Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı Sovyetler ittihadının Milletler Cemiyetine Iştiraki 64 j ..u. Q 7 0 ÎSTANBUL CAGALOÛLU D ™ , . # a * : 1 7 Cu\Al 100/1 10 nU Gf&'r Telgral ?e melrtup adres!: Cumhuriyet, Istanbui Posta kutusu: Istanbul, No. 246 raZaridSl II u.yiUI 1 9 0 4 Telefon: Başmuharrlr ve evı 22366 Tahrır heyetl: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketi, 24299 242W) umhuriyet HAYAT Ansiklopedisi ncı cilt hazırdır. Cüzlerinizl bir an evvel ciltletiniz 6 I V alnız milletlerin hayatında değil, milletler arası hayatında da inkılâplar oluyor. Misal: Sov • yetler Rusyasınm Milletler Cemiyetine iaiiraki. Rusyada uzun mıiddet Milletler Cemiyetine dost bir gözle bakıimamıs olduğunu hep biiiriz. Iik zamaniarda biz de Milletler Cemiyetini o ladar biiyiik bir takdir ve itibarla telâkkî ediyor değildik. Hususi'e biz Milletler Cemiyetinden o zamana göre haksız ve insafsız olarak aleyhimize halletti • ğini zannettiğüm'z büyük bir işin tec rübesmî geçtrmiş olmak acısile de muztariptik. Cemiyetin Musul meselesinde itttfakla aleyhimize karar vermiş olduğu malumdur. Yeni Rusya, yeni reji mînde bütün dünyanın husumetine marux kalmış olduğu için Rusyadan gayri lütiin kapitalist milletlerin teskil ettiği temiyeti bir »ürlü hos telâkki edemı • yordu. Milletler Cemiyetinin bu zamana ait bir nevi mukaddes rttifak «ayılafcilmesi ihtimali en kuvvetli tenkit »e bebi !di. Ivan Mihailof, dün ikametgâha bağlanarak serbest bırakıldı Vali Bey, komite reisine burada kalıp kalmamakta serbest olduğunu tebliğ etti. Bulgar konsolosu, mültecinin iadesini istemiyeceklerini söylüyor. Mihailofla karısının İtalyaya gidecekleri tahmin ediliyor Akvam Cemiyetinde mühim bir celse Sovyetler bugün daimî azalığa seçilecek Dünkü, umumî müzakereler esnasında Hariciye Vekilimiz Türkiyenin sulh ve müsalemet yoluncaki çalışmalarını izah eden bir nutuk söyledi Bir arkadaşımızm Mihailofla meraklı mülâkati KaSuI etmek lâzımdır ki Milletler Cemiyetinin hayatında da zamanla inkılâba benzer bir nevi tekâmiil husule gelmiştir. Cemiyet te acı tecrnbeler geçirdi ve nihayet hayalle hakikatin çar prçması önünde kendi aczinin derin elemlerile yaralandı. Canı sıkilan ce • nv'yete bir tekme vurup çıkmakta beis görmediği gibi verdiği kararlan tatbik edejmven bu miîletler tesekkülü de kendi gözünde dahi küçülmüş olmanın nv'hnet ve ıstırabı fle içm icin eok yandı. Milletler Cemiyeti yo'Oe imanlığın şeref ve haysjyetine ve bilhassa «ulb ve sfikun nimetine hizmet edilebilmesi g;ttikçe büyüyen bir ideal oldu. Sov yetler Rusvan nihayet bu idea'e i*tir»V»> «M>*f V* w»cnAıt buhnağa aîı Cenevre 16 (A.A.) Deyli Telgraf muhabirinden: Sovyetlerin Akvam Cemiyetine girmeleri için tertip olunan davet Cemiyeti Akvam içtimalarından biri ve TevHk Rüştü Bey name 30 dan fazla milletin miimet • silleri tarafmdan imzalanarak Moskovaya telgrafla gönderilmistir. Sov* (Mabadi dordüncü tahifede) M. Mihailof an resim aldtrmamah gayretlerîn* rağmmn foto mahabirimiz muhtelif resimler almağa muvaffak olmustur. Soldan sağa doğru Madam karken, Madam Mihailof, M. Mihailof (arkada kasketli) ve polis kırmt arada, M. Mihailof polis müdiriyeti kaptst Yeni Bufgar hükumetinin takfbi neticesi o larak lıududu • muza iltifa ettilrten aonra sehrimize getiril • diğini yazdığı • mız Makedon yalı Bulgar koraitacı M. Mihailofla zevcesi evvelki geceyi polis nezaretinde ge • çirdikten sonra dün sabah refakatlerinde po lis kısmı siyasî memurları ol duğu halde VH lâyete, Vali Muhittin Beyin nezdine geticilmiş lerdir. '''^I^^^İa^fedM^^UB^İ^Bt^'' şabJlirdi. Oîan budur. Sovyetler tttihadmda Milletler Ce miyetine karşı bo noktai m>zar değis . mestni tacil ederek kat'flestiren iki haricî sebebi bilhassa kaydetmeh'yiz: Uzaksarkta Japonyanın vaziyete dilediği «ibi hâkim olmak iddiası bir, Avrupada sosyal nasyonalizm Almanyasının gizlenemiyen tasavvurlan iki. Londra Cihan tktısat konferansında Alman murahhaslarından Hügenbergin veri • lip geri alman muhtırası Rusyanuı Avrupa siyatetuıe dahil olmasına başlıca •sbebi teskil etti. Rusya, Baltıktan Asya ortalanna kadar bütün komsularile ademi tecavüz misaklarını orada akte basladu Mütecavizin tarifi muahedele • ri Sovyetler Rosyasını komsularile sulh iehine bağladığı kadar filen Avrupa siyasetine de kanstınyordu. Bunun sulh İehine diğer Avrupa memleketlerile bir nevi çalısma bnrliği mukaddemesi detnek olduğu meydanda idi, ve buradan baslıyarak Rusyanm bir gün Milletler Cemiyetine de filen girmesi artık zararî ve mantıkî bir cereyanın kuvvetli başlangıcı saydabilirdi. Diğer taraftan istediğini yapmak için Japonya Milletler Cemiyetinden uzaklasırken ona bedel Rusyanm Milletler Cemiye • tinde yer almağa gitmesi pek tabiî bir hâdise gorülmelidir. Rusyanm Milletler Cemiyetine isti . rakindeki tekâmül, yalnız Rusya noktai nazanndan husule gelmîs bir tahavvulün îfadesî değildir. Rusyaya karsı Avrupada da buna benzer bir tahavvül husule geldi. tlk adımlarda Avrupa Sovyetler inkılâbmı o'duğu yerde söndürmek için fîlen harbetmekle işe baslamtşb. Bu harp inkılâp Rusyasmı ye • rînden oynamadıktan sonra Avrupa memleketleri gene uzun müddet yeni Rusyaya karşı fena nazarlarla bak • makta devam ettiler Z?manla göriildü ki Rusya yeni hayatında ve ke«d* di yannda kendi kendine yasamağı b»< ka her mulâhp'anm iler'snide tutan bir memlekettir. Bu vaziyete nazaran yeni Rusya ile pekâlâ mSnasebetlere giri<iI^bilirdi, ve ^iderek sarflı surette göriilJr'ü k! yüz «Itmts milyonluk koca bir lcıt'a oîan Rusyanm dimva U'eriî'de mevki alması zararlı bir îs değil, bi'âkis büyük bir kazanc teskil edecektir. Bs« altı sene evvel Rusya îstese onu Milletler Cemiyetine kabul edecek devYVNUS NADt (Mabadi ikinci aahifede) Vali Beyin tebligatı Vali Bey ken dilerine niçm ıffulteci Makedonya komitan Namık Bey, komita reirini atlataıak Mihailof poli» müdiriyetinden çt riyari Başmemuru Sadettin Bey bir onunde ±. toprağımıza ilti • ca ettiklerini ve ne yapmak iste diklerini, Türki yede ne kadar kalacaklaranı sor mustıv*. M. Mihailof ile zevcesî Vali Beye verdikJeri cevapta yeni Bulgar hükumetinin Makedonya komitacıları üzerinde yaptıgı tazyik netkesinde firar et tiklerini, iki ay • danberi muhtelif yerlerd* dolas tıktan sonra ni • hayet Burgaz tarikile Türk hudu duna iltica ede bildiklerini, Türk hududuna dahil olduiktan aonra gördükleri misa (Mabadi S înci mahifede) Çocuğunu denize aian kadın adalet huzur unda.. .nebolulu Ayşe dün Ağırcezada, gözleri kara^ jı için ne yaptıgını bilmedigini söyledi İki buçuk yaşında nurtopu gibi çocuğunu, Kadiköy vapuruadao denize a • tan Inebolulu Aysenin muhakenıesine dun Ağırcezada baslandı. Çocuk nastl öldürtilmüstü? IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIMIIIIIIIIIIHMItlllllMIIIIIIIIMItllllllllllllllMlllinillllllllllMllllllllllllllllllllltlllMIIIIIMmlinillllllilllMIIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Ayse, haziranın 12 nci salı gıinıi çocuğile Kadıköyündeki yengesıne gıt • mis, iki gece kalarak persembe günü tstanbula dönmiıştur! Köprüye çıktkıtan sonra tekrar vapura b nen Ayse, gemi Harem iskelesi açığına geldiği sırada kucağındaki yavruyu dalgalarn »rasına fırlatmısiır. Ayse bu cinayeti itlerken vapurun arka c'h°tinde, oldukça kuytu bir yerde idi. Tahkikat, istediği a damla evlenmesine mâni olan bu ç^cuğ\ı ortadan kaldırmayı evvelden ta«arl^tnıs o'duğunu gösterm'stir. On jrün sonra, Heybeli açıklannda bulunan kü'Mabadi beiinci sahifede) Dün mahakemesine başlanan Ayse Hantm Yıldızdaki hazırlık rein M. Mihailof otomobile binerken Şehir tiyatrosunun vaziyeti sene sergiyi Vali Beye göre mütema Bu kişi ziyaret 300 bin etti diyen tekâmüle gidiyor! «Ayrılanlara gelince: Omuzumuzdaki sahne hi^metinin biraz hafifletilmesine seviniriz!» Şehir tiyatrosunun rejisörü Er • tuğrul Muhsin Beyin nezareti altında yeni tetnsil provalarma başlan • mıştır. Tiyatro kadrosunda son gün* Ierdeki değişikliklere dair dün kendisile görüşen bir muharririmize Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey şu beyanatta bulunmuştur: « Sehir tiyatrosunda vukubulan istifalar bizim için büyük bir mesele teskil etmez. Bilâkis burası bir mektep mahiyetinde telâkki e dildiği takdirde bunun sinesinden yeni miDî teşekküllerin çıkması ve metnlekette sahne hizmetinin tstanbul Sehir tiyatrosunun kısmen omuzundan ahnarak barka teşek küller tarafından da tatmkı edil mesi memleket idaresi mes'uliyetini deruhte etmis olanlar için mucibi sikâyet değil, bilâkis mucibi mem nuniyettir. Elverir ki bu efendiler muvaffak olsunlarî (Mabadi dordüncü iahifede) İzmir panayırı Parlamentolar ittihadı reisi ayın 22 sinde ^ eiiyor. Kongre hazırlıkları bitmek üzeredir îzmir 16 (A.A.) &ıynelmSIel dordüncü îzmir panaym dün kapan mıştır. Bu münasebetle bir cay ziyafeti verümis ve ziyafette Vali Kâzım Pasa ile müstahkem mevki kumandam, Be ltdiye reisi, bankalar ve panayıra iş thak eden mü^aseseler müdürleri, pa nayır komitesi, matbuat erkânı ve bazı zevat hazır bulunmuslardır. Bu pana yrr 300 bin kisi tarafından ziyaret e dümistir. „. , . . . •.••!. Bir r'unamnmtze son vaziyeti ızan yali Og Belediye e d m Muhittin Bey Beyne^milel parlamentolar konferan sının toplanacağt Yddızda merasim kasrı ile kongreyi açacak olan Millet Meclisi Reisi Kâzım Pasa ve Türk grupa reisi Ne cip Ali Bey Parlamentolar konf eransı hazır Bey dün bir muharririmize şu iza • lıklarile mesgul olan Türk grupu hatı vermiftir: dünden itibaren Yıldız sarayında < Heyetkniz mesaisine devam £a,Usmağa başlamıştır. fMabadi beitncı sahifede) (Yıldız sarayı dahilinde bütün hazırhklar ikmal edilmiştir. Konfe/ransa gelecek muhtelif memleket 3 Üncü sahiSede M. G. Bonnet'nin ma^ İ e r murahhaslan içîn otelUrjde yer kale'tn hazırlanmıştur. , . 5 i n d «ahiCede Abıdın Daver Beyın Konferan» haztrlıklarılUı neza • Se\ ahat Hatıralan ret eden Denizli meb'usu tyecip Ali Bugün:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog