Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi üncü cüzü çıktı Halk işlerile Alâkaya Iyi bir misal on haftalar zarfmda tctanbul meb'usu arkadaslanmula ziyaret etmekte olduğumuz kazalar ftrka teskflâbmızda halkın dertlerini tamamOe ortajra koyan izahlar karsısmda bufanuyoruz. Ziyaretlerimizde nahiye teskflah mümessfllerini boknak • lıgmnz da bize bflhassa köylunün dertlerine daba yakmdan temasa hnkAn vercnıstır. ' Ba mönasebetle; balkm amumî ve mSşterek işlerini, menraatlerini toplayıp ortaya dokmekte, onlan mmtaka nuntaka temsil etmekte C. H. F. teş îrilâhnm oynadığı mBhîm vazifeyî o • kuyoeulanmıza anlatmakta ayn bfar «evk ve fayda gSrByorum. 64 umhurıyel eNO. 3 7 2 3 Telgraî «raelrtupadres!: Cumburiyet. îstanbul Fosta kutusu: Irtanbul, No. 3« Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeü: 24298, 1 d a » r e matbas tasmlle HAYAT Ansiklopedisi aeı cilt hazırdır. Cflzlertaizl blr an errel cUtletinlz 6 PaZar 16 EjflÛİ 1 9 3 4 Matbaacılık re Nesrtyat şirketl, 24299 242H0 Cenevrede tam mutabaBize iltica eden Makedonya kokat hasıl olmustur mitası reisi, dün, Kırklarelinden Tevfik Rüştü Bey hararetli bir nutuk söyledi, Itilâf lehte rey vermeği kararlastırdı şehrimize getirildi ve isticvap edildi Bulgar komitacısı, if adesi alındıktan sonra, geceyi zevcesile birlikte Yeni Aydın otelinde geçirdi. Memleketimizden başk? yere gitmesi muhtemel... Bulgar bukumetinin MaJcedoaya komrtası aleyhindeki sıkı takibatı üzerine hududumuza iltica ettiğini haber verdiğimiz Makedonya ko • mit&A reisi Gospodin Mihailofla zevcesi Kırklareimde bir müddei istirahat etttrü'dSkten sonra hususî bir memur röfakatinde trene bindirilerek dün aksam smat 7,50 d e Edirne trenile tstanbula getirilmistir. M. Mihailof v e zevcesi hususî bir vagonun arka tarafında idüer. Ayni rrende Trakyada bir seyahat yapmakta olan Milî Müdafaa Vekili Zekâi Bey bulunuyordu. Zekâi Beye Sirkeci gannda istikbai merasimi yapılırken M. Mihailofla zevcesi poliı tarafından trenin arka tara • fmdaki kapıd&n asagi nKKriltnif v e süratle Sirkeci polia mevkiine g ö türülerek orada hazırlanan otomobile bindirilip Polis müdiriyetine sevkedflmistir. Komita reUinm uzerinde sryah eîbise v e pardesü vardı. Karısı koyu renk bir kostüm giyinmijti. Çehre (Mabadi ikinci aahifede) ^h^^^B^^a^^M^^ta^^Mi^aH^^M^hte^^^^^ta^^M^^b^^0^^^^^M^^^.^^^^k^^BH^^^^^fll^hta^^M^^ta^atf^^ta^^ M. Mihailof Istanbulda v. J Rusyanın Cemigeti Akvam azalığı Mihailof nasıl kaçtı? Bulgaristanda heyecan ve tevkifat Komita reiti Bargazdan Fatı ismindeki koyümaze iltica etti. Firarı komitenin tertip ettiği zannotanuyor. HSkâmet tetkikat yaptı. Dahüiye Naztrı Mihailofun bizden geri . . istenemiyeceğini nöylüyor Sorya 15 (HUSIMÎ Muhabirimu • den telefonla) Makedosya ihti • lâl komitasi reisi tvwa Mikeüohm Bnl* garistandan lürkiyeye kaçması bütiin Bulgaristanda fevkalâde bir tesir ve heyecan uyandırmıstır. Bu firar h£di sesi, muhtelif muhitlerde muhtelif sorette tefsir edihnektedir. Firan Bul • garistanda hâlâ p<& çok taraftarlan bolunan Makedonya komhasmm tertip ettigi söylenmektedir. tvan Mihaflofun firannı Burgazda bir şunenuirer n M n n n terbp etııuy bV. tvan Mihailof eylfilön yedisjnde zevcesüe beraber Burgaza gclmif ve sfanendifer memtmı kendüerini bir oto| mobiHe «ece saat 11 de Ahyol civa > rrada bir köye götârmfistar. tvan Minaöof burada üri gfin kaldıktan sonra (Mabadi ikinci Mahifede) Hariciye Veküımız Kontey rei» Rasya Hariciye KoM. Beneı miaeri M. litvinof Rüstü Bey Cenevre 15 (A.A.) Milletlır Celaşma île neticelenrr Mumaileyh • miyeti konseynun reisi M. Benes yanınIer müteakıben Cenev. y* dönerek M. a» Fransız murahbası M. Massigli ol • Eden, Sandler ve diğer sahsiyetlerle gö> dugu halde, Cenevıv civarmda M. Lit rüsmüslerdir. Ynnn tikuik tarzlar tesvinofun nezdine giderek kendisile, Sovbit edÜecektir. Son formraliteler tacil yet Rusyanra Cemiyeto girmesi hakkınedilccektir. Çünkü pazartesi günü Sov da yapılacak dsvet ve buna Rusyanın yet namzetliğinin asambl'ye arzı ve e vereeeği cevap metinleri hakkında gö • aksam veya ertesî gün altıncı komuyorüsmüstür. nun keyfîyet+en haberdar edilmesi ft • ternritedir. Asamblenin kabul cekesl Nazırlar arastnda mutabakat bu suretle çarşamba günü aktedilecek • Cnıevre 15 (A.A.) Havas ajantir. «tnm sureti mahsusada gönderdiği muhabni, Sovyet Rusyava yazılacak da • vetname ile Sovyet Rusya tarafından verîleoek cevabm nv/tinleri hdkkmda tam bir iolâf mevcut olduğunu bildir • jnektedir. M. Benesle Massigli, M. Lftvîr.ofla tekrar gSrüsma'sler vc bu görüşmeler an Fırkamfzın butun memlekette ta koylere kadar giren teşkilâtmm ebemmiyetinl, ve gün geçtikçe çalifma v e randıman verroek hususunda nekadar flerî gftmekte oidugunu anlatmak îçin »on zîyaret ettiğimiz kaza merkezlermden Bakırkoyünü misal gostereböiriz. Bakvkoy ftrka teskilâhrmztn çalıs • madaki muvaffakiyetmi de gene bir nvsalle gostermekte kolaylık vardır. Bn mîsali, «Bakırkoy kazan sıtma v e sağlık koroma savaşı çalısma progra mnı» tzah eden küeük kitançıklarm tçinden, ve onnn tatbflcat neticelerinden çık»raea£u. Bsktrköv, firka merkeri mabterem azalanmn himmetfle orada bir «sıtma ve sağhk koruma savası komitesi» yapmıstır. Bu komite, flk toplanan nmamt brvetlerde verflroîş kararlann muvaf • fakiyetle tatbflc olundu$unu gSrerek ikinci bfr kongrede ea kSçük teferrua • tma kadar tesblt ettigi mSketnmel bir programnn geçen tesrinîsanidenberl fırka koy savag heyetlerine kılavaz e~ larak dajhtrmstır. Fakat, fırka teslrilfth yahnz koylere kadar dafıttığı kitaplarrn izahlarile kalmamıs, mükemmel bir kontrol usulü de koyarak sağlık sava şntm zaferrâe çahşmıstır. Bakırköyde bes on kflometroluk bir sabada dört muhtelif dere ntmanın daimf bir membaı halindedir. Bugün fırka teskiiâtmın orada yaphğı safî tedbîrler cümlesinden Irinin dağıtılraası, mazot dökülmesîne delâlet, ve hastalan dispanserlerde muayene işleridir. Bıtaklıklan karatmak ve saire gibi hastalık memba'annı kaldırma tedbirle « rtni Beknkoylüier devletten bekliyorfar. Baknköylülerm sıtmadan nekadar çok bağırlan yandığuıı öğrenmek için, okuyuculanmıza, bu bes on kflometroluk hudut dahilinde 1932 de en asağı dört btn utmalı hastanın dispanserde bakıldığını söylemek kâfidir. Bugiin, fırka teskilâtının himmetile vücude gelen «sıtma ve sağlık koruma savası komitesi» hasta adedini birkaç yüze indirmeğe muvaffak olmustur. Bakırköy kazasuıdaki fırka merke • zuıin muvaffakiyeti yalnız sıtmanın azaJmasına inhisar etmemistir. Çiinkü savasm başhca hedefleri arasmda umumî sağlık ta vardır. Köylerin ve köylülerin temîzliğine, sağlık kaidelerine riayet edilmesine çaluan komite teskilâtı bihassa köylerde çok büyük faaliyete geçmiştir. Koy savaş heyetlerinin köyde ta hakkukunu teminle mükellef bulunduğu feyler simlardır: A Köylünün hıfzıssıhha kanunu mucibince esasen yapmağa borçlu ol duğu seyler, B Kanunda yazılı olmayıp ancak köylünün sağiık ve rahatı namına ken düerine öğretilio âdstleştirilmesi pek elzem olan seyler.. Birincisinde: Köyde ve köy sınırı içınde sivrı'sinek banndıran ve iireten su birikintüeri ve batak yerleri kanun mucibince köylü marifetüe kurutmak tan, köyde içme sularından, sokak ve meydan temizliklerinden, kuyulardan, köy ahırlanndan, ve bilhassa köy aptesanelerinden tutunuz da evlerden dö külecek sulann çesme ve pınar sularına karısmamasına ve gübrelerin kaldınl masma kadar hersey var. Sağlık komitası kanunda olmıyan birçok şeylere de kanunun mecbur tuttuğu işler kadar hayati bir ehemmiyet vererek köy savaş heyetlerinin bun Tevfik Rüştü Beyin beyanalı Cenevre 15 (A.A.) jann bfldiriyor: Havas a • IsmetPş. Hz. Iş Bankası i ziyaret etti. Başvekilimiz sergiyi takdir ederek «20 nci yılda daha yüksek grafikler isteriz!» dedi Şirketler işinin toptan halli Dün M. Kantilo Arjantrö ve Ma • yard H*yt3 den sonra Miîletkr C« miyeti acamblesi M. Kalirodamatteyı (Mabadi dördüncu aahifede) Ankârâda müzakerelere yeniden başlanıyor Nafıa Vekili AU Bey dün de sehrimizdeki sirketlerin vaziyet ve •auaraeleleri azerindeki t«tldklerin« devam etmistir. Elektrik Şirketi s«rmaye*HBn tsviçre frangma çevrilmif ohnasından tahaddüs eden mali vaziyeti Ankarada hüku • (Mabadi dSrd&ncB tahifede) Intihap defterleri dün şehrin her tarafına asıldı Bu defterlerde rey verme hakkını haiz dört yüı. bin vatandaşın ismi yazıhdır Belediye intihabı faaliyeti dünden itibaren, daha ziyade filî bir sahaya girmistir. Dün sabah erkenden sehrin her tarafmda defterler halkm kolay hkla görebileceği yerlere anmlıstı. Belediye kanununa göre on sekiz yaşından yirmi bef yaşına kadar kadm erkek her Türk belediye intihabmda rey verme hakkını haiz bulunmaktadır. Yirmi bes yaşından yukan kadın erkek her Türk hem intihap etmek, hem de mtîhap edilmek hakkmı hais bulunuyor, bu itibarla biri yalnız intihap etme hakkı • m, birisi hem intihap etmek, hem de intihap edilmek hakkını haiz yurttaslarm isiro'erini ihtiva etmek üzere iki defter hazırlanmıs, bu suretle dün sabah ts tanbulda sehir hududu dahilinde köy • Ier de dahü olmak üzere 367 yerde 734 defter asımnstır. Bu defterlerde rey verme hakkmi haiz dört yüz bine yakm yurttasm adt yazılıdır. Dün kaymakamlar mahalleleri do lasarak defterlerin intizamla asılma • (Mabadi SçBncü aahifede) İktısat Vekili Dün sabah geldi, akşaır Ankaraya döndü tktuat Vekili Celil Bey, dün sabah Aokaradan şehrimize gelmis ve dün aksam tekrar Ankaraya avdet etmistir. Celâl Beyin seyahati tamamen hususî mahiyette oWuğu için, sehrimizde bulunduğu birkaç (Mabadi beşinci sahifede) ısmet Paşa Hazretleri İf Bankası sergisini ziyaret ediyorlar Basvekil tsmet Pasa Hz. yanla» rmda refikaları ve iki çotuğu ol • dugu halde dün saat 6 buçukta Galatasaray Iisesindeki ts Bankası sergisimi ziyaret etmistir. Başvekilimiz sergid« banka müdür ve muavinleıi tarafından karsılanmıs ve Ismet Pasanın sergiyi teşriflerini gören halk bahçeye dolmustur. (Mabadi dordüncu fahifede) ııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııılıııııııııııııınıııııui'iııiM'iııııııııııiFMiıııııııiınııııııııniHHiıııııııııııııııiiîinııııııırıinııııııııııııııııiMiıııııı Fahrettin Pasanın riyasetindeki askerî heyetimiz Yüzbaşı Kemal Cemil B.ir cenazesi merasimle dün sabah avdet etti ve merasimle karşılandı Kızılordu Başkumandam Jene • defnedildi ral Vorosilofa siyaretini iade etmek üzere Moskovaya giden, Ordu müfettisi Fahrettin Pasa riyasetindeki askerî heyetimiz dün sabah, Çiçe rin vapurile Odesad'aa şehrimize gelmiştir. Rusyada 20 gün kalan v e Kızılordunun manevralarmda bulunan heyetimiz rıhtımda merasimle karstlanmıştır. Merasimde Kolordu erkânı, Merkez kumandanı ve Harp Akademisi rüesası hazır bulunmuslardır. Bir asker kıt'ası selâm res • mini ifa etmistir. Paris 15 (A.A.) Dün ParU camisinde baytar yüzbası Kemal Cemil Beyin cenaze merasimi yapıl • mışhr. Mumaileyh dört senedenberi Paris Pastör enstitüsünde çahsmakta idi. Türkiye büyük elçisi cenaze merasiminde hazır bulunmuştur.. Rusyaya giden heyet Bir zabitimiz ParisBaşvekilin ziyaret ve emirlerinden sonra İnhisar te vefat etti İdaresi mübayaata başladı, vaziyet ümitli... Izmir incir piyasası Elnstitü müdür muavini profesör Ramon, müteveffaya, ölümünden sonra takdir nisanesi olarak ecne • lzmirde incir katulart vapttrlara yüklenirken... biler için olan büyük madalyayı • tzmir (Hususî) Bu sene havalann tzmir borsasmda ve haricinde oyna vermiştir. Kemal Cemil Bey ruam pek müsait gitmesi, incir müstahsille dığı insafsız rol, bütün emekleri, hiçe basili hakkmda lâboratuar tercü • rinin yüzünü biraz güldürmüstü. Fakat Rusyayı ziyaret eden heyet azası indirmeğe kâfi geldi. Bu tecelli, müsbeleri yaparken yakalandığı has mahsulün ahm v e satım safhasındaki bu dost memlekette, kendilerine göstahsili pek acıklı bir mevkie düsürdü. talıktan ölmüştür. Cenazesi mu terilen fevkalâde hüsnü kabul ve talihsizliği, muvakkat biran için olsa Çiftçinin iimidi bu kadar karardığı nvakkaten Parise gnmülmüştür. Sonmihmannnvazlıktan dolayı çok mem* |biîe, bu sevinci silip siipürmüştii. ralarda idi ki merrOeketin varhğuıa ta;'ra tstanbula nakledilecektfr. nuiMfuKIar. . . Ordu.müfettişi Fahrşttin Paşk • Mem'eketin, b'r pırlantası ıtlakına alluk ed:n en kücük mesaile vanncıya IIIIMinMMIinilllllMUIIMIIIIIHIIIIHIIiniNllllininHIIIIMMIIIimniMIIHIIIIIMIMIIIIIIIllllHlttllllllMltHIIMNmillllllllllllinniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kadar herşeyi yakmdan gören ve tetkik seza olan fuverimli ovada, çiftçi, aklısnmalcs Iann tahakkuku için kısmına kadar anlatılıyor. Program bu çaeden büyük Başvekilin nafiz gözleri, ba nın erdiği ve gücünün yettiği kadar çahsmalarını temin etmistir. maddeleri; köylerde meşkene ait düe'im vaziyeti de tam zamanmda gördü hşarak iktısadî varlığunıza hizmet etti, 3 üncü ( « b U e i U Budapefteain { Bakırköy fırka merkezinin basbrdığı zeltilecek seyler, yemek, içmeğe ait Yaıan: tsmail Habip ve ona en uv?un tedbiri işaret ederek incir rekoitemizi 250,000 çuvala kave cidden bu isler için bir nümune olIstanbul mesb'usu S İJ»Cİ Sahifede Radyo programı, tzCumhurlyet binasmın temeli sayilan dar yükseltmeğe muvaffak oldu. Bumağa lâyık olan programda köylüye ALÂETTtN CEMİL mir intibaları (Mabadi beşinci aahifede) na rağmen birkaç spekülâsyoncunun kanunun öğretmediği seyler en kügük (Mabadi ikinci aahifede) Bugün:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog