Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

llk v» Orta mekUp taleb«sinin çok beğendîkleri, sevc s«v« okudukları Çalışkan Çocuk Haftalık mecmuasının ikinci sayıSt Bugün çıktı. 4 renk 16 sahife 5 kuruş Onbirinci sene No. 3729 u m h u ri yet S ; £ ve matbaa kısmile Matbaacılık HAYAT Ansiklopedisi ncı cilt haıırdır. COzleıinizl bir an evvel ciltletiniz 6 Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22366, Tahrır heyeti: 24298, İdare £ utu.u: tt«bai. No. 246 Cumartesi 22 Eylul 1934 ve Neşrlyat Şirketi, 24299 24290. Türk buğdayını Koruma Kanunlarının Mes'ut birneticesi on buğdayı koruma kantmn • nun tatbikatta müstahsil aleyhine dönen garip bir tecellisi • ni bu sütunlarda yüreğimiz yanarak kaydetmistik. Pek çok yerlerde hasüı koruma islerinde kuOanılacak vergmin köylüye riica ettiği görülmüftü. Büyük Millet Mecllsînde kanun haznrlamrken bazı çiftçi roeb'uslar bu ihtimali kuv vetle derpis eylemişierdi. Ekseriyeti un üzerinden vergi almaga flcna edenlerse elbette hep esas tnaksat olan köylüye yardnran bu yolla daha bu • yük mlkyasta yapılabflroesi gayesini gütmuslerdi. Kanunun tatbikatta verdiği netice • den en fazla müteessir olanlardan biri bizzat Basvekü tsmet Pasa Hazretleridir. Müşarunîleyb Meclis açılır açılmaz ilk işlerden biri olarak bu kanunu ye • nibaştan tetkik edecek büyük bir en cümsn teskil ettireceklerdir. Bu kat'î kararla Meclisin açılroa günlerinm geimesini beklemekle b«raber buğday piyasasınm memlekette ve dönyadaki sevrmi takip ediyorlar. Kanunun memleketteki tecelliyatı tamamen matluba muvafık olmaktan az çok uzak kalmakla beraber b u m e yanda bütün bu himaye tedbirlerimt tm başka tarafta çok ehemmiyetli bir faydasını kaydetmeğe zafer bulduk: Türk buğdayı cihan prvasasmda mevki tuttu, ve ni«beten pek az bir zamanda birinci mevkü tuttu. Eger biz sfze ~"ürk buğdayı kendisme miisteri bulan bir ihraç metaı oldu deseydîk bunn bile pek haklı olarak bir zafer diye telâkki edebilirdiniz. Halbuki biz «ze fab?r veriyoruz ki Türk bufdayı yal ruz ihraç metaı olmakla kalmıyarak tirdenbire bu sahada birinci mevkii «•bnağa kadar fnrtsrrHŞ ve yükseTmis bdundu. E*er Steki zaferse buna ne at koymak lâzıro gelecegmi varra artık siz taym edm! Herkesin v<s her yerm hakkım rer mek lâzım! B u e m s a l s i z l a f e r i Ziraat bankamıza borçlu • yuz. Buğdayı himaye kanunlan Zi • raat bankasını köylüden bugday »atın almağa mecbur tutuyordu. Bu suretle elinde fazla buğday toplanan banka bunlan »atmak için tabü her çareye başvuruyordu. Bu çarelerden biri de buğdayımızi bu madde üzermde ma « ruf ihraç yerlerimiz hududundan da ha flerisine geçhebilmek ve daha uzaklara goHirebilmek imkânlannın arastı rılması olmuştur. ötedenberi bu sütunlarda da tekrar edegeldiğimiz veçhile biz simdiye kadar buğday ihracatçısı bir memleket olmadık. Nihayet Adalar denizi adalarına ve Suriyeye bir mik • tar buğday gönderebiliyorduk. tmpa ratorluktan daha dün aynlmıs parça lar olduğu malum bulunan bu yerlerin bir kısım bbğdaylanmızı almak için bir taraftan eskidenberi yerleşmis bir alışkanlıklan, diğer taraftan yakın'ık kolaylıklan vardı. Bu ahsveris bile muntazam bir cereyan takip etmıyor du. Onun için bize buğday ihracatçısı bir memleket gözfle bakılamazdı. Fazla olarak biz buğdaym ihracat tiplerinden de bittabi mahrum bulunuyorduk. Buğday ihracatile meluf memleketle rin dünyaca tanınmı* tipleri vardır. Ziraat bankamız elindeki fazla mah en faydah surette satabümek içm bizim mahdut ihraç mmtakamız dairesinden Oeri gitmeği tecrübe etmek is • tenuf ve bunun için îhtiyarı zarurî tip tedbiri üzerinde en cüretli ve fakat en makul ve müessir yolu ihtiyar eylerniştîr. Türk buğdayına tip yapmak de mek, onu muayyen şekiller ve şartlar la standardize etmek demektir. Bunun İçin mevcut diinya tiplerinin bize uyabDeceklerine veya en ryüerine uyroak ilk habra gelen tedbirdi ki bunu ban • kaya tavsiye eden mütehassu bügiçler eksik olmamışbr. Bu tarz uzun senelerin, hiç olmazsa sekiz on senenin tec rübesîni istiyen bir yol olurdu. Elindeki malı bugunden yarma nakte tahvil etmek ıshrarmda olan banka daha cuVetkar, daha amelî ve belki neb'cesi itibarile en bakikî yoldan yürüyerek binnefis Türk buğdayının kendisinden •ve k e n d i s i n e m a h s u s bir tip YUNUS NADÎ (Mabadi ikinci aahifede) J Gazi Hz. Ankarada tezahüratla karşüa ndı Reisîcumhur Hz., tsmet Paşa ile beraber doğruca Çankayaya gittiler ve saat üçe kadar görüştüler Ankara21 (Telefonla) Reisicumhur Hazretlerini hâmil o lan hu*usî tren bugün saat 1,57 de Ankaraya muvasalat etmiştir. Büyük Gaziyi karçılamak ü • zere Büyük Erkânıharbiye Reisi Fevzi Paça Hazretleri, erkânı askeriye, vekâletler erkânı, sefirler, meb'uslar ve çok kalabalık bir halk kütlesi daha er kenden istasyonu doldunnuştu. Gazi Hazretleri besus bir si • ma ile vagonlarından indiler. Kendilerini Basvekil İsmet Pf. ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey takip etti. Gazi Hazretleri, istikbale gelenlerin ellerini »ıkmak suretile iltifatta bulundular. Halkın tezahüratı arasında otomobillerine Baçvekil Hazret Ierini alarak Çankayaya gitti ler. İsmet Pasa, saat üçe kadar Çankayada kaldı, badehu Gazi Hazretleri, refakatlerinde İs met Paşa olduğu halde Marmara köşkünü tesrif ettiler. îsveç Veliahtî Yunanistanda,,. Prens perşembeye kadar orada kalacak Atina 21 (Hv susî) Îsveç bandırali (Vazalant) yatile Îsveç Velîahti Prens Güstav Adolf ve zevcesi Prenses (Loyza) iki ço cuklarile birlikte dün sabah Pire ye gelmişler, hükumet erkânı ve ahaU tarafindan parlak surette kar Prem Güstav Adolf filanmıslardır. Easvekil M. Çaldaris (Mabadi dorduncu aahifede) Parlamentolar konferansı Dün bir çok milletlere mensup heyetler geldi Işsizlik ve gençlik meselelerinin kongrede münakaşalara yol açacağı anlaşılıyor Jeneral Göring Galatasaray bir siirpriz Pazar günü tayyare ile Istanbula geliyor yaptı ve Feneri yendi Dünkü maçta mağlup olacakları beklenen Sarıkırmızılılar kuvvetli rakiplerini 1 0 yendiler Dün gelen murahhaslardan: Yukarı da aağda Irlanda, mtlda Cenabi Af rika, ortada aağda Japon, solda Franaa murahhaslan, etraft beya* çix • gili zat İngiltere murahha alarından Mr. John Daoia Beynelmilel Parlamentolar konfe Londra, Bmtol ve Kontinental otelleransına istirak etmek üzere muhtelif rine yerlestirilmişlerdir. parlamentolara mensup muahhaslar Murahhaslar dün öğle yemegîni o • dan bir kumı dün kara ve deniz yollatellermde yemişler, öğleden sonra şerile sehrimize gelmislerdir. Dün gelen hirde otomobille bir gezinti yapmif murahhaslar, Perapalas, Tokatlıyan, (Mabadi altıncı aahifede) Jeneral Göring Sofya 21 (Husıuî muhabirimiz den, telefonla) Pru«y& B&svekili •e Alman Hava Nazırı Jeneral Göring, Almanlann Hiıulenburg ismindeki büyük yolcu tayyaresile pazar günü buradan geçerek ve parlamentolar konferansma istirak etmek üzere tstanbula gidecektir. Japonyayı altüst eden müthiş bir tayfun 47 mektep, sayısız bina yıkıldı, binlerce kişi öıü. ^yarab, kayıptır. 2000 evi sular götürdi^ Yeni romanımız maçtan intıbalar: Yukanda Galatasaray kaleciri bir golü kurtarıyor. Aşağıda Fener kalesine yapılan gol Bundan bir buçuk sene kadar evvel yarıda kalan 1932 • 1933 «enesi »ilt maçmın dömifinali dün Taksim stad • yomunda Galatasaray ve Fenerbahçe takımlan arasında oynanmıstır. B'r buçuk senedenberi mütemadiyen tehir edilen bu maçın bu hafta yapılacağı (Mabadi besincı aahifede) !••••••• •••««•••••••••«••••••••••••••a •••••> M I I I I I Insan önce Maymunmu idi? III>lllllfllflIllllllll>tlllllttlllllllllTllTI<>imiV1II<ll1lll>"><>>'*" l i l H l l l l i f H |"ılll|illliH"T>innı«Bif* Lindbergin çocuğunu kaçıranlar bulunuyor Hoptman isminde bir Almanın üzermde ve evinde Lindbergten ahnan paralarıh bir kısmı bulundu ve maznun, cinayete istirakini itiraf etti Vaşmgton 21 (A.A.) Haupt \ roann, şahitler tarafmdan tayyareci j Lindbergin £ki sene evvel kaçunlan ço • cuğunu kurtarmak için verilen fidyeyi • alan şahıs olarak tanmrmstır. Hauptmann, «Branks» nahiyesmde tevkif edilmistir. Orada bes seneden beri zevcesile yaşıyordu. Zevcesi de bir lokantada polis tarafindan tevkif edilrni^tir. Halk Hauptmann hakkında hasmane bir tavır takınm<s ve bağırmışhr. Hauntmannın on aylık bir de çocuğu vardır. Krymetli edibimiz Hüseyin Rahmi Beym bir senedir gazetemiz için ha • zırlamakta olduğu bu büyük ve çok meraklı romanı birkaç gljne kadar nesre bashyoruz. Insan fikrini hâlâ şüpheler içinde bocalatan bu nazariyenln heyecanlı, his sî ve harikulâde nefis bir roman mevzuu içinde rrünaka"!»<!i. bizde fikir hayatını me«gul edecek b:r hâdise olacakhr. Hauptmannın itirafları Vaşmgton 21 (A.A.) Nevyork polisi, 35 yafmda ve »abık bir Alman muharibi olan Risar Haupfanannm sı [ rasile: 1 Fidye ojerak verilmiş ofen paralardan olduğu tahakkuk eden 20 dolarlık bir varakai naktiye üe 10 dolafIık bir başka varakai naktiyenin ken ' dis! tarafindan verildiğini, '; ,U^ 2 Yeni Yerseyde Hopevelldeki iki aene wvel kaçırdan ve sonra. öldÇrülen; tayyareci Lindbergin, ; mftoallı j/avrusu Lindbelrgm evî civarmda marangoz o ' (Mabadi dörduncü amhifede) Bugün: 3 fincfi •ahiiede Budapeştede Gülbaba Yazan: Ismail Habip 4 Oncİİ sahİCede M. Bonnetnin maUalesi, Moamels verfisıne dair mühim bir tarfıim. 5 İnCİ •ahtfede Kanserin tedavüri müm. kün müdiır. 6.IHC1 sahİCede Takdir edtlen köy mu. ' a'Hmlen, Vıyanada y'apılacak Beynelmilel İ müsafcakalar ' Japon denizinde müthiş bir tayfun; asağıda korkunç tahribata uğrıyan Ozakadan bir manzara Tokyo 21 (A.A.) Orta Ja d*ır. Ozakadaki meşhur Tennoji maponyada Kiyushudan Nigataya doğ bedi yıkılmış ve yıkılırken de İ S kişiyi yaralamıştj . Yıkılan mektepru saatte 45 mi! süratle ilerliyen bir ler Ozaka mıntakasındadır. tayfundan 35 mektep yıkılrmş 300 Tokyo 21 (A.A.) Ozakada çocuk ölmüstür. Tayfundan hasıl oölsn talebelerin sayısıom 400 ol laın cezir iki Lirı evin, Fukura şehrinde sular alt<nda kalmasıoa se • duğu anlaşılmıştir. Yardım ve mu(Mabadi 3 üncü tahifede) bep olmuştur. Birçok ölenler yar •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog