Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Casuslar Arasında 144 Nakili: A. DAVER ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Boğaziçi halkının geçirdiği tehlike üç dört gün evvel Akay tdare sinin bir vapurüe Şirketi Hayriyenin bir vapuru Umanda çarpışar^k her ikJsi de ehemmiyetli surette yaralanmışlardı. Son bir iki ay zarfında li • mtnda her akşam bir kaza oimuyorsa bu swrf Allahm inayetiledir. Çünkü; her akşam saet beşi kırk bes geçe üç vapur Köprünün Rumeli ve Anadolu iskelelerinden, hhr vapur Üsküdar îskelesinden, bir vapur da Ka • dıköy iskel «inden kalkmaktadır. Tam bu saatte Kadıköyünden Kbp • rüye gelmekte olan bir vapur da ayni dakikada hareket eden bu beş vapurla Umanda karşılaşmaktadır. Alti vapurun bir araya gelişi; birbirlerinin yanından, önünden, arkasından geçişleri bazan öyle tehlikeli vaziyrtler öıdas etmektedir ki bu saatte yolculuk yapm?k betbahtlı ğmda olanlar hiçbir günlerini korkusuz geçirememelctedirler. Evrelki akşam da Halîçe girmek üzere bulunan bir motör bu vapurlann arastna sı • kışnus; içind'JcOer büyük bir bale . can geçirdİkten sonra mucize kabi • linden kurtulmustur. Binaenaleyh; hergün akıbeti fe • ci olabîlecek bir tehlike mvvcuttur. Acaba tarifeda yapılacak nfak bir tadilâtla bu halin önüne geçilemez mi? diye; HZumhmiyet r)iul ı ^ Harice 50,000 kilo buğday sattık! Buğday nümunelerimiz ecnebi borsalarda takdir ediliyor Adliye Vekili dün İzmirden geldi Rıhtım Sirketîle müzakerelere gelecek ay devam edilecek Adliye Ve . . kili Saracoğlu Şükrti Bey, dUn, Ege vapurile tz • mirden şehrhni • ze gelmiş ve G» lata nhtımmda tstanbul Müd • deiumutnisi Ke nan Beyle diğer v Adliye erkânı tarafından kar \ A şılanmiftır. Saracoğlu Şük ooğlu Şührü Bey rü Bey, ay nîha yetine doğru Ankaray dönecektir. Teşrinievvelin ilk haftası içinde Rıh< tım şirketi müdürü M. Ganoş ta Ankaraya gidecek Adliye Vekilimizle Rıhtım şirketinin hükumetçe satın alınması için yapılan ve tzmirdeki son temaslar arasında esaslarmda mutabık kalınan müzakerelere devam edecektir. MÜzakeratın bu «m safhası şlrketin devrl işine ait teferrüata inbisar edeceğinden kafî itilâfna • menin önümüzdeki ay içinde unzalanmasına muhakkak nazarile bakılmaktadtr. Avrupadaki tehlikeli vaziyet irryvt Rusyanm Cemiyet! AV» vama girmesi münasebetile lehte ve aleyhte söylenen nu tuklar ve neşrolunan mülâhazalar Avrupadaki vaziyetm gayet tehli keli olduğunu meydana çıkarmıştır. Versay rauahedesinin aktindenberi vaziyetin bu kadar tehlikeli olduğu görülmemişti. Fransanın bu muahede sayesînd'e Avrupada tesis ettiği büyük nüfuz ve hâkimiyet ve ittifak manzumesi şimdi çok gevşemiştir ve bn nun takviyesi için Sovyet Rusya ile yakunlaşmıştır. Diğer taraftan Versay muahedesinden sonra gayet zayıf düşen devletler şimdi kendilerini toplamı? bulunuyorlar. Almanyada Hitler rejüni sayesinde kuvvetli bzır millî birlik vücude gelmiştir. Diğer taraftan tngiltere ile ttalyanın, silâh cihetinden müsavat hakkını zımnen tanımış olmasından cesaret alan Almanya alabildiğine sîlâhlanıyor. Almanyanın «imdîden yedî bin harp tayyaresi hazırladığı ve bu tayyarelerin hepsi yeni olduğu gibi sttrat ve manevra kabiliyeti itibarile diğer devletlerin hava kuv>> vetlerine faik olduğu anlaşılıyor. Halbuki Fransa ile müttefikleri AN manyaya karşı yedi binden fazla tayyare çıkaracak vaziyette değildirler. Alman milleti her türlü mahru mîyetlere katlanarak devletin si • lâhlanmasına çalışıyor. Almanya kambiyo sikmtısmdan dolayı hariçten pamuk ve pamuk ipliği ithal etmediği halde barut fanalinde kullanılan pamuk kınnhlarmı peşin para ile hatta avans vererek bütün tn giliz mensucat fabrîkalanndan toplamaktadYr. Lehistanm müstakil bir siyaset takip ederek Fransadan uzaklaşması ve Almanya ile yakmlaşması, Fransada endiçeler uyandırmış ve AI • manyanm mevküni kuvvetlendir miştir. Fransanın ttalya ile yakm laştığuıı gören Yugoslavya, açık bir surette Almanyaya temayül gösteriyor. Macaristan ise artık Alman ya ve Lehistan tarafına bel bağla maktadır. ' Alman, Leh, Macar ve Yugoslav milletleri Avrupanın en muharip ve değerli askerleri olduğundan bu dört milletin yakmlaşmasmdan Napolyon zamanında bile görülmiyen ve dUnyanm en kuvvetli askert İttifakmın doğacağından korkuluyor. Bunlara karşı duracak milletlerin • Fransa müstesna haiz bulunduklan askerî kudret ve kuvvetlere o kadar kıymet verilmemekte ve bunun için Umumî Harp ten birçok deHller ve misaller getirilmektedir. Bu yeni ve korkunç vaziyetten en ziyade tngiliz muhafazakârlan kuş. kulanmakta ve tngilterenm berrî Avrupada yeniden zuhur edecek badirelerden uzak durmasını iste mektedir. Avrupa milletleri arasında uzlaşma ruhu yükselmediği takdlrde Avrupanın atisi çok karanlık ve tehlikeli olacağı şüphesizdir. Voska, Alman casuslukla mücadele teşkilâtı âmirine imzalı ve ithaflı resmini bile göndermişti! Voska Çekoslovakyada doğmuş, sonra Amerikaya hicret ederek orada yerleşmiş ve Amerika tebaası olmuş bir Çektir. Amerika harbe girinciye kadar Amerikada Almanlar aieyhinde çalışmLştır. Voskanın gizli teşkilâtı Baltık tan Balkanlara kadar bütün mer kezî Avrupada çahşıyordu. En küçük İslâv cemaati mevcut olan şehirler, kasabalar ve mıntakalar arasında bir tanesi yoktur ki bu kısa boylu, tıknaz ve geniş omuzlu yüzbaşı ile temas ve münasebette bu • lunmasra. Voska Italyan cephesi gerismde çahşırdı, Oradan, her tarafa haber uçurur, Islâvları teşçi eder. Müttefiklerin kazandıkları muharebelere, Amerika ordusunun barp hazırlıklarına, ReUicumhur Vilsonun nutuklanna dair tafsilât göoderirdi. Bilmukabele düşman hakkında haberler alırdı. Alman lar, Avusturyalılar, Macarlar, Türkler, Bulgarlar hakkında malumat toplardı. Onun verdiği haberleri, raerkezt devletler arazUindeki tslâv mik rop yuvalan, gîttikçe artan bir şiddetle cephe gerisinde yayar du • rurlardı. YUzbaşı Voskanm harekât merkezi Padoue (Padu) cîvarlannda tdi. O, buradan kalkarak en teh • likeli koeşlere kadar seyahatler, akınlar yapardı. Bir giin tsviçreden dondü ve beraberinde bir saat getirdi. Avus • turyadan gelen bu saatin çarklan arasında genç tslâvlardan mürek kep bir grupla yapacağı mülâka • tm yeri ve günü yazılı idi. Bu sa • ati, ona, bir saatçi mağazasmda bir cek satmıştı. Voska bir arkadaşile berab«r hrvnen btr tayyareye atlıyarak Bosnaya gitti. Gece karanlıkta yere indiler ve Yugoslavya istiklâli için çahşan bir grupla Avusturya cep hesi gerisinde buluştular. Bunlar, 1915 senesinde, Sırbistanın Alman, Avusturya Macar ve Bulgar ordulan tarafından isgalindenberi yolauz, hatta patikasız dağlarda ve ormanlarda yaşıyan, güneşten, so ğuktan yanmış, tunç yüzlü çeteci • lerdi. Kınlmaz ve yılmaz bir ümitle Avusturyalılara karşı aman vermez bir mücadele açmişlardi. Her köylü, onlann göze görünmez, tahtelârz zincirlerinin bir halkasım teşkil ediyordu. Çeteciler, köylüler den topladiklan haberleri, her gö • rüştiikçe Voskaya bildirîyorlardı. Voska da tayyare île onlara pro paganda beyannameleri ve ttalyan ordusunda hizmet eden kardesle rinden, oğullanndan haber, tnektup, yiyecek, sargi ve ilâç getiriyordu. Bütiin bunlar ayni köylü sebekesi vasıtasile daiîrıtılıyordu. Voska onlara: Cesaretinizi kaybetmeyin. Biraz daha dayanın. Amerika ordusu gelmek üzeredir! Diye mukavemet ve cesaret verîyordu. O müthîş Avusturya cephesile hududun Voska île arkadaşlan ve adamlan için hiçbir gizli ve bil>'n • miyen noktası yoktu. Avusturya ordusunun üniformasını giyerek ve Avusturya tayyarelerine benziyen tayyarelere binerek istedikleri gibi Avutturya cephesi gerisine gidip geliyorlardı. Hepsi birkaç lisan konusan bu adamlar, haber topluyor, cepanelikleri berhava ediyor ve düşmana mütnkün olduğu kadar fazla zarar vermeğe çalışıyorlardı. Voskanın adamlan, hatta cenu bî Almanyaya kadar giriyor ve Amerika ordusu hesabına kıymetli askerî esrar topluyorlardi. Nihayet Alman • Avusturya makamah, halki bu yaman Amerikan casuslan na karşı müteyakkız davramnağa davet etmek mecburiyetinde kal • dılar. Voska cür'etkârlığını o kadar ileri götürmüftü ki Berline yaptığı bir seyahatten sonra, Alman casuslukla mücadele tetskilâtmın âmirine posta ile imzalı ve ithaflı bir resmini bile göndermişti. Amerika ordusu istihbarat da • iresinin Italyadaki şubesi yalnız casuslukla meşgul olmuyordu. Ca • susluk onun muutelif vazifelerin • den biriydi. Şube, ttalyan cephesinde Çeklerden, Yugoslavlardan iki ordu teşkil etmif ve Avusturya cephesinde bir üçüncüsünü dağıtmıştır. (Yani bir Avusturya ordusuou in • hilâle uğratmıştır) Ekserîsi eski Avusturya ordusu mensuplanndan olmak üzere 42,000 kisiden mürekkep bulunan Çek lejyonunun teşekkülünde mühim hizmeti olmuştur. Bu faaliyet neticesinde, Avus • turya • Macar ordusunun inhilâüni temin için bir tek darbe kâfi gel • mişti. Çekler, Slovaklar, Yugoslavlar, Rumenler gibi, Avusturya Im paratorluğuna düsman anasırdan mürekkep kıt'a cephenin neresin de varsa orada, Voska, her türlü vasıtaya müracaat ederek propa • ganda yapıyor ve askerleri kandı nyordu. Tayyareler, balonlar A • vusturya aleyhmde ve askerleri firara tahrik eden beyannameler yağdı • nyorlardı. Bu beyannameler Avusturya askerlerine daha evvel ttalyaya îltica etmif olan tslâv kardeslerinin kendilerini beklediklerini söylüyor, bunlara arkadaşlan, ırktasları arasında mes'ut ve rahat bîr hayat vadediyordu. Fakat bu sa hada, hiçbirşey «kandırma müf • rezeleri,» nin temin ettiği kadar muvaffakiyetli olmuyordu. Bu kandırma müfrezeleri, Yapılacak propagandaya göre, suretî mahsusada eçilen adamlardan teşkil ediliyordu. Bu adamlar, kandıracakları askerlerin «rkmdan ve onlann lisanını gayet iyi konuşan cerbezeli kimselerden seçiliyordu. Müfrezeler, geceleri, karanlıkta iki cephe arasındaki boş sahayı tırmanıyor, karşılanndaki askerlere kendi dillerile hitap ediyorlardı. Bir taraftan onlan toptan firara teşvik ederken diğer taraftan da Avus • turya ordusunun maneviyatı, di siplîni, iaşesi hakkında malumat alıyorlardı. (Mabadi var) Haydarpafadaki büyük nlodan bir görünüş Ziraat Vekili Muhlts Bey fehrinuz • deki tetkiklerine devam etmektedir. Muhl;« Bey dün Halkaâ Ziraat mektebinî ve Yesilköydeki tohum ulah istasyonunu gezmistir. Muhlis Bey buğday satıslanna dair şu beyanatta bulunmustur: « Buğday sahs meselelerine dair aldıgım malumat çok memnuniyet • bahfhr. Her taraftan buğdaylanmın almak için müracaatlerde bulunulmaktadır. Haztrlanan buğday nümunelerî birçok ecnebi borsalannda tanmnns ve takdir edilmiştir. Son üç dört ay içinde tsviçre, Belçika ve Almanyaya 50 milyon kiloyu mütecaviz buğday sahlmışhr. Yen! silolar tamamlanıp kullanılmağa basladıktan sonra bug day chıslerimizin kıymetli bir ihraç malı olacağuıdan eminîm.» Haber aldığımıza göre Muhlis Bey birkaç gün daha şehrimizde kalacakhr. Ziraat Vekilimizin Karadeniz ve Şark seyahati çok istifadeli olmuştur. Vekfl Bey hayvancılık, sütçü'iik ve meyvacıIık üzerinde birçok tetkiklerde bulun muştur. oruz? Soruy< MÜTEFERRIK Ayasofyanın tamiri Ayasofya camisinin tamiri Için keşifler yapılmaktadır. Caminin tam manasile tatnir ve müze haline konman için yüz bin lira kadar bir paraya Itizum gösterilmektedir. Şimdilik caminin yalnız dış sıva • larile ikind katta sıvalan dökülen •e döşemeleri sökülen kisımlan tamir edilecektir. Caminin ontindeki boşluk düzeltilecektir. Parmaklığm altındaki yüksek duvarlar da kaldınlarak Sultanahmet parkımn etrafındaki gibi zarif parmaklıklar konacak tır. Caminin adliye enkazı tarafında da bir park yapılacaktır. Dsırülâcezede Münevverler için dc bir paviyon yapılıyor Darülâcezede yeniden bazı t« • sisat ve ilâveler yapılmıştır. Bu m«yanda müessesenin arazisi 170 dönüm kadar genişletilmiştir. Burası meyvahk ve koruluk haline getirilecektir. Bundan başka yüksek tabakaya mensup olup ta müesseye il • tica eden münevverler için aynca bir paviyon yapılacak, bunun îçin yeni şehir bütçesine tahsisat konu lacaktır. Yapılan istatistîklerd'e eskiden mutasarrıflık, maarif mii • dürlüğü, doktorluk gibi vazifeler yapıp ta hayatlarıntn sonunu Da • rülâcezede geçiren yüksek tabakaya mensup kimselerin mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. MAARIFTE Ecnebi ve ekalliyetler mekteplerindeki Türkçe dersler Ecnebi ve ekalliyet mekteple rinde türkçe derslerinin esash su rette okutulmasi için «on seneler zarfmda büyük bir gayret sarfe dildiği halde bu mektepler talebesınin türkçe derslerindeki seviyeleri resmî ve hususî Türk mekteple • rinde ayni sımflardakî talebenin seviveleri derecesinden çok aşagı dir. Bu sneden itibaren ekalliyet ve ecnebi mekteplerindeki türkçe derslerinin kuvvetlendiriimesine bil • ha««a ehemmiyet verilecektir. GUmliş paralar için yapılan kalıplar Yeni gümüş paraların üzerlerine basılacak şekiller için açılan mü • sabaka ayın on dokuzunda bitmiştir. Müsabakaya 12 san'atkâr girmiş ve Darphane müdürlügüne 27 kalıp vermişlerdir. Yann Güzel San'atler Akademisinde bir top • lantı yapılarak jüri heyetine gi • reoek beş san'atkâr seçilecektir. Bunlar dört tnaliye murahhasile beraber pazar günü Darphane ve Damga matbaasında toplanarak birinci eseri seçecektir. Müsabakayı kazanan iki eser sahibine biner lira m^kâfat verilecektir. ŞEHİR İŞLERİ Gelecek sene sokaklar sulanacakmış! Belediye, bu sene yalnız bazı büyük cadieleri, o da nadiren sulayabilmişti. Söylenenlere bakılır • sa gelecek sene daha muntazam bir programla ve bazı büyük caddeler, günde bir defa olsun, yıka • nabiiecekmiş! Hilâliahmer 2000 çocuga yemek verecek Hilâliahmer Cemiyeti, ders se nesî başından itibaren, ilkmektep • lerde muhtaç çocuklara öğle ye meği tevzi etmek üzere hazırhk lara başlamıştm Bu işe ayrılan tahsisat 7,000 Ii radan ibarettir. Geçen sene 4,000 talebeye ye mek dağıtılmiştı. Bu sene daha ziyade para temin edilemezse 2,000 talebe bu tevziattan istifade edebi • lecektir. Tevziat haftada 4 gün olacaktir. MUHARREM FEYZt Tramvay Şirketinin kazma makinesi Evvelce Tramvay şirketi yolların tamirinde kullanılan elektrikli kazma makinesini artık kullanmamağa karar vermiştir. Buna sebep hem bu makinenin îşlediği zaman çok fazla gürültü çıkarması, hem de fazla sarfiyatta bulunmasıdır. Bunun için yolların tamirinde amele kullanılmaktadrr. SükrU B. Amerikaya bugün gidiyor Tayyare cemiyeti ikinci reisi Şükrü Bey dün sabahki trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir. Şükrü Bey bu akşamki Avrupa ekspresile A • merikaya hareket edecek ve Ame rikada bir ay kadar kalarak teşrinisani iptidasında dönecektir. Şükrü Beye refikası refakat etmektedir. Muhtelit mahkemelerin bakacagı son davalar Muhtelit mahkemelerde faali • yete 28 eylulden itibaren başlanacaktır. Bunun için hazırhklara başı lanmıştır. Muhtelit hakem heyeti reisi M. Bök ayni günde tstanbula gelecektir. Türk Yıman muhtelit mahkemesinde 11750 davadan yalnız bu sene bakılacak 300 dava kalmıştır. Bu davalar bittikten sonra mahkeme faaliyetine nihayet verecektir. Bundan başka Fransız mahkemesinde de 52 dava kalmıştır. Türk Yunan muhtelit mahkemelerinde davalann rüyetine 6 teş« rinievvelden itibaren başlanacaktır. Törk buğdayını koruma kanunlarının mes'ut bir nelicesi (Betfmakaleden tnabat) çikarmağa gitmiştir. Muvaffak bir tecrübe, bazı noksanlan ikmal eden daha muvaffak bir tecrübe daha, bir tecrübe daha: Rağbetli kabule mazhar olan Türk buğdayı tipi bu suretle az bir zamanda taayyün etmittir. Bu tip buğday geniş Anadolu yaylalannın sert buğdaylan üzerinde yapılan halitalann hasılıdır. Türk tipi netice itibarile mevcut dünya tiplerinin en ryOerine faik bazı vasıflar arzetmiş ve gittigi piyasalarda kuvvetle tutul muftur. Bu t i p T ü r k b u ğ d a y ı bugBn bütün dünya tiplerinin en k ı y m e t l i s i , y a n i f i « t ç e en y ü k s e ğ i d i r . ( l ) B u s o retle ortaya buğday meselemizi belki esasmdan halledecek bir imkân yolu eıkmtş bolunuyor. Demek ki son kanun tatbîkatta bazı roakus neticeler vermiş olmakla bera • ber alelumum himaye tedbirleri dahil(1) Yüz paradan başlamış olan fop 'fbura teslimi) ihraç fiatlerimiz bu tip eayesinde bugün 5,12 kuruşa kadar yüksehniş bulonuyor. de inkâr olunamaz faydalarma ilâve • ten hariçte de böyle başlıbafma mu • vaffakiyet sayı?acak muazzam bir netiMaarif Vekâleti hesabına Av ceye varmış bulunuyor. Bundan dolayı rupaya gönderilecek taletelerin ne kadar memnun olsak yeridir. Esa müsabaka imtihanlanna bugünden sma kuvvetli bir kanaat hâk<m olan itibaren Pertevniyal ve Istanbul k:z büyük davalann ergeç hatıra bfle gelliselerînde başlanacak ve aalı güm'yecek kadar büyük neticelere varenüne kadar devam edecektir. bileceğinin iste en son ve en parlak delilini bu buğday savastnda j»örüyo • Hukuk fakültesi talebesinden ruz. Muvaffak tecrübe, Türkiyede Avrupaya gidecek talebelerin mübuğday meselesme bitip tükenmez büsabaka imtihanlanna da bugün Huyük nfuklar açmaktadır. kuk fakültesinde başlanacaktır. Hukuk fakültesinden 43 namzet Amerikada bir nevi bi'5dayın adı müsabakaya girecektir. (Türk buğdayı) dır. Bu bîzrm sert yavla buğdayımum Amerikada yetiş • Meccanî lise ve ortamekteplere tirihnîsinin adıdır. ŞLmdi bütün dün gireceklerin imtihanları yada yalnız Türkiye mem'eketinden çıkanlan bir tit» buğday, en iyi buğday Bu sene lise ve ortamekteplerin mahsulü olarak mevki alacakhr. Bu her sınıfına alinacak leylî mec • hem Türk buğdayıdır, hem Türkiye canî talebenîn müsabaka imtihanbuğdayı. lanna 30 eylul pazar gününden itibaren Galatasaray ve Erenköy kız En mühim mfllî mahsulümüz olan liselerinde başlanacaktır. Imtihanbuğdayunua böyle bir mevki temin lar üç gün devam edecektir. Müsaemeğe muvaffakiyetinden dolayı Zi • baka imtihanları türkçe edebiyat, raat bankamıza en vicdani tesekkürle riyaziye, tarih ve coğrafya derslerimizi sunuyoruz. rinden tahrirî olarak yapılacaktır. YUNUS NADİ Elektrik Şirketi sermayesi için hükumetin teklifi Avrupaya gönderilecek talebeElektrik firketi Nafıa Vekâletile nin miisabaka imtihanı yapılan müzakerelerde sermayenin Fransız frangına çevrilmesine itiraz etmiş ve buna sebep olarak ta frangın aabit bir para olmamasmı ileci sürmüştür. Hükumet Elektrik şirketinin bu itirazı üzerine senelerdenberi istikracı temin edilmiş bulunan Türk parasınm şirket sermayesine esas tutulmasını teklif etmiştir. Şirket henüz bu teklife cevap vermemiıtir. Hüseyin Ragıp Bey gitti Roma büyük elçiliğine tayin e dilen eski Moskova büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Bey dün akşam Semplon ekspresile Romaya hrreket etmiş, istasyonda dostlan, İtalyan sefareti erkânı tarafından teşyi edilmiştir. Türklere kalan kUçük sa'atler 21 eylulden 21 teşrinisaniye kadar ticarethane, han, otel, şirket ve her türlü diğer müesseselerde beçkilik, kapıcılık ve odabaşılık, otel, han, hamam, hakve, kazîno ve barlarda hizmetçilik yapan ecnebi kadın ve erkekler işlerini bıraka caklar, bu hizmetleri yalnız Türk vatandaşlar alabileceklerdir. Bu cî« het dün alâkadarlara bildirilmiştir. Memleketimize geleceklerin vizeleri Memleketimize gelen giden yabancılarla vatandaşlarımızın vize leri transit vize, adî vize, müddetli vize olmak üzere üç türlü yapıla • caktır. Transit vizenin müddeti Türkiyeye girdiği tarihten itibaren on beş gündür. Adî vize müddetsizdir. Bu ka bil ecnebiler bir ikametgâh tezkeresi alarak istedikleri kadar oturabilirler. Müddetli vizeler mukabele tedbirleri tatbik olunan devletler te • baasına veya mübadillere verilir ve sahibinin ikameti muayyen müd • detlerle temdit olunur. Trakya Şimendiferciieri cemiyeti tarafından dün bütün Trakya şimendifecleri amele ve memurlannın da iştirakile büyük bir gezinti yapıl • mıştır. Gezintiye Şark şimendiferi kuma • panyası direktörü M. Paskal ve muavini M. Ferj c « îştirak etmişlerdir. T Sabahleyin saat 8,55 te Sirkeci istasyonundan hareket eden hususî tren doğru Çatalca civanndaki ts • partakuleye gitmiştir. tspartakule•âe geç vakte kadar kalınarak öğle yemeği yenilmiş, eğlenilmiş ve akşam geç vakit avdet edilmiştir. Trakya Şimendiferciieri eğlentisi Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Türkiye şeraiti ı n Hariç v ^in Senelik 1400 Kr. 170Ö Kr. Alt. ayhk 750 1450 Üç ayhk 400 800. Bir ayhk 150 yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog