Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Viyanada yapılacak atlı müsabakalar On îki milletin iştirakile yapılacak olan müsaba kalara girecek zabitlerimiz bugün gidiyorlar EumftnTiyet 22 EylÛl 1934 Parlamentolar konferansı Dün bir çok milletlere mensup heyetler geldi (Birinci sahifeden mabait) lar ve bu arada Yıldız sarayına gide rek konferansın toplanacağı salonu ve müstemilâhnı gezmişlerdir. Takdirname alan hocalar Maarif Vekâleti tarafından taltif edilen ve kıdem zammı alan muallimlerin isimlerini neşrediyoruz Vazifelerini muvaffakiyetle yaptık • lan için Vilâyet Maarif inzıbat mec'islerinin teklifi ve Maarif VeUâleti mzıbat komisyonunun kabulü ile 1933 • 1934 ders senesi içinde takdinıame alan; bundan baska yazdıklan eser orejinal görülerek 1702 numaralı ka • nunun 18 inci maddesi mucibince kı demlerine bir sene ilâve edilen mual • limlerin isim ve memuriyet mahalleri Maarif Vekâleti tarafından bildirilmiştir. Aynen neşrediyoruz: Vilâyetler Maarif inzıbat meclislerl tarafından takdirname almaları teklif olunup ta hailarındaki bu teklif Vekâlet inzıbat komlsyonunca kabul edilen muallimlerin Isimlerl: san Bey, Cumhuriyet mektebi mualliml Zafir , muallimleri Bekir, Fatma Hanım ve Beyler, Sakarya mektebi muallimi Refiye Hanım, Anamur merkez mektebi muallimleri Hilmi, Fahri Beyler. Irlanda murahhatının sözleri trlanda parlâmentosu heyetine riyaset eden trlanda âyan meclisi reisi Mister Bennet te bir muharrirunize şu beyanatta bulunmuştur: « Memleketinude seyahat «tmenin tam zamanı olduğu anlasılıyor. Ben şahsan daha ziyade ticarî konfe • ranslara iştirak ederiro. Bu defa da trlanda namma dünyaya yanyacak fikirlerimizi söylemege geldik. trlandada iktısadî vaziyet naad* dır? trlanda bir ziraat memleketidir. Esas müşterimiz de tngüteredir. tngiltere iharacahnuza gümrük koyuyor. Biz de onlarm trlandaya ithalâtma gümrük koyuyoruz. Şimdiki halde vaziyet böyle!.. Fakat, elbet, yakmda herşey hallolacaktır.» Dün gelen murahhtular Kayseri muallimleri Istiklal mektebi Başmualllmi Ali Rıss Bey. Dün sabah Patriya vapurile şehri mize gelen Fransız murahhaslan şun • lardır: Fransız âyanı azasından M. Noden, mecHsi meb'usan azalanndan M. Jak dö sasör, M. Roland Feliks, M. Jan Kastanye ve reftkası, M. La Burus Piyer ve kızı, M. Hamlin Hanri ve refî • kası, M. Jüyo döla Maradiye Şaiuzen, M. Arsando Oktave Oğust, M. Benesi, M. Marîze, refikası ve kızı, M. Reviyan ve Madamı, M. Burum ve zevcesi, M. Berenje ve zevcesi, M. Rustan ve zevcesi. Konya muallimleri Merkez İhsaniye mektebi Başmualllml Ali Rıza Bey, Topraklık mektebi Baş . muallimi Rüstem Bey, 2 ncl ana mektebl Başmualllmi Bahire Hanım, Gazi Kemal mektebl muailimi Sabiha Hanım, Aklf Paşa mektebi Başmuallimi M. Kemal Bey 2 ncl ana mektebl mualliml Hayriye H., Saiteli merkez mektebi mualliml Vedia Hanım, Seydlşehir merkez mektebl Baş mualliml Mustafa Lutfi Bey, Beyşehir merkez mektebl Başmuallimi Hasan, muallimi Kahraman Beyler. Antalya muallimleri Merkes tsmet Paşa mektebi Başmual . llml Ali Bey, merkez Gazi mektebi mu allimi Naci Bey, Korkutell Maarif me muru Turgut Bey, Küçükköy mektebi Baamualllmi İbrablm Bey, Osman Kal. falar mektebi mualllmi Bakl Bey, Zivinit köyü mektebi mualllmi Ferdane Hanım, Sülekler köyu mektebi mualliml Şevkl Bey, Aksekl merkez 2 ncl mektebi Bas mualliml Mustafa Bey, Aksekl Akşahap köyu mektebi mualliml Nurl Bey, Ormana köyü mektebi Başmualllml Mithat Bey, İlk tedrteat muiettifl Hilmi Bey, Cumhuriyet mektebi mualliml Hakkı Hllml Bey, Alavya Necatl mektebi Başmualllml Nevfel Hanım, Çakırlar mektebi Basmu. allimi Falk Bey, Korkuteli 2 ncl mektebi BaçmuaUlmi Hasan Sırn Bey, Küçük köy mektebi Başmualllmi tbrahlm Bey, Merkez tsmet Pasa Mektebi mualllmi Flrdevs Hannn. Irlanda Viyanadaki mSsabakalara iştirak edecek zabitlerimizden Saim Bey bir mania atlarken Viyanada ym pılacak olan bey nehnflel atlı mii •' sabakalara süvari zabitlerimizin dp, davet edildigi'?/ yazmıstık. Bu müsabakalara iştirak edecek olan süvari ekfbimiz bugünkü konvanaiyonel le Viyanaya hare • ket edecektir. Süvarilerimiz aylardanberi bu mü «ntefll* mektebi sabakalar için ha kumandam miralay nrlandıklanndan ICevOet Bey yi dereceler nlacaklarını ümit etmektedirler. Btnici kafilemiz altı z&bit, bir çavuş re on îki neferden mürekkeptir. Kafîleye Binicilik mektebî kumandam miralay Cevdet Mehmet Ali Bey riya•et etmektedir. Atlı müsabakalara i«tirak edecek zabitlerim:z şunlardır: Yüzbafi Cevat Bey, birincimü'âzim Cevat, Eyüp, Saim, mii'âzim Sadettin Beyler. Diğer efrat atlarm ba^ırm için gidecektir. Bu müsabakalar îçin hazırlanan •tlanmu şunlardır: Akın, Güdük, Bahir, Aşina, Proji, Bek&r, Mekmet, Potingori, Bekri, Ron•evo, Danyela, Klovis. Seyahate îsti rak edecek olan bu hayvanlardan Hk dördü Fransız, betindsi tngiliz, altıncın Macar ve son altısı da Angloaraphr. Viyana ile Peşte arasında şhndiye kadar yapılan at mukavemet yanşlannın en büyügü sayılacak mahîyette ve 658 kilometroluk bir mukavemet yanşı da yapılacaktı. Fekat V>vanadan son gelen malumata nazaran Macar komitesi bazı sebeplerden dolayı bu koşu • nun gelecek seneye bırakılmasına ka rar vermistir. Halbuki süvarîlerimiz bu müsabaka için büyük hazırhk yapmış ve Dees Piper v« Ekuayyö ismmdeki atlan bu yanş için haıtrlammlardı. Bu mukavemet yanşmm tehiri binieilerimizi mü teessir etmiştir. Vîyana atlı yanşlanna Türkfye, Almanya, Fransa, ttalya, tsviçre, Belçika, îiveç, Romanya, Irlanda, Macaristan, Çekoslovakya, Avustarya zabitleri tş tirak edeceklerdir. Süvarilerimiz ba ekiplerfn çoğunu îki sene evvel Fran sanın Nis şehrinde yapılan müsabaka larda tanımıslardır. Bu ekipler arasında süvari zabitlermden baska dünya nm en marof amatör binicileri de bu lunmaktadır. Müsabakalara 31 eylulde başlana cak ve 7 teşrinievvel akşamt nîhayet verilecek ve 12 müsabaka yapılmıs o lacaktır. Miisabakalann derecesi pu • van hesabile tesbit edilecek ve hakem heyetleri ekip reisleri arasmdan münavebe ile teskil olunacaktır. Hakem heyetme dahil bu'unan Türk ekibi reisi miralay Cevdet Bey bir muharririmize şu izahatı vermistir: « Suvarüenmizm kazamp kazanmıyaceğmı soruyorsunuz, müsabaka lar ferdî mahiyette oldrğu için birin ciliği kimtn kazanacağmı ne biz, ne de diğer bir ecnebi ekip tahmin edemez. Viyanadaki benlyemilel yanslara girecek olan milletlerin ekserisi dünyanın maruf binicileri olan milletlerdir. Bize geJince, biz ilk defa olarak iki sene evvel Niste beynelmüel konforapiklere iftirak ederek bir ikmcilik kazanmışhk. Şhndi ise gerek Ankarada ve gerekse tttanbulda yapılan konforapik mösa bakalannda süvari rabitlerimiz çok muvaffak o'dular. Atlarnnızın terbiyesi de iyidir. Binaenaleyh rakİDİerîmiz le kuvvetle mücadele edeceçiz. Her halde iyi netice'erle döneceğimize kanaatimiz kuvvetlidir.» murahhaslan Kırsehir muallimleri Avanos Kızılırmak mektebi muallimi İsmail Bey, Cemele köyü mektebi muallimi Ahmet Bey, Keman mektebi mualllmlerl Rahmi, İbrahlm Beyler. Patriya vapurfle dört kisiden mürekkep olan trlanda murahhaslan da gelmişlerdir. Bunlar da: Mister Benes, Sir Edvard Biker, Mis. ter Ceymis Moran ve Mis Fransez Morandan mürekkeptir. Îngiliz murahhassı ne diyor? tngiliz murahhaslanndan Mister Rhys John Davis bir muharririmize melekerimize seyahati ve saire hakkmda şu beyanatta bulunmuştur: < SeyahathiHz uzun sürdS. Ka • leden buraya dört buçuk gunde geldik. Bu agır bir seyahattir. Bu seyahati îngilterede işliyen trenlerle 2,5 gunde yapmak kabildir. Bu sabah (dün) şehrinizi gezdik. tntıbaımu şudur: tstan • bul güzel bir şehirdir. Yalmz şehri daha modern ve bugünkü Oıtiyaçlara uygun bir hale getirmek için, şehrm he • men yansmı feda etmek ve ba kısan • lan yeniden kurmak lâzımdır. Memleketimizde raesken üJerine çok ehemnuyet •erfyoruz. tngilterede, eaki, oturulmu binalar yerine yenilerinı hiu'uyofus* * tkh'm şeraiti dolayısOe belki iskân meselesi bizde sizdekinden daha baş ka sekilde tecelli ediyor. Butde daha barit bir iklim vardır. Fakat bu çahş • ma randunanmı arttınr. Diyebilirim ki sizden bir işçî bizhn memlekette çalifsa iki misli randıman verir.» Kırklareli muallimleri Japon murahhaslan Japon parlâmentosu heyetinden. meb'us M. Jkako sako Moto, M. Genkaro Ayabe, M. Makotoo Ikeden muteşekkil üç zat gelmiştir. Japon heye tinin mütebaki azalan bugün geleceklerdtr. Keşlrllk köyü mektebi muallimi Mu . zaffer Bey. Maras muallimleri Merkez Dumlupınar mektebi mualliml Nadlr Bey, merkez İnönü mektebi Başmuallimi Asım Bey, Andırın K. İsmet P«. mektebi mualllmlerl Cemal, Hanefi Beyler, Elblstan merkez Cumhuriyet mektebl Başmuallimi Remzi Bey, Elbistan merkez Gazi Mektebl mualliml Necatl Bey, Göksun K. Kuzutepe köyü mektebi mualliml Sadık Bey, Andınn merkez mektebl mualliml Şükrü Bey, merkez Dönühlü köyü mektebi muallimi İhsan Bey. îngiliz murahhaslart Dün Îngiliz parlâmentosu namma da Sir Parkof, Mister Rhys John Davies ve Mister Benjenin Riley gelmiflerdir. Bunlardan baska dün gelen murah haslar arasmda Çekoslovak meb'usan meclisi ikinci rei»i M. Jozef Stirim, t«viçre murahhaslanndan J. F. Roy, Polonya parlâmentosundan Madam Hanriyet du Vursak, Mısır meclis âyan azasmdan Abdel Rahman Rida Pasa, Mısır âyan azasından Abdel Halim el Biaby, gene Mısır âyanından Habip Beyler vardır. Aydtn muallimleri Ouaelhlsar mektebi Başmualliıni Sabrl Bey, muallimleri Necmi, Muharrem, Elmaı, Güzide Hanımlar ve Beyler, Umurlu mektebi Başmualllml Necmi Bey, Sul . tanhlaar mektebi BaamuaUiml ibrabim Bey, Nazilli Maarif memuru Ahmet Bey, NaziUi 5 eylul mektebi muallimleri Ekrem, Salih Beyler, Nazilli Recep Bey mektebi muallimleri Vahap, Salih, Ke mal Beyler, Nazilli Gerenlz köy mektebi mualliml îzzet Bey, Karacasu merkez mektebi mualliml Mustafa Bey, 7 eylul mektebi Başmualllmi Şükrü, muallimleri Necmiye, Haydar Hanım ve Beyler, Halld« Hatun mektebi Başmualllml Remzlye Hanım, Oermenclk mektebi Baçmualliml Ziya, mualliml Mustafa Beyler, Naipll mektebi muallimi İsmail Hakkı Bey, Söke Kocagöz mektebi FajnvıalUml Osmao, muallimleri Ulvl, Meliha Hanım ve Bey. ler, Söke Falk Bey mektebi muallimleri Enver, Nüzhet Beyler, Çine Maarif me muru Fehmi Bey, Çine Karakollar muallim veklli Atıf Cengiz Bey, Çine Karakollar mektebi mualliml Fevzl Bey. Muğla muallimleri 3 üncü mektep Başmuallimi Basri Bey, Cumhuriyet mektebi mualliml Emln Turgut Bey, Fethiye 2 nci mektebi mual . limi Şevket Bey, Bodrum 1 numaralı mektebi muallimi Süleyman Nurl Bey, Bodrum 2 numaralı mektebl mualliml Şevket Bey, Bodrum Müsgehi köyü mektebl mu. allimi İsmail Çetin Bey, Milâs merkez mektebi muallimleri Reşat, Talât, Zühtü Beyler, Daday merkez Reşadlye mektebl mualllmi Necati Bey. Bagünka içtima Bugün Yıldız saraymda parlamen • tolar konferansı Türk grupu, Denizli meb'usu Necip Ali Beyin riyasetmde bir içtima aktedecektir. Bu içtfmaa, Büyuk Millet Meclisi parlamentolar grupuna dahil olan butün meb'uslanmız iştirak edeceklerdir. tçthnada, konferans ruznamesinde mevcut meselelere ait Türk heyetmkı tezleri müzakere edilecektir. Dün Meclis Reisi Kâzıra Pasa HazreUeri de Yıldıza giderek hazırlıklara nezaret etmiştir. Bugün gelecek marahhaslar Bugün ve yann îngiliz delegelerin den bir kısmı, Amerikan, îsviçre, Yunan, Japon , îspanyol, Macar, Romanya ve Danimarka delegeleri peyderpey geleceklerdir. Bugün murahhaslardan bir kısmının da tayyare ile gelroeleri beklenmektedir. Niğde muallimleri Niğde Bor Cumhuriyet mektebl Baş mualliml Celâl Bey, Nevşehlr 30 ağustos mektebl mualllmi Ahmet Bey, Ürgüp Zafer mektebl Baamualllmi A. Rıza Bey, Sakarya mektebi muallimi İffet Hanım, 23 nisan mektebi muallimi Firdevs Hanım, Dumlupınar mektebi mualllmi Osman Bey, Nevşehir Cumhurlyet mektebl Başmualllml Şükrü B.( mualliml Salme Hanım, Ürgüp Zafer mektebi mualllnü Sadettin Bey, Nevşehir Narköyü mektebi mualllmi Fuat Bey. Fransız murahhagtmn beyanckt Dün sehrimîze gelen Fransız murahhaslarmdan M. Benesi otelde kendisini ziyaret eden bir muharririmize «u beyanatta bulunmuştur: ır Türkiyeye ilk defa olarak ge • liyorum. Güzel bir sehrmiz var. Buradan iyi hatıralarla avdet edecegimiz anlasıhyor.» Konferans ruznamesinde mevcut meselelerin en roühimmî işsizlik ve gençliğin çalıshrılması meselesidir. Bu mesele baklnnda Fransız murahhaslan nm muhtelif fikirleri vardır. Fransa heyeti murahhasası konferansa bu mesele hakktnda müttehit bir fikir ve kanaatle gelmiş olmuyor. Muhtelif partilere mensup olduğumuz için bu meselenin sureti halli hakkında muhtelif fikir ve kanaatlsr ileri süriilecektir. Fransada işsizlik vaziyeti ne safhadadır? Fransada bugün 250 bîn işsiz amele vardır. Bu rakama göre; bu • gün Fransa, belki de bu dertle en az malul olan memleket sayılabilir. Fa • kat, işsizlik bizi de tehdit ediyor. Bu sebeple ati için tedbirler ittihaz etmek mecburiyetind eyiz. Yalmz Marküs Flitin geleceği günler biraz kesenin ağzını açardı. O gün de Marküs Flitle beraber yiyeceği yemeğin hazırlanmasına bizzat neza ret etmişti. Herşey hazırdı. Yal nız ısmarlanan dondurma henüz geimemişti. Madam Valtham bu haberi ve ren uşağa çıkıştı: Cems, onu sen gidip alacaktın. Bu tembellikten kurtulamıyacaksın. Mistec Flitin dondurmayı nekadar sevdiğini bilmiyor musun? Uşak özür dileyen bir tavırla cevap verdi: Efendim, telefon ettim, yola çıkarıldığını bild"irdiler. Marküs Flitin kapıyı çalmasi bu tekdi'r ve tevbih faslını kapattı. Ev sahibesi, misafirini kacşıladu Onu salona aldı, oturttu. Güzel elle rile sigara ve likör ikram etti. Marküs bugün pek neş'esizdi. Madam Valtham bunun sebebini sorunca havanın sıkıntılı oluşunu ileri sürdü. Sonra ev sahibesine karşı sevimli ve nazik gcVünmeğe çalışarak elbisesinin biçiminden, kendisine pek yaraştığmdan bahsetti. Bir müddet günün hâdiselerine Çanakkale muallimleri Dümrek mektebi muallimi Abdulkadlr Bey, Ezlne Bergaz köyü mektebi Başmu. allimi Kadri Bey, Ayvacık Kıranburgaz mektebi mualllmi Osman Nuri Bey, Ge llbolu MaarLf memuru Ali Bey, Gelibolu Cumhuriyet mektebi mualliml Fahriye Hanım, Gelibolu Evreş mektebi muallimi Servet Bey, Eceabat merkez mektebi mualliml Ahmet Bey, Büyük Anafartalar mektebi mualllmi M. Tevfik Bey. Marahhaslara ait progrant Parlamentolar konferansma iştirak edecek murahhaslarm şehrimizde ikamet edecekleri müddet için bir gezmti programı haztrlanmıştır. Bu program mucibince marahhaslar bu hafta içinde toplu Sir halde Adalara gidecekler ve Bc&ar'cinde bir cevelân vanacaklardır. Murahhaslar şerefme hfikumet na • mma Beylerbeyi saraymda bir ziyafet verOecektir. Aynca tstanbul şehri na mma bir gece yeroegi verilmesi ve bu» nu bir suvarenm takip etmesi de ma • karrerdir. Seyhan muallimleri Adana merkez Gazi Pasa mektebl muallimleri Aziz, şerket Beyler, Adana merkez Namık Kemal mektebl muallimleri Bekir Kaya, Alâettin Beyler, Adana Kayışlı köyü mektebi mualllmi Mehmet Rıza Bey, Adana Kadirll mektebi mualliml Ömer Tekin Bey, Adana Pozant mektebl mualliml Ali Rıza Bey. Iznık kaymakamı Bursa (Husus!) tznık kaymakamı Vahip Bey Vekâlet alınmıstır. emrine Üzüm yüzUnden cinayet Bursa (Hususî) Burada üzürr yüzünden bir cinayet olrauştur. Ki«•etnitçi Şükrii isminde biri Şükraniye bağları üzerinde üzüm arar ken kendisine üzüm vermiyen Haydar oğlu Sabitle kavgaya başlamış ve Sabite küfür etmiştir. Şükrünün bu küfürlerine kızan Sabit taban casını çekerek ateş etmiş ve Şük • rüyü karnından ağır surette yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldı • nldıktan sonra ölmüş katil de ya • kalanmıştır. Çoruh ve Çotum muallimleri Hopa Konak köy mektebi mualliml Ahmet Bey, Mecltözü Elvan Çelebi köyü mektebi mualllmi Rifat Bey. Zonguldak muallimleri Merkez Gazi M. K. mektebl Basmualll. ml Nazlf, mualliml Sıtkı Beyler, merkez Kalfatü köyü mektebi mualliml Sezal B., Bartın Crduyeri mektebi Başmuallimi Abdurrahman Bey, Bartın Amasra mektebl Başmualllml Osmen B., Devrek San. dallar köyü mektebi mualliml İsmail Hak. kı Bey, Safranbolu Kalealtı köyü mek tebi Başmuallimi Niyazl Bey, Safranbolu Gümüş mektebl muallimi Veli İlhan Bey. Tayyare şirketlerinin mevsimlik tatilleri Aeroespresso ismindeki ttalyan tayyare sirketi tesrinievvelin onundan itibaren bir ay tatil yapacaktır. (Air France) tayyare şirketine gelince, kış mevtimi münasebetile bu «irketin tayyareleri teşrhusani bidayetinde tatili faaliyet ederek seferlerine baslıyacaklardır. ilkbaharda Denizli muallimleri Gazi mektebi Başmualllmi Murat Bey. Selçuk mektebi Başmualllmi M. Ali, muallimleri Tahir, Mürüvvet Hanım ve Beyler, Davas Maarif memuru Ismall Hakkı Bey, Baskaracı köyü mektebi muallimi Asaf Bey, Çivril Maarif memuru Hüseyin Tekln Bey, Buldan 4 eylul mektebi muallimi Şevket ey, Çaldeniz K. mektebi Basmualllmi Abdullah Bey, Çaldeniz Ma. arif memuru Tevfik Orhan Bey, Buldan Güllük mektebi Başmualllml Ömer Bey. Bulgaristan yalmz mtişahif gönderiyor Sofya 21 (Hususî muhabirimizden, telefonla) Bulgaristarun ts • tanbulda toplanacak olan parlamentolar konferansına murahhas gönderip göndermiyeceğini soran gazeteci • lere, Başvekil Kimon Gorgiyef: < Bulgaristan bu kongreye yalmz Gospodin Direnskiyi müşahit gönderecektir» demiştir. dair konuştular. Ev sahibesi Arabi vapurundaki surkati anlattu Fakat Marküs Flit bu habere hiç ehemmiyet vermedi. Bu sirkatle Avustralyaya göaderdiği mektup arasında hiçbir yakınhk bulmadı. Yemeğe otururlarken hizmetçi ev sahibesinin kulağına birşeyler fısıldadı. Madam Valtham, Marküs Flite döndü, gülerek: Size dondurma ikram ede • miyeceğimden korkuyordum, dedu Fakat şükür ki geldi. Bu Cemsin tembelliği doğrusu tahammül olunur şey değil. ••• Yozgat muallimleri Merkez Sakarya mektebl Başmuallimi Fahri Bey, merkez Çalılı köyü mektebl muallimi Ahmet Doğan Bey, Terkeşen köyü mektebi mualliml Vehbi Bey, Maden merkez İstiklâl mektebl Başmualllml Meh. met Tahir, muallimi Nurl Beyler, Boğazlıyan Yenikışla köyü mektebi mualliml Osman Zeki Bey. Erzincan muallimleri Merkez Gazi Pa§a mektebi Başmualllml Ali, mualllmi Şefik Beyler, MeTkez Sakarya mektebi muallimi Hayri Bey, Ürek mektebi mualliml Süleyman Bey, Clmln nahiyesi mektebi Başmuallimi Mehmet Bey, Sarıgöl mektebi mualLml Fehmi Bey, Han mektebi muallimi Halls Bey, Kemah merkez Necatl Bey mektebi muallimi Yakup Bey, İhtik mektebi mu allimi Osman Bey, Refah'ye Conur mek. tebl mualllmi Kadir Bey, Refahlye Zevker mektebi muallimi Yasar Bey. Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Valla» Tercume eden: ömer Fehmi 51 Nerededk? Vilmot sokağmda Mister Mis Valthamın evinde. Selbi kadının daha fazla izahat vermesine vakit bırakmadan merdivenlere atıldı. 42 Bolu muallimleri Düzce kazası Azmimilll mektebl mu allimi Baha Bey. Samsan muallimleri Merkez 10 mayis mektebl mualliml Gallp Nasit Bey. Ktdem zammı alan muallimler Meydana getirdikleri eserler Milll Tallm ve Terbiye heyetlnce orljlnal ma hiyette görüldüğü clhetle kıdemlerln* birer sene llâve edilen muallimler: Bolu. Düzce kazası Azmimilll mektebl muallimi Baha Bey. Samsun, Merkez 19 mayıs mektebl mu. allimi Galip Naşit Bey. CUMHURİYET Yukanda isimlerini yazdığımız kıymetll mualllmlerimizl tebrik ederiz. tçel muallimleri Merkez Çankaya mektebi mualliml Salih Bey, Tarsus Namrun nahiyesi mektebi mualliml Tevfik Bey, Tarsus Mereke nahlye&l mektebi mualliml Hasan Sadık Bey Gülnar Kcrucak köy mektebi mualliml Ali Alrf Bey, Gülnar Eski Yürük köyü mektebi mualllmi Faik Bey, Anamur Ferizler köyü mektebi muallimi Şazlye Hanım, Mersln Küçük mektebi mualliml Salih Bey, Belenboşluk köyü mektebi mualliml M, Fuat Bey, Tarsus Yenlce köyü mektebi mualliml Bekir Bey, Cumhuriyet mektebi Başmualllml Necip, muallimleri Salih, Falka Hanım ve Beyler, İnönü mektebi Başmualllml Belkls, muallimleri Necati, Turhan Hanım ve Beyler, Sakarya mektebi Başmuallimi Mevlut Bey, Anamur merkez mektebi Basmualllsü İh. Marküs Flitin ölümü Mari Kul doğur söylemişti. Mar küs Flit, Emma Valthamuı evinde idl. Madam Valtham maruf bir adamdan dul kalmıstı. Zegin miydi? Belki zengin, belki de fakirdi. Herkesin bildiği birşey varsa o da bu kadının son derece hasis olduğu idi. Selbi, Vilmot sokağmda 119 numacalı evin önünde otomobilden indi ve kapının ziline kuvvetle bastı. Madam Valtham hizmetçiye sesIendi: Dondurmayı getiriniz ve sonra kapıyı açmaya gid'iniz. Unutmayın ha! Beni sorarlarsa evde yokum. Hizmetçi dondurmayı getirdik • ten sonra aşağı inerek kapıyı açtı ve ziyaretçinin ne istediğini socmadan Iskeleden düşerek yaralandı Dün Yenipostahane arkasmda A» şirefendi caddesmde 32 numaralı mağazada yapılmakta olan duvar inşaatında çalışan Kego ismindeki a < mele iskeleden düşmuş ve muhtelif yeclerinden ğır surette yaralanmış « tnr. Kego hastaneye kaldrnlmıştır. Mari Kul bağırdıt Omın hayatraı kurtarmak mı? Fakat... (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog