Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Camhartyet 22 Eylul 1934 H A S A N Tıraş Bıçakları HAYRANLARI Çoğaldı Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalâde olduğu tahakkuk etmiştir. Piya«ada mevcut tiraş bıçakl annı şaşırtmıştır. Bir adedi beş kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan Tiraş bıçaklanmn 123 4 numaralı gayet keskin ve hassas tarafları vaıdır ki döıt larafn bir adet bıçağın her bır tarafile lâakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesapla beş kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağı ile kırk defa ve daha fazla tıraş olmak mümkündür ki dünyamn hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Bir tıraş bıçağı ile yttx defa ttraş olduğuna yemin edenler çoktıur. Feyziati Liseîeri Müdürlüğünden: Kız ve erkekler için ayrı teşkilâta maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sımflarına leylî, neharî talebe kaydine başlanmıştır. Kayit için her gün mektebe veya Yenipostane arkasında Basiret hanında özyol idarehanesine müracaat edebilir. isteyenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Arnavutköyünde tramvav caddesinde CHtes.ıraylarda Mektebin teiefonu : 36.210 • özvolnn teiefonu 24115 r 26 eylul DiL bayramı münasebetile KURULTAY MARŞI Sahibinin Sesi Plâklarında Zaptolundu Molotya m*b'usu Dr. Hilmi ve K. d'Alpino Kapuçelli B«yler tarafından yazılan 1 İlk, orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine devam olunmaktadır. 2 Onuncu ve on birinci eınıflarda neharî talebe için yer kalmamıştır. 3 Eski talebe Eyluliin yirmibeşinc kadar kaydini yenilettirmediği takdirde hakkını kaybetmiş olacaktır. (Memledetiode olan talebe mektupla müracaat edebilir.) 4 Kayit için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 5 Istiyenlere, mektebin kayit şartlarım bildiren tarifname gönderilir. istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: Ingilterenin en tnaruf Askerî Bandosu AX19S4 Adres: Şehzadebaşı, Potismerkezi arkası. Tel 22534 tarafından tespit edilmiştir Giirariik Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komîsyonundan: 1 Deniz vasıtalarının ihtiyacı için 133 kalem malzemenin 8/10/ 934 pazartesi günü saat «14» te kapalı zarfla eknltmesi yapılacaktır. 2 Istekliler hergün Komisyondan sartname ve evsafı alabilir ve nümunelerini de görebilirler. 3 lstekliler malzemenin yüzde yedi buçuk teminat akçesi olan 491 liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesini teklif mek tuplarile beraber belli zamandan evvel Komîsyona vermeleri. (5800) 'I üccar terzisinin E M P E R M E A B L pardesülerinin şöhretini temin eden evsat: J. İTKİN Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Telefon şebekeleri ihtiyacı olan «50,000» metro Haketel telle «100» bin metro çift ve «50,000» metro tek nâkilli sahra kablosu kapal zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mezkur rnalzemenin «26 ikincitesrin 934» terihinde ihalesi yapılacağmdan taliplerin sart name almttk için hergün, şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve teminatları ihtiva edecek zarflan tevdi için de mezkur tarihe musadif pazartesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta Telgraf binasının üçüncü katında Mubayaat Komisyonuna müracaat • leri. (5840) Fatih • Saraçhanebaşı Horhor Caddesi NOVOTNiDE NECiP Ve ZiRKiN ORKESTRASI KONSERİ Dif hekimi Her akşam Beyoglu istiklâl caddesi 405 Telefon 4045Ü BİÇİMDE ŞIKLIK CİNSİNDE MÜKEMMELİYET Dikiş Elişleri Sergisi açılmıştır. Ay JSL Beşiktaş Dilciş Yurdu * nihayetine kadar d«vam «dftccktir. Umuma ••rb*sttir. Pehiivan giireşl 27 eylul perfembe gimu Kartalda pehiivan güreflori yapılacaktır. Başa 40, başaltına 25, ortaya 20, kuçuk or • taya 15, desteye 10 lira vardır. Peh • livanlanmızm gelmelerî ilân ohnrar. Dr. İHSAN SAMI TUrb*. Babrali cadd«si 10 No. Tel.fon: 22622 Münevver Osman Hanım l Talebe kaydına basianroıştır. Mektepte en son usullerle biçki, dikiş, nakiş, şapkacılık, korsaalık, çiçekçilik boys ile tezyinat dersleri gösterilır ve musaddak diploma veriiir. Mezuneler muallim ve makasdar olur ve Yurt açabilirler. Isteyenler» şartnam* gönderilir. Akareller 64 No, Üsküdar Akşam Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: 1/9/934 tarihinde baslıyan kayit muamelesi devam etmektedir. Tedrisata 22/9/934 tarihinde baslanacakbr. Mektebin gayesi iyi aile kadını yetiştirmek ve icabında geçimlerini temin edecek san'at Lilgisi vermektir. Kayit ve kabul için nüfus tezkeresi, aşı ve sıhhat raporlan, 6 adet fotoğraf, tahsil vesikalarile hergün 9 dan bese kadar mektebe müracaat edilmesi lâzımdır. (5969) Tifo ve paratıfo hastalıkianna tutuimamak için tesiri çok katt, muafiyeti nek «nin blr ajidir. Her eczane ve I ecza depolannda bnlnnnr. (223!" TİFO ve PARATİFO AŞISI Restnî liselerin bütün imtiyaz ve hukukurıu haiz ve Maarif Vekâletince muadeletl tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki ciddiyet ve inrizamile talebenin sıhhat ve gıdasına itınasile tanınmış olan mektebimizde kayit ve kabul rauamelesine baçlanmıştır. İlk kısımdan iribaren ecnebi lısanı ba$lar. Talebe mektebin hususî otomobil ve otobüslenle nakledilir. istivenlere ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ * " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ tarifname gönderilir. Telefon 2Q53D ^ • ^ • • ^ ^ ^ • ^ ^ • • i *%.*%? Hayriye Lisesi Münir Paşa konağı TOtt K iYE B/XN Hastalannı hergün aksama kadar Beyogln Tokatlıyan oteli yanında Mektep «okak D5 NO. lı mnayyenehanesinde tedavi eder. Tel: 40843 (2243^ NIŞANYAN Doktor ZIBAAT KA51 KANZUK SAÇ LOSYONU Kepekleri izale ve saç'arı besliyerek dokülmesine mani olur. Deposu: Kanzuk eczanesidir. Belli başlı ıtnyat mağazalarmda ve her eczanede bulunur. Ihtar: Kanzuk saç losyonu mümasilleri gibi yağh değildir. Tesiri kat'î ve rayihası lâtif bir losyondur. KOMOGENE ^ Kimyager ^ Hüsameddin Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. Bilumum tahlilâL Bahçekapi, Emlâk ve Ey tam Bankası karşısında Izzet Bey Hanı Erkek ve kadmlara "KURTULUŞ,, Biçki ve dikiç dersanen Müdiresi: Mm. Papazyan Haftanın 4 günü kadmlara, 2 günü erkeklere, günde üçer »aat Fransız UBUlile biçki ve dikiş dersi tedris ediliî ve 3 pyda Maarifçe musaddak diplo rna verir. Feriköy Tepeüstü 1 16 No. Papazyan apartımanı. (26'2) Askerî Fabrîkalar U. Müdürlüğünden: S5 kalem elektrik malzemesi 13/10/934 28 kalem resim malzemesi 17/10/934 29000 kilo çinko » » » Muhtelif helezoni makkaplar » » » 34238 adet muhtelif eb'atta ateş tuğlası 11500 kilo harç 20/10/934 Yukandaki malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde ka • palı zarfla ahnacaktır. Taliplerin seraiti anlamak üzere hergün öğleden sonra saat 13,30 dan 15,30 .a kadar ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkatelerile vakti muayyeninde Satın Aalma Komisyonuna müracaatleri. (5925) A. Kadri Selim DOKTOR DOKTOR Birinci sınıf göz mütehassısı Kadıköy Pazaryolu Izzetbey apartımanında No. 5 Yangın TURK SiGORTA ANONİM ŞiRKETi Nakliyat ITIMADI MILLI C E N T I ACENTALARI IR VAROIR Tel: İTIMAT f=! Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı. Babıali, Ankara caddesi No 43 Cumadan başka hergün sabahtan aksama kadsr. Telefon: 2 <8Q0 FEYZi AHMET Bankasi : Adapazarı turk ticaret Bankasıdır L Adapazan Türk Ticaret Bankasının Merkez ve Şubelerinin II bulunduğu roahallerle memleketin bellibaşh Ticaret merkezlerindel! İstanbul Galata itimadı Millî Hanı Telefon,41937 f™ Cildiye v e ZUhreviye • % hastalıklan mütehassısı Beyoglu, Asmalımesçit, Bursa Pazan ittısalınde Atlas Han Tel. 43353 Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadi Dmuml neşriyaU idare eden Yaa müdürü: Abidin Daver Dr. Ç i P R U T II İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Boğaziçinde Sütlücede 2 No.lı Kalker Taşocağı üç sene müd det ve senevî 140 lira bedel üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. Istekîilerin 30/9/934 pazar günü saat on dörtte 32 liralık pey akçelerile müracaiLjlori. «M.» (5575| Uatbaacütk ve NeşHyat Türk Anonim girkeü Istanbvl BiRiKTiDEN RAMATEDEÖ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog