Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı 63 Ansiklopedisi Onbırınci sene No Cflzlerinizi ciltletiniz Telefon: dnynk Gazinin abidesi kSfat resminde balanantarın yuzlerini ve ruhlartnt aydınlatıyor Başmnharrtnmlz Yantts Na di Bey Gazi abidesitun huşat ret minde natkunu irat ediyor ' Mahpusları Kendilerine Ve insanlığa yarar Hate koymamn yolu itnalî Amerika Birlesik Cumhuriyetlerinin memleketi • mizde bundan evvelki sefiri Mösyö Şerril Edirnekapısı ile Ye • dikule arasmda eski kale duvarlarını dolanan güzel bir yol yapıhrsa lstanbula gelecek ecnebi seyyah • ları için büyük alâka ile ziyaret ve temaşa olunacak bir saha açılmıs olacağını iddia ederek bu yolun da pekâli hapisanede issiz güçsüz vaJul aiçiren mahpuslara yaptuilabileceğini tnütemadiyth tekrar edip duraıuştu. Bu ortaçağ kale duvar • larrtMn ziyaret ve temasasında ibret nümuneleri olduğunu söyliyen dostumuz sefir cenapları eğer yol yapıhrsa Amerikadan Türkiyeye seyyah gelmesi için sahsan kuvvetli ve müessir propagandalara girişebileceğini de söylüyordu. Mr. Şerril gitmeden evvel de yürümemiş olan bu fikir şimdi bütün bütün unutulmuş gibidir. Halbuki bu fi kir h * te yabana atılacak bir düşünce <ç değildi. Yolutnuz » taraflara düstükçe biz onu, hatta daha etraflı olarak, hatırlıyoruz. Şundan dolayı daha etraflı olarak: Edirnekapısı ile Yedikule a rasında bu maksatla yapılacak is sadece bir yoldan ibaret değildir. Oradaki kale duvarlarını zamanm dişleri kemire kemire yer yer pek müstekreh vaziyetlere sokmus ol duğu gibi buna insanların ölülerînin ve dirilerinin insafsız hücum ları da katılmışhr. O havalide bir çok yer mezar harabesidir. Hen deklere kadar bostan yapmağa gi dilmiştir. Eğer kaleyi dolaşacak bir yol yapacaksak kale duvarlarile onlara bağlı olmak lâzıtn gelen hendek aksamını da bir sürü mü • zahrefattan temizlemeğe ihtiyaç görülecektir. Aynca kale duvar ları da az çok eski şekillerine îrca olunacak şekilde tamir ve ıslah olunmalidır. O zaman Mr. Şerrilin istediği saha hakikaten görülme ge lâyık bir manzara arzetmis olur. Zaten bütün o havaliye ve hatta bize göre bilhassa Ed'Vnekapısın # dan Eyüp taraflaeına kadar uzanan kısma memleketimize gelebilecek ecnebi seyyahlarııun hatırlan için değiU kendi haysiyet ve serefimiz namına biraz çekidüzen verme • liyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu • nun kadar hazin veya fecaatli harabe ve perisanhk bulunamasa gerektm Bu makalede yazılacak şey be • hemehal tstanbul surlan haricini şu veya bu şekle sokmak değildir. Onun için bugün bu mevzu üze • rinde ısrar edecek değiliz. Bu makalenin mevzuu hapisanelerimizde ' boşuboşuna oturan ve atlarına tnahpus denilen bir sürü insanııa kendilerine ve insanlığa lâyık bir surette YUNUS NADİ (Mabadi ikinci sahifede) Türkiye belediye intihabatı Müessesemize şeref veren Gazi abidesi dün sabah merasimle açıldı Dün bütün şehirlerde faaliyete başlandı Abideyi; merasime riyaset buyuran Meclis Reisimiz Kâzım Paşa Hz. açtılar. Başmuharririmiz heyecanh bir nutuk söyledi. Davetlilerimize «Cumhuriyet» müessesaü gezdirildi Mahalle mümessilleri dün akşam toplanarak întihap encümenlerini seçtiler Kaymakamlıklarda intihap faaliyeti Belediye Şehir Meclisi azalan in tihabına dünden itıbaren bülün Tür • kiye sehirierinde başlanmıstır. Belediye kanununun 32 nci maddesi muci bince mahallâttan intihap edilen ikiser mümessil dün aksam üzeri saat altıda kaymakamlıklarda toplanarak kur'a ile kendi aralarmdan, intihap encümen • lerini teskil edecek zevatı seçmişlerdir. Hazirun, açumz merasi minden sonra abideyi hürmetle ve heyecanla alkıslıyor Gazetemizin davetlilere kuçuk bir surprızı Gazetemizin onuncu yıldönümü hatırası, derin bir saygı nisanesile ebedilesmif bulunuyor: tdarehanemizin bahçesine kurmuş olduğumuz Gazi abidesi, dün saat 11 buçukta merasimle açıldı. Yuvannzı, günlerdenberi saran mesut bir heyecan, dün sabah gönüllerimizi bütün coskunluğile kaplatnıştı. En yaslısından en gendne kadar bütün Cumhuriyet mensuplan, bu uğurlu ve şerefli günü yuvalannda karsılamak için, gün doğmadan idarehanede toplandılar. Bahçemizin, büyük kapıya bakan sathı maîli iizerine kurduğumuz Gazi abidesi, güzel bir takı zafer dekorn için de, bavrağımızın ren?inde atlaslara san'mı* bulunuyordu. Bu sevinçli günü tnuzun kıvmetîni HT kat daha artıran davçtî:l«rîm:z saat on buçuktan itibaren matba^miTa geîmeğe baîla»?!rar. Psta fazetemzin müessisi ve sahibi B"muha'»irmiz Ytmus Nadi Bey old»ğa ha'de bütün Cumhuriyet ailesi, davet'i'»rinvzi ayn ayrı karşılamağa *:tao ediyorlardı. A!t kattaki büyük salonla, sa'ona açılan bütün odalar, m:^afirlerimizin istirahat'erine tahsis edilmişti. Başmııharririmizin nutku «Cumhuriyet» te hakikatte Büyük Gazinin eseri ve onun yolunun yolcusudur Bugiinden itibaren evvelce fubele • re haznlathnlmış olan intihap defter • leri encümenlere tevdi edilmeğe baş lanacakbr. Encümenler bu defterleri tetkik ederek tasdik edeceklerdir. Bundan sonra defterler kontrol olunacak ve askı günü tayin edüecektir. Askı gününü vilâyet tayln edecek ve (Mabadi üçüncü sahifede) Nafıa Vekilinin ele aldığı büyük işler Telefon Şirketi satın alınıyor, Şark Şimendifer Şîrketide nihayet yola getirilecek Kâzım Pş. Hz. ve mukterem Saat İ l e dognı, Büyük Millet MecHsi Reisi Kâzım Pasa Hazretlen de idarehanemizi şereflend'rdiler. Tam on birde biHün salonlarunız çok asîlbir toplantıya sahne olmuş bulunuyordu. sek httxqrlarile bizi sevindirenler ara sahifede) Cumhuriyetin harimini süslıyen ab ıden;n ıkı ta~cıtan ayn Başmuharririmiz Yunus Nadi Bey, dun «Cumhtrriyet» müesse»f«nin harîmındeki Gazi abidesi açılmadan ev'>vel şu nutku Söylemisti •? x * Muhterem Re» Paşa Hazret'eri, mühterem hanımefendfler, muhterem beyefendiler, gor Huzurlaruuzla seref ve kıymetini arbrdığınız bu toplantıda Cumhuriyet gazetesiBİn onuncu yaşını tesbit eden bir abideyi elbhliğiîe aça'ak tarih:n sa • hifesine nakşetmek vazifesini görece ğiz. Davetimize icabetler' bu gazete ailesinin gonüllerini heyecan doîdura» (Mabadi alttncı sahifede) Stuk Şimendifer Şirketi tesısatı ve Natıa?VekÜımız Alı Sey Nafıa VekiÇ A4i Bey sehrimiz deki tetkikatına devam etmekted'ir. Velsil Bey, dün sabah V^kâlete merbut Nafıa müesseseleri Basko miseri fbrahim Beyi ziyaret ederek rmtiyazh şirketl«re ait muamelât hakkında izahat almıştır. Ali Bey, bunu müteakip, hük* • metçe satın alınması muks> rer, Telefon şirketinin işlerini tetkik et (Mabadi dördüncü sahifede) Telefon Şirketini satmalma i*i '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog