Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Orta Te ilk mektep talebesin* ÇALIŞKAN COCUK 16 Büyük Sayfa 4 renk s Kuruş 15 cntnanesi gunü çıkıyor HAFTALIK MECMUA NO 3 7 2 2 Telsrraf ve melrtnp «ulrw!: Cumüuriyet, Istanbuj Posta kutnsn: tstanbnl, No. S4« u mh u n Yunanistanda yeni Atina 14 (Hu•usî) Harbi y« Nazırı Jen« ral Kondilis, Baş vekil M. Ç«lda râtle vaki dün kü mülâkatın dan sonra mat buat mümessil lerine şu beya natta bulunmustur. « M. Çal • dariste Rebkum Hukumet namma be hur intihabı me> yanatta bulunan selesa hakkmda Jeneral Kondüis hilâi ha«ıl ohnuştur. Bu mesele muhaliflerle müzakere ed'ilecektir. Fakat eğer muhalifler noktai nazarnnızj kabul etmezler ve ayrı bir ztamzet gö»terkler*e o vakit hü • kuroet yeniden intihabat yapacak, âyan meclisinin lâğvi haıkkmda intihap edilecek yeni meb'usan mec IÜÜM salâhiyet verilmesini millet • ten talep edecektir.» HAYAT Ansiklopedisi CUmafteSI 1 5 Eylul 1 9 3 4 Telefon: Basmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24288, îdare ve matbaa tasmile Matbaacılıfc ve Neçrlyat Şlrfceti, 34299 242W) ncs cilt hazırdır. Cflzlerinlzi bir an evrel ciltletiniz 6 Istanbul şehri Ve bu şehrin Umumî Meclisi agunden itibaren tstanbul şehrinin umumî meclisi intibapla nna filen başlanmış oluyor. Bugün şehrin her tarafmda intihap etmek hakknu haiz olan vatandaşlarm tsimlerini havi defterler asılacaktır. Defterlerin asılmasından maksadın ne olduğu malumdur: İntihap için rey vermek hakkuu haiz olan vatandaşlar, fsimleri defterlerde yazdı olup olma dığım gidip orada görebilsmier diye. Her ne sebeple isimleri orada yazılmamış olanlann bu noksanı izale ettirmek Gzere müracaat ve itiraz haklan var • dır. Defterler altı gün asılı duracak ve büahare bunlar üzerinde vaki olmuş ftirazlan tetkik encümenleri birer birer gözden geçireceklerdir. Bu suretle kanun şehirde intihap etmek hakkım haiz hiçbh* vatandaşın bu hakkından mahrum kalmaman maksadını takip ve temin etmek istiyor. Kadın ve erkek fcütfin tstanbul halkının kendi şehirle • rine ait, kendi evleri ve işlerile alâka • dar bu işe büyük bir ehemtniyetle sa nldıklannı görmek çok güzel. çok yük•ek ve çok medenî birşey olacaktır. Kadın ve erkek dedik .. Hahrannı bütün canlılığile tazeüyeliro ki Türki yede Türk kadmmın hürriyet ve fnsanIık haklanm tamamen iade etmiş olan cumhuriyet rejimi kadınlara siyasî salâhiyetlerin mühim bir merhalesi olarak köy ve belediye intihaplanna hem ifttirak etmek, hem de köylerin ve be • lediyelerin meclislerine intihı>D olun • mak haklannı tammiştır. Bu haklar siyasî haklarm yalnız bir raukaddemesi değil, adeta oldukça mühim bir kwmıdır. Köy ve şehir idaresî memleket idaresinin parça parça mahallî şekfl • leri demekb'r. Bunlardan sonra bütün memJeketin idaresini Türkiye Büyük Millet Meclisj elinde tuUr. Ve ilâve edelhn ki Türk kadmîan Türkiye Büyük Millet Meclisi intîhaplarında da bilkuvve mevcut sayılabilhIer. Çünkü meb'us miktaruıı tayine esas olan nü • fus adedtade Türk kadmlan da dahildhIer. t s t a n b u l b e l e d î y e intihaplarında bilhassa Türk kadınlarmın fazla faaliyet g ö s t e r d i k l e r i n ! g ö r m e k is t e r î z : Hem seçmekte, hem seçilme ğe çalışmakta. Bununla erkeklerin çalışmalanna lüzum yoktur demek istemediğimizi söylemeğe hacet görme yiz. Bilhassa tstanbul şehri meclisinin intihabı alâkadarlarmın büyük d«H:at ve gayret sarfetmelerine değer cok mâhîm bir iş olduğunu hatırlatınz. Iriraf etmek lâzımdır ki b'zde belediye cüik henüz tekâmül yolunda bulunu yor. öyle însanlara tesadüf olunur ki helediye ile hükumeti ayırt etmezler. Gerçi belediye de bir hükumettir ama beldenin hükumetidir. Orada hâkim olan o şehrin halkıdır. Kendi sehrinvz kendi evimizin daha büyük bir mflc yasıdnr. Şehir idaresi biz<*m her birimize iste bu kadar yakın bir iştir. Evimizin temiz ve güzel olmasmı, sokaklanmı • zra mamur ve rahat olmasmı ve niha • yet şehrimîzin şen ve şahr olmasmı ister'z. Bu isteklerin tahakkukuna bir tek esaslı çare vardır: Kendi hükumetimiz demek olan beledive idaresini kendi istiyebfleceğimiz kadar mukemmel yapmak. Bu imkân vardır ve elimiz • dedir, ve şimdi yapılacak olan belediye mtihaplan bizim elimizde bu imkânm mükemmel bir anahtandır. Bilhassa tstanbul şehrinin belediye intihaplan fevkalâde mühimdir. Çünkü bu şehir, Türkiyenin en büyük şehri oldugu gibi bütün dünyanın da en güzel şehridir. Tabiat itibarile dünyanın en giizel şehri olan b j tarihçede belki gene bütün dünyanın en zengîn şehri bütün dünya içindr: lâyık oldusju mevkiî isgal etmektet maatteessüf henüz uzak bulunuyor. Eğer tstanbul şehri haiz ve möst'j't oldugu bütün güzeUtklerle süslü yüksek mevkiine çıkanlacak olursa h"i bütün Türkiyeye şeref ve menf»at olduktan başka buradaki halkıp servet ve saadetine de azamî mikj^asla hadim olur. Eğer bir gün tstanbul ve civarma yüz bin ecnebi ziyaretçi «elirse Istanbulun bu yiizden memlekete getireceğî ve her ta raftan evvel bittabi kendUinm istifade edecegi servet mecmuu bütün memleket'n umumî bütçesinden fazla olur. Ifte Istanbul böyle bir yerdir. Onun lktisat Vekâletinin mühim kararları Kırklareline iltica eden Bulgar... Zararlı satışlara mani Reisicumhurluk Bunun Makedenya komiintihabı olacak ve zürrai koruyatesî reisi Mihailof olduğu Muhalifler, hükumetle cak kanunlar çıkarılıyor anlaşmağa karar verdüer tahmin ediliyor Celâl Bey muhabirimize verdiği beyanatta müstahsil lehine alınacak tedbirleri îzah ediyor Mülteci pek bitkin vaziyettedir, hüviyeti henüz öğrenilemedi, tahkikat devam ediyor Vekil Bey dün Ankaradan hareket etti Ankara 14 (A.A. tktısat Vekili Mahmut Celâl Bey bu akşam 19,5 da hareket eden tstanbul trenile şehrimizden müfarekat etmiştir. Celâl Beyin beyanatı Ankara 14 <Hu. Mu.» Bütün dünyanın geçirmekte olduğu müş külât arasında yeni Türkiyeyi re faha çıkarmak vazifesmi omuzuna almış olan tsmet Paşa kabmesinde tktısat Vekilimizin ubdesme düşen ifler muhakkak en ağır olanlandır. Dahflî ticarete müteallik ifler donüp dolaşıp tktısat Vekâletinde karar küacakto. Haricî ticareti ve bahusus ihracat meselelerini gene bu Vekâletimiz hal letmek mecburiyetinde kalacakhr. Bütün bunlarla ve binbir tefarruatile roeşgul olacak olan tktısat Vekileti • miz yani tktısat Vekilimizdir. tz • mirde bazı tüccann müstahsfl aleyhinde düfük fiatlerle sahş yapmak üzere birlestâderi hakkındaki habere dair roalumat almak için tkhsat Vekilini ziyaret eden bir rouharririmize Mahmut Ibrahim Tali Beyin gazetemize beyanatı \rayete göre de Küçük Ymi Bulgar kabine Tırnovadan hududu ge^ sinin Makedonya ko • aiftir. mitasuıa karşı şiddetK bir mücadele açmasi tbrahim Tâli ve hatta komita aza Beyin beyanatı sından birçoklarmı tevDün, bu hab'fin şü • kif etmfsi üzerine ko • yuu üzerine Edirnede mitanın reisi Mihailof bulunan Trakya Umu • ortadan kaybolmuş mî Müfettişi tbrahim Tli tu. Yapılan sıkı araş ^ fi Beye te'efonfe n^i > tumalara rağmen ele r'caat rttik. tbrahim T& li Bey bize şu cevapla geçirüemiyen Mihailo , n verdi: fun nihay<ıt geçen pa zartesi günü akşarm hu« Filhakika bir «ludu geçm'ğe muvaf Bulgar, hududumuzu f«k olarak Krrklareli Kırklareline il v ne iltica eylediği dün Makedonya komites' reıtt « hükumst haber verihnekte idi. han Mihailof tarafmdan derhal tah Bir rivay£<e göre komito reisi Kırklar • I kjkata başlanmışhr. »Hne Kavaklı mevkünden ; diğer bir ri | (Mabadi dorduneu tahifede ) Muhaliflerin içtimat Lfberal fırkasma mensup meb' uslarla âyan azaları dünkü içtima larvıda M. Venizelosa ahvali si yasiye hakkında fikirlerini izah et mislerdir. Bu beyanattan soora cereyan e den müzakerat neticesinde hüku metle uzlaşmanın matlup olduğu kararlaşmıştır. M. Venizelos, bu müna»ebetle, «!• yuetten çekileceği hakkmda deveran eden şayialan tekzip eylemiştir. tktısat Veküimiz Celâl Bey Celâl Bey mühiro beyanat vermiftir. (Mabadi ihinei acthifed*) Siyasî sözler düellosu! Cenevre müzakereleri hararetlenirken Alman Hariciye Nazırı «Biz karısık işlere girmeyiz!» diyor Stuttgart 14 (A.A.) Ha • riciye Nazın von Neurath Alman enstitüsü huzu runda intt ettiği bir nutukta Al • manyanm sulh ta • raftarlığını tekit ettücten sonra bura rağmen bazı ecnebi hükumet lerin ileri sürdük leri sulhu tah tım usullerin« Almanyanın îştirak edemiyeceğini soyVmiş ve demiş • tir ki: Türk aşiretleri içinde iki ay süren tetkikat Komervatuvar Müdürü Ziya Bey, folklor »ahasmda yaptıgı ehemmiyetli araşhrmaları anlatıyor Baîıkçılık sanayii ele alınıyor tsmet Paşa Hz. ne mühim bir rapor verildi Haber Jaldığnraza söns Başvekil tsmet Paşa Haznetleri memleketimiz • de bahk servctinden lâyıküe istifade edîlebilmesi için esaslı tedbîrler almmasıra düşünmekt"dirler. Basvekilimiz bu hususta balık konserve sanaynnin va • ziyetmi de ahiren yakmdan tetkik bu yurmuşlar, gerek memIek4 dahilinde, g«rekse hariçte fazla balık surübnesâ irakânlanm alâkadarlardan dinlemiş lerdir. Türkofis tstanbul sub^si de ba lık konserve sanaynnin bugünkü vazi • yeti ve mldşafı careleri hakkmda bir rapor hazırhyarak Paşa Hazretlerinc takdim etmiştir. Hariciye Nazm AlmanHaridye Ntuart Sir Con Simon von Noyrat « Biz sulhu istemekle beraber kuvharp hazırlamak gayesini takip eden vet poliükasmdan doğan ve barbe kar(Mabadi dördüncü tahifede) tngiliz J Kıymetli Konservatttvar Müdaramüz Ziya Bey ve Akşehirde Sankeçeli aşiretinde bir çadır hayatt Orta ve garbî Anadoluda göçebe • ler arasında tetkikat yapmağa giden konservatuvar müdürümüz Yusuf Zi ya Bey şehrimize avdet etmiştir. Yusuf Ziya Bey kendisile görüşen bir muhar(Mabadi befinci »ahifeae) Yerli Mallar Pazarları Izmirde ve Galatada yeni şubeler açılıyor, Beyoğlu şubesi de büyütülüyor Hayırlı haber! Ruslar geniş mikyasta incir alacaklar Haber aldığırmza gore Rusya mem • lekethrazden gemş mikyasta indr nrabayaasına karar vermiştir. Bu karar üzerinr incir piyasasnun bir dereceye kadar yukseleceği eahmin edilmeltte dîr. İTmirdeki ihracatçılarm çok sıkı şcr«H irmde yaptıklan mubay«at, müstahfili bu krymetli mahsulünü pek ucuz ratmağa mahkum bırakıyordu. Dost Rusyanm böyle geniş mikyasta incir alması bittabi derhal pîyasayı yükselte • cek ve mustahsili memnun edecektir. tncîr mmtakalannda te^kikat yap m&k ozffe geç:nlerde tzmire gitmis o • lan tnhisarlar tdaresi Umum Müdü* muavmi Munır Husrev Bey pehrimîze avdet etmis ve bu seyahat neticpsi ola: r»k dare istjhsal mmtakalannda muhtelif verlerde mubayaa m^rkezîeri te • sis ebmstfr. tlk parti olarak ta yedi Mn kZtnr kilo hurda indr mubayaa edil m."*ttr. Istanbul takımı yüzme şampiyonluğunu kazandı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan şilt maçında da Fenerliler 2 1 galip geldiler uııııınıınııııtniHiıntııifiiıımıııııııııııııııııııııııııııııiiMiıııııtııııııııııııiııınıııiMiııuiHnrııiıııiMiıııııııiNrıııııııııııııııııııııııtnıııııııııııııııııuM Yerli Mallar Pazannın Istanbtd fabeti Büyük Millet Meclisinin son iç • nâzmıı ve anabtan vazifedini d«ruhde ettiği malumdur. Banka bir timamda secmaye«i 20 milyon Hradan 62 milyon Hraya çıkarılmış olan taraf tan yeni sanayi şubeleri ve yeni (Mabadi beşinci aahifede) Sümer Bankın memleket sanayiinin ıııııııınıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııniMiınıııunınıııııiMitııııiHiıımıınınnmıııııiHiıııiHiiHnııııtııııiHiMnıııımınnıııııııııııııifmmiı halkı bu imkânı hakikat yapabilir, eğer şehrüe çok yakmdan alâkadar olmağa karar verir ve öyle de yaparsa. Niçîn karar vermeraeli ve niçin yapmamalı? Bilenler biuniyenlere haber vermek ve onlan harekete getirmek suretOe niçin bütün tstanbul halknu onümSz • deki belediye intojaplarma Dri e ö e sımstkı sanlmış görmek îstediğunizin sebep ve hikmeti kâfi derecede anla • fdmiftır tamru. YUNUS NADÎ İsveç Veliahti Şark » * seyahatine çıktı ' Stokholm 14 ( A J L ) tsvec veli • abti Oe zevcesi Prenses tngrft şark se • yahatini yapmak üzero Stokbolmdeo hareket etnnşlerdir. şıktaslı fatbolcular devre arasında vaziyeti müzakere ediyorlar Pün tstanbulda epey zaman • Beşiktaş Fenerbahçe takıtnlan danberi görmediğimz bir spor faaŞilt maçının finalını oynadılar. liyeti vardı. nfoda yüzme havuzunAnkara, İzm:e, tstanbul, Ban da Tüfkiye yüzjne birincilikleri ya dırma ve Kocaeli mıntakaları şampıldı. Fenerbahçe stadyomt^ıda da (Mabadi beşinci aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog