Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

ll Cumhartyet Lise ve Orta mekteplerle Muallim mektepleri fransızca dersleri için vekâleti celillece takdir ve kabul olunmuş t e k La clef du Français |Mektep kooperatifçilig Muallim Hakki Baha Bey ta • rafmdan fransızcadan tercüme edilmiştir. Kooperatifin mahîyetini ve on' dan beklenen terbiyevî gayeleri tamamen izah eder. Bütün mu • allimlerin tetkik etmeleri lâzım gelen çok kıymetli bir kitaptır. Fiati 25 kuruştur. Matbaacıhk ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi tarafmdan bastınlmıstır. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılır. Memleketimizde ilk defa nesrolunan bir eser VAPURCULUK TÜRK ANONÎM ŞİRKETİ Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonu ilânları Istanbul Levazım Amirliğine liflerini Tophanede Satınalma bağlı kıtaat ve müessesatın ihti Komisyonuna vermeleri. yacı için 241,000 kilo koyun eti «249» (5748) kapah zarf usulile 7/10/934 paLevazım Dikim evi için 315 bin zar günü saat 14 te alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün adet muhtelif eb'atta perçin çivisi, 80 bin adet perçin pulu, yüz ve taliplerin belli saatten evvel bin adet çift gözlü pul, 70 bin adet teminatlarile teklif mektuplannı Tophanede Satınalma Komisyo köprülü sürgü, on bin adet köp rüsüz sürgü, 50 bin adet kesme nuna vermeleri. kanca, bin yüz kilo 16 No. lı bo«290» (5631) »• • bin keten ipliği, 500 kilo 25 No. lı Istanbul Levazım Amirliği kı bobin keten ipliği 8/10/934 pataat ve müessesatının ihtiyacı i • zartesi günü saat 14 te kapah zarfla alınacaktır. Şartnamesini göçin 80,000 kilo sıŞır eti kapalı zarf usulile 7/10/934 pazar *ü receklerin her gün ve taliplerin nü saat 14,30 da alınacaktır. Şart belli saatten evvel teminatlarile namesini eöreceklerin hergün ve tekliflerinin Tophanede satınal taliplerin belli saatten evvel te ma komisyonuna müracaatleri. minatlarile teklif mektuelanm «304» «5701» *** Tophanede Satınalma Komisyo tstanbul Levazım amirliği kî nuna vermeleri. tat ve müessesatı ihtiyacı icin «297» (5632) 80,000 kilo ıığır eti kapah zarfla *** 7/10/934 pazar günü saat 14,30 Harp Akademisi hayvanatınm da ihale ile alınacaktır. Şartna ihtiyacı olan 355,000 kilo arpa mesini görerMerin her gün ve 9/10/934 sah günü saat 14 te talinlerin tx!li saatinden evvel kapalı zarfla alınacaktır. Şartna teminatlarile teklif mektuplannı mesini göreceklerin hergün ve Tophanede «atınalma komisvo taliplerin belli saatten evvel tek mına vermel*»ri. Acentalan: Karaköy Koprübası Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 1 ŞLETMES! Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 kitaptır. Muallim Ali Nazima Be yefendinin eseridir. Geçen ders senesinde büyük faidesi görülmüş tekrar basılmıştır. Toptan satış yeri lstanbulda Cumhuriyet matbaasıdır. Her kitapçıda bulunur. Trabzon yolıı vapıırn 23 cylul gtinfl saat 20 de Gaiatı nbtimtndan kalkacak. Gidişte Zongnldak, Inebolu, Ayancık, Sanısun, Ünye, Ordu, Giresun, Tireboln, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bnnlara ilâveten Of ve Sürmeneye uğrayacaktır. Karadeniz Cumartesi Postası Erzurum Vapuru 22 eylul cumartesi 18 de Ga'ata nhtjmından kalkacak. Gidişte inebolu, Sinop, Samsun. Giresun, Trabzon, Rize, Hopflya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Sürmene, Fatsa ve Ünyeye uğrayacakür. (5900) TAR! Pazar Birinci kısım 23 Ikinci kısım 34 Uçüncü kısım 40 Muallim kısmı 150 kuruştur. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılur. Işıktan doğanlar Fotografçılığın, smemacılığın, çinkografinin en aon terakkiyatmdan herkesin anlıyabileceği bir Hsanla bahseder. Bütün gençlerin okuman zarurî olan bir kitaptır. Renkli fotografm, renkli ve sesli filmlerin telgrafla ve telsizle resim nakleden makinelerin, uzagı gören fotoğraflann ve müeeesem filmlerle saniyede bir mil yon resim çeken cihazların mahiyeti bu kitapta müteaddit re • simlerle ve açık fennî ibare ile tesrih edilmiştir. Çinkograf ve tabı san'atleri nin esaslan gosterilmistir. 350 resim ve 4 tablo ile nefis surette basılmış büyük ve kıy metli bir eserdir. Fiati yalnız 15f kuruştur. Toptan Mitif yeri tstanbul Cumhırrîvet matbaasıdır. Karabiga yolu Cumarfesi, çarşamba günleri saat 20 de Tophane nhtıtnından bir vapur kalkar. Gidfş ve döniişte mutat Iskelelere ngrar. AYVAL1K sürat yolu neraın nnlMı..: ve AyvaJık yolunun mutat İskelelerine uğrayarak Izmire gidip dönecekrir. (5954) Haydar Rifat Beyîn K. Hep Vatan için! 60 Hep Millet için! 60 Cinayet ve Ceza 75 Stalin 150 ölüler evinin hahralar'ı 125 Bantbadelmevt 175 125 Mev'nt toprak Farmasonlak 100 Deulet ve thtilâl 75 îşçi nntfı ihtilâli 60 Safo 100 îzmit yolu , pazar, salı, çarşamb' gönieri bir vapnr saat 9 da Tophane nhomından kalkar. Gomartesı t ı m ı n d a n 17 de Slrked nbkalkacak Mudanya yolu Cuma Armullu îenezzüh seferleri Cnmartesi gunünden maada hergfln Mudanya yoluna Tophane nhtımındar. bir vapnr kalkar. Coma Armotla tenezzüh seferlerini yapan vapnr tstanbnldan saat 8,30 da diger posular 9,30 da kalkarlar. Tenezzüh postasi ayni gtin Arroutludan 16,30 da döner Mersîn yolu Anafarfa Pazar 2 S îstanbul tthalât Gümrüğü Müdürîüğünden: 690 lira bedeli kesfile Istanbul ve Galata gümrükleri manifosto kalemleri için yaptırılacak 6 dolap ile keza yaptırdacak 6 masa olbaptaki keşif defter ve resimleri mucibince münakasa ve ihalât kanu nunun 18 inci maddesinin A fıkrasma tevfikan pazarhkla yaptırılacağından talip olanlann eylulün yirmi dokuzuncu cumartesi günü saat 14 te Istanbul Ithalât Gümrüğünde müteseklcil Satınalma Ko misyonuna müracaatleri. (5529) Kuleli Askerî Lisesinden: Onuncu sınıf almanca şubesine bir miktar daha talebe almacak tır. Evvelce n&mzet kaydedilmif olanlarla yeniden talip olacaklann nihayet eylulün sonuna kadar mektebimize müracaatleri ilân olunur. 10 da Sirked nhtımmdan kalkacak, gidişte Çanakkale, Izmir, Külliik, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Ka$, Finlke, Antalya, AJanya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Taçucu, Anamur, Kuşadası, Geliboluya oftrayacak, (5955) Esnaf teşkilâtı Başmurakıplıgından: tstanbul garsoıJar cemiyetinin idare heyeti mtihaoı 24/9/934 pazartes guırte •aat 10 dan 16 ya kadar Bahçrkapıda Dördfîncu Vaktf han ikmci kattaki daird mahsusada yapüacağı alâkadarlara Qan olunur. (2735) Giimriik Muhaîaza Umura Kumandanlığı tstanbul Satınalma Komisyonundan: Muhafaza memurlari için siyah fotin 1556 çift 5 kontrol saatin ve Açık eksfltme' » » 14 te 8 numaratör 1 Yukanda yazıh eşyaların hizalarindaki zamanlarda ihalesi yapılacaktır. , 2 Şartnameler hergfin tstanbul Muhafaza Başmüdürlüğü bina sındaki komisyondan almabilir ve fotin nümunesi göriilebilir. 3 tsteklilerin; yüzde yedi buçuk teminat olarak kunduralar i çin altı yüz elli dört liralık vezne makbuzu veya banka kefaletname lerini teklif mektuplarile birlikte zamanmdan evvel venneleri ve di • ğerleri için de otuz altı liralık vez ne makbuzu veya banka mektubu ile vaktinde komisyona gelmeleri. (5504) fhalesi Saat Kapalı zar f usulile 29/9/934 cumartesi 11de " " Selimiyede: Fırka Satınaîma Komisyonundan: Sfit Veren Annelere Fosfatlı SarkLVEalt Hulâsası o gün komisyonda hazır bulun • ' malan. «92» (5413); TÜRK TİCARET BANKASI *** i 1. Fırka ihtiyacı için 296 toö Merkezi Adapazarı tüvanan kömürü kapah zarfla fstanbul subesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat. Tel. 22042 münakasaya konmuştur. Iha'esij Kumusyon ve ticaret kısmı t Tel. 23623 23/9/934 pazar günü saat 15 teGalata şubesi Tel. 43201 dir. Taliplerin şartnameyi gör • Üsküdar subesi Tel. 60590 mek üzere hergün Fındıklıda SaItimadı MiUt Tel. 41937 tınalma Komisyonuna müracaat» SERMAYESÎ: 1,200,000 leri ve ihaleye iştirak edecekle • lhtiyatakçesi: 130,000 rin de o gün vaktinde hazır bu ' lunmalan. «84» (5412) ŞUB ELERİ Istanbul kıtaatı ve Gümüşsu * *• BANDIRMA; BARTIN, B1LEC1K, BİGA, BOLU. BOZÖYÜK, yu hastanesi ihtiyacı için 16360 1. Fırka kıtaatı hayvanatı ffiBURSA, DÜZÇE, ESK1SEHİR, HENDEK, 1ZM1T, KARAMÜRkilo beyaz peynir kapalı zarfla tiyacı için 160 ton yulaf kapah! SEL, KÜTAHYA, MUDURNU, M. KEMAL PAŞA, GALATA, münakasaya konmuştur. Talip zarfla münakasaya konmuştur* GEMLİK, GEREDE, GEYVE, SAFRAMBOLU, TEKİRDAĞ, lerin şartnameyi görmek üzere İhalesi 23/9/934 pazar günü saÜSKÜDAR, YENÎŞEHİR. hergün Fındıklıda Satınalma Ko at 14,30 dadır. Taliplerin şart Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet amisyonuna müracaatleri. thale nameyi görmek üzere hergfin Iır. Ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle gorfl si 23/9/934 pazar günü sa?' Fındıklıda Satınalma Komis • şülerek tesbit edilir. 15 tedir. Ihaleye iştirak edecek yonuna müracaatleri ve ihaleye lerin o gün vaktinde komisyon iştirak edeceklerin o gün vaktinda hazır bulunmaları. de komisyonda hazır bulunma • Kumusyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satışma «89» (5409) larv «85» (5411) delâlet eder. **• ( 1T1MADI MlLLl ) Kendl sigortasıdır. Harp Akademisi Kumandanlı1. F. kıtaatı hayvanab ihtiya ğı emrindeki binaların tamiratı cı için 341 ton samana talip çıkalenî münakasa ile yapılacaktı madığından bu defa pazarhkla ihalesi 25/9/934 salı günü saat satın alınacaktır. İhalesi 23 eylul 15 tedir. Taliplerin şartnameyi 934 pazar günü saat 16 dadnv ve keşifnameyi görmek üzere Taliplerin şartnamesini görmek hergün Fındıklıda Satınalma üzere hergün ve teminatlarile zaKomisyonuna müracaatleri ve iCins ve miktarî aşagida yazılı 4 kalem erzakın hizalarında göstemanmdan evvel Fındıklıdaki kohaleye iştirak edeceklerin de o rilen günlerde alenî münakasa usulile ihaleleri yapılacaktır. tsteklimisyonda hazır bulunmaları. lerin yazılı günlerde muvakkat teminatlarile birlikte Selimiyede Fırka gün vaktinde Komisyonda bulun«126» (5856) malan. «101» (5519) satınalma komisyonuna müracaatleri lâzimdır. «5712» •»* •** İhale tarihi Saati Miktarı Cinsi Gümüşsuyu hastanesinin birintstanbul Kuroandanlı|ına bağ 11000 Cumartesi 5/10/934 14 Mercimek lı kıtaat ihtiyacı için 60 ton un ci derecede yapılacak tamiratı pa< 19800 Pirinç Cumartesi 5/10/934 14 kapalı zarfla alınacaktır. İhale • zarlıkla münakasaya konmuştur. Pazar 6/10/934 14 23000 Kuru fasulye si 29/9/934 cumartesi günü sa lhalesi 27 eylul 934 perşembe gü14 11000 Nohut. Pazar 6/10/934 nü saat 15 tedir. Taliplerin şartat 15 tedir. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her nameyi ve keşifnamelerini gör mek üzere hersrün ve teminatla gün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktinde teklif ve rile beraber vaktinden evvel Fındıkhda komisyonda hazır bulun* teminat mektuplarile Fındıklıda malan. «1^7» (5859) Istanbul Kumandanlığı Satınal*** ma Komisyomıana müracaatleri. 22155 lira 38 kuruş keşif bedelli Îzmir Bergama yolunun MeneGülhane hastanesinin rontken «104» (5511) men civannda 3556 metro uzunluğunda Gediz köprüsü Varyant yomakinesinde husule çelen anza lunun toprak tesviyesile sose ve sınaî imalâtı münakasasına istekli larm tamiri pazarhkla münakasaFırka kıtaattının ihtiyacı için çıkmadığından tekrar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna 318 ton un kapah zarfla müna ya konulmustur. thale 27 eylul 934 kasaya konmoştur. lhalesi 23/ Derşembe günü saat 16 dadır. Takasaya konulduğundan isteklilerin 661 sayılı kanun ve münakasa 9/934 pazar günü saat 15 tedir. liplerin şartname ve kesfi görmek ve Nafıa işleri seraiti umumiyelerine göre hazırlıyacakları teminat Taliplerin şartnameyi görmek ü üzere hergün ve teminatlarile de ve diğer vesikalarile birlikte ihale tarihi olan 10 birinciteşrin 934 zere hergün Fındıklıda Satınal vaktinden evvel Fındıklıdaki koçarşamba günü saat 11 de Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri bil ma Komisyonuna müracaat'erî misyonda bulunmaları. ve ihaleye iştürak edeceklerin de «128» (5860) dirilir. , (5831) ADAPAZARI Istanbul Kumandanlığı Satınalma Komisyonu ilânları 1. Fırka kıtaatı ihtiyacı için 4000 kilo çorbalık pirinç müteahhit nam ve hesabına açık müna • kasa ile alınacaktır. Ihalesi 23/ 9/934 pazar günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fındıkhda Satınalma Ko misyonuna müracaatleri ve iha leye iştirak edeceklerin de o gün vaktinde Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları. «86» (5410) J îzmir Vilâyetî Nafıa Başrnühendisliğmclen: Kullanınız. Sütünüzü arthrır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog