Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

EvîfiT ;? Kanser ı m veya sari ım: Ilim son f Üçüncü tahmin, mahsulün fazla olduğunu gösterdi, | Bagünkü tıbbi telâkki şu merkezdedirr Kanser kat'i alarak irsi de Gecen seneki şilt maçınin ^aziyet fiatlerde müessir olacaktır | ğildir, lâkin uzviyetimizin istidadı kabul edilmektedir. Sebep zuhur : dömif inali de bu haf ta takriben % 9 küçülmüştüır. Demek Amerika dünyapamuğtmun ya l ederse hastalık, kendisini inkişaf ettirecek uzvî kolaylıklar bulur..: oluyor ki, toprağın randımanı iti nsından fazlasını verdiği için aşai ' J ovnanıyor barile bu sene Amerikada pamuk isğıki raporun bizhn için büyük bir Sirayet kat'î değildir, ancak husulüne müsait zemin olursa... Bugün beşeriyetin ekseri kitmı kan •erin irsî olduğuna kani bulunuyor. Halbuki doktorlann büvük bir ekseriyeb" de bu esau kat'iyetle redded""» • lar. Fakat yapılan tetkikat v e tabk"»t bımlardan bangismm bakikate daha yakm olduğunu anlamamıza imkân bıtakımyor. Çünkü hastalardan bireoğu fennelerinra, babalannın, büySk nnne ve büyök babalannın neden öldüklermi bilmiyorlar. Diğer taraftan mevcut i»laHstiklerdeki malumata îstmat edil« • ' m'yor.. Ifte size klâsik bir misal: Hant•î hastanelerin birinde kanserden te idavî edilmekte olan bir basta ansi7in bronskle kansik zatürreeden ölSvor. Bunun utatistiklerde kaydi tab'atile bir kanser vak'ası olarak değil zatiir ree hadisesi şeklmde geçiyor. f Son zamanlarda bu hususta Holan • idada profesor Deelmann, ve Fransada profesor Roussy taraflarmdan iki an ket yapılmifbr. Holanda nisbeten küçük bir memleket olduğu cihetle aile Üoktorlannra müsabedah ve saire lâyıkfle zaptedüebflmistir. Birkaç nesil 8serindeki mujahedeler orada kanserm nisbî bir îrsîlîk gostermekte olduğu neticesme varmıstır. Fakat profesor Roastynin Pariıte Parislflerle taşradan gelen hastalar üzerinde yaphğı tetkikat kanserli hastalarm ecdadmda bu nn«talıkla rousap kimselere nadir tesadüf olunduğanu îsbat etmi?rir. Maamafih, muhtelif nesüieri 3ze • rmde kanserm gözüktüğü birçok aile» ler, hem de maruf afleler Tardtr. Me selâ Bonapartlar. Bunlann dort nesiide aile efradtm teskil eden 32 kişitin • den on beşi kanserden olmöjtör. Buna rağmen neticenin katf sekilde müspet olduğu tddia ediiemez. Boyle bir kaide koyabilmek için birkaç yüx senelSc muntaıam istatistikler Szeıin • de tetkikat yapmak îcap eder. Bu istatistiklerin msanlar arasindaki vak'alardan çıkanlması nekadar güçse fareler arasn>dakileri kaydetmek te o kadar kolay ve kat'îdir. Çünkü msanlar aratmda dört neslin bir asırda teakup et mesme mukabil farelerden ayni hal bir senede vaki olmaktadır. Demek fareler üıerindeki yirmi senelîk müsahede îsanm dofuşa taribmden itibaren msanlar Gzen'deki tetkikata mfisavi demektir. Amerikalı Maud Slye bu şekildeki veraset meselenne dair Sikago mSes seselerinde yaptığı tatkikatta kanserli an* veya babadan dünyaya gelen çocuklard* ekseriya kansere tesadüf e • dümemekle beraber bir nevi «tidat mevcut olduğu göründüğünS ve onlardan doğan çocuklarda daha fazla olarak kansere rasgelmdi&ini mü'ahede etmistir. Bu vak'alar bi'hassa meme ve bir ktsnn guddelerdeki kanscrlerde görünmefete, veraset tarzı Mendei ka nunu esasatına benzerlik arzetmekte • dir. Fakat bu vaziyetin k?t'î olduR'mu kimse kabul etmemistir. Mesele hâlâ nranakaşa edilmektedir. Paristeki Radyum Enstitusiinde profesor Regaudnun mesai arkadaçı M* • dam Dobrovolskaya Zavadskaya da îrsî bir ıstıfa ile kanser hastalıgınnı, bilnassa meme kanserinin borada muay yen bir nisbette fazlalaşmasının vfva azalmasmın mumlcun oîduguu ispat ettn'şrir. Madam, fareler üzerinde yaptığı te*.kikatta bu suretle müteakın nesiilerde meme kan«erinden ölen aileler vScu • de getirmistir. Halbuki esas ftibarile r > meme kanseri farelerde pek n«di dn . Bu nrâsahede beDd kabîli itiraz d°5il • dir. Fekat gösterdigi halrikat te umumî değü, hususî bir sekii arzetmelrte ya'nra muayyen bir uzuvdaki kanserin veraset nazariyesme oygun oldugunu teyît eylemektedir. Profesor Borrel ise Strasburgda baslca sekilde tecrfibelere girismiş tabiat! idareye kalkısacağı yerde i?i afakı olarak masahede eylemek istemistir. Me me kanserinden hasta farelerî ayn Hr yere kaoamıs, doğan yavru!ard«n er iceUeri imha etrois, adetleri 250 olan b o fareler arasmda 10 tesrinisanî 1928 <itn 1932 kâmmusanisme kadar 77 ıtrluya tesadof ed^mistir. GörSHiyor ki kanser kat'î sekilde irsî değildir. Talnu istidat meseleci kabul ehemmiyeti vardır. Eylulün ikinci haftasında Amerikan pamuk fiatleri bârdenbire his • Bir hâdise dolayısile yarım kalmıs olan sedilecek derecede düştü. 15 ağus932933 senesme ait şilt dömi final ma tosta libresi 13,60 sent tutan Mid ling cinsi Amerikan pamuğu 5 eylul•*s\ Galatasaray ve Fenerbahçe kulüp d e 13,35 ve 12 eylulde 13,15 sente !en arasında 21 eylul 934 cuma günü sukut etti. Bu tenezzülün başlıca saat on altıda Taksim stadmda yapı • sebebi 8 eylul 1934 tarihinde Amekcakbr. Hakem Riistü Beydir. Yan ha rika Ziraat Nesareti tarafımfan neskemleri Halit, Galip ve Saai Beyler, redilen ve pamuk rekoltesine dair S!>ha komiseri Basri Beydir. Tebliğ ve olan 3 üncü resmî tahmin raporunilân olunur. da mahsulün ikinci tahminden biraz daha fazla olduğunun ilân edilmiş bulunmasıdır. Yenibahçede yapılacak şehir stad Amerika Ztraat Nezaretinin 8 ayomu için Gureba hastanesinin önünden ğustos 9 3 4 tarihinde tanzim ettiği ikinci tahmin raporunda bu seneki başhyarak surlara kadar uzanan ve iki mahsul (beheri 5 0 0 librelik v e yaki'ometre uzunluğunda ve yarım kilo • hut 227 kiloluk) 9,195,000 balya nrtetre genişliğinde bir sahada yüz bin hesap edilmisken, bir ay sonra 8 eyliralık istimlâk yapılmıştır. Stadyom lul 1934 tarihinde yapılan tahminde yaoılması için hazırlıklara başlanaciktr. bu miktar biraz daha fazla bulunaEvkaf idaresi de orada bulunan bir çarak 9,252,000 balya hesap edilmişy?r stadyoma verecektir. tir. 1931, 1932 ve 1933 hasılâtı şu miktarlara baliğ olmuştu: 227 kiloluk ve yahut (500) librelik Türk Dağcılık kulübü bir tenis turnubalya olarak vası tertip etmiştir. 1934 muhamraen miktar 9,252,000 Bu turnuva, her sınıl oyuncunun iş . 1933 hasüâtı 13,047,000 tirak edebilmesi ve iyi bir netice alabil1932 > • 13,002,000 mesi için hendikape olacaktlr. 1931 > 17,095,000 Oynanacak oyunlar; Pamuk zeredllen arazinin vüs'ati 1 Tek hanım. ' ayni senelerde şöyledir: 2 Tek erkek. I (Acre hesabile 1 acre 4 dönüm kadardır) 3 Çift hanım. \ 1934 27,241,000 4 Çlft erkek. l 1833 29.978,000 5 MuhteUt. J 1932 35,939,000 Turnuva 23 eylul pazar günü başlıya 1931 38,705,000 caktır. Geçen seneye nazaran istihsalât Kayit müddeti 21 eylul cuma günü saat 4,795,000 balya yani % 3 7 azal 12 ye kadardır. mıs, zeriyat sahası ise 2,737,000 acre Maçlar Taksim bahçesl dahilinde ku . lübün yeni inşa ettirdiği kortlarda oyna f ECNEBİ MEHAFtLDE .nacaktır. Kaylt ve diğer malumat almak için her gün saat 10 dan 12 ye kadar ve 16 dan 20 y« kadar Taksim bahçesi yanmdakl Bir müddet evvel sehrimize ge kulübe müracaat edllmesi lâzundır. zinti maksadile gelmiş olan Mısır ı^tanbul Mıntakası Futbol Heyeti rîyasetinden: tihsalâh çok müteessir olmuştur. En son resmî hesaplara nazaran bu seneki istihsalât behec Amerikan dönümünde (acre) 162,6 Hbredir. Halbuki, geçen sene 208,5 libre, 932 de 173,3 v e 1931 senesinde 211,5 libre pamuk alınmıstı. Oçüncü tahmin raporu piyasada hayret uyandırmıştır. Zr>"a, ağustos içinde pamuk rekoltesinin yeniden hasara uğradığı hakkmda alâkad'ar mehafilde umumî bir kanaat vardı ve eylul rVsmî tahmin rapocunun ağustos tahmininden eksik çıkması bekleniyordu. Amerikada ahp yürüyen grev hâdiselerinin de pamuk fiatlerinin sukutunda tesiri olmakla beraber, Amecikada pamuk fiatlerinin Amerika hükumetinin fiatleri yükseltme tedbklerinin neticesi olarak diğer memleketler istihsalâtına nisbetle bir hayli yükseldiği d e ötedenberi malumdur. 31 temmuz 9 3 3 tarihinde biten geçen mevsime nisbetle bu sene cihan pamuk sarfiyatı arasında Amerikan panmğunun istihlâki % 4 derecesinde azaldığı halde, diğer müstahsil memleketlerin pamuklan % 13 derecesinde daha fazla sarfo • lunmuştur. Amerika pamuk piyasası öninnüzdeki haftalarda mahsul haberleri nin tesiri alttnda kalacağı gibi A • merika rekoltesinin nihaî vaziyeti de sureti umumiyede cihan pamuk fiatlerinin harekâtmda müessir olacaktır. Amerikada talep mahdut olduğu için dahilde fiatlerin yüksel mesi pek memul değildir. FERİT SarayFener sö«^ylemedi ' G.karşılaşıyorlar ye İktisat İşleri Amerika pamuk rekoltesi v ] RADYO gicsamki program ) İSTANBUL: 18,30 plâ* eşriyatı 19,20 Ajan» ha . berleri . 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Kemal Niyazi, Azmi Beyler ve Hayriye, Müzeyyen Hanımlar) • 21 Selim Sırrı Bey tarafmdan konferans 21,30 keman kon. seri: (İstanbul konservatuvar muallim lerinden Ali Sezai Bey ve stüdyo orkes trası.) VIYANA: 17,45 ikindi konserl 18,55 plyano kon. ' seri . 20,10 haftanın tiyatro piyeslerine ait neşriyat 20,35 eğlenceli konser . 21,55 fevkalâde musiki neşriyatı . 23,05 kon. ser 23,35 haberler ve hava raporu 23,5» konserin devamı 24,25 dans havalan. BRESLAV: 17,05 ıkindi konseri . 18,40 kadmlarm zamanı . 19 şiırler 19,30 eski bir şehlrdfl cevelân . 20,05 dans musıkısi . 21,05 gü. nün kısa haberleri 21,15 piyes 22 05 halk dansları gecesi . 23,25 haberler 23,50 dans havalan. BUDAPEŞTE: 17,05 konferans . 18,05 ziral neşriyat 18,40 Çingene musıkisi . 19,55 konferans. 20,25 orkestra konseri 21,05 konferans. 21,55 harici memleketlere bir nazar 22 15 çifte piyano konseri . 23,25 gramofon . 24,05 Çingene orkestrası. LAYPZÎG: 15.20 oda musikisi . 16,25 gençllk İçin. 17,05 ikindi konseri . 18,25 tagannl kon . seri 19,05 Balkan Slavlan 19,25 tagann' konseri . 21,15 muhtelif musiki parça . ları . 22,05 piyes: Memnu meyva . 23,25 haberler ve spor haberleri 23,55 keman ve piyano konseri. PRAG: 16,20 ikindi konseri . 18 50 ziral neş riyat 19,05 ameleye ait nesriyat . 19.15 almanca neşriyat 20,15 çocıık musikisi20,40 felsefe ve ameli hayat . 20,55 gra mofon 21.15 Kopenhagdan naklen sen. fonik konser . 23,15 son haberler 23,30 ağızdan üfleme aletler orkestrasının konseri. VARŞOVA: 16,50 hafif musiki . 17 50 fransızca ders . 18,05 piyes 19,05 zırai konferans . 19,20 piyano konseri . 19,50 ne okumalı? Sehir stadyomu Pati» Radyom enstitüsündeki tuvannda kanserli fareler üzerinde irriyet metelenni tetkik eden Madam Dobrovoltkaya Zavadskaya edilmektedir. Yani uzviyetimizin nesç veya uzuvlarının birinde bir sebep zuhur ettiği takdirde bu hastalığın inkisafına müsaade edecek hususî bir vaziyetîn intikali farzedilebnir. Diğer taraftan katran surerek fareler üzerinde tun'î kanser hastalıği vucude getiren profesor Roussy bu şekildeki hartalıgtn irsî olarak geçmediğini görmBştür. Tenis turnuvası Kanser sari midir? Kanserin sirayeti meselesinde de fi • kirler muhtelif ve yekdiğerlerine nt • tır. Kanserin hScrevî olduğuna kani olanlar • ki ekseriyeti teskü etanektedirler • Bu hastahk hiçbir derecesinde sarî değildir. Kanserin mfltrop neticesi husule geldiğine taraftar oianlar da ille • thı doğrudan doğruya anî ve kat'î sekilde sari olduğuna inanmamaktadır • lar. Onlar bazı mahdot vak'alarda kat'î surette tayîni gayrikab'l vasitalar ve yoîlardan yavaş ve gavrhnontazam bir sirayetin vaki olduğunu ıddi» edi • yorlar ve bu meselede bilhassa tecrS be için bes'enen h«yvanl«tr aıastnda seri halinde kanser vak'alannra ziyade leştirilmesmm kabil olması esasnıa is • tinat ediyorlar. Meselâ Strasburg Enstitütune sapsağlara ve hartalıktan sa lim olarak getirilen kanser kafesieri denflen yerlere konulanlar arasında uç sene zarfntda müteaddit kanser vmk'alan görulmustür. Bunlann her yirmi adetlik grupunda ikiden on yediye ka • dar kanser musabı zuhur elmiştir. Diğer kafeslerde ise gene avni muddet zarfında tek kanser musabt mey<îana çıkmamıstır. Tecrübelerî yan'ış bir yola göturmemek için bu kafeslerde kanser kafesleri glji hiç temiılennvden olduklan gibi bırakrlmislar^ır. Bu hu susta birçok tetkikatfle maruf doktor Henri Godlewski de gayet garip bir vak'aya tesadüf etmistir. T,p fakulle sinde profesor Rogernin lâ'.oratuannda sağiam ve hastalıksiz kaf^slerde yatan fareler üzerinde te&ikat yaparken bu farelerden bir kısmının hlrdenbire kansere tutulduk'annı eormüftür. Tahkikat neticesi birkaç salon otedeki ka"serli farelerin kafeslermı temizliyen ayni hizmetçinin bu farelerin kafeslerinî de temizlemekte olduğu rncydana çıkmif ve hastalığın bu garson tarafmdan nakledildiğine bükmolunmuştur. Fakat doktor Regaudnun «Calva! • re» denilen müessesatta yaptığı tetkikat tamamile aksi neticeyi venr.istir. Bu müesseselere kanserli yerleri cılk yara olmuş kadmlar kabul olunmaktadır. Bu yaralar oradaki hastnb^kicı kadm lar ve yardımcıJan tarahndan pansıman yapdmakta bu hastalar onlann ara • larmda on on bes sene kalmaktadırlar. Bu va?iyet karçısında hastabakıcılann ve yardımcılannm bastan asari hastaIğa tutulmalan beklenivordu. Halbuki nazariyenm tamamile aksine olarak onlar arasında kansere tutulanlar nadir, daha do&n>su diğer muhitlerdekinden far'a değildir. Bu vak'a ispat ediyor ki kanser doğrudan doğruya sari değildir. Ancak onun husulüne müsait bir zemin varsa vücut bulur. Mesele uzun zamanlardanberi olduğu gibi 1932 senesmde toplanan Fransız umumî tıp meclisînde de münakaşa edPmişb'r. Neticede kanser mesaili hakkında iki türlü tetkikat ve taharriyat icrası kararlastınhniftır. Büyük merkezlerdeki istatistikler ve küçük sehirlerle köylerdeki kliniklerdeki müsahedele ri toplamak. Fakat bnnlardan en ziyade flcincisi bu hususta bir esas ittihaz edilebümistir. Çünkü büyük şehirler • Müessif Vasington Büyük Elçimiz Münir Beyefendi Hazrctlerinin valideleri, mer hum Ethem Efendi kerimesi ve mülga Evkaf Nezareti müsteşan m.rhum Ce mil Beyin refikasi Hamide Hanımefendi dün sinni 80 ni mütecaviz olduğu halde V ' l a l etmiştir. Merhume pek müstetnA bir zekâya malik ve elsinei muhtelifeye vâkrf âKme ve şaire idi. Hayrat ve hasenatı sever, salihat ve rmı hadderattan olup vefîh kndisini ta nıyanlan çok mü'eessir etmistir. C? nabı Hak rahmett ilâhiyesine maziıar etsin, amin. C^nazesi bugün saat 1 de KızütoD rakta ttridede sokağında hemşirezadesi Hamdi Efrndinin 18 numaralı hanesinden kaldmlarak Üsküdarda Yenicamide namazi eda edilerek Sultantepe • stndfJti aile kabristanına defnedilecek • tir. Ali Fehim Paşa gitti Tektaş Pırlanta Sek'z kırat sıkletinde çok temiz bir pırlanta tektaş yüzük Sandalbedes teninde teşhir edilmektedir. Eylulütı yirminci persembe günü saat ikide mü zayede i\c salılacaktır. ^ Yeni eserler Hafta 24 üncü sayısı çıkan Hafta gazetesinln yeni sayısında Server Bediin çok güzel bir ftkrası ve zarif bir hikâyesi, Maltepe Askerî lisesine ait anket, Esat Mahmut Beyin Avrupa seyahati intıbalan: Nıs, Monte Karlo kumarhaneleri, M. Sami Beyin «Sporda neden geriyiz?>, Garip ve tarihl bir sima: Mit Beşir müsluman mıydı, hırıstiyan mı?. Muze olacak olan Aya sofyaya ait hurafeler, İzmir Beledlye . sinde bir saat, Türk avcıları, Hafta arkadaşlannın fotcğrafları, sinema... iki sayı sonraaltı aylığını tamamlıyacak olan Haftayı okuyuculanmıza tavsiye ederiz. Sayısı her yerde 7,5 kuruştur. meclisi âyan azaından Ali Fehim , Paşa dün Mısıra hareket etmijtir. M. Hrozny Ankaraya gitti Bir müddettenberi Istanbul rnüzelerinde tetkikatta bulunan Prağ Ünıversitesi profesörlerinden ve Hitit eserleri âlimlerinden M. Hrozny dün Ankara müzesinde tetkikatta bulunmak üzere şehrimiz den ayrılmışhr. Mumaileyh Anka radan sonra Kayseri ve havalisinde de eski eserfer üzerinde tetkikat ta bulunacaktır. BU A KŞA M Şehzadebaşı Tiyatrosundâ per şembe grîiniî akjamı MILLET Naşit Bey ve Hakkı Ruşen B. heyetleri birlıkte KAYNANAM vodvil 3 perde [Caynana roiünü Naşit Bey oynıyacaktir. Cuma giindüz ve gece hüvük müsamere • Taksim Belediye Bahçesi • Iktısat ve Ticaret mecmuası Yuksek İktısat ve Ticaret mektebi Talebe cemiyeti tarafından neşrolunan İktısat ve Ticaret mecmuasınm 5 inci sayısı müteaddit makalelerle intişar etmiştir. T U R K SİNEMASINDA Mı azzatn bir kahramaniık destanı SÜREYYA ÖPERETİ 20 Eylul persembe, 21 cuma ve 23 pazar saat 22 de Cuma macine saat 18 de O p e r e t 3 perde tam saat 21 de c 6 A yıldızlar: IRENE R B E Uvıınan DUNNE Y6 RICHARD DIX H U C U M Askerlik işleri Şehit yetimlerini davet ^ Beykoz Askerlik şubesinden: Şubemiz mmtakasında bulunan şehit yetimlerinden on senelik maaşlarını alarak hükumetle alâkalarını kesmiş olanlar için yeniden tütün ikramiye defteri ya. pılacaktır Bu gibilerin şubemize müra caatleri ilân olunur. Muhteştm bir vazı sahne, 25.000 figüran 17.000 mıistahdem ve memur. 2 saatte 40 senelik bir serguzeşt. llâveten. Türk Film Studyosu tarafından çevrilen İzmir B«yn*lmil«l Panayın açılma mcrasimî, Imct Pasa Hx. nin »• Tevfik Riişiü Bf. nin nırtukları Kıvatlar Localar ?00 200 Lüks 6S Koltuk 50 Birinci 30 Ba TELEFONCU KIZ l ^ Bugünden itibaren ^ mi Şehzadebaşı MMllUt Sinemasında Victor Hugo'nun lâyerout şaheseri Davet tstanbul Cumhuriyet MüddeiumumiH . ğinden: Temyiz mahkemesi raportörlerinden Senai Beyin âcilen memuriyetimize müracaati. deki hastalar da hiç şüphesiz evlerinde ölmüyorlar. Bir klinik, bir hastanede can veriyorlar. Evlerinde ölseler bfle ailesi bu öliimün kanserden olduğunu söylemekten her nedense çekiniyor. Hastaneler ve klmikler müsahedatı na nazaran kanserin muayyen bir içtimaî tabaka içerisinde salgın olduğu görülmüştür. Yalnız, bataklıklara yakın ve yataklanndaki toprak altında fare cesetlerhvn bulunduğu nehirler civanndaki kövlerde fazla tahribat yap maktadır. Bilhassa un çuvallanna mu saflat farelerin bu müthiş hastalığın intisarmda büyük rol oynadıklan roey dana çıkmubr. F?kat kansere ait bü tün esram halledilebilmesinin ancak önümüzdeki senelerde yaoılacak uzun mesai ve tecriibelerle kabil olacağı zannediliyor. [Kans«>rin tet'avisi kaHi' m»dV? Bu meseleyi diğer bir makalede mevzuu , bahsedeceğiz.] MIMD (OLM^ti KiBflRHIRSIZ akşam UNITED ARTISTS'in ^ A C A D ^ V D A V •* " ^ •* ^ trans zc;ı muhtpfem bir filmi olan " ( E s^ GLORYA) ^ ( Sinemasında Sinemasında Fransızca »özlii v e şarkılı Büyük roman fılmi başlıyor Bugün saat 12 den itibaren talebe matinelen vard'r Suvare 9 da SEFİLLER M*fhur bir kibar hırsızın aşk maceralanm tasvir ediyor. İlây«t«n : FOX halihazır dünya havadisleri Fiatler : 30 ve 50 kuruştur. I Herkesin seveceği, beğeneceği S A NA TAPIYORUM I 1 nefis şarkılan • Enfes mevzuu I i P E K Sineması SAYGON GÜZELİ KLARK GABLE JEANE HARLOV llâve olarak : Fransizca sözlü büyük fılim, oynıvanlar: En muhteşem büyuk filmler serisini hazırlamijtır. Bugün matinelerden itibaren yeni mevsime başhyor 1 DANS VE ŞARKI % SPOR FILMI Fiyatlar: Birinci koltuk 30 Balkon koltuk 45 • Hususî 60 kuruş. Bugün Matineler : 3 5 ve 7 gece saat 9 da I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog