Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

20 Eylul 1934 Tapu ve kadastro Kibrit fiatleri daha iîi da inecek isînin tanzimi Gezici memurlar ihdasından ne netice alıridı? Büvükler 60, küçükler 50 oarava satılacak MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1934 cylulün 21 înci cuma giinü sabah saat 10 da Beyoğlunda Şişlide Bomonb istasyonunun herrn^n sağr cihç • tinde Şislipalas apartunarunın ittiaslin» de, Ebekızı sokağı içinde 3 üncü sokak olan Kodaman caddesinin 143 numa • rah hanenir» dair'sinde mevcu* ve ressam AU Mfinip Bevefendiye ait ve Parisin en meshur BAL fabrikasınm mo delleri iizerînd" hususî surette yaptirtlm>s mökemmel küb'k eşyal'r ve saire m""ayed»; suretflr satılacaktrr. Ültra küb:k gayet nefis bir yemek ofla takımı; gene kübik yepyeni salon takTmı: d^fa kübik yatak oda takımı ve eocok k?ryolası: gavet ince Avrupa m^rokenînden mamul hususî cantada gümüs tuvalet takımı: h*ki'<î Amerikan vazıhanesi; yepyeni hasr* kanape ta kımı (osier): en büvük boy ve kusursuz emave »«lamandra soban; maaoaravan. fotoğraf makineleri; Pathe marka ufak sinema makinesi; sedef saolı 12 pasta çatah kutiıd^; meşhur Lalique fabnlf^smın ^ay]i lâmba. tabalc ve sa • iresî: babrî F»ansız dürbünü; yeoyeii bisikîet; emaye demîr odun sobası; dö» ner kitaph?ne; hayli biblolar: pazocağı; tonet ayakh por*manto; nikel hokka takımı; portbisküi ve sair ev esyalan. Gayet zarif bir Zenit nv«"*kalı gramo fon, ha'ılar ve kilimler. Pey sürenler • dett 100 de 25 teminat almır. Satıs ne A. Kddri Selim DOKTOR Birinci sınıf göz mütehcusnı Kadıköy Pazaryolu İzzetbey apartıraanında No. 5 Güfnrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komîsyonundan: Tapa vc Kadastro Umum Müdürlü(Birinci uthifeden mabait) ğünder şu meictubu aldık: rekkep bir komisyon toplanarak dolann < Muhterem gazetenizin 6 eylul 934 istira ktymetini tesbit ve buna göre tarihli nüshasında Nafiz Rüştü imzasıkibrit fiatlerini tavin edecektir. nı taşryan (Hakikate doğru: Tapuyu kökünden ıslâh lâzım) atlı başraakaleMaliye Vekâleti geçen aylarda bu yi okudum. Mektupta bashca köylerde maddenin hükmüne tevfikan dolann gezici tapu memurları ihdası hakkmdasukutunu fleri sürerek kibrit fiatlerini, ki tasavvurdan bahsedilerek bunun liibüyük kutular 70 para, küeik kutular zumsuzluğu ve faydasızlığı ileri sürül mekte ve bir hayal olduğu beyan edilda 60 para olmak üıere, birer miktar mcktediı. indirmişti. Mektup sahibine kısaca cevap veri Alâkadar heyet, son ay içinde tek • yorum. 933 senesinde Afyonkarahisar rar mukavele hükümlerine tevfikan i vilâyetinin iki köyünde yaptırdığım bir tocrübenin vermiş olduğu neticedir ki cao eden tetkikatı yanmış ve kibrit fi • köylerde gezici tapu memurlan bulun atierinin bir miktar daha indirilmesi lâdunüması lüzumunu meydana koy zun geleceğine karar vermistir. muştur. Gönderilen salâhiyettar bir mcMevsuk bir membadan aldığımız mamur tarahndan iki ay içinde iki köyde Iİ56I gayrimenkulün muamelesi yapıl lumata göre hükumet komisyonun bu raıstır. Halbuki Afyon Vilâyeti mer karan üzerine büyük kutuUnn 70 pa • kez tapu idaresinin 933 senesi içinde yaptjğı muamele adedi ise 1605 ten ib? redan 60 para^a, küçük kutulann da 60 paradan elli paraya indîrilmesinî rettir. lstatistiğe istinat eden bu rakamlar hayali değil, bİT hakikati ve büyük Kibrit şirketine tebliğ etmiştir. Kibrit lîstanbul kumandanlığı bir ihtiyacın temin edilmesi lüzumunu çirketi hükumetm bu son tebügah üze ifade ediyor. O da gezici tapu memursatınalma komisyonu rine ve yeni tenzilât vaziyetine göre lannın biran evvel ihdaaile köylere ilânları tedbirlerini almaktadır. göndeplrnesidir. Bu lüzumu bir kere tesbit ettikten Buna göre, 1 reşrinievvelden itiba • İstanbul Kumandanlığına bağBonra köylünün dedesinden kalmıs ta ren memlekefte, kibrît bu yeni Hatler lı kıtaat hayvanatının ihtiyacı i intikalini yaptırmamış ve haricen almış •jierinden raMİmağa baflanacalctır. ta aenetsiz olarak tasarruf etmekte buçin «207» ton saman kapalı zarf lunmu* olduğu gayrimenkul mallannın Diğer taraftan Kibrit Inhisan şirketi usulile 14 birinciteşrin 934 pa tapusunu vermek için köylerde yollann zararda oldugunn iddia ederek hükuzar giinü saat 16,30 da indiril yapılmasım vs otomobil ve trenin i» metin son tenzilât kararlan aleyhine mesi yapılacaktır. tsteklilerin telemesini ve kadastronun köylere ka Şurayi Devlete müracaat etmişti. Şir idar teşmili zamanını beklemiyeceğ'z. minat ve teklifnamelerini vak • Mektup aabibinin bahseylediği şeyleri kethı ba davasmm balamma yakmda tinden evvel ve şartname ve nübizi bu işte yolumuzdan geri bırakacak Ankarada başlanacakhr. muneleri görmek üzere de her • mühim sebeplerden addetmiyorum. gün Fındıklıda Komiıyona miiUmum tnüdürlüğün mahallî vazfyet ve seraîte göre memurlannı sevk ve i racaaücricl33» (5864) dare için lâzun gelen tedbirleri aJa eağı tab:t bir keyfiyettir. Kadastrosu yapılıp ta yeni tapu si • NUKUT Topçu Ahf Mektebi nakil vaAlış eilleri tutulan yerlerde tapu sicil ni sıtaları ihtiyacı için «3,900» kiI Sterlln 9ÜT zamnamesi tatbik edilmekte olduğu ı Dolar 121 124 lo benzinle «390» kilo vakum ve gibi tapu «icilleri üzerinde yürütülen vu'o Fransız ft '6P.25 «69,25 7 kuat ta paftalan üzerinde takip ettrril«108» kilo gresi pazarhkla $a 0 Llret 216 218 |l ? 0 Belçlka tr. mektedir. 115 117 tın ahnacaktır. İhalesi 22 eylul *O Dnhmi 24 25 Bu mektubumun muteber gazeteni 'O Isvlçre fe, 934 cumartesi gunü saat 15,30 814 816 o Lev» zin raünasip bfr yeıine dercedilmesini 24 25 dadır. Taliplerin şartnamesini I Florin 88 85 rica eyler ve hürmetlerimi takdim ey * 0 Çek kroeo M »8 görmek üzere hergün ve temi leTİm efendirn.> 1 ÂTnstanra siL 2P.50 22 natlarile beraber vaktinden ev* 1 Peçeta IS 17 1 Mark 45 47 vel Fmdıklıdaki Komisyonda 1 Zlotl 28 2* !0 Lev 24 hazır bulunmalan. «136» (5895) 20 Dlnar ;•, • •1 Ruhlt *** ö ı Tea Ittırinct tahıfeden mabait) 97 ' 81 I Uveç kroBv Binek otomobili ihtiyacı için 33 tni?tir.Basv«ku M. Çaldaris matbuat mö 1 Türk «Itını •25 »26 «600» kilo benzin «85» kilo va37,50 l Meddiye tnessillerin* vaki beyanatında Re38 I Banknot Ot. F 237 kum «36» gresi «32» gaz pazar239 isicumhur intihabı hususunda tayin lıkla satın ahnacaktır. İhalesi 22 etmis olduğu hatti hareketten in • CEKLER hhaf etmiyeceğini söylemis ve muAçılij eylul 934 cumartesi giinü saat 321.50 621» haliflerin son zamanda takip eyle • l.ondn 16 dadır. Taliplerin şartname NevYork 0.804459 0,805341 dikleri merrfi siyasetle memlekete P«rıs 12,0» İ sini görmek üzere hergün ve teMllano 9.» •^725 fena bir hizmet etmekte olduklannı minatlarile beraber vaktinden Brfiksel 3^866 3,3838 ilâv* etmistir. Atina 83,50 88.4811 evvel Fmdıklıdaki Komisyonda 2,4362 Hükumet taraftan matbuatın ver Centvre . Sofya 65.9090 hazır bulunmalan. «135» (5896) 65,965 diği haberlere nazaran eğer hüku • Amsterdam 1,1718 1.1736 met întihabat kanununu kendl mes'19,08 94 19.105 •*• Vjyaoa 4,2b nliyeti tahtmda resmî gazete ile i4,2635 Madrlt 5,8125 İstanbul Kumandanhğı kıtaa5.8175 lâa ederse o zaman M. Venizelos Berün 1.9893 1.9010 tının vesaiti nakliye ihiyacını teVarşova 4.2185 Giritten Atmaya donecek ve 4,2120 Budapeçte 3,9384 min için «25» adet çift atlı nak3,9417 «nuhaliflerm liderleril* teatii efkâr Bükrej 79,572!» Belgrat 34,67125 34.6425 liye arabasile «25» çift nakliye •decektir. Yokobama 2,6965 2,6943 Atina 19 (Hususî) Muhalif arabası koşum takımı açık mü Moskova 067, 10H8. 3,12 gazetelerin verdiği haberlere naza3,1175 nakasa ile satın ahnacaktır. İharan M. Venizelos gelecek haftanın lesi 14 birinciteşrin 934 pazar gütSTİKRAZLAR icerisinde Giride giderek uzun müdnü saat 15 tedir. Taliplerin şartAçılı; det kalacak ve vaziyeti siyasiyenin 193* Türk borcu name ve nümunesini görmek ü mkisafını bekliyecektir. Giritte butahvıli ı Z8.65 zere hergün ve teminatlarile bev hmduğu müddetçe orada intisar eraber vaktinden evvel Fındık <J«n (Kiriks) gazetesinde makale 97 ı933 ık. istikrazı 97 1er yazacaktır. Istlkrazı Dahili Iıdaki Komisyonda hazır bulun Ergani Atina 19 Muhalrf fırkalar li malan. «137» (5894) derleri tarafından intihaba dair tanTAHVÎLÂT zim olunan lâyiha Reisicumhur M. cılıs Zaimise henuz takdim ohmmarrusftr. Elektrik Müsarünileyhin talebimlen sonra ve Tramvay Tünel rilecektir. Rıhtım Vradini gazetesinin verdiği ha • Anadolu T I Babıali Ankara caddesi No. 60 • •adUe nazaran bu lâyiha takdim olunsa bfle M. Zimis tarahndan iade I Birinci sınıf mütehassıs I , Mümessii •hraacaktır. îstnbul 6 ncı hukuk hâkimliğin den: Melkon Efendi tarafından Top kapıda Fatmasultan mahallesinde Sülüklü caddesinde 34 No. lı hanede mukim Mannik namı diğer tzmaco Hanım aleyhine açılan boşanma davasından dolayı, Melkon Efnedi tarafından verilen arzuhal suretinin mumaileyhanın ikametgâhuun meçhuliyeti hasebile tebliğ edilcmediği muhakeme mübasirlnin ve mevki memurunun tahsiyesinden anlasilnus ve ilânen tebligat icrası karargir olmus olcuğundan hukuk n«ulâ rmı • hakemeleeirun sarahati dairesinde bir sureti mahkeme divanhanesine talik edilerek arzuhal suretinin tarihi ilânmdan itibaren on bey gün zarfında cevap verilmesi ve aksi tak dirde muamelei kanuniyenin icra edileceği malum olmak üzece ilân olun ur. (169) tstanbul 7 nci icra menrurluf undan: Mahçuz olup paraya çevrilme • sine karar verilen ev eşyası 27/9/934 tarihine tesadüf eden persembe günü saat 9 dan itibaren birinci açık arttırma suretile Samatyada kilise karsısında 279 numaralı hane önünde satilacağından talip olanların mı hallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (169) Zührevi ve cilt hastalıklan mütebassısı 1 îslanbul ve Galata Gümrük ambarlannda yaptınlacak elek trik tesisah 13/10/934 cumartesi günü saat on dortte açık eksilt meye konulmuştur. Şartnamesi hergün Komisyondan almabilir, projeleri de g5 • bilİ bİr. 3 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminatlarile belli zamanda Komisycna gelmeleri. (5924)1 Ankara Mektepleri Alım Satım Komisyonundan: Ankara mektepleri icin 343 ton yerli kok kömürü 17,000 kilo kuru gürgen ile 32,000 kilo kuru mese odunu ahnacaktır. Ihale kapalı zarf usulile 4/10/934 persembe günü saat 15 te Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün Ismetpasa Kız Enstitüsüne müracaatleri. (5914) Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Maarif Vekâletince hukuk tahsili için Avrupaya gönderilmek üzere ve fakültemizde müsabaka imtihanına girecek olan namzet • lerin Dekanlıkça teşkil edilen Sıhhiye heyeti huzurunda muayeneleri icap ettiğinden ve bu heyet te 20 teşrinievvel persembe günü öğleden evvel Fakültede bulunacağından namzetlerin o gün fotoğrafh hüviyet cüzdan veya diplomalarile ve iki kıt'a fotoğraflarile birlikte Fakülte Kalemine müracaatleri lüzumu ilân olunur. (5910) Ankara Kız LJsesi Müdürlüğünden: Ankara Kız lisesi laboratuvar mobilyası 19/9/934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul muştur. Ihale 9/10/934 sah günü saat 15 te Maarif Vekâleti fnsaat Komisyonunda yapılacaktır. Talipler, Komisyona asgari 2000 lira kıymetinde bir laboratuvar tesisatını muv^fakiyetle ikmal etmiş olduklarını natık vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. Talipler şartname ve teferruatım Vekâlet lnşaat dairesinde gorebilirler. (5922)1 DP. Hayri Ömer Oğleden sonra beyoğlu Ağacamii karşısında 133 No. T*lı 43586 SİNEMAYA ARTİST ve FİGÜRAN olarak intisap etmek istiyenlerin roöessesemize müracaatlrri. Dördüncü Valnf han 1 inci kat No. 24, 25 Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğinden: Nesime Hanımın kocası Ali Yusuf Ef. aleyhine ikame eylediği «ulh tesebbüsü davasının muhakemeslnde müddeaaleyhin ikametgâhı meçhul olması hasebile ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden 8/10/934 saat 10 da Ali Yusuf Ef. mahketnede bulunmadıgı takd'irde gıyaben muhakemenin yapılacaği teblif makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (167) Istanbul Borsası kapanış fiatleri 196934 İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Paraya çevrilmesine karar verilen 300 kilo kuru erik, yüz kilo ü* züm, altmış kilo cam fıstığı, yüz elli kilo kayısı 22 eylul 934 tarihi ne musadif cumartesi günü saat 13 te Yemişte 15 numaralı Tabanca mağazasında birinci açık arttırma suretile satılaca&indan istiyen lerin muayyen olan vakitte memuruna müracaatleri ilân olunur. Yunan muhalif leri gene vaziyeti bulandırdılar Bahriye Nazırı esbak merhum Hasan Hüsnü Paşa vakfı mütevelliliğinden: Galatada Çesmemeydanmda Yolcuzade lskender mahallesinde 3 numaralı Hasanpaşa apartımammn beşinci dairesL Yukanda mahal ve numaraları yazılan emlâk 20 eylul 1934 tari • hinden itibaren on gün müddetle müzayedeye vazedilmiş olup ta • liplerin yevmi ihale olan 1 teşrinievvel 1934 pazartesi saat on altıya kadar İstanbul Evkaf fhale Encümenine müracaatleri ilân olunur. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1934 eylulün 21 inci cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Posta sokağmda Meymenet apartımanırun 2 numaralı dairesinde mevcut ve Madam A. Züheir Pasaya ait emsalsiz gayet nefis esyalar, vazo • lar, biblolar müzayode suretîle satıla • cağı ilân olunur. Eski Fransız roamulâh (epok) bronz iflemeli komot, yazıhane ve kütüpba • ne, Lui XV ve Lui XVI yaldızlı salon takımları Berger kottukSarileı yüzleri kırmızı ipek divanlı 4 parcadan mSrefckep nefis salon takımı, Otantik Sevr vazolar, bonbonyer lâmba ve biblolar, mineli saat ve samdanlar, oniks minfli kolonlar, hayli kluazone ve Vryana vazolar ve portkartlar, alhn ve mine D:rograve tablolar, masalar, etajerler, iki ad'* gayet güzet pîrograve para vanlar. maruf artistler tarafından un • ~alı yaghboya .tabloVu1, niermer ve bronz hnzaü heykeUer, Vryana n u • mulâh ve 15 parcadan murekkep muhteşem yemek oda takrrnı, çay masalan, pomye takımı, Fransız mamulâtı ve 9 parcadan. ibaret modern pomele a«acndajı mükemmel yafak oda takmn, 9 parcadan murekkep Vtyana mamulâtı antre salon taknt», doiaplar, portmanto. karyola. elektrik avizeler. (Vesv vhıs) gaz termosifonlu emaye barrvo t?kimlan. feayli plâklsrne Sahibmin Sesî portatif sramofon ve sair lüzamln <"«yalar. Bronz ve marlceterî »t^meli »nîfka bir Dfntno. İDekli Tebrhe, tsfa han. Kesan v«« Sîrvan seccadeleri ve defa olarak isitiyorum. Jenning sordta: Bana bu hususta ne emreder • siniz efendim? Selbi b'vr müddet düfündü, sonra; Bana yukarıdan pardesümü getiriniz! emrini verdL Jenning beş dakika sonra kolunda pardesü olduğu halde geldi. Selbi sordu: Acaba ceplerinde birfey var mı? Yoksa Mistec Flit bunu neye istîyor? Ceplerinde birşey olacağmı zannetmem efendim. Olsaydı süpürürken görürdüm. Selbi iki elile pardesüyü yokladı. tç tarafmda bıçağa benziyen sert birşey hissetmis olmasına rağmen ses çıkarmadı. Kaşlarını çattı. Uztın uzun Jenningin yüzüne baktı. Sonra: Bunu tekrar benim odama çı • karınız! dedi. Marküs Flite bütün esvaplarımı gösterebilirsiniz, yanlız bu pacdesü müstesna! Anahtar a gelince onu da bulamadım detrsiniz. Hayd'i artık gidin. **• Ev sahibi odadan çıkmca Selb! birçok yerlere telefon ettü Sonra. Haydarpaşa Lisesinden: 1 Lise ikinci devreye leylî ve nehari talebe kaydine devam edilmektedir. Evvelce ilân edildiği gibi gerek tstanbul ve Kabataş lise • lerinden naklen gelecek leyliler ve gerek yeniden leyliliğe talip olanlar ilk taksitlerini yatınnca kaydedilirler. 2 Birinci devreye yalnız leylî talebe almır. 3 Müracaat günleri: Cumartesi, Pazartesi, Sah ve Çarşambadır. Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 65 kalem elektrik malzemesi 13/10/934 28 kalem resim malzemesi 17/10/934 29000 kilo çinko » » » Muhtelif helezoni makkaplar » » » 34238 adet muhtelif eb'atta ateş tuğlasi 11500 kilo harç 20/10/934 Yukandaki malzemeler hizalarında gösteri'en tarihlerde ka palı zarfla ahnacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere hergün öğİeden sonra saat 13,30 dan 15,30 ;a kadar ve münakasaya iştirak «deceklerin de teminatı muvakkatelerile vakti muayyeninde Satın Aalma Komisyonuna müracaatleri. (5925)' Mister Mallingin bulunduğu otele gitti. thtiyar Amerikah otelin salonunda sigara ieiyordu. Neş'esiz ve hid • detli idi. Selbiyi gorünce: Siz hırsız polis maceralarile benim kızımı deli ettiniz! dedi. Ona Con Bromleyi rahat bırakmasını bir çok defalar söyledim. Fakat bir türlii ii&z geçiremedim. Bir delilik yapacağınd'an, bu adamı meydana çıkarmağa kalkışacağından korkuyorum. Selbi müsterih bir eda ile cevap verdi: Bu hareket gerçi arzu orunur birşey değil ama pek o kadar me • raklanmaym. Con Bromleyden ona zarar gelmez. Ba adamı çok sıki bir tarassut altında bulunduruyoruz. Haberimiz olmadan kılını bile kı • pırdatamaz. 40 birşey olabileceğini evvelinden tahmin etmiş ve lâzun gelen tedbirleri evvel inden almıştı. Kaybı yalnız Os> kar Trevorun mirası üzerindeki hsk lanna dair geceleri kal«me aldığı uzun rapoclardan biri idL ••• Bu rapor Marküs Flitin elinde bti lunuyordu. Marküs muvaffakiyetinden esrarengiz ortağma telefonla malumat vermekte acele ettî. Al Klark sordu: Bu raporu nasıl ele geçîrebildiniz? Herifin evmi temizliyen kadm vasitasile. Hizmetçi işi çakttrmamış ya... Hiç zannetmem. Bu adamm davasında nvvaffak olacağmı zannediyor musunuzi Flit şeriki cürmünün fikrini derhal anladı. O btze lâzun olan bir adamdır dedL Delillerinin kuvvetli olduğunu anlar anlamaz onu elde etmelryiz. Ne vakittçnberi Goldi Loksoın evînde bulunuyor? Bir »enedenber!. (Mabadt 9ar} I Göz Hekimi I I Dr. S. Şükrü I Ceüâtlar Şirketi Yazan: Bdgar VaUas Tercume eden: Ömer fehmi Jenning içeri geliniz! Mister Marküs Flitle aranızdaki münase • betin şeklîni öğrenmek istiyorum. O sizin dostumız raudur? Jenning kizardı, önüne bakarak kekeledi: Hayır efend'im, dostum değildir. Kendisini bir iş için ziyaret et Ne gibi bir if? Para isi efendim. Bu evî rehne koymustutn. Vadesi geldi. Banka vadeyi uzatmak istemiyor. Mister Marküs Fliti tavsiye ettiler. O da bana evimi rehmden kurtarmak için borç para verdi. Jenning, beni iyi d^Tle... Mar Selbi aksam ev« gelinee kendisini bekiiyen «v •abibini odasına oagır küs Fliti gayet iyi tanırım. Büyük bir menfaat olmadan adama para değil günahını bile vermez. Sana bu iyiliği yapmasmın mutlak bir sebebi vardrr. Söyle, senden ne istedl? Ev sahibi serbestçe cevap verdi: Vallahi efendim, bazı şeyler istemedi değil, fakat bunlar bana o kadar ehemmiyetsiz göründü ki size söylemeğe lüzum görmedim. Neler istedi? Evvelâ bir anahtar efendim. Kendisine ait bir anahtar. Nasıl anahtar?. Küçük gümüs bir anahtar kaybetmis. Buırada düsürdüğünu zannedîyor. Sornra garip bir teklifte daha bulundu. Sizin smokinle gîydiğiniz pardesüyü görmek istiyor. Cinayet akşamı bu pardesüyü giymis, eve girerken çıkararak portmantoya, misafirle.in eşyasile beraber asmıştınız. Bunu işitirace kendisini çıldırmıs sandım. Beni temin etti. Pardesüyü yalnız söyle uzaktan göre cekmis. Selbi bu sözlere şasıp kalmıştı. Kendi kendiae söylendi: Tuhaf şey, nümune ittihaz olunacak kadar iyi giyindiğimi ilk Bil Joyner faaliyette Con Bromleyin pesine düşen yalntz Bil ve yakaız Mis Notrma değil • di. Bromley bir gece eve gelince bir takım yabancılann eve girerek u • zun boylu taharriyat yaptıklannı anladı. Bereket versin evtPe b3yîe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog