Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

22 Eylul 1934 Kanserin tedavisi kabil mi? | Galatasaray bir sürpriz yapt Zamanında teşhis edilirse ameliye renerbahçeyı yendı yatla, rontken ve radyumla hastalığı izale veya tevkif kabil Radyum ve rontken yüz kanserlerinde % 80, ilerilemis hastalıklarda 50, daha ağırlarında 25 iyi netice veriyor Bodrumlarda muhafaza edilen vo her biri 2 veya S gram ihtiva eden karçun kasalar Camhariyet' Kanser enstitülerinde Radyum ve Rontken tedavisi nasıl tatbik ediliyor (Birinci tahifeden mabat) dort bes gün evvel her iki kulübe de tebliğ edilmis, Bilhassa Galatasaray kulübü bir emri vaki karsısmda kal • nushr. Galatasaray kulübü, futbol ta kımınm henüz antrenmanlara baslamadığmı ve takmun hazır olmadığıni ve bir buçuk senedir tehir edilen maçın bir Frantada Villejmf şehrindeki katuer erutitÜMÜnde hattalartn te f tki hafta daha tehir edilmesini futbol daoi edildiği rontken aalonlanndan: Solda: Maaxzam amptdlerit heyetinden istemiş, fakat, geçen senealtmdaki yataklara hastalar ieap eden şekilde yattrütr ve artzal denberi Galatasaraya aleyhtar bir cepyerlerine 300,000 volt gibi yuktek kudrette X şuta verilir. Sağhe alrms gibi görünen futbol heyeti üç dat Beş grcan radyttma ihtiva eden Simone Dabord makinelerile aya yakm bir tatfl mevstminden yeni darlardan yapılmss duvarfann arkrsınradyum tedaviri yaptltr. çıkmu ve İdmanlarma benüz baslamı» dan neızaret ediyor. önimdeki kol sa duklan sırada ıua tedavisi terdhe şa Kanser uzun muddet tedavisi gay • yfesinde ampdllere giden elektrik oe olan Galatasarayı. yalnız dört gün mürikabfl olan hastalıklardan addedilmisyandv. Fakat heniiz tabavvül baslamareyamnm kesafetini tanzim ediyor. Şesaade vererek mühim bir maç yapma • tv. Hatta 1846 senesine kadar Fransamıssa şua tedavisi muvafraJdyetli bir hîr tfsUatma merbut olsrak alman e ğa icbar etmek suretüe daha evvel hada kanserliler bulasık bir hastalığa tu • netioe vermez. lektrik (cereyanı burada 200 bin, 300 tulmıif addedilerek hastanelere kabul zirlannvf olan rakibi karsısmda fena bin volta kadar yükseh'yor. Bazı has Bazı doktorlara göre de kanser zu • edflmezlerdi. Fakat ton zamanlarda bitalann tedavüerinde ampüllere husu • huruna sebebiyet veren radyum v« rontbir vaziyete düsürmek istemişti. Dün • lâkis dünyanın b«r tarafmda kansere sî tertibat sayesinde 800 bin volt kuvkenin aynı zamanda bu hasrahgm te • yanın hiçbir yerin de, hatta profesyonel lcarsı müthis bir mücadel© açumıs, bflvet'nde de cereyan verilmektedir. davi vasıtalanndan biri oibnası şasıl fotbo! âleminde bile mevsim b»slan • hassa Ingiltere, Almanya, Fransa ve Amağa deger bir hâdise değil midir? Bu Radyuma gelince tüpler içinde ve plâ gicmda boyle mühim bir maç dort merika bu hususta en çok faaliyet gösvaziyet, sualarm kuvvctinin farkmdan tînle tecrit edilmis iğnel<v halinde hasteren devletlerden olmustur. • doğmaktadır. KuvvetK sualar bu hü gün evvel haber verilerek yaptınlmaz. talara vrrilmekte ve kanserli njmtajkA • deyreleri oldurmekte, orta kuvvcAteld Baa mfimJekeÜerdeki İstatistikler Çünkü sporcular bir hazırlık ve idman lara tatbik olunmaktadır. < A J r t Aı, sual&r mkisaflanna mâni olmalrtaw fakanserin diinya yüzün<(s arimakta oldevresi geçirdikten sonra maç vapar • Bunlar istimal Jedümedikleri zaman duğuna dair bir zan veriyoraa da bu doğ kat hafif sualar srhhatte olan bucey kurşun kasalar içinde saklamrlar ve bu lar. Yoksa makine gibi düğmesine bareleri kanser hüceyresine cevumekte • ru değildir. Çünkü çok defa diğer haskursun kasalar husust asansorler vası • dir. sınca hemen harekete geçmezler ve talıkUrdan banları da kanser gibi teştasüe yerin ahma sevkohmurlar. his olunmakta, bu yüzden istaristikier geçemezler. Insanın, geçen sene futbol Kanteri tedavi vasttalan Bir kuım radyumlar da Sunon Labord ! ^Kinfnflkt^TTı Diğer taraftan kanaerin mevsimi içinde Galatasaraym talepie • Muhteüf memlbk«<tlard|e siddeüi ve makineleri dtenHen t<vtibat sayesinde | ihtiyarlık zamanmda zuhur eden bir faaliyetli kanser mucadelesi ancak U • kanser anzalarma uzaktan tatbik olu • j rine rağmen, bu nvıçı bh* türlü oynatzannohmması da birçok yan • mum! Harpten sonra haflamifhr. Fa • mannş olan futbol heyetinin, mevsim nurlar. Bazan bunun da önüne rontken bshklara sebebiyet v<*rmis*ir. Halbuki faai bu hususta sarfedilecek paranm müt de olduğu gibi altm, giimüş, plâtin süzkanserin "*«*wl»r üzerinde ruhuru pek basmda adeta bir baskm yap^rak Gahiy bir yekun tutması arzu edilen teş • geçler konmaktadiT. Rontken ve rad • te yasla mukayyet değildir. Fakat 65 latasarayı mağlup ettirmek istediğ'ne kflâtm yapıhnasma mâni olmeJctadir. yum tatbiki alelâde yüz kanserkrmde yasmı geçmislerde nadir, 70 i geçmishükmedeceği geliyor. Fakat Galatasa • Çünkü rontken tesisah çok pahahya mal ySzde 80, 90, büyümüslerde yüzde 50 lerde vukuu gorülmemistir. Çocuklarda olduğu gibi, bir gram radyum da bi ve 60, p^k fazla artmışlarda yüzde 2 5 ve gençlerde de nadirdir. Kanser 4 0 ile ray bu sürprize daha iyi bir sürprizle zim pararmzla 8 0 bin lira tutmaktadır. sira verroektedir. 6 0 yas arasmdakilerâe fazladır. Ka eevap vermistir. Masraflan asağı yukan birbirmin aynî dmlar arasmda «rkeklere nazaran yüzDil kanserlermin küçükler ve orta • olduğuna göre kanseri tedavi vasıtakde 10 nisbetinde bir ziyadelik görül Dün de yazdığımız gibi, iki takunuı lannda yüzde 40, 50, büyükl^rinde yüzrmdan radyum mu, yoksa rontken mi mektedir. de 20 muvaffa kiyetli netice elde edil • bugünkü vaıiyetini gözönünde tutun • daha muvarfakiyetlidjr? SuaU zihne geKanserin tedavisi kabil midir? Su • mektedir. Radyumla bilhassa ak ve ea bu maçm neticesini tahmin etmek liyor. Buna verilecek cevap şudur: Yealine birçok ulema rnjjspet c£vap veüst damaklarda, ağzm sair yerlerinde rine göre IKT üasi de.. güç değildi. Fenerbahçe, Romanyaya riyorlar. Yalntz vaktile teshis edibne • hâsil olan kanserler yüzde 2 0 ye ka si lâzandır. Profesör Rousey «vücuttedar muvafYaldyetle tedavi edümekte • Profesör Rousyye gore radyum bügideceği için aylardanberi hazırlan ki anzanın kanser olduğunu anlanvk dir. hassa az sahalı kanser araalarmda, nnş, ^eçen hafta da, tstanbulun en ekseriya onu fjîdavi etnr& demektir» rontken böy&k sahaya malik ve hudu • Rontken bilhassa serç, mide, bobrek kuvvetli talcmı olan Beşiktaşı yennvsdiyor ve sonra ilâve ediyor: du tayin edüememis kanser anzalarmkanserlerinde pek tesir gösterememek« Kanserin tedavi kabul ettiği muda kuHamlmaktadr. Bazan her 3cm de ti; bu itibarla tam formunda idi. TatiU te, onlarda ameliyat en muhim ro ayyen zaman mevcuttur.» mSstereken istimal ediliyor. MeseÜ raIS oynamaktadrr. den bir hafta evvel çıkmıs olan Galadyum eski anza için kullamhrken rontKanteri tedavi utulleri tasaray ise idmanaız, zayıf bir halde Netice ken bu urun sahasnn genisletmesme mâKanser, eğer bir mtkrop neticesi huni obnak için tatbik ediliyor. bulunuyor ve tabiî olarak yenilmesi Kanser zamanmda teşhis v «ule gelmiş olsaydı, onun için bir asit edümeğe baslandırsa kabüi tedavidir. Rontken su suretle istimal ediKyor ı icap ediyordu. bir serom bulunacak, bu suretle yakaTedavi usuHerimn terakki vo tekâmülü Hasta yatağa veya mmnpyı üzerine »nilm»matf çarelerine tevessül edüebi • Fakat Galatasaray, Fenerbah • ve sebebinin kesfî için yüzlerce, binlercap ettiği tarzda yahnldıktan sonar maloceği gibi, tedavisi de gayet kolay o • ce mütehassıs dünyanm dÖrt kosesin çeye karsı daüna muvaffakiyetli kine faaliyete geçiriliyor. Bazı sualar, lacakh. Maatteessüf bu hususta fare • de çalısmaktadır. Kâinatta her müşkülu bilhassa yumusaklar bu hususta munr bir oyun oynadıği için bu maçın bir ler Szerinde yapılan muhtelif tecrübeyenmek için büyük grayret gösteren betesir yaphklan için bunlan beletmek 8!er ası ve serom tatbikatile kansrre karsürprizle neticelenmek ihtimali de şeriyet hiç suphesiz bu hain illetin de şı ancak muvakkat bir muafiyetten baszere alümmyum, bakır veya diğer makat'î bir earcsini bulacakhr. Mületlerle vardı ve bunu dün kaydetmistik. Bu ka birsey temm edflemiyeceği netice denlerden süzgeçler konoyor. Makine> bukâmetler, hatta bütun cihan elde vesme varrmşhr. tahmmimizde ne kadar isabet et • yi idare eden adam kabimesincı gire rarek calısjacak oluraa bu oawsie nek Hele dahilî bir üaçla vücudün kan rek bpkı radyum tedavi salonlarmda mis olduğumuzu hâdisat ispat etti; yakmda er'silebilecektir. ümît edeKm serli kısmmda salâh husulo gjetirebfl • ve bekliv*Jit« zayıf ve idmansız Galatasaray tamek bütün doktotlarnt erismek istedikımi, anform ve kuvvetli Fenerbahgi bir idealdir. Xansere karsı Oâç ol • mak uzere kursun, alhn, giimüs, kalay, çe takımını 10 mağlup etti. bakır, selenium, magnezyum gibi ma denler tecrübe edildiği gibi pek yakmKırda 81en doktor Calınette de kobra Stadyomda balkonu, bütün tribün • yılanmm zehirini bu muthis hastahğm ; leri, duhuliye mevkiini dolduran tedavisinde kullanmak i«î >crdu. kalabalık bir seyirci kiitlesi vardı. Bugün kanserin tedavisi icin ancak fiç türliJ tedavi usulü **xr&T'. Ameliyat, Taraftarlar, mutat veçhile, ayn şua, elektrik. Mide, şerç VP meme kan ayn tribünlerde mevkj almıslar, maç Berlerinde bilhassa amelıyf't muvaffa başlamadan evvel tetnpo tutmağa kiyetli neticeler vermektedir. Kansrc fupbesl gönilen muAakalardlan a'fman başlamışlardı. nesiderde mikroskop altmda bîopsie Saat dörtte takımlar sahaya çıkletkikah yanılarak kanserli oldus^ı an • tılar. Galatasaray günese karsı olasılmca o hastaya derbal ameliyat icrası sayanî tercihtir. lan kaleyi aldı. Takımlar su şekilde Kısa dalgalı sualarm kanserli nesiçdizildiler. leri mahhr ve tahrip ettikleri trcrube Pe Galatasaray: Avni Osman, •nlasılmca rontken ve radyum tedavi u•ulleri meydana çJomstır. Faruk Ibrahim, Nihat, Bekir i Dünkü maçtan heyecanh bir estantane Dlinkü maçı heyecanla tctkip eden meytreiler de bu neticeyi temin etmek için çok gayretli oynuyorlardı. Fener muhacim hatb güzel oynuyor, çok defa Galata • saray müdafaasmı allakbullak ediyor ve uzaktan yakmdan boyuna süt atı « yordu. Fakat Galatasaray müdafHeri • nin ve kalecisinin cesur ve temiz oyunlan bütün tehlikeleri bertaraf ediyor * du. Bu yirmi bes dakikalık çetm mücadele Galatasaray müdafaasımn galibf» yetüe bitti, Fener muhac'ro'eri gol yapamadılar ve oyun üıerindeki hakiml> yeti de kaybettiler. Oyunun bundan sonraki kısmı daba ziyade Galatasaraym lebine olarak g*e« mistir. tdmansız, zayıf diye istihfaf edîlen Galatasaray takms, Fenerlilerin karsısmda arslan kesraniş, yordamlc bilmez bir azimle oynuyordu. Oyunun sonlarma doğru Fenerbahçe müdafaası fena bir vaziyete düsmSstfi, Galata* sarayın mütevali akmlarmı kesebîlmek" için topu mütemadiyen dısan ahyor, bu suretle de Galatasaraya yardtm et • miş oluyordu. Oyunon son dakScalari bu suretle geçti ve mSsabaka 1 0 Galatasaraym galibiyetfle bittİ. Galatasaray taknmnm, kuvvetli rakibinin karsısmda muvaffakiyetli bfr oyun oynamasmda ve bu gaHbiyeti ka* zanmasında mudafilerm buyOk bir hissesi vardnr. Dön yirmi iki oyuncu Içînde bilhassa Osman ve Faruk temay&s etmislerdir. Feoerliler oyuna büyük bir ü mit ve seri bir akınla basladılar. Fakat Galatasaray müdafaası bunu kesmekte müskülât çekmedi ve topu muhacimlerine gönderdi. Daha ilk dakikalardan itibaren oyun mütekabil akınlarla devama bas ^*du Seyircilerin kısmı azamı ve bilhassa Fener taraftarlan Galatasaraym idmansız ve zayıf olduğunu bildiği için heran Fenerbahçenin gol yapmasına intizar ediyorlardu Halbuki Galatasarayhlar da Fenerbahçe kadar hücum yapıyorlar ve bilhassa Fenerlilerin hücumlarını kesmekte büyük meharet gösteri yorlardı. Oyun yavas yavas süra • tini artbrdı, bu nisbette heyecan da ziyadelesti. Galatasaray gittikçe açılıyor, hücumlarını müessir bh* hale sokuyor, maamafih Fenerliler de, ele geçirdikleri bu fırsatlan kaçırma • mağa çalısıyorlardı. Galatasaray hücum hattı iyi islemekle beraber nrnavmlerin çok ge rilerde ve tedafüî bîr oyun oynama Ian yüzünden birçok fırsatlar ka çmyordu. B : n defalar muhacim lerle muavinler arasmda on bes yirmi metro açıklık oluyordu. Muhacimlerin sahsî gayretile Fener kalesi önlerine kadar götüriilen top çok defa Fener müdafaasmın u zun bir vuruşile gerilere geliyordu. Oyunun heyeti umumiyesi iki tara • fın da bariz bir tefevvukuna isaret et meden devam ederken Galatasaraym soldan inkisaf eden güzel bir hücumu golle neticelendL Nihattan güzel bir pas alan Fazıl yakm mesafeden çek tiği bir sütle topu Fener kalesine soktu. Herkes Fenerin gol yapmasmı beklerken, bunu Galatasarayuı yaprvermesi umunu bir hayretle karsılandı ve Galatasaray tiribününden dakikalarca süren bir aBnş tufanı yükseldi. Mağlup vaziyete düşen Fenerliler, biran daha fazla gayrete geldiler. Fa • kat Galatasarayhlar, gol yapttktan sonra daha çok gayrete geldiği için tek • rar Fenerbahçe kalesine yüklendfler. Bu arada Galatasaray ikinci bir gol daha yapıyordu, fakat biraz tal'hsizlik, biraz da istical, bu gole mâni oldu, ilk devre bu netice ile bitti. Ziyafet Galatasaray kulübü, azalarma, kazandıklan ten dolayı dün geee futbol taknni muvaffakiyet» Park Otelde M* ziyafet vermistir. Park Otelde buiımaa Nafıa VekiU Ali Bey, Galatasaray taknmnı kazandıklan gaKbiyetten dola* yı tebrik etmistir. Statyomda yangın 1 Dün maçtan sonra stadyomda Mf yangın olmustur. Halk çıkbktan bhj: tnüddet »onra, stadın grrilince sağ tarafa liuciye kadar bu kapısmdan isabet edeı» tribünden ateş çıkmış, itfaiye ge tribünün knmı a • zamı yanmıstır. îtfaiye atesin baska yere srrayetine meydan vermemiştir* Yangınm, atılan bir sigaradan çıkhğı tahmin edihnektedir. İkinci devre tkinci devrenin ük yirmi, yirmi bef dakikası Fenerbahçe muhacunlerile Galatasaray müdafüeri arasmda çeün bir mücadele şeklinde cereyan etti. Fenerliler, ikinci devreye mutlaka gol yap mak •smile çıkmıslardı ve hakikaten Sutopu maçını Galatasaray kazandı Dün Modada icra edilen fstanbul Sutopu sampiyonasKia yalnız Galatasarayla Beykoz takımlan istkak etmistir. Galatasaray takmu bire karsı 10 sayı il« galip «eJmistk. . Müsabaka nasıl oldu? ' ÇünkS bu sualara hali sıhhatte smir, kemik ve adale huceyreleri mukavemet JedebDnrrkte, bundan yalnu kanserli hüceyreler mâteessîr olmaktadır. H'Je bilhassa huceyrelerin nhhatli bir hal den kanserli vaziyete geçmek uzere ol Danyal, Fazıl, Rasih, Doğan, Necdet. Fenerbahçe: Bedii Yasar, Fazıl Cevat, Semih, Esat Şaban, Fikret, Muzaffer, Niyazi, Süleyman. Tedaviye hazırhh kısmtnda hastanın yüzundeki arızalt yerlere, yüksek kudrette fuaa tahammül etmtri için balmuma maske yapılırken Galatasaray tribününde golden $onra nefeU bir »ohbet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog