Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı 64 J Onbirinc; sene No 3725 T** „ »e«np umhuriyet ****.** ™ Salı 18 EyJul 1934 Cemlyetl Akvam konsey azalığuti ihrat surettte Turkiyeye beynelmilel bir mevki ve jeref temin eden tüyük BajvekiUmi* HAYAT Ansiklopedisi ncı cilt hazırdtr. Cüzlerinizi bir an evvel ciltletiniz Telefon: Baçmuharrlr ve evi: 22368 Tahrlr heyetl: 24298. îdare n matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşrlyat şirketl. 24299 242H0 Kahir ekseriyetle Cemiyeti Akvam Konseyi azalığma seçildik Her şeyden evvel Sağlık mucadelesi ir noktada bayret olunacak bir gaflete zebunuz: Milletin sağ • hğı ijini, daha dogrusu memlekette hastalıklann ortadan kaldırılıp giderümesi meselesini, diğer isler gibi yavas yavaş ve zamanla yapılıp gider ifler cümlesinden sayıyoruz. Memleketin birçok yerlerinde hâlâ mücadele olunacak hastalıklar var, hâlâ birçok kazalarumzda hastane, eczane, hekim yok. tstanbul, Ankara, tzmir gibi beltibaslı büyük şehirlerimizin içlerinde bfle ohhat ve içtimaî yardım namına Ifa olanacak vazifeler var. Umumf he« yeti rasanm gözünu karartan bu Dıti • yaç Snündet Ne yapalım, bütçe musaadesinm azamf haddinde çalısabiiiyoruz, eldeki parafleyapılabilen yapılmaktadır. Dryoruz. Vanyeti bbyle gormek ve böyle tefikki etmek memleketin sıhbat mesele•ini anlamamak demektir. Eger anla • yısunız boyle gidecek olursa sıhhat meselesini ilânihaye anlamıyacagımıza ve bantm neticesi eiarak ta memteketin yer yer millî varlıgımm kemiren hastalıklardan hiçbir zaman knrtulamıya • cafına şüphe yoktar. Sıhhat meselesi yol ve siınendifer gibi tedrîç île basanla cak islerden degfldir. Bu is ya hep ya hiç dustarfle hallolunabiiir. Sıhhat namraa yer yer baxt iyilikler yapılıvor ?ibi hareketlerin yaranda bayük bir tcütlenin saglıfı, hâlâ âvare ve perisansa kismen yaphklarımızm yanm ve belki daha ax anlayısa baglı faydala nndan ne çıkar? Mihailofun vaziyeti Bulgaristan Mihailofun iadesini istedi mi? Komitacı. dün sabah Emniyet Müdüıiügünü terkederek dostlaruıdan Açkofun apartımanıha gitti Ismet Paşa hukumetinin sulh siyaseti beynelmilel sahada büyük bir zafer daha kazandı Mihailofun yeni beyanatı 52 aZa devletten 48 i bize rey verdi Çinin tekrar talip olduğu azalık mücadeleye yol açmıştı. Son dakikada48 reyle tahakkuk eden zaferimiz Mecliste biivük bir heyecan uyandırdı! Cenevre 17 (A. A.) Turkiye, Şili ve tspanya Milletler Cemiye • ti konteyi azalığtna intflıap edil • miflerdir. intibap ednebilmek hakkının tanuıması reye konımıs ve tspanya 44 reyle bu imtihandan mu • z&ffer çikmıştır. Türkiye 48 rey <aldı Cenevre 17 (A. A») m^m Turlny© Milletler Cemi • yeti konseyi a • zalığma 48 reyie mtihap edibnif • tir. Cemiyetine kabulü hokkmdaki talebi okunduktan sonra bu meselenin ba Çinin tekliti seferki içtima nts« reddeclıldi namesine ithal e Cenevre 17 (A. dümesme ve keyA.) Çin bü Dün Paria daimt konsey azalığına $eçUdiğirrtiz Cemiyeti Akvam fiyetin altıncı »iya ı/ı kumetînin mu faaliyet sahnelerinden bir görünüf [resîm ]|f. Heryo sî komisyona tev * vakkat konsey a • diine karar veril bir nutuk »öylerken ahnmıştır] zalığina yeniden intihap edilebfl ^ miftir. Asamble reisi M. Sandler Sovyet mek hakkmm tanınmasıoa müteallik I Bir aüe içinde bir veya birkaç kisiRusyaya daimî azalık verilnoesine dair Cemiyet, Rusyanın teklifi kabul edilmemiftir. nin hasta düstuğünü farzediniz. Bu konseyin kararmı tebliğ etmif ve A Bu sabah Asamblede muhtelif he • hastalann tedavisi her işe takdim o • samble buna muvafakat eylemiştir. azalığı kararını yetlerin birer birer isimleri okunmak lunmaz nn? Muhtelif ihtiyaçlara tak • AsaLle içtimaınm basladığı günden kabul etti sim olunmus bötçe yetmiyor diye bas suretfle reye müracaat «dilmis ve netiberi kplis'erdeki muhaverelerin büyük cede ştirak eden 52 hükumetten yalnıı talann yataklarda yıüarca surönmeîe21 hükumet lehte bulunmufhır. Nizamîcap ederdi. Bu vaziyete nazaran Mil • lir kısmı Türkiye ve Çin hakumetleri • rîne ve nDıayet gozler önünde sonüp nin intihabı bakkmda yapı'an propaname mucibince Sd sSlus ekseriyet lâ letler Cemiyeti konseyi azalığma yegâgitmelerine cevaz mı verüir? Niçin megandalara inhisar ediyordu. ne namzet olarak Türkiye kalmaktadur. Soldan *ağa doğru M. Açkof, Madam Mihailof, M. Açkofun sele millet ailesinde başka türfâ ola • zım geldiğînden birinin kazanabOmesi içm 35 hükumetin lehte rey vermesi Bunu müteakıp tspanyaya yeniden cakmıs? Sağlık isindeki noksanlan ktzı, M. Mihailof (Mabadi altmct tahifede) roudan dolayı ait olduğa Vekâletten ziyade nmınnî heyetirruz tenkit ve moahazeyt hakkefaniş bir vaziyette bduırayornz. Saghk îşinm diğer îsler ara smda alelâde bir cereyan takip efane »me tahammül etmekliğimiz bu mese lenîn muazzatn ve müthiş ehemmi Banliyö ücretleri % 20, yetmi cumlenrzm lâyıkDe takdtr et Itîlâf h a s ı l o l u r s a İ n g i l t e r e y e 10 m i l y o n sterlinlik İngSltere yeni bir taahhüde girmek istemediğinmemekligimizin acıklı bîr neticesidir. Edirne seferleri % 50 sajıayi m a l z e m e s i sipariş e t m e m i z h t l Sağlık möcadelesmi m«nJekette baden Cenevrede. hazırlanan proie suya düşüyor şı ağnyan bîrtek Türk kalmrvacak veçtenzil edilecek âerpif olunmaktadır. Cenevre 17 (A.A. • hfle ileri, umumî ve vkı tutn>ak ttzim Şark simen Halbuki tngilterenin Avusturyanın istikgehnekte oidujhmn pihayrt anlama • diferlerinde ya • lâlini ve arazi tamamşöndiki karan Avrupahyız. Bütun milletçe bu îçe »eferber olpılması karar hğını beynelmilel bir da yeni btçbir taahhüt makîığntm millet ve devlet vazifele laşbrılan ten zamân altına almak için altına girmemektir. tnrhnîzîn en başındadır. Umuıro ve hrtzilâta ait emir ttalyan murabham M. giltere Avusturyanın sost botçelerin flk vazifen sa§lık savaNafıa Vekale Aloisinin bazırlamağa istiklâline bürmet edilçmı ileri gotürm«k ve herşeyden ustun tinden «irkete çahstıgı mukavele promesi hususundaki üç tobnak olmalıdır. Millî seferberlige teblig edilmis jesi tngiltere tarafm • büyük devletin 17 şutâbi tutuiacak bn isin oyle korkulacak, tir. Buna nazadan bazı müskülâta ugyanf hakkmdan gel'nemlyecek bir bütbat tarihli beyannameran banliyö ücramıstır. Filhakika mezçe ve para meselesi olmadığı da dersinden daha ileri git • retlerinden yüzkur projede mukavele hal gorülür. Mesele her«eydeB evve! memek isttyor. Bu sede 20, tstanbulye tngiltere, Fransa, kavrayr? ve an!t>n* mesele«idir M«»«eÇatalca, tstan • ait altında projeyi hattalya ve üc Küçük !e yalmz devlet tesküâfmın anlayış mebul Edirne doğ ?ark timendifer itilâf devletinin girme hrojsyi hazırlıyan itcZ*<*n zırlıyanların teferrü^tı •elesl olarak kalnnyacak, o bStün müsi ve bunun diğer devmurahhası M. Aloisı derpiş etmeden evve ru seferlerinden şirketi müdiırv. lete maledilecek veçhiTe herkese anlabütün gayretlerini Londra hükumeti letlere ve bilhassa Macacistan ve de yüzde elli M. Paskal tilacaktır. Sağlık nvicadelesmde gide • nezdinde sarfetmeleri lâzım geliyor. Almanyaya da açık bulundurulması nisbetnde tenzilât yapılacaktır. refc botnn milletin beraber çahşhğı göllllllllllllllllllllllll ıııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııınıuııııııııııuııııunııınuıııııtıııııııııııııııııııııııııııııuıiHtıııııııııııtııı u Nafıa Vekilinin dünka tetkikleri rulebilmeb'dir. Türkiye kaza eeelini orŞımuli tngilterede ağtr »anayi şehirlerinden bir fabrika maha'uesı Nafıa Vekili AIi Bey tetkikatına tadan kaldırmak ihtivacmda olan memgetirmek maksadile muhtelif hiı devam etrneitedir. Ali Bey dün Daily Mail gazetesinin istihba • leketlertn ök safındadır. kumetlerle akteylediği ticarî mu elektrik fabrikasını gezmiştir. nna nazaran Türkiye ile tngiltere Memlekette muzmin haline gelmiş kaveleler gibi İngiltre ile de bir muarasnda cereyan etmekte olan ti hastalıklann beledî mahiyetler aldığı Elektrik şirketinde elektrik ückavele yapmak için tnüzakere kayerler var. Buralarda bntün haBcla be carî müzakereler neticelendiği takretlerini tetkik eden komisyon vapısı açı~,tş ve bu müzakereler hayli dirde tngiliz sanayi müesseseleri raber ileri götürülecek kuvvetli ve zifesine devam etm'ktedir. Komisyo ilerlemiştir. nin Türkiyeden 10,000,000 Ingiliz amansız bir mücadele açmakta artık nun yeni tenzilâta dair bir formül Mr. Crabbe Londrada beyanatta liralık sipariş alacağı tngiliz sanayi daha ziyade gecikemeyiz. Doktorsuz hazırladığı haber verilmektedir. bulunarak Türkiye hukumetinin mehafilinde beklenmektedir. İngive eczanesiz hiç bir kaza bırakma Mersin ve Ereğlide asrî limanlar liz ağır sanayiile elektrik sanayüne mak ilk vazifemizdir. Husıuî butçele yapmak, kömür ve bakır madenlemensup kuvvetli bir grupun Türrin ilk içi her vüâyetteki sıhhî ihtiyaçrini işletmek üzere birçok tesisat kiyede mümessili bulunan mühen lan karşılamağa ayıracaği işb*rak his • vücude getirmek, yeni demiryollar dis Mr. Crabbe Türk • tngiliz mü 4 fincü sahlfede B«n verpler tevhlt «e ve gayretinde görulmelidir. S a ğ l ı k kısa etmek, bazı urun demiryolla • ve ıslah edılemez mı i s i n i h a t t a m a a r i f t e n 3 g zakerelerine yardım etmek için l»~ elektrrkleştirmek fikrinde ol 5 İBCİ s a h l f e d e Kanser nedır ve naal tanbuldan Londraya gelmistir. ,/ tün tutmakta tereddüduğunu, tn'giliz sanayiine karşı meydana gelır Beyoğlunda M. Açkofun evind* Mötyb ve Madam Mihaüof gazetemi zj tetkik ediyorlar Asamble içti • Röyter ajansmın Sofya muhay« hükumetinden iltimas etmif maınm bidayetinde biri 13 eylul tarihile Londraya tîr. sosyalist Sovyet şu telgrafnameyi çekmiştir: M. Mihailofun yeni beyanatt Cumhuriyetleri it • Bulgaristan hükumeti Mihai Oç gundenber! şehrimizd* bulunan tihadtnm Milletler (Mabadi befinci tahffette) lofun iadesini bu aksam Türki • Sovyetlerin daimi azaltğt Ingilizierle ticarî müzakereler ilerliyor Şark Simendifer tarifesi ucuzluyor! Avusturya istiklâlini koruyacak mukavele Bugün: YUNUS NADİ (Mabadi 3 üncü tahifede) Türkiye hükumeti ihracat ve ithalât arasında müvazene husule Türkiyede itimat arttığını mistir. söyle •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog