Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

20 Evlul t 34 'Cumhariy* TELGDAF HABERLERİ Milletler Cemiyetinde Konsey azahğına intihap edilen yeni üç memleket murahhas! küşat resnıinde hazır bulundular Cenevre 19 (A.A.) Milletler Cemiyeti konseyine intihap edilmis olan yeni üç aza yani Rusya ile Tür • lc'ye ve Şili ilk defa olarak konseyin M. Benes tarafından riyaset edilen 82 rci içtima devresinin kSsat celsesmde Lazır bulunmuslardır. Bu üç memleketi a»ağıdaki zevat temsil ediyordu: Sovyet Rusya: Hariciye Komiseri M. Maksim Litvinof. Türkiye: Hariciye Vekili Fsvfik Rüştü Bey. Sîli: Şilinin Roma sefiri M Riva^ Vicuna. ehemmiyeti kaydederek kcnseyin Sovyetlerle dostçasına ve samimî surette tesriki mesaide bulunacağını tenıin rylemistir. M. Litvinof vermif olduğu c^vapta Sovyet Rusyanm cemiyet azanndan o* lan bütün devletlerle dostJuk rabıta lan idame etmek arzasunda bnlan • duğunu beyan etmiştir. Diğer iki murahhas ta M. Benosin hitabesine cevap vererek memleketlerînin suib işind* tesrîki mesai arzusunda bulunmakta olduğunu e • hemmivetle kaydetmişlejdir. Tevfik Rüştü Bey bilhassa büyuk dostu M. Litvinofun Konseyde bazır bulun amsını ehemmiyetle takdir etmekte bulunduğunu ilâve eylemiştir. M. Bene* ile M. Madriaga arasında Ispanyanın yeniden intihabı dolayısile tebrik ve teşekkür keüme leri teati edüdikten sonra Konsey ruznamesinin müzakeresine mistir. GUNDE BU. M. BONNET'NIN MAKALELERI Kedi istilâsı ikkat ettiniz mi? Son bir sene zarfında, memlekette bir kedi bolluğu var. tstanbulun herhangi bir semtinde, geceyansma doğru, sokağa çıkacak olursanız, en as bes alh kedi ile karsılasacağuuz muhakkak hr. Kenar mahaUelerde, bahutus etrafı bahçe, meydan, virane gibi bosluklarla çevrilmiş yerlerde, sabaha kadar kedi miyavlamasından uyuyamayıp, ev de ğiftirenleri tanıyorum. Sovyet maliyesi Rusyada istikrazîar ve para meseleleri Maruf Fransız diplomah M. Bonnetnin Rusyaya dair makalelerini neçre devam ediyoruz. Vergilar ve sosyalize edilmis sanayiin kazançlan Sovyet Rusyasında bütçenm müvazen«sini temine kâfi midir? Asla! Maliye komiseri Grinko, tıpki kapitalist memleketlerde olduğu gibi, tasarruf yapmak ve israflan takip ve menetmek zaruretindedir. Tasarruf! Stalin, sosyalist korumunun teari sartlanndan en mii • himmi olarak, kaç defa, amansız bir tasarruf rejimi tstemiştir! M. Grinko da bu hususta daha az ateşli değildir. Verimsiz, yolsuz, sebepsiz masraflar, onun indinde, mOşterek malm israf sekillerinden biridir. Tasarruf mu?. Bu, en once idare masraflanndan edilecek. M. Grinko: «tyî ve az masraflı bir Sovyet idare tnakinesi kurmak için uğrasacağız.» diyor. Filhakika, 1933 senesinde toptan 725 milyon ruble tasarruf edilmiştir. 1934 te gene ayni idare masraflanndan ta • sarruf icra olunduğu gibi aynca iktısadî plân üzerinden de 700 milyon r*ble kisılmıstır. Hepsi bundan mî ibaret? Hayır. Büyük msaat plânlarınin tatbiki için vücude getirilmiş sahalarda kullanılmıyan bir yığın malzeme de vardır ki tasarruf olunmuf sa • yıhr. Bu da bütçe için 4 milyardan riyade bir kâr temm eder. Devlet varidatmm en küçük bir sui istîmali yahut ki bir tsrafı mukabilinde, Maliye Komiseri Grinko en siddetli mücazatra tatbîk olunacağmı haber vermektedh*. «Mükeleflere, ve küçük tasarruf saniplerine karsi en ufak brr ihmal veya dikkatsizlik eseri gorüldüğü takdirde, kırtasiyecilik zihniyeti • nin bu derece kaba ve yakısıksıı tezahürune karsı merhametsizce aine tedip tedbirleri ahnacaktır!» lşte açık bir ifade. Hem de ha ber verilen cezalar, zaten daima tatbik olunmaktadır. Sovyet Rusyasmda gene bazı vergiler vardır ki, daha çok vari dat getirmelidir. Bu sene, maliye müf ettişleri, muamele vergisinln takriben 500 milyon ruble noksan getirdiğini kesfehmişlerdir. Bunun çaresi? «Bundan böyle her isçinin ve her tesekkülün mütemadî ve muntazam brr surette mfirakabesi lâ zımdır ki, devlet varidatınm bu esaslı fash lâyık olduğu ehemmiyeti bulabilsin.» Maliye Komiserinin kullandığı kat'î ifade iste budur. Ve kendisi ayni zamanda, hem suiistimalin önüne geçecek, hem de tasarruf temm edecek daimî bir mürakabe heyetinin teskilini emret • mektedir. Arcak, iki sene var ki, istikraz »ktetmek zarureti de hasıl olmustur. Bu istikrazîar bittabi dahilidir. Zira, Sovyet hükumetinin hariçte, müsteri bulamıyacak bir istikraz tesebbüsüne girismesi elbet muhaldir. Bu danilî isttkrazlara, sosyalize edilmif iktısadî malî ve ticarî tesekküller, 1933 bütçesinin yüzde ikisi niıbetinde, ihtiyat akçelerin • den tir miktannı vermek suretile, istirak ettirilmektedir. Bundan maada, Sovyet Rusyadaki emekçile • rin istirak eyledikleri istikrazîar vardır ki 1933 senesinde, bütçenin yüzde dokuzuna tekabül etmiştir. 1933 istikrazı, dört haftalık mesainin karşılığmı temsil edecek nisbette, bilumum maas ve ücret • lerden yapılan tevkifat ile kapa tılmıstır. Bu istikraz, devlet hazi • nesine 3 milyar, 300 milyon ruble temin etmiştir ki, matlup olan miktardan 300 milyon fazladır. Tahviller, az çok ikramiyeli kesidelerle kabili itfadır. Gene 1934 senesin de, ayni tnuvaffakiyetle neticele nen bir istikraz daha aktolunmuf • tur. Bu normal vesaitle, Sovyet hükuraetinin 1925 te, 4 milyar 200 mil > yondan 1933 te 33 milyara iblâğ edilen bütçesinde tevazfin husurü acaba mümkün olmuş mudur? Bu ran süphelidir ve harinenin, mü tedavil sermayesini yenilemek için ekseriya kâğıt para çıkarmağa mecbur olup olmadıgı düsünülecek meseledir. Filhakika tedavfll eden kâğıt paranın miktan son senelerde pek ziyade artmiftır. 1 kânunusani 1923 te bir milyar 354 milyon rubleden ibaret olan mütedavil paraların umumî miktan 1 temmuı 1933 te 6,548 milyon rubleye çıkmıstır ki, altı yılda yâzde 500 artmif de • mektir. Gerçi, bh* »enedir, Çervoneç denilen banka banknotlannn tedavülü azalmıs ise de hazine evrakı nakdiyesinin miktan 1 kânunusani 1934 te 3 milyar 432 milyon rub Ieye baliğ olmustur. Hükumet, bu para bolluğunu, railIî mahsulât ve mamulâtın rnkisafı nokta! nazarmdan elzem ve fay • dah gormekte ve buntm enfl&siyon mahiyetinde olmadiğmı iddia e% • mektedir. Herhalde, şurası muhakkakhr In evrakı nakdiycnin artması bunlartn kıymetten düsmesinî mucip olmustur. Bu kıymet düsükiüğünü binnefis Rusyada takip etmek mümkün değildir. Hariçte, bu daha mahsus surette anlasılır. Rusyada ruble, yalnu Ruslar tarafından ve dahildeki ausverislerinde kuflanılan bir paradır. Yabancı'ar, orada kendi memleketlerinrâ evrakı naktiyesin!, rubleye tahvü mecburiyetmde olmaksızm, sarfederler. Ben Rusyaya ayak bastığım zaman, bana: Yalnız, tek bir ruble vardır. Kıymeti 13 frank 20 santim o'arak tesbit olunmuş olan altın ruble.. Demislerdi. Bunun aslı yoktur. Ve aslı ohnadığını anlamak içm, Rusyada birkaç gun kalmak kâfidir. Bazı lokantalara gidmiz, meselâ.. goreceksiniz ki, l'stelerde, yemek fiat • leri altın para ve ruble olarak ayn ayn yazıhdır. Ve her iki fiat arasmdaki farkm ehemmiveti derhal g8zünSze çamar. Alhn rublenm satmaima kıymetmtn kâğıt nıbleninkme nnbetle kırk defa fazla olduğuu anlarsmn. Fazla olarak, Ber lin ve Varşovanm hususî (kara) borsalarmda 35 santim mukabilinde, resmî kıymeti 13 frank oîan rublelerden, 1$ • tediğiniz kadar satuı alabilirsiniz.» İHEM NALINA MIHINA Faydalı bir ucuzluk evlet Demiryollan U. müdürlü* ğüne Ibrahim Kemal Bey ve Ns» fıa Vekâletine de Alı Bey gibi iki asker ve iki kıymetli baı geçtikteıt sonra, Devlet DemiryoHan idaresine busbütün başka bir ruh geldi. Seya • hatleri kolaylastırmak içia tarifelerde tanzilât yapıldı. Bu tenzilâtb tanfele • rin nekadar faydalı olduğontt, geçen gül idarehanemize gelmis olan türkiyatçı profesor Giese de söyluyardu. Halk, yapılan tenzilâttan istifade ederek şi • mendiferîe seyahat cdivor, memleketf l görüyor, neş'e ve sevk için< e bu me» deniyet vasıtasından isti/ade ediyorlar| diyordu. Son Avrupa seyahatimde, nakKye vasıtalannm son derece ucuzlaUİrms olduğunu gördiim. Romaya ugmyıp 25 lrret mukabilinde fasist nvüz«stni sey « retmek şartile Italyan derni<yo!!annda yolculara yâzde yetmiş tenzilât yapıl> nrıstn*. Bu gibi işlerde bi^aı g«ç harc * Irete gelen Fransızlar da, demır^alu ta« rifelerinde hayli tenzîlâi yapıyoılar. Meselâ, Niste tertip edilen otomobü ya« rışlannı görmek üzere Marstyla ile Nu arasmdaki tarifede çok mühim tenzi • lât yapılmısfa. Sonra, Paris Liyon • Akdeniz demiryollan idaresi kendi haB larmda tenzilâth ve müddetli gidip geh me biletleri veriyor. Bütün bu ucuzlulc ve kolayhklar bu hatlar uzerinde çolc kalabalık yolcu nakliyatuıa sebebiyet reriyor. Diğer taraftan otokar denOen giizel ve genis otobüsler de trenlerle rekabet etmektedir. Galatasarayh iz • riler kafilesi, Marsflyaya otomobflle 50 dakika mesafede bulunan Eks an Provans şehrinden Nise ve ttalya hududunt kadar gidip gelme adambaştna 4550 frank yani 350400 kuruş kadar bir p« ra verdüer. Katedilen mesafenin tak * riben 650 kflometre olduğunu ve se 4 yahatuı 20 saat kadar surdüğuna s8y • lersem üç buçuk dört liraya yapılaa' bu germenin sudan ucuz olduğu anla< sılır. Bıdayette kafüeden Nis ve civa» nnı götmek istiyenler 20 kîsryî b«!t bulamazken fîaîteki ucuzluk Bzer:ne B^ bCyük otokan dolduracak kadar taHp çdcnvştı. Buhranm tevlit ettiği hareketsizliğ* kar«ı tek çare ucuzluktur. Yuksek fî « atlerle hiç denüecek kadar az !s yap • rnaktansa ucuz fiatlerle çok is yapmak herhalde daha kârlıdır. Devlet Demiryoüannda tenzilâtlı tarifenin tatbikı, diğer faydalarmdan baska muhakkak ki idarenin varidah noktasmdan da istifadeli ounuştur. öyle olmasaydı tenzilâtlı tarife yeni sene başına kadar temdit edilmezdi. , Celâl B.in tetldkatı İktısat Vekili Safranboludan Zonguldağa döndü övle anlasılıyor ki, kediler, tenasul bereketmi umdelerinin basmda tutan faşîst rejimini benünsemışler, süratle çoğalmak ve dünyayı istflâ etmek sevdasma onlar da kaptkms. Eskiden, şîrin bir kedi yavrura, ya! vanp istenilen ve teveccüh celbi îein ehemmiyetle peşkey edilen bir metadi. M. Litvinof daimî aza sıfatüe meclisKrmsunun gebe kaian (Tekir) veyahut te hazır bulunmıyan Japonya ile yan (Sincap) nun pesinde haftalarca gozdeimî azadan olan Lehistan aratmda culük edenler, bir tek yavrunmn ele ırevki alrmstı ve bu suretle miralay Kect'rebilmek için entrika çevirenler cBeUin masa komşusu olmus oluyordu. lurdu. M. Benes yeni azalara hosamedi teSabahlan, ciğercüerm muntazaman mennisinde bulunmus ve bilhassa Sovcğrayıp, çetele tuttaklan kapdar var yet Rusyanm cemiyete girmesntdeki dı. (Sarman) m ciğeri, iskembesi, ço »".u.u^MiBlimillHMIMMIIIIIIIlllllll cnklarm sutu, efendînm tütünü, evîn ekmeği kabiiinden, her ailenin gundelik bütçesinde bir fasd tutardı. Kedi, hamliğme ve nankörlSŞune rağmen bu derece kıt ve kıymetli idi. Hele sokaklarda, onu pek nadir raslardınız. Onun kaldmma dusmesi içm, ya pek hasta ofması, yahut ki hırsızlıkta pek üerive gitrrüs bulunması Iaznndı. Birdenbire ne oldu, acaba? Evle rinde kedi besliyenler elbirliği ve ağızAnkara İS (Telefonla) BuSofya 19 (Hususî muhabirimtzden, telefonla) Sofya şimendifer istas • birligi edip te, hep birden, onlan sokarada yapılmakta olan daimî serğa salmıs olsalar gene bu dfreee çok ovonunun malzerae deoosvndan büyük gi binasmın intaatı tamamen bitlamaz. Yoksa, meçhnl bir ei, tstanbula, bir yangm cıkmu, bütün bina 3e beramiştir. Bina çok güzel olmustur. geceleyin, crvardan mavnalar, gemiler29 teşrinievvelde açılacaktır. Şim br içmdeki yağ'ar da vannuştır. SofVa Ie kedi tafiyıp ta, rahatsız olalım diye kfa>yesi yangtn b'şlar baslamaz frehnisdiden îştirak ed«n firmalann a oteveberiye mî çıkanyor?. se de binanra ahaap olrmsı ve istas dedine göre serginin fevkalâde Herne hal ise; bir zamanTar f3hreti yonda sa bulunmaması yangının sön • mükemmel ve muvaffakiyetli o • âlemi tutan sokak köpek'erimizin ye • dünilmesme tnâni olmustur. lacağı an'«"ilmaktadır. rine simdi bu kediler kaim oldu. Ve gatstasyon mud;riyeti, istasyonda bululiba, belediyemiz, bunlan crtadan kalnan lokomotifleri rtfaiyenin emrine vermis, lokomotiflerdeki SUIT sayesmde dnmak için esrefi saât bekliyor. ates ancak Gç saat zarfmda sondürüleEskiden kedi tekin değildir, diye halkbOmiştîr. ta bahl bir kanaat vardı. Yoksa, bele • diyemiz de bu kanaate mî iftirak edi • yor?t Hayvan'an himaye cenvyeti az»tinZonguUak 19 (A.A.) tktisat dan btr zat, dünkü gazete'erden Hrine Vekffi Celâl Bey Safranboludaki tet • beyanatta bulunarak, keiılni ortadan kikatım bitirdikten sonra bugün rekaidırmak, tstanbulu bu k(di saigmm • fakatindeki zevatla bîrlikte otoroo dan kurtarmak için, burada bîr hay • bill« »aat 16 da şehrimize dönmüs vanat bahçesi tesis ederek, kedüeri o « Paris 19 (A.A.) Staviski me lerdr. Vekil Bey yarm da tetkik • selesini tahkika memur Parlamen • radaki yırhcı hayvanlara yedirmek mulerine devam etmek üzere Ereğliye to komisyonu 20 ağustos tarihinde vaftk olacağnn soylenvt. gkleceklerdir. ittihaz etmis olduğu bir kararda Bayı'dım çareye!. Hayvanian hhna» Safranbolu 19 (A.A.) tktısat temyiz mahkemesî müddeiumumi ye bu kadar olur, doğrusul Birini 3teVekili Celâl Bey bugün Zongul lerkıden M. Prensin katli hakkımlakine yedirmek suretüe hem şamdan ?eki poIU raporumın neşrini istemisti. daktan otomobille Cumaya, oradan mizlenmiş, hem de pilâv >aglanmış oKomisyon dün kabul etti^i bir ka trenle Safranboluya geldi, tezahülacak. rar surethıde, katil hâdisesini te • ratla karsilandı. Vekil Bey geltr Bu münasebetle aklıma bir fıkra selyit eden doktor raporunu neşrettigelm«z demir ve kimya sanayiinin di. Anadolunun îçrnde yolcuTuk eJrn ği halde polis raporunun nesrinden kurulaeağı yeri tayin için tetkikatiratina eden Adliye Nazırı M. Se • adamm biri, ufak bir ka'abada, her ta bulunan madenler umum müdüzaman konakladığı hana inmi* ve ge • rona teessüf etmekte ve Staviski rü Bekir Vehbi Beyio reisliği altmceyi orada geçirmis. Sabahleyin, ken meselesile idareten alâkadar bazı daki mütehassıs heyetten tetkikled;<!'T>e kahve gehren hancya sik*yet etyiiksek memurlarm komisyonun azil talebine rağmen hâlâ mevkile • mîş: ri hakkında malumat aldı. Yana rini muhafaza etmelerinden doîayı Yahu! Tahtaknru^Tmdan tr3z Filyosa gidilecek, sonra ZonguldaAdliye ve Dahiliye Nazırlarına hayyummadınv Haîbr^i geçen sene yok • ğa dönülecrfıtir. retini beyan evlemekte<fir^ Komis tu.. Ne oldu, boyle? yon karannda bu memurlar hakkında Hancı: Ankara 19 (Telefonla) Devlet {rayrikâfi cezaiar tertip edildiği takdir Ah, bevim! demis; buldur handa de Parlamento tekrar toplanır toplandavalannm takibine memur avukat çok pire vardı. Ne ettiîerr» basa rika maz Dahiliye Nazınndan istizahta lar hakkında bir nizamname hazır* madınv Akıbet, pireîeri yesmle»1 de bulunulacağı ilâve olunmaktadır. Ianmıs ve Heyeti Vekilece tasdik ekurtulayim diverek taht^kuruîan ge dilmiştir. Bu nizamnamede hazine tirip hana sa'dım. Çok fükSr, bir »ane avukatlannın vazife ve salâhiyetkrL bırakmadılar! Ankara 19 (A.A.) Dün gece daire imtrlerinin ve mnakldplrrin va hava sühuneti fevkalâde olarak çok Şimdi biz de, kedilerdeu kurttılmmk zifelerine ait hükümler vardtr. düsmü<ttir. Eskişehir ve Boluda n • İçin, kala kala, şu çareye ks'ıyoraz: t»« fırın üstünde bir dereceye kadar ve tanbula yırhcı hayvanlir getirip bir Ankara 19 (Telefonla) Bu «e Kütahyada sıfudan asağı bire düshayvanat bahçesi açmak! müstür. ne Ankara roekteplerinin lise, orta Bir sehri temizlemek ne kadar da Hava sühuneti Sıvasta sıfırdan ave ilk kısımlarına fazla tehacüm güçmuş!. şağı iki, Karsta sıf nd'an aşaği üç devardır. Taleplerin karşılanması için ERCVMENT EKREM Maarif Vekâleti icap eden tertibatı revece inmirtir. akniftır. Ankarada yapılan Sofya istasyonunda daimî sergı büyük bir yangın Daimî sergi binasmın inşaatı bitti Şimendıfer nıalzeme deoosu tamamen vandı Staviski rezaleti Tahkik heyetî Adliye Nazırma teessüf ediyor Mısır Kralı Gelecek ay iptidasmda Kavalaya gidiyor Mısır Kralı Fuat Hazretlerinin ceddi Mehmet Ali Paşanın, Yunan hükumeti tarafından Kavalada rekzedilen heykelinin küşat resmin* de hazır bulunmak üzere tearinievvelin ilk günlerinde Mısırdan Yu nanistana hareket edeceği hakkında sehrimizdeki alâkadar makam* lara malumat gelmistir. Mısır sefirile ttanbulda bulunan Mısır kolonisi Kral Fuat Hazretlerv ni Pirede karşılamak üzere tesrint> evvelin ilk haftasmda Yunanista • na gideceklerdir. Kral Fuat Hazretlerinin bu se * yahatleri münasebetile memleketimizi de ziyaret edecekleri hakkında evvelce çıkan şayialar tekrar tazelenmiştir. Fakat alâkadar me « hafilde yaptığımız tabkikat neti «. cesinde bu şayialan teyit edecek malumat elde edilememistir. Devlet avukatları Havalar sogdu Ankara mekteplerine tehacüm M. Mihailofun vaziyetı Ankara 19 (Telefonla) Makedonya komita reisinin Bulgarlar tarafmdan istenildiğine dair burada malumat yoktur. Esasen kendlsmin siyasî mülteci olduğundan istenil • mesi ihtimal dahilinde değildh*. Yugoslavya da hudut haricine çıkarıl • masını istemişse de bilâhare sarfı naxar etmiftir. Şark Şimendiferleri tarifesi Belediye intihabı Edirnekapıda bulunan lâhit (Kâgıt fabrikasının temelleri atı[lırken para koliksiyonu bulundu Izmit 19 (Husıuî) Burada yapılmakta olan kâgıt fabrikasının temelleri kazıkrken amele tarafından topln bir halde ve toprakla kaynaşmıs nikel onluklar kutrunda 1027 adet madenî para buranmustur. Muayene neticesinde bu paralarm bakır olduğu anlasılmısbr. Paraların üzerindeki resimler çok muntazam ve hepsi de birbirinden baskadır. Bnnlann Bizans paralarına ait bir kolltksiyon olduğu * » • " ' edilmektedir. » » «* (Birinci aahifeden mabaH) miktar indirilmesî lüzumu etrafında müzakereler cereyan edecektir. Esasen, Nafıa Başmüfettişi Faik Bsyle Belediye intihabatı faaliyetine dün M. Paskal arasında dün cereyan e> de devam edilmiştir. Bütün kazalardaden mükâlemelerin ayni mevzu üki defterler bugün saat 18 den itibaren zerinö*e cereyan ettiği acılasılmak tadır. îndirilecektir. Bütün itîrazlar bu saate kadar kabul edileceğinden kazalarda Şark Demiryollarmm esas hatta int'hap encümenleri sabahtan itibaren ait tarifelerde Devlet Demiryoüa rının tatbik ettiği usulü tatbik etmek verflecek itiraz'an kabul edeceklerdir. Utemesi de dofru görülmemektedir. Bu aksamdan itibaren sehrin muhtelif Çünkü her iki hat, ayni tesir alumumî mahallerinde propaganda hi • hnda değildir. Trakya ve Anadolu tabelerine başlanacaktır. Bu meyanda halkmın iktısadî vaziyetleri birbi saat 18 buçukta tstanbul Radyosunda rinden ayrıdır. Btr tarafta olan reRefik Ahmet Bey tarafından Belediye kabet diğer tarafta mevcut değildir. intihabatı ve hemserilerin vazifesi mevSonra müesseselerden bbi devlete zulu bir konferans verilecektir. Konfeaittir. Diğeri ise bir shkettir. Bu irans bütün sehrin unvmî nvıhallerintibarla esas hatta ait tarifelerde de de. Taksim Cumhuriyet meydanında Nafıa Vekâletinin ilmî bir zarurete istinat eden noktat nazarmdaki doğ v üniversite meydanında hoparlörle ruluk şirkete izah olunacaktır. dJnlenebilecektir. Intîhap defterleri bu akşam kaldırılıyor Müsteşarın riyasetinde bir içti ma Dün Istanbul Maliye sinde Maliye Vekâleti Müsteşan Faik Beyin riyasetin dc maliye murakıplerile, tahakkuk ve t»bsil müdürlermin iştiraklerile mühim hiı içtfana aktedilmistir. Bu içtfmada yeni vergi kanunlaruun tatbikı ve çık»n roüfkülâtm izalesi etrafında müzakere cereyan etmis, simdiye kadar halleduemiyen birçok noktalar bir neticeye rantedi'erek alâkadarlara tebligat r Edirnekapı • Eyiip arasında yapılmakta olan kanalizasyon yolun • da bir lâhit ve lâhdin içinde kemikler bulunduğunu yazmıştık. Resmimiz, bir amele lâhitteki kemikleri gösterirken alınmıstır. icta Yurttaş! Tasarruf için en kârlı ve en emin yatırım yeri olan Ergani bakır hattı ikramiyeli dahilî istikraz C tertibi tahvillerini al. M. 1. ve T. C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog