu ve bu hususta izahat v«rlaraı da ıtlaha muhtaç olduklaruu bedi ve ücretleri indirmemek sartil« hafya» efti* • .,•• • . tada 4 0 saat çalıcmak sütemi tatbtk eRumerderin noktai nazart dflmesini talep etti. Rumen murahhaslarından M. Georgesco işsizliğin umumî vaziyetmi izah ttalyan marahhasının ettikten sonra Romanyadaki işsizlerin noktai nazarı vaziyetini anlath ve Romanyanın her Rapor suretinin müzakeresine geçilDün müessif bir kaza geçiren Frvn* şeyden evvel tarlalarda çalışanlann vadiğlnden ilk defa kürsüye ttalyan musız murahhaslartndan M. Hamlin ziyetini ıslaha çahstıguu »öyledi ve yalrahhası M. Pesenti çıktı ve Italyan heledi: nız sanayi amelesi için değil tarlalarda yetinin rapor surerini tasvip ettiğini be«İşsizliğe mâni olmak faşizmin icaba | f Mabadi besinci sahifede) yan ettikten sonra ezcümle şunları söy Nai.il ücretlerinde tenezzüller oldağa halde şehirde eski fiatlerini muhafaza eden maddelerden bir kıtmu. Nafıa Vekâleti, çok yerinde bir kararLa Devlet Demiryollan nakliye tarifelerinde yüzde elliye, hatta bazan yüzde seksene kadar tenzilât yapmıştı. Bu tenzilâtta Vekâlet berşeyden evvel halkm menfaatini gözetiyordu. Halkın yiyeceğinin, yakacağının u cuzca nakli, bu nevi maddelerin çok ucuzlamamı temin edebilirdi. Şimendiferle limanlara bağlanmış iç şehirîer ve kasabalar için böyle ol(Mabadi dorduneS sahifede) Tevfik Rüştü Beyin riya Dost menıîeketin hükümdarları Sofyada biiyük setinde toplanan merasim ve tezahüratia istikbal edildiler komisyonun kararı Cenevre 27 (A. A.) Anado lu Ajansının hususî muhabiri bil diriyor: Efganistanın Milletler Cemiyeti ne kabulü hak kındaki müraca • ati dün Asamble tarafından tetkik edildik • ten sonra siyasî S'jasi komisyona rıkomisyona ha yaset eden Tevfik vale edilmistir. Bunun üzerine Tevfik Rüstü Beyin riyaseti altında toplanan komisyon Efganistanın vaziyetini tetkik edVek Milletler Cemiyetine girmek için lâzım gelen şeraiti haiz olduğu görülmüş ve ka bulünün Asambleye tavsiye edil mesine karar verilmiştir. Efganistantm cemiyete girmesin de Türkiye önayak oldu^undan Hariciye Vekı'Iimiz Tevf<k Rüştü Bey maz bata muharr'ı \ intihap edilmişt'V. Efganistanm Mil!»t'pr Cemiyeti murah hası, Londra sefiridir. Asamble nin içtima:nda Efganistanın cemiyet azası sıfatile yer alması muh teme'.dir. Cenevre 27 (A.A.) Havas A jansı bild:«*iyoı~: Efganistan müttefikan Milletler Cemiyetine kabul edilmistir. Yugoslavya Kralı ve Kraliçesi Hz. sofyada Efganistan Akvam Cemiyetine girdi Imtiyazlı şirketlerîe yapılacak müzakereler Tesrinievvelin ilk haftasında Ankarada başlıyacak müzakerelerde pürüzlü işler tamamen halledilecek Nafıa Vekâletile şehrimizdeki ecnebi şirketler mümessilleri arasında mu • kavelelerin tam tatbSa ve tarifelerin yeni hayat şartlanna uygun bir şekilde tesbiti esaslan üzerinde yapılacak olan müzakerelere Ankarada tesrinievvelin ilk haftasında baslanacaktır. Elektrik ve Tramvay sirketleri namma bu müzakereler için Ankaraya gidecek olan heyete Belçikidan gelen murahhas aza M. Mautner riyaset edemurannas aza M . mautner rıyaseı eaeıııııııııııııııııııııi cektir. Bu heyetle Elektrik şirketi mü dürü M. Hanses v» Tramvay şirketi roüdürü M. Kmdorf ile şirketi.ı hukuk müfavirleri de gîdeceklerdir. Heyet, Ankaraya hareket etmek için Nafıa Vekâletinin davetîni beklemektedin Ankara rnazakerelerinde neler gb'rasülecek? Ankarada başlıyacak olan müzakerelerde mevzuu bahsedüecek meseleler (Mabadi alttnct sahifede) (tnaoaaı aıttncı ganırcacj Liman Şirketi umumî heyeti dün toplandı ıııııınınııııtiMiıııııııııiıııııııınınıııiMiıııııııııııııınıiMiıııııııııııihiımmtımMnnmıınıırtınıınrıınınHinııuıııııınıııııııt Dün Sofyayı tesrif eden Yugoslavya Kral ve Kraliçesi Hazeratı Sofya 27 (Hususî muhabirimizden, telefonla) Yugoslavya Kral ve Kraliçesi Hazeratı refakatlerinde Hariciye Nazırı M. Yevtiç ve Yugoslavya saray erkânı bulunduğu halde bugün tam saat 16 da on vagomdan mürekkep hususî bir trenle Sofya istasyonuna geldiler. Tren Bulgar hududundan itibaren 9 Bulgar tayyaresi tarafından takip e diliyordu. Yugoslavya Kral, Kra liçe ve Hariciye Nazırını Sofya is tasyonunda Bulgar Kral, Kraliçesi, Kralut birader ve hemîiresi, bütün heyeti vekile, askerî erkân, belediye heyeti, Yugoslavya kolonisi ve gazeteciler karşıladılar. dar açık bir otomobile binip Sofya sarayına gittiler. Kralın otomobilini her iki Kra liçenin otomobili, Bulgar Krahoın birader ve hemşiresisıin otomobili, taşvekille Yugoslav Hariciye Nazırının otomobili ve diğer otomo biller takip ettiler. İstasyondan saraya kadar bütün caddeler iki sıra asksr, mektepli ler ve halk tarafından doldurul muştu. Yugoslavya Kralının Sofyaya muvasalatı mürnasebetile devaır ve dükkânlar tatil edildiğinden Kral Aleksardr Hazretleri Sofya sokaklarında büyük bir halk kütlesi tarafından istikbal edildi. Tasfiye edilmekte olan şirketin 7 ay 12 günlük bîlânçosundaki hesaplar tetkik edilecek Her iki hükümdar sarayda bir Harbiye mektebinden bir bölük müddet istirahatten sonra balkceıa istasyönda resmi selâm ifa ettı. çıkıp raer.astme iştirak eden askerin • Bulgar Kralı, £Y>srosü»yV ^ r a l « geçîf re4mini.k*bul ettiler J Hazretlerine aske?ı erkânıj n#yeti , • • G«çit tesmi çok mutantan vekile azasını " birer birer;takdim : (M^baâH'3 iincü sahifede) etti. Bundan sonra her iki Bugün: 3 flncü sahifede intihap faaliycti. S İnci sabitede AgacaHürmet Spor lıaberlen FeshediUn şirketin heyeti umumiye içtimaında bulunanlar Tasfiye edilmekte olan Liman Şir keti heyeti umumiyesi dün saat 15 te ikinci fevkalâde toplantısını yapmıştır. Içtimada idare meclis:, murakıp ra • porlari ve bilânço okunmuştur. Umumî heyet 12 ağustos toplantı • smda şirketin feshine karar vermiş ve kanun mucibince tesekkül edecek yeni idareye kadar şirket işlerinî gormek (Mabadi 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog