Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Lyiuı AsİpİrOİ NCCatİ Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'î ilâcıdır. Camhariyet Deposu : Bahçekapıda Salih Necati Denizyolları 1ŞLETMESİ Actsntalan: KarakSy Koprabaşî Te!. 42362 Sirkeci MOhSrdarzade Han Tel 22740 Hukuk Fakültesi Dekanlığmdan! 932 933 mezunlarîndan: 1311 Reşat Ef. Esat Bc Şakir » 310 Server J» 330 Enis Sadık » :» Kâmil » :» 414 Talât 3> 510 Ruhi Sadi » Yusuf » 544 Nuri >> 469 Omer Fethi)» lbrahim Hakkı » )» 450 Orhan Enver : 405 Osman Sadi » Hakkı : >> 515 Hulusi Tahir j 9 3 3 934 mezunlarından: >> 747 Recai Ali Galip J 894 Tahir >> Hasan ) 1063 M. Halİt ı• Mehmet Niyazi » 901 Kemalettin t > Cemal ı 735 Nahit x> Nihat i> ı> 916 Hilmİ Hacı Mustafa 3 ! 739 Celâl ı• Mustafa i 928 Mazlum »* Cemal ı 870 lbrahim H?! iki Müseyin Mekki » Üaküp Bursa Afyon Toros Kuşadası İstanbul İstanbul Marsilya Afyon İstanbul Beykoz Afyon İstanbul 5jlivri Tüvat Uşak Kayalçr İstanbul TÜRK ANONİM ŞIRKET1 VAPURCULUK Yorgunluk: Ayaklara Istırap Verir Bu tedbir, ıstırabı teskin eder : Uzun bir çalısma gününden sonra dmlenmek için bir gezinti ve s hhatmiz için biraz spor yaptoak ve saf hava teneifüs etmek isterginiz. Fakat, yorgunsunuz, araklannız «işmiş, ıstırao çekiyorsunuz. Artık hiçbir yere kimildanmak istemezsiniz. Kakt buna karçi pek toüessir olan şa tedbire tnüracaat edin'Z. Yani : İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 lstanbu' 1326 1328 1328 1326 1327 1327 1329 1328 Izmir sürat yolu Sakarya Her PERŞEMBE ^ a 8 a a t 16 da Galata nhtitnından kalkar, dogru Iztnire gider. Bn vapar her pazar günü saat 16 da Izmirden kalkıp dof ra Istanbula gelir. |Mersin sürat yolu| vapuru 21 eylul II de Sirkeci nhtımınîuma dan kalkacak. Cidişte Iz mir, Antalya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Külliik, Çanakkaleye ıiğrayacaktır. (5897) Çanakkale Ayaklarımzı RADİO SALTS Tozu ile banyo yapınız. Sancı derhal sükun bnlacal; ve bir hafiflik hissedeceksiniz. Ayaklarımztn banyo su için R A D Î O S^LTS tozunun muntazamen istimali, sıhhl ve saglam ayaklar temin edecek, fazla terltmesi, rıahos kokusa zail ve şişmeeile iltihaplanmasına mânl olacajh gtbi nasırlanmzi da yurnusacıp köKünden söküp ataeaktır. 1326 1326 1327 1329 1327 1329 1327 1326 1329 1327 1329 Trabzon yolu TAR! Pazar vaptıru eylul 23 günü saat 20 de Gaiata nhtımındaa kalkacak. Gidişte Zonguldak, Ineboln, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordo, Giresun, TireOIU, Görele, Trabzon ve Rizeye DSnüşte buniara iiâveten Of ve Siirmeneye ağrayacaktır. Her eczanede satılır. Trabzon sürat yolu 20 Karadeniz ™^™ ^° ^ e Galata nherçemoe t ] m j r ı d a n kalkacak. AMAIHIIA Qdişte Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Polataneye uğrayacaktır. (5868) Mürebbiye aranıyor Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatımektebi için çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mürebbiye lâzımdır. Mektepte ibate ve iase edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Almanca büenler tercih edilir. lsteklilerin husnühal ve mektep yesikalarile fotoğraflı tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankarada Türk Maarif Cemiyeti umumî merkezine müracnatleri. (5724) Avrupaya ikmali tahsil için gönderilecekler meyanında namzet gösterümislerdir. 20 eylul 934 tarihine mutadii perşembe günü sa at 11 de Fakülteye müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (5916) Mudanya yolu Cnma Armoflı fenezıüh seferleri Camartesî jrününde» maad» h'rjrü Modanya yoluna Tophane rıhtımındar bir vaı nr kalkar. Cuma Armut'a tenezzüh seferlerini yapan vapur Istanboidan saat 8,30 da difer postılar 9,30 da kaikarlar. Tenezzüh postası aynl gün Armotludan 16,30 da döner Bartın yolu Nilüfer y Dar*AinliA l Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1750 metro kışhk boz elbiselik Kapalı kumaş zarfla 1700 metro boz kaputluk kumaş » » » » » 14 1920 çift kundura ^ ...» 11/10/934 persembe 11 710 adet kilim » > » » 3 » 14 1 Yukarıda yazılı kundura, kilim ve kumasların hizalanndaki zamanlarda ayrı ayrı eksiltmeleri yapılecaktır. 2 Şartnameler hergün Komisyondan alınabilir ve nümuneler de gorülebilir. 3 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olarak elbiselik kumaş için 309, kaputluk için 326, kundura için 720 ve kilim için de 144 liralık vezne makbuzu veya banka kef aletnamelerini tek • lif mektuplarile birlikte belli zamandan evvel Komisyona vermeleri. (5901) Ihale tarihi Günü Saati 10/10/934 çarsamba 11 Çankırı Belediyesinden: Çankm elektn'k tesisatı için asağıda dnt ve miktan yazılı kablolar kapalı zarf aralile ve yirmi gun mâddetle münakasaya vazedflmiçtjr. Taliplerin birinciteşri • Bi'n fiçâncü çarsamba günü »aat on beje kadar zarflannı Belediye Encümenine (önderaceUcrdir. «5874» 2 0 ^ di Sirkeci nhkaIkacak rerecmoe Imroz yolu Her gıinti Topane nhtinnn dan saat 18 de bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibolu, Lâpseki, Çanakkale ıskelelenne Perşembe Eb'adt 10000 16 mm2 Mümvtfre bakır çîplak kablo 2100 10 ımn2 » » » 515 3 X 16 mm2 + 10 mm2 VDE nizamnamestne tâbi NKBA izolı manlı havidir. Yeralh kabloaa. 110 3 X 25 mm2 + 10 mm2 VDE Bİzamnamenne tâbi NKBA izolı manh bavidir. Yeralh kablo su. 2 Ad<* TarmİBfb ktrtuM 3 X 16 mm2 + 10 mm2 kablo içtv 2 » » » «3 X 25 + 16» + 4 <3 X 16 + 10» Metr* mutat iskelelere uğrayarak Cideye kadar gidip dönecektir. (5899) t]m]ndan Cumartesi Postası Erzurum Vapuru 22 eylul cumartesi 18 de Ga'ata rıhtımından kalkacak. Gidişte Jnebolu, Sinop, Samsun. Glresun, Trabzon, Rize, Hopâya. Dönüşte bunlara ilâveten (5900) Karadeniz Haydarpaşa LJsesinden' Mektebimizde bakkal bulunduruhnıyacağmdan beyhude mfiracaat edilmemesi. bakkalhk için (5867) İstanbul MHlî Emlâk Müdürlüğünden: ** Pehlivan giireşi 27 eylul persembe günâ Kartalda pehlhran gürefkri yapılacakhr. Başa 40, ba?aUına 25, ortaya 20, küçük or • taya 15, desteye 10 lira vardır. Peh • livanlarımızın gelmeleri ilân olunur. Pazar, Sürmene, Fatsa ve Ünye* ye u£rayacaktir. Bir senelik kirası Lira C?!atada Bereketzade mahallesînde Yfiksekkaldırımda Cilâciyan apartımamnın altında 46 No.h dükkân 180 Galatada Bercketzade mahallesinde Yüksekkaldırımda Cilâciyan apartımamnın altında 48 No.h dükkân 240 Galatada Bereketzade mahallesinde YüksekkaMınmda Ci'âciy&n apartımamnın altında 50 No.h dükkân 240 Yukandaki dükkânlar iki sene müddetle açık arttırma suretile kiraya verilecektir. lsteklilerin 10/10/9?4 çarsamba günü saat on dörtte pey akçelerile müracaatleri. «M.» (5943) Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: K « ve erkekler için ayn teşkilâta maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sımflarma leylî, neharî talebe kaydine başlanmıştır Kayit için her gün mektebe veya Yenipostane arka&ında Basiret hanında özyol idarehanesine müracaat edebilir. isteyenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Arnavutköyünde tramvav caddeginde Ciftesnravlarda Mfkt bin tMefntin : 36.210 özvolun teiefonn 24115 MÜZAYEDE İLE SATIŞ Cuma günü tabah İaat 10 da Be yoğlunda Büyük Parmakkapıda 8 numaralı Hayat apartunanınm 9 numa ralı dairrsinde mevcut gayet zarif ve kıymetli eşyzlar müzayede suretile sahlacağı ilân olunur. Akaju kaplı ve iki tarafı vrtrinli böfe, dresuar, otonatik kare masa ve mr*in kaplı 6 sandalye • den ibaret mükemmel atrî yemek oda takimı, yemek odası için kırmızı me • şin kaplı bir kanapn, 2 koltuk, kanape, 2 koltuk ve 6 sandalyeden mürekkep Mapple fabrikası mamulâtı nefis tngi • liz »alon tskımı, gardrop, tuvalet, gece masası, somyeli ağaç dubli karyoladan mürrkkep Vîyana mamulâtı ratak o> da takımı, ministir yazıbane, palisan do hanım yanhanesi, etajerler, lâke karyola. hezaran sandalyeler, asri portman'o, kübik elektrk avizrler, yeni h?lde muşambalar, Fransız (Mercîer) fabr'kasmdan oymalı büyük ağaç ay • na, file, utorlar, sofra takımlan. bîb lolar ve saire. Gramnfon Kolumbra plâklarile. Anadolu ve Acem halJan. (2711) Fatih Saraçhanebaşı Horhor Caddeei Münir Paşa konağı J\1Z • JbFKCK WM mm w r » § | ^ f # ^ Anailk MM«Jİ İ J C W Ifitf^d İİİ9CS1 mtCyYM. • Fl6J131TÎ I Orta Lise I İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Mer'i talimatname hükürrlerine gore terfii sınıf için müracaat e decek kantan, çarkcı, motörcü ve kılavuzların imtihanları 22 eylul 934 ten 29 eylul 934 tarihine kadar icra edilecp*inden imtihan ol mak istiyenlerin ican eden vesikalarla Heraber 22 eylul 934 e kadar Hevetîne m."n»ca*tleri. (5»<>4) Resmî liselerin bütün irotiyaz ve hukukuna haiz ve Maarif Vekâletince muadeleti tasdik olnnmnştur. Tedrisatindaki ciddiyet I ve infizamie talebenin sıhhat ve g dasına itınasilc tanmmiş olan mektebimizde kayit ve kabol maamelcsine başlanmıştır. İlk • kisımdan iribaren ccntbı lisani başlar. Talebe mektebin hosusî otomobil ve otobflslenle nakledilir. istiyenlere I tarifname gönderılir. Telefon 20530 ' ^^^K^mmmmmiimm^^^^mmmi îsfiklâl Lisesi Müdürlüğünden: istanbul Ziraat Baknası OayrimubadilerEmvali Bahkesir Vilâyeti Daim! Satış Komisyonundan: Encümeninden: Ihca Bürhaniye yolunun 9 4 9 6 kilometrolan arasındaki kısmın tamirah esasiyesi şartname ve keşifnamesi mucibince yapılmak ve 27 eylul 934 tarihine musadif perşembe günü saat on beste ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Tsmiratı esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 kuruştur. Mü nakasaya liyakati fenniyesi Başmühendislikçe tasdik edilenlerin iştiraki mes'uliyelerile çahşacaklar ehliyet vesikası ve ticaret vesikesı ibraz edenler kabul olunacak ve bu vefikalar yevmi ihaleden lâakal sekiz gün evvel Başmühendisliğe ibraz edilmis bulunacaktır. Talip olanlann bu sevaikle beraber yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya mektuplarile yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde u.ulü dairesinde Encömeni Vilâyete, f»"la mpluntft al mak istiyenlerin daha evvel Başmühendisliğe veya Encümeni Vilâvet kalemine müracaat etmeleri ilân olunur. (5607) Beykoz kundura fabrikaeında toplanmış ve bir eene zarfında toplanacak olan parça köseleleri eatın almak isteyenlerin 29 eylul cumartesı günü saat 14.30 da pey akçeleri ile fabrikaya müracaatleri. Kösele parçası satışı 1 Ilk, orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine devam olunmaktadır. 2 Onuncu ve on birinci sınıflarda neharî talebe için yer kalmamıgtır. 3 Eski talebe Eylulün yirmibeşîne kadar kaydini yenilettirmediği takdirde hakkını kaybetmiş olacaktır. (Memledetiode olan talebe mektapla müracaat edebilir.) 4 Kayit için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 5 İstiyenlere, mektebin kavit şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı, Polismerkezi arkası. Tel 22534 I Sıra No. sı 170 35 1390 Serrtti Soka»ı Cinsı Hissesi Emlâk Balat Galata Ortaköy Karabaş Okçun ıısa Ortaköy UDİ Küçük Çiftlik Parkında MARKO EFENDI GECESI 22 eylul cumartesi akçamı daimî saz hfyetinden başka tekmil arkadaşları ve aynca amatör hanım ve beylerin iştiraklerile terennfimsaz edilecektir. „ Yfizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veva gayrimöbadil bonosu ile ödenmek özere yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerden 35 sıra numarah»! gartnamesine tevfikan kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma euretile satışa çıkanlnııgtır . Ihâleleri 410934 tarihine musadif perşembe güniidür. Müzayedeye gireceklerin mezkur günön saat on dördüne kadar kapalı zarflannı komisyona tevdi etmiş bulunmalan lâzımdır. Izahat almak isteyenlerin de her zaman Galatada Gfimrük sokağında eski Kredi Liyone bankası binasında müteşekkil eatış komisyonuna müracaatleri ve pey akçelerinin dahi müzayede günündan evvel yatırılarak lnzunun komisyona ibrazı lâzımdır. Jtfu aene vergieile Belediye reaimleri ve sair masarif müşteriye ait olup şartname de mezkur bina kapısına asılmıştır. (6713) 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 Btiyükrarşı Beyoğlu Ortaköy Bcyoğlu Büyükçarşı Kamerhatun » » Ortaköy Hüseyınağa Kamerhatun »• Balat Köprübaşı üavcıçikmazı Müezzin epki, Kumbaracı yeni Dereboyu Lutfullah Kadınçıkmazı ŞerbethaııtDereçıkmazı Karaca Yenigehir Kızlarsokak Yenimavı Arsa Kârgir bina Ahşap ev No. 8i Tamamı 44 7K9Y. Hisseye göre muhammen kıymeti: 1250 T.L. 536 1/2 Kârgir dükkân Kârgir ev Ahşap harap ev Arsa Kârgir ev Kârgir dükkân Kârgir ev ve arsa Arsa 1/6 83 ve 2 E. 81, 81/1 Y. 150 Tamamı 2 750 1'3 3 1116 4/5 64 828 13 8 r.3 Tamamı 10 4290 28/64 12 885 1/4 2527 490 12 12 111
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog