Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

HASAN yulaf özü çocuklarm hayatî gıdasıdır Pirinç, Mercimek, Bezelye, ( Arorot) irmik, Mısır ( Kornflaor ) Nişasta, Çavdar, Arpa Fasulye özü unlan Dunvad, n « c u t bimin çocuK pdOıı.nm en t.bıUİ. ™ müttmmtUİT. Viuminı ve kalorisi bol ve yukstk o l u bu özlü unlarla çocoklar çabuk nejvün™. buluriır. Çnbuk büyiirler, t.nl, c o l l oluri». H.s»n m.rkasm. dikku. ^ ^ Taklıtlennden Mkır.m'Z. Her nev'inm kutusu 25. büvük 40. Hasan vulaf özü 35 büvük 60 kuruştur. CumhttriyH 20 Eylul Türk Maarif Cemiyeti Mektepleri Orta ve Lise kiMraları vatfdır. Kesmî liselele muadeleti Maarif Vekâletince musaddaktır. ingilizce JisHnı mütehassıs taraftndan okutulur. Senelik vatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. ]Vlemur çocuklanna aynca tenzüât vardır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktn. 26 eylul KURULTAY bayramı münasebetile Bursa Kız Lîsesi KURULTAY MARŞI Sahibinin Sesi Ingilterenin en maruf Askerî Bandosu rarafından çalınımştır AX 1934 Ankara Ana, ilk, Orta Mektebi Eskişehir Yatı ilk Mektebi Rektörlüğünden: Plâklarında Zaptolundu ilk üçiiucü sımitan itibaren ingilizce lisanı mütebasısıs tarafından okutuiur. ilk kısım senelik ücreti 60, orta kısım 70 liradır, Kardeşlerden tenzilât yapılır. Kayıt muamelesi başlamijtır. ilk kısım 15 Eylulde orta kısım 1 Teçrinievvelde derslere başlıyacaktır, Kız ve Erkek çocuklanna mahsustur. Almanca lisanı okutulur. Yatı ücreti 150 gündüz ücreti ayda bir liradır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 15 Eylulde derslere başlanacaktır. (57i5) Yüksek Mühendis Mektebi Liselerin eylul ikmal imtihanlarınm zamanı nazarı dikkate alınara\ 22 eylulde biteceği evvelce ilân edilen talebe kayit muamelesi eylul nibayetine kadar uzatılmıstır. Noksan evrakla kayit muamelesi yap.lamıyacağıiıdan taliplerin bu zamana kadar dubul taiimatnamemizde vazılı evrakı müsbitelerirıi ikmal etmelerî Iüzumu ilân olunur. I Sıhhat ve İctimaî Muavenet Vekâletînden: Vekâlet binası içîn kapah zarf usulile «110» ton kok kömürü alı • nacaktır. thale 25 eylul 934 salı günü saat on beşte Ankarada Vekâ lette Mubayaa Komisyonunda yapılacaktır. Talip olanların şartna meslni görmek üzere Ankarada Vekâlet lçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne ve Istunbulda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (54?3) r Arif Hikmet Bey vakfı mütevelliliğinden: Kiralık olel ve dükkân 1 Beyo»lunda Tepebaşında Ingiliz sefaretbanesi ittisalinde 6 8 ISo. iı 2 Mezkur otet ittisalinde 10 INTo. iı dükkân Balâda muharrer iki kıt'a vakıf akar 937 senesi mayıs nihayetıne kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazediimigtir. Taliplerin 26 eylul 934 çarşamba günü saat 15 e kadar Istajıbul Evkaf Müdürlüğönde müteşekkil Encümeni idareye müracaatleri. Görmek isteyenlerin hergün saat 11 den 13 e kadar derunündekilere müracaatleri. (4241) BRISTOL OTELI Beyoglunda Teptbaşında teır.iz, nezih yegânt Türk aıle otelıdir. Kaio. iferi. asansorıi, her odasında sicak ve soğuk su'an, odalar içinde banyolan ve müzeyyen salonianle konforu havi birincı stnıf otellerdcdir. Kıatl«*r 150 kırujtan bajidr, fnsto! ve Sirkecide Osrn.inive nt;Ueri * ^ * ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ B B B B mü»teciri • Omer Lüth ^ ^ • • ^ • • ^ • • ^ • • • • 1 Emperyal Oteli Sıhhat ve İctimaî Muavenet Vekâletîncîen: Muayene ve tedavi evlerHbtryaeriçm 1Û2 kalem ilâç*ve tıbbî melzemç kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 29/9/1934 cu martesi günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasında satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartname, liste ve tevzi cetve.'ini görmek üzere Ankarada Vekâlet lçtimaî Muavenet Umun Müdürlüğüne ve Istanbulda Sıhhat ve İctimaî Muavenet müdürlüğüne müracaatleri ve şartnamesi vechile hazırlanmış pey akresi ve tekli/ mekhıplarını muayyen vaktinde satınalma komisyonuna vermeleri ilân olunur. (5488) İstanbul Nafıa Fe ı Mektebi Müdürlüğünden: Mektefcimizin 934 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında 12 ağu»tos 934 tarihinde yapılan münakasasına talip zuhur etmediğinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasımn icrası takarrür et roekle taliplerin yevmi ihale olan teşrinievvelin birinci pazartesi günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. (5494) Yalnız küpelerinin kıymeti 20,000 liradır. Fakat Kız ve Erkek Anıelf Hayat 1 Cağaloğlu '• Telefon: 23630 Ticaret Lisesi 3 senelik orıa ve 3 sen«lik Ticaret Lisesi ktsımları vardır. Orta k sma itk mek tep tnezuulan, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep meyunlan kabul edilir. Orta ve Llse kısımlannda resmî nıofredat progrânılarile birlikte mektebin tesis gayesine uygun aynca meslek ve lisan dersleri knvvetli bir tarzda o utularak mezunlan Tıcaret ve Iktisat sahasında ve şahsî teşebbüsierde mu^affak oiacak şekilde hazırlanır, RADYOLiN kadar dişlerini parlatmadığını, diş etLrini kuvvetlendirmediğini, ağzını temizlemediğini görmüştür. Çünkü birçok pahalı Avrupa diş macunlarıııı tecrübe etmiş ve hic birinin Sumer Bank Umumî Müdürlüğünden: 1 Kayseri parnuklu mensucat fabrıkasının montaj işierîncîe ça ışmak üzere, tesviyeci, oksijen ve elektrik ve eiekrrik montörıine ihtiyaç vardır 2 Şimdiye kadar Bankamıza mürucaat edenlerden maada bu işe talip olanldnn on beş gün zarfında Umum Mıidıirlüğümuze leri (5617) müracaatkaynakçısı, kazancı, makine T , Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve kısmı dört taksitte senede 40 lira lise Kayıt günleri: Cumartesi, Pazartesi. Çarşamba Siz de Radyolin kullanınız •• Bugünden itibaren ™ MÜZAYEDE 1LE SATIŞ 1934 eyluliin 21 inci cuma g€nü sa bah saat 10 da Beyoğlunda Taksimde Abdüîhakhâmh caddesinde (sabdc Sevinç caddesi) sağda birinci apartıman olan Alhn apartımanınm 4 numarah dairesinde mevcut ve Madam Vitali Hatem» ah pek müzeyyen esyalar müzayed«> fle sahlacakhr. Duz vitrinli bü • fe ile 9 parçadan mürekkfp mavun kaplama ytpyeıu asri nefu bir yemek oda takunı, Viyana sistemi mükemmel bir yatak oda takımı, 1 kanape, 2 koltuk maroken, yepyeni salamandra ve çmi sobalar, gayet zarif kübik ve A merikan kanape takımlan, san abaiurla nîkel kollu en son model gayet zarif kübik elektrik avizeleri, büvük enli yepyeni hayli kadife perd'Jer, füe misterler ve istorlar, pelus masa örtüsü. en büvük bov tcne» porfmanto, hayli vazolar, bîb'olar, kristaller, Kİimu; ve arümüş kaplama parralar, kahve ve çav fincanlan. ve tabaklar ve saire, yaslıbova 2 tablo, san sîmaver, saat samdan takı ım, yepyeni hayli musamba, silteler, gazocafı, mutfak takımlan, ve sair ev esvalan Yepyrni rr.ükemmel Zenit markalı bir radyo makinesi. Lubitz tnarkah mükemmel bir Alman nivanngu. raprast telli. Şiraz, Şirvan, S'ne, Tebriz ve sair halılar. Apartıman dahi kir'lıktır. Pey surenl^rden 100 de 25 temi«!*t alımr. Sahs i? j p ve Basmuharriri Ymtu Nadi Vrnjıml nefriyatı idare 9den ?aa tyeri mHfiÜTÜ: Abidtn Daver «•, ±1 Ankara Nümune Hastanesi Baştebîpliğmden: Hastanenin 1934 mali senesi ihtiyacı için 185 kalem eczai tıbbîye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecva ve 62 kalem teşrihi marazî \khoratuvarı eczası 3 teşrinievvel 934 tarihine kadar ayrı ayrı olarak 20 gön raüddetle alenî münakasaya konulmuştur. Talip olanlar temi • natlarile birlikte yevmi münakasa olan 3 teşrinievvel 934 çarşamba günü saat 10 da hastanede müteşekkil komisyona ve litesini görmek ve evsafım öğrenmek için Ankarada H3?tane Baştababetine ve Is tanbulda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (5798) Karaciğer Mide Borsak TaşKum hastalıklarına •• Haydarpaşa Lisesinden: Brnamız dahilinde Muallim mektebine bağh olarak açılacak olan tatbikat ilkmektebi için talebe kayit ve kabulüne başlanmıjtır. Mektep neharidir. Hergün müracaat olunabilir. (5866) NOVOTNiDE ORKESTRASI KONSERİ Erkek ve kadmlara Her akşam İstanbul Av Vergileri Müdiriyetinden: Mubayaa edilecek 61 adet el kantarile 2 adet 500 kiloluk basküî münakasaya çıkarılmıştır. 29 eylul 1934 cumartesi günü saat 14 te ihaîe edilecektir. Itaya talip olanların şartnameyi görmek üzere hergün Müdiriyete müracaat eylemeleri. (5591) NECİP Ve ZİRKİN Düğiin ve Nişan merasiminiz için ^ 13.15 7 1 •• ^ ^ A iÇNELERi ve O T E L i 8 05 95u n "KURTULUŞ,, Biçki ve dikiş ders«nesi Müdiresi: Mm. Papazyan Haflanın 4 günü kadınlara, 2 günü erkeilere, günde üçer saat Fransız usul'le biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 3 ryda Maarifçe musaddak diplo rna verir. Feriköy Tepeüstü 1 1 6 No. Papazyan apartımanı. (26'2) SAPUNCAKİS Müesesesinden en son sistem ve gayet şık buketler hedivelik çiçek sepetleri vesaıre müntahap ve nadide çiçekler tedarık edebılırsıniz. Fıatler rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Teletonla da siDariş kabul o'unur. Şehrimizin cn cski ve maruf çiçek ticareıhanesi olan Beyoğlu tstiklâl caddesi 304 !>umarada I f t e ş r i n i e v v e l e k a d a r köpruden 6,30 7,35 15,10 • 16 43 te Havdîiı a>a\a p'den vapurlann trenleri içrnelere gidrrler. Posta T, T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mubayaası icap eden «55,000» adet tek ve çift buğazlı demirriz port>elen fincan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mez • kur ınalzemenin 22 birinci teşrin 934 tarihinde ihalesi icra edilece ğinden taliplerin şartname almak için hergün, şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname ve teminatlarını ihtiva' edecek kapah zarfları tevdi için de mezkur tarihe tesadüf eden pa^artesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. binasının üçüncü katında Mubayaat komisyomma müracaatleri. (4882) TELEFON: 40167 Terzilik ve Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde imal edilen 34 adet ceket, 74 adet pantalon, 103 adet yelek, 10 adet pardeaü, 20jı4et caket *tay pazarhkla 26 eylul çarşamba günü satılacaktır. Talip olanların yevmi mezkurda saat 15 lc teminat akçelerile birlikte Fındıklıda Yüksek Mektepler Mu , bayaa Komisyonuna ve mezkur eşyayı görmek için de Sultanah met Dizdariye Çesme sokağında Mektep Idaresine müracaatleri ilân olunur. (5380) SATILIK KASA1 Ateşe mukavim yeni ve orja bov göze^ b^r^asa Bugün saat 1,30 da Sandal bedesteninde satıfacaktır. Matbaacılık tw Jfefriffat Türk Anontm Strketi İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog